EPH Financing CZ, a.s.
 
Výroční zpráva
 
za rok končící 31. prosince
 
2021
image_0
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2021 do
 
31. prosince 2021
v Praze dne 1.8.2022
 
Oprava a doplnění Výroční zprávy společnosti EPH Financing CZ, a.s. za rok končící 31. prosince 2021
 
Představenstvo společnosti
 
EPH Financing
 
CZ, a.s.
 
informuje, že
 
k dnešnímu
 
dni došlo
 
na základě
 
diskuzí s
Českou národní bankou k doplnění a opravení Výroční zprávy Emitenta za
 
rok končící 31. prosince 2021.
 
V předkládané
 
výroční zprávě
 
Emitenta za
 
rok 2021
 
došlo k
 
následujícím úpravám
 
kapitoly
II.
 
Textová
 
část
výroční zprávy
:
 
doplnění informací o skupině EPH.
Externí auditor, Deloitte Audit s.r.o., byl s doplněním Výroční zprávy společnosti EPH Financing CZ, a.s. za
rok končící 31. prosince 2021
 
obeznámen.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2021 do
 
31. prosince 2021
Obsah
I.
Zpráva auditora
II.
Textová část výroční zprávy
III.
Čestné prohlášení
IV.
Zpráva o vztazích
 
V.
Zpráva představenstva
VI.
Účetní závěrka
 
k 31.12.2021
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2021 do
 
31. prosince 2021
I.
Zpráva auditora
image_1