EPH Financing CZ, a.s.
 
Výroční zpráva
 
za rok končící 31. prosince
 
2020
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Obsah
I.
Zpráva auditora
II.
Textová část výroční zprávy
III.
Čestné prohlášení
IV.
Zpráva o vztazích
 
V.
Zpráva představenstva
VI.
Účetní závěrka k 31.12.2020
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
I.
Zpráva auditora
EPH_FIN_CZ_2020-RFp4i0
 
 
 
Deloitte označuje jednu či více společností
 
Deloitte Touche
 
Tohmatsu Limited
 
(„DTTL“), globální síť
 
jejích členských firem a jejich přidružených
 
subjektů (souhrnně
„organizace Deloitte“). Společnost
 
DTTL (rovněž označovaná jako
 
„Deloitte Global“) a každá z jejích členských
 
firem a jejich přidružených subjektů je samostatným
a nezávislým právním subjektem,
 
který není oprávněn zavazovat
 
nebo přijímat závazky za jinou
 
z těchto členských firem a jejich
 
přidružených subjektů ve vztahu k třetím
stranám. Společnost DTTL, a každá členská
 
firma a přidružený subjekt nesou odpovědnost
 
pouze za vlastní jednání či pochybení,
 
nikoli za jednání či pochybení
 
jiných
členských firem či přidružených subjektů. Společnost
 
DTTL služby klientům neposkytuje. Více informací
 
je najdete na adrese www.deloitte.com/about.
ZPRÁVA
 
NEZÁVISLÉHO
 
AUDITORA
Pro akcionáře
 
společnosti
EPH Financing CZ, a.s.
Se sídlem: Pařížská 130/26, Josefov,
 
110 00 Praha 1
Výrok auditora
Provedli
 
jsme audit
 
přiložené účetní
 
závěrky
 
společnosti EPH
 
Financing CZ,
 
a.s. (dále
 
také
 
„společnost“) sestavené
 
na základě
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených
 
právem Evropských společenství,
 
která se skládá z výkazu o finanční
situaci k 31. prosinci 2020,
 
výkazu úplného
 
výsledku, přehledu
 
o změnách vlastního
 
kapitálu a přehledu
 
o peněžních tocích
 
za
rok
 
končící
 
k tomuto
 
datu
 
a přílohy
 
této
 
účetní závěrky,
 
která
 
obsahuje
 
popis použitých
 
podstatných
 
účetních
 
metod a
 
další
vysvětlující informace.
Podle našeho
 
názoru přiložená
 
účetní závěrka
 
podává věrný
 
a poctivý obraz
 
finanční pozice
 
společnosti EPH Financing CZ, a.s.
k 31. prosinci 2020 a
 
její finanční výkonnosti a
 
peněžních toků za rok končící k
 
tomuto datu v souladu s Mezinárodními standardy
účetního výkaznictví upravenými
 
právem Evropských
 
společenství.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy
Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy
 
pro audit (ISA), případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
 
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
 
popsána v oddílu
 
Odpovědnost
auditora
 
za
 
audit
 
účetní závěrky.
 
V souladu
 
se zákonem
 
o auditorech
 
a Etickým
 
kodexem
 
přijatým
 
Komorou
 
auditorů
 
České
republiky jsme na
 
společnosti nezávislí
 
a splnili jsme i
 
další etické
 
povinnosti vyplývající z uvedených
 
předpisů. Domníváme
 
se,
že důkazní informace, které
 
jsme shromáždili, poskytují dostatečný
 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Hlavní záležitosti auditu
Hlavní záležitosti
 
auditu jsou záležitosti,
 
které byly podle
 
našeho odborného úsudku při
 
auditu účetní závěrky
 
za běžné období
nejvýznamnější.
 
Těmito
 
záležitostmi
 
jsme se
 
zabývali
 
v kontextu
 
auditu účetní
 
závěrky
 
jako
 
celku a
 
v souvislosti
 
s utvářením
názoru na tuto závěrku.
 
Samostatný výrok k těmto
 
záležitostem nevyjadřujeme.
Jak je uvedeno v příloze účetní závěrky v bodě 14. Společnost je zvláštní účelová jednotka (Special purpose vehicle, SPV), kterou
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.
 
založil
 
za
 
účelem
 
získání
 
finančních
 
prostředků
 
formou
 
úpisu
 
dluhopisů.
 
Finanční
prostředky získané z úpisů dluhopisů
 
byly poskytnuty mateřské společností
 
– Energetický a průmyslový holding, a.s. – ve formě
úvěru a dále
 
distribuovány provozním
 
společnostem ze
 
skupiny Energetického
 
a průmyslového
 
holdingu a.s. Opravné
 
položky
na ztráty z úvěru představují nejlepší odhad očekávaných ztrát vypracovaný
 
vedením společnosti k rozvahovému dni. Odhad byl
stanoven v souladu s požadavky standardu IFRS 9
 
Finanční nástroje. Model
 
snížení hodnoty očekávaných úvěrových ztrát využívá
princip
 
dvojího
 
ocenění,
 
podle
 
nějž
 
je
 
opravná
 
položka
 
na
 
ztráty
 
ze
 
snížení
 
hodnoty
 
oceněna
 
buď
 
jako:
 
dvanáctiměsíční
očekávané
 
úvěrové
 
ztráty,
 
nebo očekávané
 
úvěrové
 
ztráty na
 
celou dobu
 
trvání aktiva
 
podle toho,
 
zda u
 
dané expozice
 
bylo
identifikováno
 
významné
 
zvýšení
 
úvěrového
 
rizika.
 
Oblast
 
byla
 
vybrána
 
jako
 
hlavní
 
záležitost
 
auditu,
 
protože
 
stanovení
očekávané
 
ztráty
 
představuje
 
významný
 
úsudek vedení
 
společnosti.
 
Mezi nejvýznamnější
 
úsudky při
 
stanovení
 
výše opravné
položky patří předpoklady použité v modelu
 
(např. makroekonomické
 
a kreditní rizikové parametry), včasná identifikace expozic
s významným zvýšením rizika (stupeň 2) a nevýkonných
 
expozic (stupeň 3).
Ve
výše uvedené
 
oblasti naše
 
auditorské
 
postupy zahrnovaly:
 
získání inventarizace
 
finančních nástrojů
 
a ostatních
 
finančních
aktiv a
 
otestování
 
ocenění hrubé
 
hodnoty pohledávky.
 
Naše postupy
 
rovněž zahrnovaly
 
dotazování
 
managementu týkající
 
se
 
 
 
 
výkonnosti Energetického
 
a průmyslového holdingu, a.s. (včetně dceřiných
 
společností) čtení zápisů z porad vedení
 
společnosti
Energetický a průmyslový holding, a.s.
 
Testovali jsme kontrolu týkající se stanovení opravné položky.
 
Využili jsme práci interního
specialisty
 
pro
 
posouzení
 
modelu
 
snížení
 
hodnoty
 
očekávaných
 
úvěrových
 
ztrát
 
provedené
 
vedením
 
společnosti,
 
jejich
předpokladů a spolehlivosti těchto odhadů. Interní specialista
 
provedl testování spolehlivosti vstupních údajů (včetně posouzení
makroekonomických, kreditních
 
a dalších rizikových parametrů). Dále
 
interní specialista posoudil metodologii
 
výpočtu opravné
položky,
 
kdy specialista
 
posoudil, jestli model zohledňuje
 
veškerá relevantní
 
rizika a zda
 
modelové předpoklady jsou
 
v souladu
s historickými výsledky a i budoucími vyhlídkami.
Jiná skutečnost
Účetní závěrka společnosti EPH Financing
 
CZ, a.s.
za rok končící k 31. prosinci 2019 byla
 
auditována jiným auditorem, který k této
účetní závěrce dne 30. dubna 2020 vyjádřil výrok
 
bez výhrad.
Ostatní informace uvedené ve výroční
 
zprávě
Ostatními
 
informacemi jsou
 
v souladu
 
s §
 
2 písm.
 
b) zákona
 
o auditorech
 
informace uvedené
 
ve výroční
 
zprávě
 
mimo účetní
závěrku a naši zprávu
 
auditora. Za ostatní informace
 
odpovídá představenstvo
 
společnosti.
Náš
 
výrok
 
k
 
účetní
 
závěrce
 
se
 
k
 
ostatním
 
informacím
 
nevztahuje.
 
Přesto
 
je
 
však
 
součástí
 
našich
 
povinností
 
souvisejících
s ověřením
 
účetní
 
závěrky
 
seznámení
 
se s
 
ostatními
 
informacemi
 
a posouzení,
 
zda
 
ostatní
 
informace
 
nejsou
 
ve
 
významném
(materiálním)
 
nesouladu
 
s účetní
 
závěrkou
 
či našimi
 
znalostmi
 
o účetní
 
jednotce
 
získanými
 
během ověřování
 
účetní závěrky
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také
 
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve
všech
 
významných
 
(materiálních)
 
ohledech
 
vypracovány
 
v
 
souladu
 
s příslušnými
 
právními
 
předpisy.
 
Tímto
 
posouzením
 
se
rozumí,
 
zda
 
ostatní
 
informace
 
splňují
 
požadavky
 
právních
 
předpisů
 
na
 
formální
 
náležitosti
 
a
 
postup
 
vypracování
 
ostatních
informací
 
v kontextu
 
významnosti
 
(materiality),
 
tj. zda
 
případné nedodržení
 
uvedených
 
požadavků
 
by bylo
 
způsobilé ovlivnit
úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů,
 
do míry, jež dokážeme
 
posoudit, uvádíme, že
Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.
Ostatní informace byly vypracovány
 
v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni
 
uvést, zda
 
na základě poznatků
 
a povědomí o
 
společnosti, k nimž
 
jsme dospěli při provádění
 
auditu, ostatní
informace
 
neobsahují
 
významné
 
(materiální)
 
věcné
 
nesprávnosti.
 
V
 
rámci
 
uvedených
 
postupů
 
jsme
 
v
 
obdržených
 
ostatních
informacích žádné významné (materiální) věcné
 
nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost představenstva,
 
dozorčí rady a výboru pro
 
audit společnosti za účetní závěrku
Představenstvo
 
společnosti odpovídá
 
za sestavení
 
účetní závěrky
 
podávající věrný
 
a poctivý
 
obraz v
 
souladu s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,
 
aby neobsahovala významné
 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.
Při sestavování
 
účetní závěrky
 
je představenstvo
 
společnosti povinno
 
posoudit, zda
 
je společnost
 
schopna nepřetržitě
 
trvat, a
pokud je
 
to relevantní,
 
popsat v
 
příloze
 
účetní závěrky
 
záležitosti
 
týkající se
 
jejího nepřetržitého
 
trvání a
 
použití předpokladu
nepřetržitého
 
trvání
 
při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky,
 
s
 
výjimkou
 
případů,
 
kdy
 
představenstvo
 
plánuje
 
zrušení
 
společnosti
 
nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá
 
jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti
 
odpovídá dozorčí rada a výbor pro audit.
Odpovědnost auditora za audit účetní
 
závěrky
Naším
 
cílem
 
je
 
získat
 
přiměřenou
 
jistotu,
 
že
 
účetní
 
závěrka
 
jako
 
celek
 
neobsahuje
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost
způsobenou podvodem nebo chybou
 
a vydat zprávu
 
auditora obsahující náš výrok.
 
