EPH Financing CZ, a.s.
 
Výroční finanční zpráva
 
za rok končící 31. prosince
 
2022
Výroční finanční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna
 
2022 do 31. prosince 2022
Obsah
I.
Zpráva auditora
II.
Textová část výroční zprávy
III.
Čestné prohlášení
IV.
Zpráva o vztazích
 
V.
Zpráva představenstva
VI.
Účetní závěrka k 31.12.2022
Výroční finanční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna
 
2022 do 31. prosince 2022
I.
Zpráva auditora
image_0
 
 
 
Deloitte označuje jednu či více společností
 
Deloitte Touche Tohmatsu
 
Limited („DTTL“), globální
 
síť jejích členských firem a jejich přidružených
 
subjektů (souhrnně
„organizace Deloitte“). Společnost
 
DTTL (rovněž označovaná jako
 
„Deloitte Global“) a každá z jejích členských
 
firem a jejich přidružených subjektů je
 
samostatným
a nezávislým právním subjektem,
 
který není oprávněn zavazovat
 
nebo přijímat závazky za jinou
 
z těchto členských firem a jejich
 
přidružených subjektů ve vztahu k
 
třetím
stranám. Společnost DTTL, a každá členská
 
firma a přidružený subjekt nesou odpovědnost pouze
 
za vlastní jednání či pochybení,
 
nikoli za jednání či pochybení
 
jiných
členských firem či přidružených subjektů. Společnost
 
DTTL služby klientům neposkytuje. Více informací
 
je najdete na adrese www.deloitte.com/about.
ZPRÁVA
 
NEZÁVISLÉHO
 
AUDITORA
Pro akcionáře
 
společnosti
EPH Financing CZ, a.s.
Se sídlem: Pařížská 130/26, Josefov,
 
110 00 Praha 1
Výrok auditora
Provedli
 
jsme
 
audit
 
přiložené
 
účetní
 
závěrky
 
společnosti
 
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
 
(dále
 
také
 
„společnost“)
 
sestavené
 
na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských společenství, která se skládá z výkazu
o finanční situaci k 31. prosinci
 
2022, výkazu úplného
 
výsledku, přehledu o
 
změnách vlastního kapitálu
 
a přehledu o peněžních
tocích za rok končící k tomuto datu a přílohy této účetní závěrky,
 
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a
další vysvětlující informace.
Podle našeho
 
názoru přiložená
 
účetní závěrka
 
podává
věrný a poctivý
 
obraz finanční
 
pozice
společnosti EPH Financing CZ,
 
a.s.
k 31. prosinci
2022 a její
 
finanční výkonnosti a peněžních toků
 
za rok končící k tomuto datu
 
v souladu s Mezinárodními standardy
účetního výkaznictví upravenými
 
právem Evropských
 
společenství.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy
Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy
 
pro audit (ISA), případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
 
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
 
popsána v oddílu
 
Odpovědnost
auditora
 
za
 
audit
 
účetní závěrky.
 
V souladu
 
se zákonem
 
o auditorech
 
a Etickým
 
kodexem
 
přijatým
 
Komorou
 
auditorů
 
České
republiky jsme na
 
společnosti nezávislí a
 
splnili jsme i další
 
etické povinnosti
 
vyplývající z uvedených
 
předpisů. Domníváme
 
se,
že důkazní informace, které
 
jsme shromáždili, poskytují dostatečný
 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Hlavní záležitosti auditu
Hlavní záležitosti
 
auditu jsou záležitosti,
 
které byly podle
 
našeho odborného úsudku při
 
auditu účetní závěrky
 
za běžné období
nejvýznamnější.
 
Těmito
 
záležitostmi
 
jsme se
 
zabývali
 
v kontextu
 
auditu účetní
 
závěrky
 
jako
 
celku a
 
v souvislosti
 
s utvářením
názoru na tuto závěrku.
 
Samostatný výrok k těmto
 
záležitostem nevyjadřujeme.
Jak
 
je
 
uvedeno
 
v příloze
 
účetní
 
závěrky
 
v bodě
 
1.
 
Všeobecné
 
informace,
 
Společnost
 
byla
 
založena
 
Energetickým
 
a
 
průmyslovým
 
holdingem,
 
a.s.
 
za
 
účelem
 
získání
 
finančních
 
prostředků
 
formou
 
úpisu
 
dluhopisů
 
a
 
jejich
 
správou.
 
Finanční
prostředky získané z úpisů dluhopisů
 
byly poskytnuty mateřské společnosti
 
– Energetický a průmyslový holding, a.s. – ve formě
úvěru a dále distribuovány provozním společnostem ze skupiny Energetického a průmyslového holdingu a.s. (dále také „skupina
EPH“)
 
Opravné
 
položky
 
na
 
ztráty
 
z úvěru
 
představují
 
nejlepší
 
odhad
 
očekávaných
 
ztrát
 
vypracovaný
 
vedením
 
společnosti
k rozvahovému
 
dni.
 
Odhad
 
byl
 
stanoven
 
v souladu
 
s požadavky
 
standardu
 
IFRS
 
9
 
Finanční
 
nástroje.
 
Model
 
snížení
 
hodnoty
očekávaných
 
úvěrových
 
ztrát
 
využívá
 
princip
 
dvojího
 
ocenění,
 
podle
 
nějž
 
je
 
opravná
 
položka
 
na
 
ztráty
 
ze
 
snížení
 
hodnoty
oceněna buď jako: dvanáctiměsíční očekávané úvěrové ztráty, nebo očekávané úvěrové ztráty
 
na celou dobu trvání aktiva podle
toho,
 
zda
 
u dané
 
expozice bylo
 
identifikováno
 
významné zvýšení
 
úvěrového
 
rizika. Oblast
 
byla vybrána
 
jako
 
hlavní
 
záležitost
auditu, protože
 
stanovení očekávané
 
ztráty představuje
 
významný úsudek vedení
 
společnosti. Mezi nejvýznamnější úsudky
 
při
stanovení
 
výše opravné
 
položky patří
 
předpoklady použité
 
v modelu (např.
 
makroekonomické
 
a kreditní
 
rizikové
 
parametry),
včasná identifikace expozic s významným
 
zvýšením rizika (stupeň 2) a nevýkonných
 
expozic (stupeň 3).
 
 
 
 
 
Ve
 
výše uvedené
 
oblasti naše
 
auditorské
 
postupy zahrnovaly:
 
získání inventarizace
 
finančních nástrojů
 
a ostatních
 
finančních
aktiv a
 
otestování
 
ocenění hrubé hodnoty
 
pohledávky.
 
Naše postupy
 
rovněž zahrnovaly
 
dotazování
 
managementu týkající
 
se
výkonnosti Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (včetně dceřiných společností) čtení
 
zápisů z porad vedení skupiny EPH.
Testovali
 
jsme kontrolu
 
týkající se
 
stanovení
 
opravné
 
položky.
 
Využili jsme
 
práci
 
interního
 
specialisty pro
 
posouzení
 
modelu
snížení hodnoty očekávaných úvěrových ztrát provedené vedením
 
společnosti, jejich předpokladů a
 
spolehlivosti těchto odhadů.
Interní specialista
 
provedl testování
 
spolehlivosti vstupních
 
údajů (včetně posouzení
 
makroekonomických,
 
kreditních a dalších
rizikových
 
parametrů).
 
Dále interní
 
specialista
 
posoudil
 
metodologii
 
výpočtu
 
opravné
 
položky,
 
kdy
 
specialista
 
posoudil,
 
jestli
model zohledňuje
 
veškerá
 
relevantní rizika
 
a zda
 
modelové předpoklady
 
jsou v souladu
 
s historickými výsledky,
 
a i budoucími
vyhlídkami.
Ostatní informace uvedené ve výroční
 
zprávě
Ostatními
 
informacemi jsou
 
v souladu
 
s §
 
2 písm.
 
b) zákona
 
o auditorech
 
informace uvedené
 
ve výroční
 
zprávě
 
mimo účetní
závěrku a naši zprávu
 
auditora. Za ostatní informace
 
odpovídá představenstvo
 
společnosti.
Náš
 
výrok
 
k
 
účetní
 
závěrce
 
se
 
k
 
ostatním
 
informacím
 
nevztahuje.
 
Přesto
 
je
 
však
 
součástí
 
našich
 
povinností
 
souvisejících
 
s
ověřením
 
účetní
 
závěrky
 
seznámení
 
se
 
s
 
ostatními
 
informacemi
 
a
 
posouzení,
 
zda
 
ostatní
 
informace
 
nejsou
 
ve významném
 
(materiálním)
 
nesouladu s
 
účetní závěrkou
 
či našimi
 
znalostmi o
 
účetní jednotce
 
získanými
 
během ověřování
účetní závěrky
 
nebo zda
 
se jinak
 
tyto informace
 
nejeví jako
 
významně (materiálně)
 
nesprávné. Také
 
posuzujeme, zda
 
ostatní
informace
 
byly
 
ve
 
všech
 
významných
 
(materiálních)
 
ohledech vypracovány
 
v souladu
 
s příslušnými
 
právními
 
předpisy.
 