Přiměřená míra jistoty
 
je velká míra jistoty,
nicméně není
 
zárukou,
 
že
 
audit provedený
 
v souladu
 
s výše uvedenými
 
předpisy
 
ve všech
 
případech v
 
účetní závěrce
 
odhalí
případnou
 
existující
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost.
 
Nesprávnosti
 
mohou
 
vznikat
 
v
 
důsledku
 
podvodů
 
nebo
 
chyb
 
a
považují se za významné
 
(materiální), pokud lze reálně
 
předpokládat, že by jednotlivě
 
nebo v souhrnu mohly
 
ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé
 
účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění
 
auditu v souladu s výše
 
uvedenými předpisy
 
je naší povinností uplatňovat
 
během celého auditu odborný
 
úsudek
 
 
 
 
 
a zachovávat profesní
 
skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat
 
a vyhodnotit
 
rizika
 
významné
 
(materiální)
 
nesprávnosti
 
účetní
 
závěrky
 
způsobené podvodem
 
nebo
 
chybou,
navrhnout a
 
provést auditorské
 
postupy reagující
 
na tato
 
rizika a získat
 
dostatečné a
 
vhodné důkazní
 
informace, abychom
na jejich
 
základě mohli
 
vyjádřit výrok.
 
Riziko,
 
že neodhalíme
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost,
 
k níž
 
došlo v
 
důsledku
podvodu, je větší
 
než riziko
 
neodhalení významné
 
(materiální) nesprávnosti
 
způsobené chybou,
 
protože součástí
 
podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
 
úmyslná opomenutí, nepravdivá
 
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit
 
se
 
s
 
vnitřním
 
kontrolním
 
systémem
 
společnosti
 
relevantním
 
pro
 
audit
 
v
 
takovém
 
rozsahu,
 
abychom
 
mohli
navrhnout auditorské postupy
 
vhodné s ohledem na dané okolnosti,
 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor
 
na účinnost jejího
vnitřního kontrolního systému.
Posoudit
 
vhodnost
 
použitých
 
účetních
 
pravidel,
 
přiměřenost
 
provedených
 
účetních
 
odhadů
 
a
 
informace,
 
které
 
v
 
této
souvislosti představenstvo
 
společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
Posoudit
 
vhodnost
 
použití
 
předpokladu
 
nepřetržitého
 
trvání
 
při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky
 
představenstvem
 
a
 
to,
 
zda
 
s
ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek,
které mohou významně zpochybnit schopnost
 
společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže
 
dojdeme k závěru, že taková
 
významná
(materiální) nejistota
 
existuje, je
 
naší povinností
 
upozornit v
 
naší zprávě
 
na informace
 
uvedené v této
 
souvislosti v
 
příloze
účetní závěrky,
 
a pokud tyto
 
informace nejsou dostatečné,
 
vyjádřit modifikovaný
 
výrok. Naše závěry
 
týkající se schopnosti
společnosti
 
nepřetržitě
 
trvat
 
vycházejí
 
z
 
důkazních
 
informací,
 
které
 
jsme
 
získali
 
do
 
data
 
naší
 
zprávy.
 
Nicméně
 
budoucí
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
 
společnost ztratí schopnost nepřetržitě
 
trvat.
Vyhodnotit
 
celkovou
 
prezentaci,
 
členění
 
a
 
obsah
 
účetní
 
závěrky,
 
včetně
 
přílohy,
 
a dále
 
to,
 
zda
 
účetní
 
závěrka
 
zobrazuje
podkladové transakce a události způsobem,
 
který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností
 
je informovat
 
představenstvo,
 
dozorčí
 
radu
 
a výbor
 
pro audit
 
mimo jiné
 
o plánovaném
 
rozsahu
 
a načasování
auditu
 
a
 
o
 
významných
 
zjištěních,
 
která
 
jsme
 
v
 
jeho
 
průběhu
 
učinili,
 
včetně
 
zjištěných
 
významných
 
nedostatků
 
ve
 
vnitřním
kontrolním systému.
Naší povinností
 
je rovněž
 
poskytnout výboru
 
pro audit
 
prohlášení o
 
tom, že
 
jsme splnili
 
příslušné etické
 
požadavky
 
týkající se
nezávislosti, a informovat ho o veškerých
 
vztazích a dalších záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na
naši nezávislost, a případných
 
souvisejících opatřeních.
Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo, dozorčí radu
 
a výbor pro audit, ty,
které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto
záležitosti popsat v naší zprávě.
 
Tato
 
povinnost neplatí, když právní
 
předpisy zakazují zveřejnění
 
takové záležitosti
 
nebo jestliže
ve
 
zcela
 
výjimečném
 
případě
 
usoudíme,
 
že
 
bychom
 
o
 
dané
 
záležitosti
 
neměli
 
v
 
naší
 
zprávě
 
informovat,
 
protože
 
lze
 
reálně
očekávat, že možné negativní
 
dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska
 
veřejného zájmu.
Zpráva o jiných požadavcích
 
stanovených právními
 
předpisy
V souladu s
 
článkem
 
10 odst.
 
2 nařízení
 
Evropského
 
parlamentu
 
a Rady
 
(EU) č.
 
537/2014 uvádíme
 
v naší zprávě
 
nezávislého
auditora následující informace vyžadované
 
nad rámec mezinárodních standardů
 
pro audit:
Určení auditora a délka provádění
 
auditu
Auditorem
 
společnosti nás
 
dne 30.
 
dubna 2020
 
určila valná
 
hromada
 
společnosti. Auditorem
 
společnosti
 
jsme nepřetržitě
 
1.
rok.
Soulad s dodatečnou zprávou pro
 
výbor pro audit
Potvrzujeme, že
 
náš výrok
 
k účetní závěrce
 
uvedený v této
 
zprávě je
 
v souladu s naší dodatečnou
 
zprávou pro
 
výbor pro audit
společnosti, kterou jsme dne
27. dubna 2021
vyhotovili dle článku 11 nařízení Evropského
 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.
Poskytování neauditorských
 
služeb
Prohlašujeme,
 
že
 
nebyly
 
poskytnuty
 
žádné
 
neauditní
 
služby
 
uvedené
 
v
 
čl.
 
5
 
nařízení
 
Evropského
 
parlamentu
 
a
 
Rady
 
(EU) č.
537/2014.
Společnosti jsme kromě povinného auditu poskytli následující služby,
 
které nejsou uvedeny v příloze k účetní
 
závěrce:
Prověrka reportingového
 
balíku pro účely konsolidace skupiny
 
EPH.
Zpráva o souladu s nařízením o ESEF
 
 
 
EPH_FIN_CZ_2020-RFp7i0
Provedli jsme zakázku poskytující
 
přiměřenou jistotu, jejímž předmětem
 
bylo ověření souladu účetní
 
závěrky obsažené ve výroční
zprávě s ustanoveními
 
nařízení Komise v přenesené pravomoci
 
(EU) 2019/815 o evropském jednotném elektronickém
 
formátu,
která se vztahují k účetní závěrce
 
(„nařízení o ESEF“).
Odpovědnost představenstva
Za
 
vypracování
 
účetní
 
závěrky
 
v
 
souladu
 
s nařízením
 
o
 
ESEF
 
je
 
zodpovědné
 
představenstvo
 
Společnosti.
 
Představenstvo
Společnosti nese odpovědnost mimo jiné za:
Návrh,
 
zavedení
 
a udržování
 
vnitřního
 
kontrolního
 
systému
 
relevantního
 
pro uplatňování
 
požadavků
 
nařízení
 
o ESEF.
Sestavení
 
účetní
 
závěrky
 
obsažené
 
ve výroční
 
zprávě
 
v platném
 
formátu
 
XHTML.
Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vyjádřit na základě získaných
 
důkazních informací názor na to, zdali
 
účetní závěrka obsažená ve
 
výroční zprávě
je ve
 
všech významných
 
(materiálních)
 
ohledech v souladu
 
s požadavky
 
nařízení
 
o ESEF.
 
Tuto
 
zakázku
 
poskytující přiměřenou
jistotu jsme provedli podle mezinárodního standardu
 
pro ověřovací zakázky ISAE 3000 (revidované
 
znění) – „Ověřovací zakázky,
které nejsou auditem ani prověrkou
 
historických finančních informací“ (dále jen „ISAE 3000“).
Charakter, načasování a rozsah zvolených postupů závisí na úsudku
 
auditora. Přiměřená míra jistoty
 
je velká míra
 
jistoty, nicméně
není
 
zárukou,
 
že
 
ověření
 
provedené
 
v
 
souladu
 
s
 
výše
 
uvedeným
 
standardem
 
ve
 
všech
 
případech
 
odhalí
 
případný
 
existující
významný (materiální) nesoulad s požadavky
 
nařízení o ESEF.
V rámci zvolených postupů jsme provedli
 
následující činnosti:
Seznámili jsme se s požadavky nařízení
 
o ESEF.
Seznámili jsme se s vnitřními kontrolami Společnosti
 
relevantními pro uplatňování
 
požadavků nařízení o ESEF.
Identifikovali
 
a
 
vyhodnotili
 
jsme
 
rizika
 
významného
 
(materiálního)
 
nesouladu
 
s požadavky
 
nařízení
 
o
 
ESEF
 
způsobeného
podvodem nebo chybou.
Na základě
 
toho
 
navrhli
 
a provedli
 
postupy
 
s cílem reagovat
 
na vyhodnocená
 
rizika
 
a získat
 
přiměřenou
 
jistotu
 
pro
 
účely
vyjádření našeho závěru.
Cílem
 
našich
 
postupů
 
bylo
 
posoudit,
 
zdali
 
veškeré
 
účetní
 
závěrky,
 
které
 
jsou
 
obsaženy
 
ve
 
výroční
 
zprávě,
 
byly
 
sestaveny
v platném formátu XHTML.
Domníváme se, že důkazní informace, které
 
jsme získali, poskytují dostatečný a
 
vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.
Závěr
Podle
 
našeho
 
názoru
 
účetní
 
závěrka
 
Společnosti
 
za
 
rok
 
končící
 
31. prosince
 
2020
 
obsažená
 
ve
 
výroční
 
zprávě
 
je
 
ve
 
všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s požadavky
 
nařízení o ESEF.
V Praze dne 29. dubna 2021
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
II.
Textová část výroční zprávy
Charakteristika Společnosti
Obchodní jméno:
 
EPH Financing CZ, a.s. (dále „Společnost“ nebo “Emitent”)
Sídlo:
 
Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika
Identifikační číslo:
 
043 02 575
LEI kód:
 
315700JE7S5OSPRDNW76
Právní forma:
 
Akciová společnost
Právní řád:
 
společnost je založena a existuje v souladu s právním řádem České republiky,
 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
 
předpisů
(dále jen „OZ”) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 
ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podníkání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání
 
na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Telefonní číslo:
 
+420 232 005 200
Web:
 
www.epholding.cz
EPH Financing
 
CZ, a.s.
 
vznikla 7. srpna 2015
 
a byla
 
zapsána do obchodního
 
rejstříku vedeném
 
u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 20854.
Výroční
 
a
 
pololetní
 
zprávy
 
jsou
 
zveřejněny
 
v
 
elektronické
 
podobě
 
na
 
webové
 
stránce
 
Společnosti
www.epholding.cz, sekce Investoři, část EPH Financing CZ.
 
Předmět podnikání:
-
Správa vlastního majetku
Společnost vznikla
 
za účelem
 
vydání cenných papírů
 
- dluhopisů
 
s pevným
 
úrokovým výnosem 4,20%
 
p.a. v
předpokládané celkové
 
jmenovité hodnotě
 
emise 2
 
000 000
 
tis. Kč
 
splatných v
 
roce 2018.
 
Dluhopisy byly
 
přijaty
k obchodování
 
na
 
regulovaném
 
trhu
 
Burzy
 
cenných
 
papírů
 
v
 
Praze,
 
a.s.,
 
v České
 
republice.
 
Obchodování
s dluhopisy
 
bylo
 
zahájeno
 
dnem
 
emise
 
30.
 
zaří
 
2015.
 
Centrální
 
depozitář
 
cenných
 
papírů
 
ČR,
 
a.s.
 
přidělil
dluhopisům kód ISIN CZ0003513012. Dluhopisy
 
se plně splatily
 
30. září 2018.
 
9. prosince 2016 byl
 
zahájen druhý úpis dluhopisů
 
s pevným úrokovým výnosem
 
3,50% p.a. v
 
předpokládané
celkové jmenovité
 
hodnotě emise
 
2 000
 
000 tis.
 
Kč splatných
 
v roce
 
2020. Dluhopisy
 
byly přijaty
 
k obchodování
na regulovaném trhu Burzy
 
cenných papírů v Praze,
 
a.s., v České republice. Emitent
 
může rozhodnout o vydání
dluhopisů
 
ve
 
větší
 
celkové
 
jmenovité
 
hodnotě
 
emise
 
dluhopisů,
 
než
 
byla
 
předpokládaná
 
celková
 
jmenovitá
hodnota
 
emise
 
dluhopisů.
 
Celková
 
částka
 
tohoto
 
zvýšení
 
však
 
nepřekročí
 
50
 
%
 
předpokládané
 
celkové
jmenovité hodnoty emise dluhopisů. Centrální depozitář cenných papírů ČR, a.s. přidělil dluhopisům kód ISIN
CZ0003515413. Dluhopisy se plně splatily 9. června 2020.
Třetí emise dluhopisů byla
 
zahájena 16. července 2018.
 
Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou
 
úrokovou sazbou
jako
 
součet
 
referenční
 
sazby
 
(6M
 
PRIBOR)
 
a
 
marže
 
2,00
 
%
 
p.a.
 
Předpokládaná
 
jmenovitá
 
hodnota
 
emise
 
3 000 000 tis. Kč a je splatná v roce 2022. Centrální depozitář cenných papírů
 
ČR, a.s. přidělil dluhopisům kód
ISIN CZ0003519407.
 
Čtvrtá emise dluhopisů byla zahájena 17. března 2020.
 
Dluhopisy nesou pevný úrokový výnos 4,5% p.a. a jsou
splatné v roce 2025. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise je 5 000 000 tis. Kč s možností navýšení
až do
 
celkové jmenovité
 
hodnoty 7
 
500 000 tis.
 
Kč. Je
 
splatná v
 
roce 2025.
 
Emise dluhopisů
 
byla v
 
průběhu
března a července 2020 úspěšně umístěna. a získané
 
prostředky byly následně poskytnuty mateřské společnosti
Energetický a průmyslový holding, a.s. v rámci uvěrové smlouvy.
 
 
Centrální depozitář cenných papírů ČR, a.s. přidělil dluhopisům kód ISIN
 
CZ0003524464.
 
Emitentovi ani dluhopisům nebyl přidělen rating.
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Statutární orgán Společnosti k 31. prosinci 2020
Způsob jednání za Společnost:
 
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech
 
záležitostech, a
to tak, že za společnost jednají navenek jménem společnosti vždy společně
 
dva členové představenstva.
 
Představenstvo Společnosti
JUDr. Daniel Křetínský
 
předseda představenstva
Mgr. Marek Spurný
 
člen představenstva
Mgr. Pavel Horský
 
člen představenstva
Pracovní adresa všech členů představenstva Společnosti je: Pařížská 130/26,
 
Josefov, 110
 
00 Praha 1.
JUDr. Daniel Křetínský
Daniel
 
Křetínský
 
je
 
předsedou
 
představenstva
 
ve
 
společnostech
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
EP
Infrastructure
 
a
 
EP
 
Power
 
Europe.
 
Díky
 
svému
 
postavení
 
partnera
 
ve
 
skupině J&T
 
Group
 
byl
 
u
 
založení
Energetického a
 
průmyslového holdingu. Dále je
 
členem představenstva několika dceřiných
 
společností EPH.
Zastává
 
i
 
funkce
 
ve
 
společnostech,
 
jež
 
nejsou
 
spřízněny
 
s
 
EPH.
 
Například
 
je
 
předsedou
 
představenstva
 
AC
Sparta Praha.
 
Má bakalářský titul z politických věd a titul magistra a doktora práv z Masarykovy
 
univerzity v Brně.
Mgr.
 
Pavel Horský
Pavel Horský předsedá
 
výboru pro posuzování
 
rizik EPH, působí
 
rovněž v představenstvech a
 
dozorčích radách
několika
 
dceřiných
 
a
 
přidružených
 
společností
 
EPH.
 
Je
 
také
 
členem
 
představenstva
 
EP
 
Infrastructure
 
a
 
EP
Power Europe.
 
Před nástupem
 
do EPH
 
pracoval jako
 
poradce pro
 
řízení tržních
 
rizik v bance
 
Royal Bank
 
of
Scotland.
Má magisterský titul z matematiky a fyziky z Masarykovy univerzity v Brně.
Mgr. Marek
 
Spurný
Marek Spurný
 
pracuje pro
 
skupinu EPH
 
a její
 
právní předchůdce
 
od roku
 
2004. Jako
 
hlavní právník
 
skupiny
nese odpovědnost především za uzavírání transakcí, právní vyjednávání a realizaci fúzí a akvizic, korporátních
restrukturalizací a za právní podporu obecně a rovněž za oblast compliance.
 
Marek Spurný zastává také funkce
ve
 
statutárních orgánech:
 
je
 
členem
 
představenstva mateřské
 
společnosti Energetický
 
a
 
průmyslový holding,
dále
 
společností
 
EP
 
Infrastructure
 
či
 
EP
 
Power
 
Europe.
 
Obdobně
 
působí
 
také
 
v
 
orgánech
 
dalších
 
dceřiných
společností
 
skupiny.
 
Před svým
 
nástupem
 
do
 
skupiny
 
pracoval
 
pět
 
let
 
pro
 
českou
 
Komisi
 
pro
 
cenné
 
papíry,
dřívější orgán pro regulaci kapitálových trhů v České republice.
 
Vystudoval
 
právnickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci.
Členové představenstva
 
prohlašují, že
 
nedošlo k žádnému
 
střetu zájmů.
 
Žádná z osob
 
není v pracovním
poměru se Společností.
 
Členové statutárního orgánu
 
neobdrželi žádné finanční,
 
ani nefinanční odměny
spojené s výkonem jejich funkce.
Pravomoci statutárního orgánu
Představenstvo je
 
statutárním
 
orgánem
 
Emitenta a
 
je
 
oprávněné
 
jednat
 
jménem Emitenta
 
ve
 
všech
 
věcech
 
a
zastupuje Společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. Představenstvu přísluší obchodní
vedení společnosti.
 
Rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem
 
nebo stanovami vyhrazeny do působnosti
valné hromady, dozorčí rady nebo jiných orgánů společnosti.
Člen
 
představenstva
 
může
 
požádat
 
valnou
 
hromadu
 
společnosti
 
o
 
udělení
 
pokynu
 
týkajícího
 
se
 
obchodního
vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví,
 
předkládá valné hromadě ke schválení
 
řádnou, mimořádnou,
případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také
 
návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
Představenstvo
 
se
 
při
 
své
 
činnosti
 
řídí
 
obecně
 
závaznými
 
právními
 
předpisy,
 
rozhodnutími
 
a
 
pokyny
 
valné
hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, jakož i svými rozhodnutími.
Členové
 
představenstva
 
se
 
vždy
 
účastní
 
valné
 
hromady.
 
Členovi
 
představenstva
 
musí
 
být
 
uděleno
 
slovo,
kdykoliv o to požádá.
Představenstvo
 
je
 
způsobilé
 
se
 
usnášet,
 
je-li
 
na
 
jeho
 
zasedání
 
přítomna
 
nadpoloviční
 
většina
 
členů
představenstva.
 
Představenstvo
 
rozhoduje
 
většinou
 
hlasů
 
přítomných
 
členů
 
představenstva.
 
Každý
 
člen
představenstva má jeden hlas.
Představenstvo společnosti má 3
 
členy.
 
Členy představenstva volí a
 
odvolává valná hromada. Funkční
 
období
členů představenstva trvá do jejich odvolání valnou hromadou.
 
Další orgány Společnosti k 31. prosinci 2020
Dozorčí rada
Dozorčí rada Společnosti
Ing. Jan Špringl
 
předseda dozorčí rady
Mgr. Petr Sekanina
 
člen dozorčí rady
 
Ondřej Novák
 
člen dozorčí rady
Pracovní adresa všech členů dozorční rady Společnosti je: Pařížská 130/26,
 
Josefov, 110 00 Praha 1.
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost
 
Společnosti.
 
Dozorčí rada
 
společnosti má 3
 
členy.
 
Dozorčí rada je
 
způsobilá se
 
usnášet, jsou-li na
 
jejím zasedání
 
přítomni
alespoň 2 členové dozorčí rady.
 
K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovali
 
nejméně dva
členové dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
Členové dozorčí rady
 
prohlašují, že nedošlo
 
k žádnému střetu zájmů.
 
Žádná z osob není
 
v pracovním poměru
se
 
Společností.
 