Tímto
posouzením se rozumí, zda ostatní
 
informace splňují požadavky právních
 
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování
ostatních informací
 
v kontextu
 
významnosti (materiality),
 
tj. zda případné
 
nedodržení uvedených
 
požadavků by
 
bylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních
 
informací.
Na základě provedených postupů,
 
do míry, jež dokážeme
 
posoudit, uvádíme, že:
Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.
Ostatní informace byly vypra
 
covány v souladu s právními
 
předpisy.
Dále jsme povinni
 
uvést, zda
 
na základě poznatků
 
a povědomí o
 
společnosti, k nimž
 
jsme dospěli při provádění
 
auditu, ostatní
informace
 
neobsahují
 
významné
 
(materiální)
 
věcné
 
nesprávnosti.
 
V
 
rámci
 
uvedených
 
postupů
 
jsme
 
v
 
obdržených
 
ostatních
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti
 
nezjistili.
Odpovědnost představenstva
 
a dozorčí rady společnosti
 
za účetní závěrku
Představenstvo
 
společnosti odpovídá
 
za sestavení
 
účetní závěrky
 
podávající věrný
 
a poctivý
 
obraz
 
v souladu s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,
 
aby neobsahovala významné
 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.
Při sestavování
 
účetní závěrky
 
je představenstvo
 
společnosti povinno
 
posoudit, zda
 
je společnost
 
schopna nepřetržitě
 
trvat, a
pokud je
 
to relevantní,
 
popsat v
 
příloze
 
účetní závěrky
 
záležitosti
 
týkající se
 
jejího nepřetržitého
 
trvání a
 
použití předpokladu
nepřetržitého
 
trvání
 
při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky,
 
s
 
výjimkou
 
případů,
 
kdy
 
představenstvo
 
plánuje
 
zrušení
 
společnosti
 
nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá
 
jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti
 
odpovídá dozorčí rada
.
Odpovědnost auditora za audit účetní
 
závěrky
Naším
 
cílem
 
je
 
získat
 
přiměřenou
 
jistotu,
 
že
 
účetní
 
závěrka
 
jako
 
celek
 
neobsahuje
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost
způsobenou podvodem nebo chybou
 
a vydat zprávu
 
auditora obsahující náš výrok.
 
Přiměřená míra jistoty
 
je velká míra jistoty,
nicméně není
 
zárukou,
 
že
 
audit proveden
 
ý
 
v souladu
 
s výše uvedenými
 
předpisy
 
ve všech
 
případech v
 
účetní závěrce
 
odhalí
případnou
 
existující
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost.
 
Nesprávnosti
 
mohou
 
vznikat
 
v
 
důsledku
 
podvodů
 
nebo
 
chyb
 
a
považují se za významné
 
(materiální), pokud lze reálně
 
předpokládat, že by
 
jednotlivě nebo v souhrnu
 
mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé
 
účetní závěrky na jejím základě přijmou.
 
 
 
 
 
Při provádění
 
auditu v souladu s výše
 
uvedenými předpisy
 
je naší povinností uplatňovat
 
během celého auditu odborný
 
úsudek
a zachovávat profesní
 
skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat
 
a vyhodnotit
 
rizika významné
 
(materiální) nesprávnosti
 
účetní závěrky
 
způsobené podvodem
 
nebo chybou,
navrhnout a provést
 
auditorské postupy
 
reagující na tato rizika
 
a získat dostatečné
 
a vhodné důkazní informace,
 
abychom
na jejich
 
základě mohli
 
vyjádřit výrok.
 
Riziko,
 
že neodhalíme
 
významnou (materiální)
 
nesprávnost,
 
k níž
 
došlo v
 
důsledku
podvodu, je větší než riziko
 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
 
způsobené chybou, protože
 
součástí podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
 
nebo obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit
 
se
 
s
 
vnitřním
 
kontrolním
 
systémem
 
společnosti
 
relevantním
 
pro
 
audit
 
v
 
takovém
 
rozsahu,
 
abychom
 
mohli
navrhnout
 
auditorské
 
postupy
 
vhodné
 
s
 
ohledem
 
na
 
dané
 
okolnosti,
 
nikoli
 
abychom
 
mohli
 
vyjádřit
 
názor
 
na účinnost jejího vnitřního kontrolního
 
systému.
Posoudit
 
vhodnost
 
použitých
 
účetních
 
pravidel,
 
přiměřenost
 
provedených
 
účetních
 
odhadů
 
a
 
informace,
 
které
 
v této souvislosti představenstvo
 
společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
Posoudit
 
vhodnost
 
použití
 
předpokladu
 
nepřetržitého
 
trvání
 
při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky
 
představenstvem
 
a
 
to,
 
zda
 
s
ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo
 
podmínek,
které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná
(materiální) nejistota
 
existuje, je naší
 
povinností upozornit
 
v naší zprávě
 
na informace uvedené
 
v této souvislosti
 
v příloze
účetní závěrky,
 
a pokud tyto informace nejsou
 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný
 
výrok. Naše závěry týkající
 
se schopnosti
společnosti
 
nepřetržitě
 
trvat
 
vycházejí
 
z
 
důkazních
 
informací,
 
které
 
jsme
 
získali
 
do
 
data
 
naší
 
zprávy.
 
Nicméně
 
budoucí
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
 
společnost ztratí schopnost nepřetržitě
 
trvat.
Vyhodnotit
 
celkovou
 
prezentaci,
 
členění a
 
obsah účetní
 
závěrky,
 
včetně
 
přílohy,
 
a dále
 
to,
 
zda
 
účetní závěrka
 
zobrazuje
podkladové transakce a události způsobem,
 
který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností
 
je informovat
 
představenstvo,
 
dozorčí
 
radu
 
a výbor
 
pro audit
 
mimo jiné
 
o plánovaném
 
rozsahu a načasování
auditu
 
a
 
o
 
významných
 
zjištěních,
 
která
 
jsme
 
v
 
jeho
 
průběhu
 
učinili,
 
včetně
 
zjištěných
 
významných
 
nedostatků
 
ve
 
vnitřním
kontrolním systému.
Naší povinností
 
je rovněž
 
poskytnout výboru
 
pro audit
 
prohlášení o
 
tom, že
 
jsme splnili
 
příslušné etické
 
požadavky
 
týkající se
nezávislosti,
 
a
 
informovat
 
ho
 
o
 
veškerých
 
vztazích
 
a
 
dalších
 
záležitostech,
 
u
 
nichž
 
se
 
lze
 
reálně
 
domnívat,
 
že by mohly mít vliv na naši nezávislost,
 
a případných souvisejících opatřeních.
 
Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit, ty,
které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto
záležitosti popsat v naší zprávě.
 
Tato
 
povinnost neplatí, když právní
 
předpisy zakazují zveřejnění
 
takové záležitosti
 
nebo jestliže
ve
 
zcela
 
výjimečném
 
případě
 
usoudíme,
 
že
 
bychom
 
o
 
dané
 
záležitosti
 
neměli
 
v
 
naší
 
zprávě
 
informovat,
 
protože
 
lze
 
reálně
očekávat, že možné negativní
 
dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska
 
veřejného zájmu.
Zpráva o jiných požadavcích
 
stanovených právními
 
předpisy
V souladu s
 
článkem
 
10 odst.
 
2 nařízení
 
Evropského
 
parlamentu
 
a Rady
 
(EU) č.
 
537/2014 uvádíme
 
v naší zprávě
 
nezávislého
auditora následující informace vyžadované
 
nad rámec mezinárodních standardů
 
pro audit:
Určení auditora a délka provádění
 
auditu
Auditorem
 
společnosti nás
 
dne 29.
 
dubna 2022
 
určila valná
 
hromada
 
společnosti. Auditorem
 
společnosti
 
jsme nepřetržitě
 
3.
rok.
Soulad s dodatečnou zprávou pro
 
výbor pro audit
Potvrzujeme, že
 
náš výrok
 
k účetní závěrce
 
uvedený v této
 
zprávě je
 
v souladu s naší dodatečnou
 
zprávou pro
 
výbor pro audit
společnosti, kterou jsme Zavyhotovili dle článku
 
11 nařízení Evropského
 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.
Poskytování neauditních služeb
Prohlašujeme,
 
že
 
nebyly
 
poskytnuty
 
žádné
 
neauditní
 
služby
 
uvedené
 
v
 
čl.
 
5
 
nařízení
 
Evropského
 
parlamentu
 
a
 
Rady
 
(EU) č.
537/2014.