Členové
 
statutárního
 
orgánu
 
neobdrželi
 
žádné
 
finanční,
 
ani
 
nefinanční
 
odměny
 
spojené
s výkonem jejich funkce.
Valná
 
hromada
Valná
 
hromada je
 
nejvyšším orgánem
 
společnosti. Akcionáři
 
společnosti vykonávají
 
své právo
 
podílet se
 
na
řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
 
Do působnosti valné hromady náleží:
a)
rozhodování o
 
změně stanov,
 
nejde-li
 
o změnu
 
v důsledku zvýšení
 
základního kapitálu
 
pověřeným
představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních
 
skutečností,
b)
rozhodování o
 
změně
 
výše základního
 
kapitálu a
 
o
 
pověření
 
představenstva ke
 
zvýšení
 
základního
kapitálu,
c)
rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky
 
vůči společnosti proti
 
pohledávce na splacení
emisního kurzu,
d)
rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
e)
volba a odvolání členů představenstva,
f)
volba a odvolání členů dozorčí rady,
g)
schválení řádné,
 
mimořádné nebo
 
konsolidované účetní
 
závěrky a
 
v případech, kdy
 
její vyhotovení
stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
h)
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě
 
ztráty,
i)
rozhodování
 
o
 
podání
 
žádosti
 
k přijetí
 
účastnických
 
cenných
 
papírů
 
společnosti
 
k obchodování
 
na
evropském
 
regulovaném trhu
 
nebo
 
o
 
vyřazení
 
těchto cenných
 
papírů
 
z obchodování na
 
evropském
regulovaném trhu,
j)
rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
k)
jmenování a odvolání likvidátora,
l)
schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
m)
schválení
 
převodu
 
nebo
 
zastavení
 
závodu
 
nebo
 
takové
 
jeho
 
části,
 
která
 
by
 
znamenala
 
podstatnou
změnu
 
dosavadní
 
struktury
 
závodu
 
nebo
 
podstatnou
 
změnu
 
v předmětu
 
podnikání
 
nebo
 
činnosti
společnosti,
n)
rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před
 
jejím vznikem,
o)
schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn
 
a jejího zrušení,
p)
další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné
 
hromady.
Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování
 
případů, které do
 
její působnosti nesvěřuje
 
zákon o obchodních
korporacích č.90/2012 Sb. nebo stanovy.
Emitent má jen
 
jediného akcionáře, valná
 
hromada se
 
nekoná a působnost
 
valné hromady vykonává
 
tento jediný
akcionář.
 
Valná
 
hromada
 
rozhoduje
 
usnesením.
 
Valná
 
hromada
 
je
 
schopna
 
se
 
usnášet,
 
pokud
 
jsou
 
přítomni
 
akcionáři
vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota
 
nebo počet přesahuje 30 procent
 
základního kapitálu. Valná hromada
rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.
Osobou s řídicí pravomocí je představenstvo a dozorčí rada Společnosti.
 
Výbor pro audit
Emitent zřídil
 
Výbor pro
 
audit (“Výbor”)
 
s účinností
 
od 1.
 
října 2016.
 
Do doby
 
jmenování členů
 
výboru pro
audit vykonávala
 
tuto funkci
 
dozorčí rada Společnosti.
 
Výbor pro audit
 
má dva nezávislé
 
a tři
 
odborně způsobilé
členy:
Výbor pro Audit Společnosti
Ing. Jakub Šteinfeld
 
předseda výboru pro audit (nezávislá osoba)
Ing. Hana Ťápalová,
 
MSc.
 
člen výboru pro audit
Ing. Monika Hatláková
 
člen výboru pro audit (nezávislá osoba)
Postavení a působnost výboru pro audit
Hlavním účelem
 
výboru pro
 
audit je
 
dohled nad
 
procesem sestavování
 
účetní závěrky
 
a systémem
 
účinnosti
vnitřní kontroly. Dále výbor pro audit odpovídá za dohled nad procesem řízení rizik.
 
Aniž jsou dotčeny povinnosti členů představenstva a dozorčí
 
rady Společnosti, člen výboru pro audit vykonává
zejména tyto činnosti:
a)
sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
b)
sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního
 
auditu zřízena,
c)
sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá řídicímu nebo
kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního
 
výkaznictví,
d)
doporučuje
 
auditora
 
kontrolnímu
 
orgánu
 
s
 
tím,
 
že
 
toto
 
doporučení,
 
nestanoví-li
 
přímo
 
použitelný
předpis Evropské
 
unie upravující
 
specifické požadavky
 
na povinný
 
audit subjektů
 
veřejného zájmu
jinak, řádně odůvodní,
e)
posuzuje
 
nezávislost
 
statutárního
 
auditora
 
a
 
auditorské
 
společnosti
 
a
 
poskytování
 
neauditorských
služeb subjektu veřejného zájmu statutárním auditorem a auditorskou společností,
f)
projednává s
 
auditorem rizika
 
ohrožující jeho
 
nezávislost a
 
ochranná opatření,
 
která byla
 
auditorem
přijata s cílem tato rizika zmírnit,
g)
sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o
 
systému zajištění kvality,
h)
vyjadřuje
 
se
 
k
 
výpovědi
 
závazku
 
ze
 
smlouvy
 
o
 
povinném
 
auditu
 
nebo
 
odstoupení
 
od
 
smlouvy
 
o
povinném auditu podle § 17a odst. 1 zák. 93/2009 Sb., zákon o auditorech,
i)
posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu
 
řízení kvality auditorské zakázky jiným
statutárním
 
auditorem
 
vykonávajícím
 
auditorskou
 
činnost
 
vlastním
 
jménem
 
a
 
na
 
vlastní
 
účet
 
nebo
auditorskou společností podle čl.
 
4 odst. 3 první pododstavec
 
nařízení Evropského parlamentu
 
a Rady
(EU) č. 537/2014,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
j)
informuje
 
kontrolní
 
orgán
 
o
 
výsledku
 
povinného
 
auditu
 
a
 
jeho
 
poznatcích
 
získaných
 
ze
 
sledování
procesu povinného auditu,
k)
informuje
 
kontrolní
 
orgán,
 
jakým
 
způsobem
 
povinný
 
audit
 
přispěl
 
k
 
zajištění
 
integrity
 
systémů
účetnictví a finančního výkaznictví,
l)
rozhoduje o pokračování
 
provádění povinného auditu
 
auditorem podle čl.
 
4 odst. 3
 
druhý pododstavec
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
m)
schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb,
n)
schvaluje
 
zprávu
 
o
 
závěrech
 
výběrového
 
řízení
 
ve
 
výběrovém
 
řízení
 
v
 
souladu
 
s
 
čl.
 
16
 
nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a
o)
vykonává další
 
působnost podle
 
zákona č.
 
93/2009 Sb.,
 
o auditorech
 
nebo přímo
 
použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů
 
veřejného zájmu.
Jednání výboru pro audit se účastní členové výboru pro audit. Členové
 
výboru mohou na jednání přizvat i další
osoby, pokud to považují za
 
vhodné. Na zasedání
 
výboru se o projednávaných
 
záležitostech hlasuje a
 
rozhoduje
usnesením.
 
Výbor
 
je
 
usnášeníschopný,
 
jestliže
 
je
 
na
 
zasedání
 
přítomna
 
nadpoloviční
 
většina
 
členů
 
výboru.
Každý člen má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
 
výboru pro audit.
 
Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada společnosti
 
na dobu neurčitou.
 
Kromě
 
členů
 
výboru
 
pro
 
audit
 
nemá
 
Emitent
 
zaveden
 
žádný
 
systém
 
odměňování,
 
protože
 
Společnost
 
nemá
žádné zaměstnance a ani osoby s řídící pravomocí nemají z titulu své funkce nárok na žádné odměny.
 
Odměna
členům výboru pro audit je sjednaná na základě smlouvy o výkonu funkce
 
a ve fixní výši.
 
Organizační struktura:
Jediným akcionářem Společnosti k 31. prosinci 2020 a 31. prosinci 2019 je:
Podíl na základním kapitálu
Hlasovací práva
v tis. Kč
%
%
Energetický a průmyslový holding, a.s.
2 000
100
100
Celkem
2 000
100
100
Akcionáři Energetického a průmyslového holdingu, a.s. k 31. prosinci 2020 jsou:
Podíl na základním kapitálu
Hlasovací práva
%
%
EP Corporate Group, a.s.
53
53
EP Investment II S. à
 
r.l.
3
3
KUKANA ENTERPRISES LIMITED
44
44
Celkem
100
100
Akcionáři Energetického a průmyslového holdingu, a.s. k 31. prosinci 2019 jsou:
Podíl na základním kapitálu
Hlasovací práva
%
%
EP Investment S.à r.l.
53
53
EP Investment II S. à
 
r.l.
47
47
Celkem
100
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Informace o počtu akcií nebo obdobných cenných papírů
 
představujících podíl na emitentovi, které jsou
ve vlastnictví osob s řídící pravomocí emitenta, o opcích a srovnatelných
 
investičních nástrojích, jejichž
hodnota
 
se
 
vztahuje
 
k akciím
 
nebo
 
obdobným
 
cenným
 
papírům
 
představujících
 
podíl
 
na
 
emitentovi
 
k 31. prosinci 2020 a k 31. prosinci 2019 jsou:
Akcie nebo obdobné cenné
papíry
Opce a srovnatelné
investiční nástroje
ks
ks
Členové statutárního orgánu
0
0
Členové dozorčí rady
0
0
Celkem
0
0
Základní kapitál Společnosti,
 
plně splacen, je
 
tvořen 10 kusy
 
kmenových akcií na jméno
 
v listinné podobě
 
ve
jmenovité hodnotě 200 000 Kč. Práva a
 
povinnosti spojené s kmenovými akciemi na jméno
 
jsou definovány v
zákoně o obchodních korporacích (zákon č.90/2012
 
Sb., v platném znění) a ve stanovách Společnosti v článku
6. Akcionáři
 
mají právo
 
obdržet dividendy
 
a na
 
valné hromadě
 
Společnosti mají k
 
dispozici 1
 
hlas na
 
akcii o
jmenovité hodnotě 200 000 Kč.
Jediný
 
akcionář,
 
společnost
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.
 
(dále
 
„EPH“),
 
je
 
akciová
 
společnost
 
se
sídlem
 
Pařížská
 
130/26,
 
Josefov,
 
110
 
00
 
Praha
 
1,
 
Česká
 
republika.
 
Hlavním
 
předmětem
 
činnosti
 
EPH
 
jsou
korporátní investice
 
v infrastruktuře a
 
energetice. Kromě
 
těchto dvou
 
hlavních aktivit
 
Skupina působí
 
v řadě
dalších oblastí jako jsou například logistika,
 
rozvoj developerských projektů nebo obchodní zprostředkování.
Konečným většinovým
 
vlastníkem EP
 
Corporate Group,
 
a.s. a EP
 
Investment II
 
S.
 
à
 
r.l. je pan Daniel
 
Křetínský,
předseda
 
představenstva
 
společnosti
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.
 
a
 
předseda
 
představenstva
Emitenta. Kontrola Emitenta
 
osobami nepřímo ovládajícími
 
je založená na
 
podílu na hlasovacích
 
právech, který
odpovídá podílu na
 
základním kapitálu společnosti.
 
Osoby nepřímo ovládající
 
vykonávají dohled nad
 
řízením
společnosti
 
prostřednictvím
 
své
 
účasti
 
na
 
valné
 
hromadě
 
mateřské
 
společnosti
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
holding,
 
a.s.
 
Opatření
 
na
 
zabezpečení,
 
aby
 
kontrola
 
nebyla
 
zneužívána,
 
vyplývají
 
ze
 
všeobecně
 
závazných
právních předpisů. Osobité opatření nad rámec všeobecně závazných předpisů
 
Společnost nepřijala.
Společnost
 
je
 
přímo
 
vlastněna
 
a
 
ovládaná
 
společností
 
EPH,
 
díky
 
tomu
 
je
 
součástí
 
konsolidačního
 
celku
společnosti
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.,
 
se
 
sídlem
 
Pařížská
 
130/26,
 
Josefov,
 
110
 
00
 
Praha
 
1,
 
IČO:
 
283 56
 
250. Údaje
 
z účetní závěrky
 
Společnosti jsou
 
tedy zahrnovány
 
do konsolidované
 
účetní závěrky
(resp. Konsoldiované výroční
 
zprávy) společnosti Energetický a
 
průmyslový holding, a.s. Tuto konsolidovanou
výroční zprávu je
 
možné obdržet na
 
adrese Energetický a
 
průmyslový holding, a.s,
 
případně na internetových
stránkách
 
či
 
ve sbírce listin společnosti Energetický a průmyslový holding,
a.s..
 
EPH Financing CZ, a.s. je finančně
 
závislá na mateřské společnosti EPH, jelikož veškeré
 
výnosy jsou spojeny
s mateřskou společností.
 
Za dluhy
 
z dluhopisů Společnosti
 
se
 
ve formě
 
finanční záruky
 
podle českého
 
práva
zaručila společnost EPH.
Emitent existuje výlučně s cílem realizace
 
emise dluhopisů a hlavním předmětem jeho činnosti je
 
poskytování
úvěrů/zápůjček společnostem
 
ve Skupině
 
EPH. Jediným
 
zdrojem příjmů
 
Emitenta budou
 
splátky úvěrů/zápůjček
od společností ze
 
Skupiny EPH. Emitent
 
používá příjmy z
 
dluhopisů na poskytnutí
 
financování společnostem
ze
 
Skupiny
 
EPH.
 
Finanční
 
a
 
ekonomická
 
situace
 
Emitenta,
 
jeho
 
podnikatelská
 
činnost,
 
postavení
 
na
 
trhu
 
a
schopnost
 
plnit
 
dluhy
 
z
 
dluhopisů
 
závisí
 
na
 
schopnosti
 
jeho
 
dlužníků
 
řádně
 
a
 
včas
 
plnit
 
svoje
 
dluhy
 
vůči
Emitentovi. Pokud
 
nebude jakýkoliv
 
dlužník schopen
 
řádně a
 
včas splnit
 
své splatné
 
dluhy vůči
 
Emitentovi,
může to
 
mít negativní vliv
 
na finanční
 
a ekonomickou
 
situaci Emitenta,
 
jeho podnikatelskou
 
činnost a
 
schopnost
Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů.
Společnosti nejsou známé žádné důvody, že by bylo této závislosti na skupině EPH zneužíváno.
 
Emitent neprovádí žádnou investiční činnost.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Základní číselné údaje o hospodaření Společnosti za rok 2020 a srovnání s odpovídajícím obdobím
předcházejícího roku (tj. za rok
 
2019)
V období
 
končícím ke
 
dni 31.
 
prosince 2020
 
Společnost vykázala
 
ztrátu ve
 
výši 6
 
521 tis.
 
Kč (v
 
období končícím
ke dni 31. prosinci
 
2019 vykázala zisk
 
ve výši 2 047
 
tis. Kč), a to
 
zejména kvůli tvorbě
 
opravné položky ve
 
výši
6 988 tis. Kč (v období končícím 31. prosince 2019 došlo k rozpuštění části opravné položky ve výši 1 725 tis.
Kč) k úvěrům
 
poskytnutým mateřské společnosti EPH v
 
souladu s aplikovaným standardem
 
IFRS 9 (popsáno
blíže v bodě 3 (c) přílohy k
 
účetní závěrce. Konečná výše opravné položky
 
k úvěrům činila 11 380 tis. Kč k 31.
prosinci
 
2020 (4
 
392 tis.
 
 
k 31.
 
prosinci 2019).
 
V roce 2020
 
byla
 
výše
 
úvěrů a
 
tedy i
 
související opravné
položky zvýšena o prostředky získané ze čtvrté emise dluhopisů.
 
K 31. prosinci
 
2020 odrážejí
 
finanční pozici
 
Společnosti z
 
pohledu poskytování financování
 
společnostem ve
skupině EPH celková aktiva Společnosti ve výši 10 113 311 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 jsou celková aktiva ve
výši 5 652 627
 
tis. Kč), z
 
nichž dlouhodobá část
 
činí 9 978 367
 
tis. Kč (k 31.
 
prosinci 2019 činí
 
dlouhodobá část
2 599 420 tis. Kč). Dlouhodobé finanční
 
nástroje představují jistinu úvěru,
 
jejíž splatnost se odvíjí od splatnosti
jistiny
 
dluhopisů,
 
tj.
 
do
 
16.7.2022
 
resp.
 
17.3.2025
 
(k
 
31.
 
prosinci
 
2019
 
byla
 
splatnost
 
jistiny
 
dluhopisů
 
do
9.6.2020 resp. 16.7.2022) viz. také bod 9 přílohy k účetní závěrce. Dlouhodobé úvěry také zahrnují
 
poskytnutý
úvěr ve
 
výši 10
 
000 tis.
 
Kč (k
 
31. prosinci
 
2019 byl
 
poskytnutý úvěr
 
ve stejné
 
výši) včetně
 
úroků, který
 
je splatný
24.4.2022. Celkové závazky Společnosti ve
 
výši 10 111
 
447 tis. Kč (k
 
31. prosinci 2019 činí celkové
 
závazky
5 644 242
 
tis. Kč)
 
tvoří převážně
 
emitované dluhopisy,
 
jejichž dlouhodobá
 
část činí
 
9 979 196
 
tis. Kč
 
(k 31.
prosinci 2019 tvoří dlouhodobou část 2 592 206 tis. Kč).
 
 
K
 
nárůstu
 
dlouhodobých aktiv
 
a
 
pasiv Společnosti
 
došlo
 
díky
 
úspěšnému umístění
 
čtvrté
 
emise
 
dluhopisů v
březnu 2020 resp. červenci 2020, kdy
 
jmenovitá hodnota emise byla 7 500
 
000 tis. Kč a následnému poskytnutí
získaných prostředků
 
mateřské společnosti
 
v rámci
 
úvěrové smlouvy.
 
Uvedený nárůst
 
je také
 
reflektován ve
změně výše úrokových
 
nákladů, které činily
 
378 243 tis.
 
Kč (za období
 
končící 31.
 
prosinci 2019 činily
 
úrokové
náklady
 
225
 
137
 
tis.
 
Kč)
 
a
 
úrokových
 
výnosů
 
378
 
594
 
tis.
 
 
(za
 
období
 
končící
 
31.
 
prosince
 
2019
 
činily
úrokové výnosy 225 336 tis. Kč).
 
K poklesu krátkodobých aktiv
 
(k 31. prosinci 2020
 
ve výši 134
 
944 tis. Kč; k 31.
 
prosinci 2019 ve
 
výši 3 053
207 tis. Kč) a pasiv (k 31. prosinci 2020 ve výši 132 251 tis. Kč; k 31. prosinci 2019 ve výši 3 052 036 tis. Kč)
Společnosti
 
došlo
 
díky
 
finálnímu
 
vypořádání
 
dluhopisů
 
ze
 
druhé
 
emise
 
v
 
červnu
 
2020
 
a
 
splacením
 
úvěru
poskytnutého mateřské společnosti.
 
Přes dosažení ztráty
 
v daném období
 
Společnost vykazuje
 
kladný vlastní kapitál
 
ve výši 1
 
864 tis. Kč
 
(za období
končící 31. prosince 2019 8 385 tis. Kč),
 
a to díky rozhodnutí jediného akcionáře
 
Společnosti o příplatku mimo
základní
 
kapitál ve
 
výši
 
10 000
 
tis.
 
Kč v
 
prosinci 2018
 
(prezentovaný v
 
položce rozvahy
 
Ostatní kapitálové
fondy
).
 
Ve
 
sledovaném období nebylo učiněno rozhodnutí se
 
zásadním vlivem na Společnost, případně její
 
akcionáře.
Rozhodnutí orgánů
 
Společnosti se
 
týkala běžné
 
agendy spojené
 
s vykazovanou
 
činností Společnosti
 
a plnění
povinností stanovených těmto organum platnou právní úpravou a stanovami Společnosti.
Informace o odměnách statutárním auditorům
Odměna
 
statutárnímu
 
auditorovi
 
k
 
31.
 
prosinci
 
2020
 
činí
 
269
 
tis.
 
 
(k
 
31.
 
prosinci
 
2019:212
 
tis.
 
Kč)
 
a
představuje odměnu za audit
 
statutární závěrky a výroční
 
zprávy Společnosti.
 
Neauditní služby nebyly
 
v daném
období auditorem poskytnuty.
Významná soudní řízení
Společnost není
 
účastníkem žádného
 
soudního sporu
 
ani
 
státního, rozhodčího
 
či arbitrážního
 
řízení, přičemž
účastenství
 
v soudních
 
sporech,
 
státních,
 
rozhodčích
 
či
 
arbitrážních
 
řízeních
 
v dohledné
 
budoucnosti
představenstvo nepředpokládá.
Významné smlouvy
Společnost neuzavřela
 
žádnou smlouvu
 
mimo své
 
běžné podnikání,
 
z které by
 
kterémukoliv členovi
 
skupiny
EPH plynul jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konci účetního období
 
pro skupinu EPH významné.
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Majetkové účasti, které zakládají rozhodující vliv Společnosti
Společnost nemá žádné majetkové účasti.
Údaje o očekávané hospodářské situaci v příštím roce
V roce 2021 Společnost hodlá pokračovat
 
ve své primární činnosti, a to
 
emisi a správě dluhopisů a poskytování
úvěrů/zápůjček
 
společnostem
 
ve
 
Skupině
 
EPH.
 
S tím
 
je
 
spojeno,
 
že
 
ve
 
skladbě
 
výsledků
 
Společnosti
 
se
neočekávají
 
zásadní
 
změny
 
a
 
výsledky
 
Společnosti
 
budou
 
primárně
 
ovlivněny
 
příjmy
 
ve
 
formě
 
úroků
z poskytnutých
 
půjček,
 
výdaji
 
spojenými
 
s vydanými
 
dluhopisy
 
a
 
případnými
 
opravnými
 
položkami
k poskytnutým půjčkám tvořených v souladu s pravidly IFRS.
 
Údaje o organizačních složkách
Společnost v roce 2020 ani v roce 2019 neměla organizační složku umístěnou v zahraničí.
Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
V průběhu roku 2020 a 2019 nedošlo k nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.
 
Výdaje na výzkum a vývoj
Společnost v roce 2020 a 2019 nevynakládala žádné výdaje v oblasti
 
výzkumu a vývoje.
Údaje o investicích do hmotného a nehmotného dlouhodobého
 
majetku
Společnost v průběhu roku
 
2020 a
 
2019 neuskutečnila žádné
 
významné investice do
 
hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku.
Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních
 
vztazích
Společnost
 
splňuje
 
všechny
 
zákonné
 
předpisy
 
v
 
oblasti
 
ochrany
 
životního
 
prostředí
 
a
 
dodržuje
 
platnou
legislativu v oblasti pracovněprávních vztahů.
Společnost nemá žádné zaměstnance.
Rizika a zásady řízení rizik
 
Společnost je
 
vystavena řadě
 
rizik, primárně
 
rizika spojená
 
s regulací a
 
novými zákony, likvidní
 
rizika a
 
úroková
rizika. Zároveň v současné době
 
je potencionálním rizikem vývoj epidemie
 
koronaviru v Evropě a jeho dopad
na hospodaření jak soukromých
 
subjektů tak států včetně
 
rizika omezení přeshraničního pohybu
 
osob, zboží a
služeb a to včetně EPH, kterému jsou poskytovány prostředky z emise dluhopisů
 
formou půjček.
Úvěrové riziko
Úvěrové riziko
 
je riziko
 
finanční ztráty, která
 
hrozí, jestliže
 
protistrana v transakci
 
s finančním nástrojem
 
nesplní
své
 
smluvní závazky.
 
Toto
 
riziko
 
vzniká Společnosti
 
především
 
v oblasti úvěrů,
 
jelikož
 
Společnost poskytla
úvěr mateřské společnosti
 
Energetický a
 
průmyslový holding, a.s.
 
Mateřské společnosti nebyl
 
přidělen rating.
Společnost
 
 
vlastní
 
systém
 
pro
 
posuzování
 
kreditního
 
rizika
 
a
 
ohrožení
 
úvěrovým
 
rizikem
 
Společnost
průběžné monitoruje.
Riziko likvidity
Riziko likvidity
 
je riziko,
 
že se
 
Společnost dostane
 
do potíží
 
s plněním povinností
 
spojených se
 
svými finančními
závazky, které se vypořádávají prostřednictvím peněz nebo jiných finančních aktiv.
Společnost dbá standartně na
 
to, aby měla
 
dostatek hotovosti a aktiv
 
s krátkodobou splatností (nebo splatností
odpovídající splatností
 
očekávaných výdajů)
 
k okamžitému použití
 
na krytí
 
očekávaných provozních nákladů
na
 
90
 
dní,
 
a
 
to
 
včetně
 
splácení
 
finančních
 
závazků,
 
nikoliv
 
však
 
na
 
krytí
 
nákladů
 
z potenciálních
 
dopadů
extrémních situací, které nelze přiměřeně předvídat, například přírodních
 
katastrof.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Úrokové riziko
Společnost
 
je
 
ve
 
své
 
činnosti
 
vystavena
 
nízkému
 
riziku
 
výkyvu
 
úrokových
 
sazeb,
 
protože
 
úročená
 
aktiva
 
a
úročené závazky
 
mají téměř
 
stejné datum
 
splatnosti a jsou
 
splatné ve
 
stejné výši a
 
zároveň reflektují,
 
formou
úročení, ať již fixní úročení nebo variabilní úročení.
Riziko spojené s právním, regulačním a daňovým prostředím
Právní, regulatorní a daňové prostředí
 
v České republice je předmětem
 
častých změn a zákony
 
nemusí být vždy
uplatňovány soudy a orgány veřejné moci jednotně.
Detajlnější
 
popis
 
rizik
 
a
 
zásad
 
řízení
 
je
 
uveden
 
v bodu 14
 
přílohy
 
k účetní
 
závěrce,
 
která
 
tvoří
 
součástí
 
této
výroční zprávy.
Plnění kodexu řízení a správy společností
Emitent
 
se
 
v
 
současné
 
době
 
řídí
 
a
 
dodržuje
 
veškeré požadavky
 
na
 
správu
 
a
 
řízení
 
společnosti, které
 
stanoví
obecně závazné
 
právní předpisy
 
České republiky,
 
zejména Zákon
 
o obchodních
 
korporacích. Emitent
 
při své
správě
 
a
 
řízení
 
neuplatňuje
 
pravidla
 
stanovená
 
v
 
Kodexu
 
správy
 
a
 
řízení
 
společností
 
ČR
 
(2018,
 
dále
 
jen
"Kodex").
 
Pravidla
 
stanovená
 
v
 
Kodexu
 
se
 
v
 
určité
 
míře
 
překrývají s
 
požadavky
 
kladenými
 
na
 
správu
 
a
 
řízení
 
obecně
závaznými předpisy
 
České republiky,
 
proto lze
 
říci, že
 
Emitent některá
 
pravidla stanovená
 
v Kodexu
 
ke dni
vyhotovení
 
účetní
 
závěrky
 
fakticky
 
dodržuje,
 
nicméně
 
vzhledem
 
k
 
tomu,
 
že
 
Emitent
 
pravidla
 
stanovená
 
v
Kodexu, výslovně do své správy a řízení neimplementoval, činí pro
 
účely této účetní závěrky prohlášení, že při
své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu jako celku.
Politika rozmanitosti
Společnost neuplatňuje
 
politiku rozmanitosti,
 
nicméně při
 
obsazování pozic
 
ve svých
 
orgánech přistupuje
 
ke
všem kandidátům nezaujatě, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, náboženské vyznání, etnický původ, národnost,
sexuální orientaci,
 
zdravotní postižení,
 
víru nebo
 
světový názor,
 
a posuzuje
 
výlučně jejich
 
schopnosti a
 
odbornou
zdatnost.
 
Společnost
 
věří,
 
že
 
dynamický
 
přístup,
 
nevázaný
 
na
 
pevně
 
stanovené
 
kvóty,
 
vede
 
k
 
výběru
 
těch
nejkvalitnějších
 
kandidátů
 
a
 
nejlépe
 
zajistí
 
naplňování
 
jejích
 
podnikatelských
 
cílů.
 
Společnost
 
důsledně
dodržuje veškeré požadavky
 
plynoucí ze zákona č.
 
198/2009 Sb., o
 
rovném zacházení a o
 
právních prostředcích
ochrany před diskriminací.
EPH_FIN_CZ_2020-RFp17i0
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
III.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Představenstvo a dozorčí rada dnes projednaly a schválily Výroční zprávu společnosti EPH Financing CZ,
 
a.s.,
(dále jako „Společnost“) za rok končící 31. prosince 2020 připravenou
 
podle české účetní legislativy.
Statutární
 
účetní
 
závěrka
 
Společnosti
 
byla
 
sestavena
 
podle
 
Mezinárodních
 
účetních
 
standardů
 
(IAS)
 
a
Mezinárodních
 
standardů
 
finančního
 
výkaznictví
 
(IFRS)
 
vydávaných
 
Radou
 
pro
 
účetní
 
standardy
 
(IASB)
přijatých Evropskou unií.
 
Dle našeho
 
názoru podává
 
předložená výroční
 
zpráva i
 
účetní závěrka
 
věrný a
 
poctivý obraz
 
aktiv,
 
závazků,
finanční
 
situace, zisků
 
a
 
ztrát a
 
rovněž peněžních
 
toků za
 
rok
 
2020. Přehled
 
činnosti Společnosti
 
vedle toho
podává věrný popis vývoje a výkonu podnikání Společnosti a
 
její pozice spolu s hlavními příležitostmi a riziky
spojenými s očekávaným vývojem Společnosti.
Doporučujeme Výroční zprávu k přijetí a schválení na valné hromadě.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
IV.
ZPRÁVA
 
O VZTAZÍCH
 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
 
a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou (propojenými osobami)
vypracovaná představenstvem společnosti
 
EPH Financing CZ, a.s. se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 043 02 575, zapsané
 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20854.
 
Zpráva je vypracována na
základě ustanovení §82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
 
(zákon č.90/2012 Sb., v platném znění).
(„
Zpráva
“)
__________________________________________________
I.
Preambule
Zpráva je
 
vypracována dle
 
§82 odst.
 
1 zákona
 
o obchodních
 
korporacích (zákon
 
č.90/2012 Sb.,
 
v platném znění).
 
Zpráva
 
byla
 
předána
 
k
 
přezkoumání
 
dozorčí
 
radě
 
společnosti
 
v
 
souladu
 
s
 
§83
 
odst.
 
1
 
zákona
 
o obchodních korporacích (zákon č.90/2012
 
Sb., v platném znění) a s jejím
 
stanoviskem bude seznámena valná
hromada
 
společnosti
 
rozhodující
 
o
 
schválení
 
řádné
 
účetní
 
závěrky
 
a
 
o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.
Zpráva je zpracována za účetní období roku 2020.
II.
Struktura vztahů mezi osobami
OVLÁDANÁ OSOBA
Ovládanou
 
osobou
 
je
 
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
 
se
 
sídlem
 
Pařížská
 
130/26,
 
Josefov,
 
110
 
00
 
Praha
 
1,
 
IČ: 043 02 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem
 
v Praze, oddíl B, vložka 20854.
 
PŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBY
Energetický a průmyslový holding, a.s.,
 
sídlo: Pařížská 130/26, Josefov, 110
 
00 Praha 1, Česká republika
IČ: 283 56 250
NEPŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBY
EP Investment S.à r.l.
sídlo: 39, Avenue J.F.
 
Kennedy, L – 1855, Lucembursko
reg. č.: B 184488
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Kromě vztahů
 
mezi ovládanou
 
osobou a
 
EP Investment Advisors,
 
s.r.o.
 
popsaných v
 
sekci V.
 
níže, neměla
 
v
roce 2020 ovládaná osoba žádné jiné vztahy s ostatními osobami ovládanými
 
stejnou ovládající osobou.
III.
Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládaní
Úloha ovládané osoby
správa vlastního majetku,
 
emise dluhopisů,
poskytování zápůjček, úvěrů nebo jiných forem financování spřízněným společnostem.
Způsob a prostředky ovládání
Ovládající osoba má většinový podíl
 
na hlasovacích právech ve společnosti
 
EPH Financing CZ, a.s. a
 
uplatňuje
ve společnosti EPH Financing CZ, a.s. rozhodující vliv.
 
IV.
Přehled jednání dle § 82 odst. 2 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích
V roce 2020
 
nebylo s
 
výjimkou poskytnutého
 
úvěru, na
 
popud nebo
 
v zájmu ovládající
 
osoby učiněno
 
žádné
jednání
 
týkající
 
se
 
majetku
 
přesahujícího
 
10%
 
vlastního
 
kapitálu
 
ovládané
 
osoby
 
zjištěného
 
podle
 
poslední
účetní závěrky.
V.
Smlouvy uzavřené mezi společností EPH Financing CZ, a.s. a ostatními
propojenými osobami
V.1.1.
V roce 2020 byly v platnosti následující úvěrové smlouvy
 
Dne 9. prosince
 
2016 byla
 
podepsána Smlouva
 
o úvěru
 
mezi společností Energetický
 
a průmyslový holding,
 
a.s.
jako dlužníkem a
 
společností EPH Financing
 
CZ, a.s. jako
 
věřitelem maximálně do
 
celkové výše 3 000 000 000
Kč, s
 
konečnou splatností
 
9. června
 
2020. Dlužník
 
se zavazuje
 
zaplatit věřiteli
 
za poskytnutí
 
úvěru úrok
 
v úhrnné
výši rovnající
 
se součtu
 
veškerých úroků
 
(před zdaněním),
 
které musí
 
věřitel zaplatit
 
majitelům dluhopisů od
data vydání dluhopisů do data splacení dluhopisů na základě emisních podmínek.
Dne 16. července 2018 byla
 
podepsána Smlouva o úvěru mezi
 
společností Energetický a průmyslový holding,
a.s.
 
jako
 
dlužníkem
 
a
 
společností
 
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
 
jako
 
věřitelem
 
maximálně
 
do
 
celkové
 
výše
4 500 000 000 Kč, s konečnou splatností 13. července 2022. Dlužník se zavazuje zaplatit věřiteli za poskytnutí
úvěru
 
úrok
 
v
 
úhrnné
 
výši
 
rovnající
 
se
 
součtu
 
veškerých
 
úroků
 
(před
 
zdaněním),
 
které
 
musí
 
věřitel
 
zaplatit
majitelům dluhopisů od data vydání dluhopisů do data splacení dluhopisů na
 
základě emisních podmínek.
Dne 24. dubna 2019 byla podepsána Smlouva
 
o úvěru mezi společností Energetický a průmyslový holding,
 
a.s.
jako dlužníkem
 
a společností
 
EPH Financing
 
CZ, a.s.
 
jako věřitelem
 
maximálně do celkové
 
výše 10 000 000
Kč, se splatností 24. dubna 2022 a úrokem 3,5% per annum.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Dne 13. března 2020
 
byla podepsána Smlouva
 
o úvěru mezi společností
 
Energetický a průmyslový holding,
 
a.s.
jako
 
dlužníkem
 
a
 
společností
 
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
 
jako
 
věřitelem
 
věřitelem
 
maximálně
 
do
 
celkové
 
výše
7 500 000 000 Kč,
 
s konečnou
 
splatností 14.
 
března 2025.
 
Dlužník se
 
zavazuje zaplatit
 
věřiteli za
 
poskytnutí
úvěru
 
úrok
 
v
 
úhrnné
 
výši
 
rovnající
 
se
 
součtu
 
veškerých
 
úroků
 
(před
 
zdaněním),
 
které
 
musí
 
věřitel
 
zaplatit
majitelům dluhopisů od data vydání dluhopisů do data splacení dluhopisů na
 
základě emisních podmínek.
V.1.2.
Ostatní smlouvy platné v roce 2020
Dne
 
1.
 
října
 
2016
 
byly
 
podepsány
 
Smlouvy
 
o
 
výkonu
 
funkce
 
s
 
členy
 
výboru
 
pro
 
audit
 
a
 
společností
 
EPH
Financing CZ, a.s.
 
Dne 1. listopadu 2017 byla podepsána Smlouva o výkonu funkce s členem výboru pro audit a společností EPH
Financing CZ, a.s.
 
V.1.3.
V roce 2020 byly v platnosti následující provozní smlouvy
Smlouva
 
o
 
podnájmu
 
prostor
 
sloužících
 
k
 
podnikání
 
ze
 
dne
 
7.
 
srpna
 
2015
 
uzavřená
 
mezi
 
společností
EP Investment Advisors, s.r.o. jako nájemcem a společností EPH Financing CZ, a.s. jako podnájemcem.
Smlouva
 
o
 
poskytování
 
odborné
 
pomoci
 
ze
 
dne
 
7.
 
srpna
 
2015
 
uzavřená
 
mezi
 
společností
 
EP Investment
Advisors, s.r.o. jako poskytovatelem služby a společností EPH Financing CZ, a.s. jako klientem.
Smlouva
 
o
 
poskytování
 
odborné
 
pomoci
 
ze
 
dne
 
2.
 
ledna
 
2019
 
uzavřená
 
mezi
 
společností
 
Energetický
 
a
průmyslový holding, a.s.
 
jako poskytovatelem služby a společností EPH Financing CZ, a.s. jako klientem.
V.2.
Jiné právní úkony učiněné mezi společností EPH Financing CZ, a.s. a ostatními propojenými
osobami
Kromě
 
výše
 
uvedeného
 
nebyly
 
uzavřeny
 
žádné
 
další
 
smlouvy
 
mezi
 
společností
 
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
 
a
propojenými osobami a nedošlo mezi nimi k žádnému plnění či protiplnění.
Společnost EPH
 
Financing CZ,
 
a.s. nepřijala
 
ani neuskutečnila
 
žádné jiné
 
právní úkony
 
ani opatření
 
v zájmu
nebo na popud propojených osob.
 
V.3.
Transakce, pohledávky a závazky společnosti EPH
 
Financing CZ, a.s. vůči propojeným osobám
Pohledávky a závazky společnosti EPH Financing CZ, a.s. za propojenými osobami k 31. prosinci 2020 budou
uvedeny v příloze účetní závěrky, která bude
 
součástí výroční zprávy.
 
VI.
Prohlašujeme, že
 
jsme do
 
zprávy o
 
vztazích mezi
 
propojenými osobami
 
společnosti EPH
 
Financing CZ,
 
a.s.
vyhotovené dle §82
 
odst. 1 zákona
 
o obchodních korporacích
 
(zákon č.90/2012 Sb.,
 
v platném znění) pro
 
účetní
období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 uvedli veškeré informace
 
známé k datu podpisu této zprávy o:
.
 
smlouvách mezi propojenými osobami,
.
 
plnění a protiplnění poskytnutém propojeným osobám,
.
 
jiných právních úkonech učiněných v zájmu těchto osob,
.
 
veškerých opatřeních přijatých nebo uskutečněných v zájmu nebo na popud
 
těchto osob.
EPH_FIN_CZ_2020-RFp21i0
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Představenstvo
 
společnosti
 
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
 
dále
 
konstatuje,
 
že
 
společnost
 
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
nebyla žádným způsobem
 
poškozena jednáním ovládající
 
osoby či osoby
 
ovládané stejnou ovládající
 
osobou.
Veškeré
 
transakce mezi
 
ovládanou a
 
ovládající osobou,
 
resp. osobami
 
ovládanými stejnou
 
ovládající osobou,
byly realizovány na základě obvyklých
 
smluvních podmínek. Společnosti EPH Financing
 
CZ, a.s. nevznikla na
základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma
 
či majetková výhoda nebo nevýhoda
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
V.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku
Společnosti
I.
Orgány Společnosti pracovaly v uvedeném složení
Složení představenstva k 31. prosinci 2020:
 
JUDr. Daniel Křetínský (předseda představenstva)
Mgr. Marek Spurný (člen představenstva)
Mgr. Pavel Horský (člen představenstva)
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2020:
 
Ing. Jan Špringl (předseda dozorčí rady)
Mgr. Petr Sekanina (člen dozorčí rady)
Ondřej Novák (člen dozorčí rady)
II.
Podnikatelská činnost a stav majetku
Vznik Společnosti
 
7. srpna
 
2015 byl
 
účelově
 
zaměřen
 
na
 
vydání
 
cenných
 
papírů
 
- dluhopisů.
 
První
emise z 30.9.2015, kdy se upsal maximální možný objem dluhopisů 3
 
miliardy Kč, byla plně splacena
v září 2018.
 
Na úspěšnou
 
první emisi
 
Společnost navázala
 
druhou emisí
 
dluhopisů v
 
2016 ve stejné
 
výši a
 
s pevným
úrokovým výnosem 3,50%
 
p.a., Centrální depozitář
 
cenných papírů ČR,
 
a.s. přidělil dluhopisům
 
kód
ISIN CZ0003515413. Emise byla plně splacena v červnu 2020.
 
Třetí emise dluhopisů byla zahájena
 
16. července 2018. Dluhopisy jsou
 
úročeny pohyblivou úrokovou
sazbou
 
jako
 
součet
 
referenční
 
sazby
 
(6M
 
PRIBOR)
 
a
 
marže
 
2,00
 
%
 
p.a.
 
Předpokládaná
 
jmenovitá
hodnota emise byla
 
3 000 000 tis.
 
Kč a je splatná
 
v roce 2022. Centrální
 
depozitář cenných papírů
ČR, a.s. přidělil dluhopisům
 
kód ISIN CZ0003519407. Následně
 
byly získané prostředky poskytnuty
mateřské společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v rámci úvěrové smlouvy.
 
Čtvrtá emise dluhopisů
 
byla zahájena
 
17. března
 
2020. Dluhopisy
 
nesou pevný
 
úrokový výnos
 
4,5%
p.a. a jsou splatné v roce 2025.
 
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise je 5 000 000 tis.
 
Kč s
možností navýšení až do celkové jmenovité
 
hodnoty 7 500 000 tis. Kč. Je
 
splatná v roce 2025. Emise
dluhopisů byla
 
v průběhu
 
března a
 
července 2020
 
úspěšně umístěna
 
a získané
 
prostředky byly
 
následně
poskytnuty
 
mateřské společnosti
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.
 
v
 
rámci
 
úvěrové
 
smlouvy.
Centrální depozitář cenných papírů ČR, a.s. přidělil dluhopisům kód ISIN CZ0003524464.
 
Základní
 
číselné
 
údaje
 
o
 
hospodaření
 
Společnosti
 
za
 
rok
 
2020
 
a
 
srovnání
 
s
 
odpovídajícím
 
obdobím
předchozího roku 2019
 
V období končícím
 
ke dni 31.
 
prosince 2020 Společnost
 
vykázala ztrátu ve
 
výši 6 521
 
tis. Kč (v
 
období
končícím
 
ke
 
dni
 
31.
 
prosinci
 
2019
 
vykázala
 
zisk
 
ve
 
výši
 
2
 
047
 
tis.
 
Kč),
 
a
 
to
 
zejména
 
kvůli
 
tvorbě
opravné položky ve výši
 
6 988 tis.
 
Kč (v období končícím
 
31. prosince 2019 došlo
 
k rozpuštění části
opravné položky ve výši 1 725 tis.
 
Kč) k úvěrům poskytnutým mateřské společnosti
 
EPH v souladu s
aplikovaným standardem IFRS 9
 
(popsáno blíže v bodě
 
3 (c) přílohy k
 
účetní závěrce. Konečná výše
opravné položky k
 
úvěrům činila 11 380 tis.
 
Kč k 31. prosinci
 
2020 (4 392
 
tis. Kč k 31.
 
prosinci 2019).
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
V roce
 
2020
 
byla
 
výše
 
úvěrů
 
a
 
tedy
 
i
 
související
 
opravné položky
 
zvýšena
 
o
 
prostředky
 
získané
 
ze
čtvrté emise dluhopisů.
 
K 31.
 
prosinci
 
2020
 
odrážejí
 
finanční
 
pozici
 
Společnosti
 
z
 
pohledu
 
poskytování
 
financování
společnostem ve
 
skupině EPH
 
celková aktiva
 
Společnosti ve
 
výši 10 113
 
311
 
tis. Kč
 
(k 31.
 
prosinci
2019 jsou celková aktiva ve výši 5 652 627 tis. Kč), z nichž dlouhodobá
 
část činí 9 978 367 tis. Kč (k
31. prosinci
 
2019 činí
 
dlouhodobá část
 
2 599 420
 
tis. Kč).
 
Dlouhodobé finanční
 
nástroje představují
jistinu úvěru, jejíž
 
splatnost se odvíjí
 
od splatnosti jistiny
 
dluhopisů, tj. do
 
16.7.2022 resp. 17.3.2025
(k
 
31.
 
prosinci
 
2019
 
byla
 
splatnost
 
jistiny
 
dluhopisů
 
do
 
9.6.2020
 
resp.
 
16.7.2022)
 
viz.
 
také
 
bod
 
9
přílohy k
 
účetní závěrce.
 
Dlouhodobé úvěry
 
také zahrnují
 
poskytnutý úvěr
 
ve výši
 
10 000
 
tis. Kč
 
(k
31. prosinci
 
2019 byl
 
poskytnutý úvěr
 
ve stejné
 
výši) včetně
 
úroků, který
 
je splatný
 
24.4.2022. Celkové
závazky Společnosti ve
 
výši 10 111
 
447 tis.
 
Kč (k 31.
 
prosinci 2019 činí
 
celkové závazky 5 644
 
242
tis.
 
Kč)
 
tvoří
 
převážně
 
emitované
 
dluhopisy,
 
jejichž
 
dlouhodobá
 
část
 
činí
 
9 979
 
196
 
tis.
 
 
(k
 
31.
prosinci 2019 tvoří dlouhodobou část 2 592 206 tis. Kč).
 
 
K
 
nárůstu
 
dlouhodobých
 
aktiv
 
a
 
pasiv
 
Společnosti
 
došlo
 
díky
 
úspěšnému
 
umístění
 
čtvrté
 
emise
dluhopisů v
 
březnu 2020 resp.
 
červenci 2020, kdy
 
jmenovitá hodnota emise
 
byla 7 500
 
000 tis.
 
Kč a
následnému poskytnutí
 
získaných prostředků
 
mateřské společnosti v
 
rámci úvěrové
 
smlouvy. Uvedený
nárůst je také
 
reflektován ve
 
změně výše úrokových
 
nákladů, které činily
 
378 243 tis.
 
Kč (za období
končící 31. prosinci 2019 činily
 
úrokové náklady 225 137 tis.
 
Kč) a úrokových výnosů 378
 
594 tis. Kč
(za období končící 31. prosince 2019 činily úrokové výnosy 225 336 tis. Kč).
 
K poklesu krátkodobých aktiv
 
(k 31. prosinci
 
2020 ve výši 134
 
944 tis. Kč; k 31.
 
prosinci 2019 ve
 
výši
3 053 207
 
tis. Kč)
 
a pasiv
 
(k 31.
 
prosinci 2020
 
ve výši
 
132 251
 
tis. Kč;
 
k 31.
 
prosinci 2019
 
ve výši
3 052 036
 
tis.
 
Kč) Společnosti
 
došlo díky
 
finálnímu vypořádání
 
dluhopisů
 
ze druhé
 
emise v
 
červnu
2020 a splacením úvěru poskytnutého mateřské společnosti.
 
Přes dosažení ztráty v daném období Společnost vykazuje
 
kladný vlastní kapitál ve výši 1 864
 
tis. Kč
(za
 
období
 
končící
 
31.
 
prosince
 
2019
 
8
 
385
 
tis.
 
Kč),
 
a
 
to
 
díky
 
rozhodnutí
 
jediného
 
akcionáře
Společnosti o příplatku mimo základní kapitál ve výši 10 000 tis. Kč
 
v prosinci 2018 (prezentovaný v
položce rozvahy Ostatní kapitálové fondy).
 
Ve
 
sledovaném období
 
nebylo
 
učiněno
 
rozhodnutí
 
se
 
zásadním
 
vlivem
 
na
 
Společnost,
 
případně její
akcionáře.
 
Rozhodnutí
 
orgánů
 
Společnosti
 
se
 
týkala
 
běžné
 
agendy
 
spojené
 
s
 
vykazovanou
 
činností
Společnosti
 
a
 
plnění
 
povinností
 
stanovených
 
těmto
 
organum
 
platnou
 
právní
 
úpravou
 
a
 
stanovami
Společnosti.
Koncepce činnosti Společnosti pro rok 2021:
 
Společnost
 
hodlá
 
pokračovat
 
ve
 
své
 
primární
 
činnosti,
 
a
 
to
 
emisi
 
a
 
správě
 
dluhopisů
 
a
 
poskytování
úvěrů/zápůjček společnostem ve
 
Skupině EPH. S
 
tím je spojeno,
 
že ve skladbě
 
výsledků Společnosti
se
 
neočekávají
 
zásadní
 
změny
 
a
 
výsledky
 
Společnosti
 
budou
 
primárně
 
ovlivněny
 
příjmy
 
ve
 
formě
úroků
 
z
 
poskytnutých
 
půjček,
 
výdaji
 
spojenými
 
s
 
vydanými
 
dluhopisy
 
a
 
případnými
 
opravnými
položkami k poskytnutým půjčkám tvořenými v souladu s pravidly IFRS.
V roce 2020 nedošlo ke změnám ve složení orgánů Společnosti a ke změnám v obchodním rejstříku.
EPH_FIN_CZ_2020-RFp24i0
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
III.
Důležitá rozhodnutí orgánu Společnosti
V roce
 
2020
 
nebylo
 
učiněno
 
žádné
 
rozhodnutí
 
se
 
zásadním
 
vlivem
 
na
 
Společnost,
 
případně
 
její
akcionáře.
 
Rozhodnutí
 
orgánů
 
Společnosti
 
se
 
týkala
 
běžné
 
agendy
 
spojené
 
s vykonávanou
 
činností
Společnosti
 
a
 
plnění
 
povinností
 
stanovených
 
těmto
 
orgánům
 
platnou
 
právní
 
úpravou
 
a
 
stanovami
Společnosti.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
VI.
Účetní závěrka k 31. 12. 2020
EPH Financing CZ, a.s.
 
Účetní závěrka
k 31. prosinci 2020
v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
 
ve znění přijatém Evropskou unií
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
1
Obsah
Výkaz o úplném výsledku ................................................................
 
................................................................
 
.................................. 2
Výkaz o finanční pozici
 
................................................................
 
................................................................
 
...................................... 3
Výkaz změn vlastního kapitálu
 
................................................................
 
................................................................
 
........................... 4
Výkaz o pěněžních tocích
 
................................................................
 
................................................................
 
................................... 5
Příloha k účetní závěrce
 
................................................................
 
................................................................
 
...................................... 6
1.
 
Všeobecné informace
 
................................................................
 
................................................................
 
........................... 6
2.
 
Východiska pro sestavení individuální účetní závěrky ................................................................
 
...................................... 11
3.
 
Významné účetní postupy
 
................................................................
 
................................................................
 
.................. 15
4.
 
Stanovení reálné hodnoty
 
................................................................
 
................................................................
 
................... 20
5.
 
Peníze a peněžní ekvivalenty
 
................................................................
 
................................................................
 
.............
 
20
6.
 
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva (včetně záloh)
 
................................................................
 
........................... 21
7.
 
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva ................................................................
 
............................................................. 22
8.
 
Vlastní kapitál
 
................................................................
 
................................................................
 
.................................... 23
9.
 
Finanční nástroje a a jiné finanční závazky ................................................................
 
....................................................... 24
10.
 
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky ................................................................
 
.................................................... 25
11.
 
Daň z příjmů ................................................................
 
................................................................
 
...................................... 26
12.
 
Výnosy a služby
 
................................................................
 
................................................................
 
.................................
 
27
13.
 
Finanční výnosy a náklady, zisk/(ztráta) z finančních nástrojů ................................
 
......................................................... 28
14.
 
Postupy řízení rizik a zveřejňování informací................................
 
................................................................
 
.................... 29
15.
 
Spřízněné osoby
 
................................................................
 
................................................................
 
.................................
 
30
16.
 
Pandemie COVID – 19
 
................................................................
 
................................................................
 
...................... 31
17.
 
Významné následné události
 
................................................................
 
................................................................
 
..............
 
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
2
Výkaz o úplném výsledku
v tisících Kč
Bod přílohy
2020
2019
Výnosy
12
2,033
1,156
Náklady (Služby)
12
(1,808)
(956)
Provozní zisk / (ztráta)
225
200
Finanční výnosy
13
378,594
225,336
Finanční náklady
13
(378,243)
(225,137)
Změna opravné položky k finančním nástrojů
13
(6,988)
1,725
Čisté finanční výnosy/(náklady)
(6,637)
1,924
Zisk/(ztráta) před zdaněním daní z příjmů
(6,412)
2,124
Náklady na daň z příjmů
11
(109)
(77)
Zisk/(ztráta) za období
(6,521)
2,047
Úplný hospodářský výsledek celkem za účetní období
(6,521)
2,047
Úplný hospodářský výsledek celkem připadající:
Vlastníkům ovládající společnosti
Zisk/(ztráta) za účetní období z pokračujících činností
(6,521)
2,047
Nekontrolním podílům
Zisk/(ztráta) za účetní období z pokračujících činností
Úplný hospodářský výsledek celkem za účetní období
(6,521)
2,047
Základní a zředěný zisk na akcii z pokračujících činností v Kč
(652,100)
204,700
Základní a zředěný zisk na akcii celkem
(652,100)
204,700
Příloha k účetní závěrce na stranách 6 až 36 tvoří nedílnou součást této
 
účetní závěrky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
3
Výkaz o finanční pozici
v
tisících
 
Bod přílohy
K 31.12.2020
K 31.12.2019
Aktiva
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva
7
9,978,367
2,599,420
z toho vůči mateřské společnosti
9,978,367
2,599,420
Dlouhodobá aktiva celkem
9,978,367
2,599,420
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva
6
-
555
z toho vůči mateřské společnosti
-
555
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva
7
125,379
3,050,252
z toho vůči mateřské společnosti
125,379
3,050,252
Zálohy a jiné časově rozlišené platby
6
-
40
Peníze a peněžní ekvivalenty
5
9,565
2,360
Krátkodobá aktiva celkem
134,944
3,053,207
Aktiva celkem
10,113,311
5,652,627
Vlastní kapitál
Základní kapitál
8
2,000
2,000
Ostatní kapitálové fondy
8
10,000
10,000
Nerozdělený zisk a úplný hospodářský výsledek za období
(10,136)
(3,615)
Vlastní kapitál celkem
1,864
8,385
Závazky
Finanční nástroje a jiné finanční závazky
9
9,979,196
2,592,206
Dlouhodobé závazky celkem
9,979,196
2,592,206
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky
10
435
335
Finanční nástroje a jiné finanční závazky
9
131,737
3,051,659
Daňové závazky
11
79
42
Krátkodobé závazky celkem
132,251
3,052,036
Závazky celkem
10,111,447
5,644,242
Vlastní kapitál a závazky celkem
10,113,311
5,652,627
Příloha k účetní závěrce na stranách 6 až 36 tvoří nedílnou součást této
 
účetní závěrky.
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
4
Výkaz změn vlastního kapitálu
v
tisících
 
Základní
kapitál
Ostatní
kapitálové
fondy
Nerozdělený zisk
minulých let
Vlastní kapitál
celkem
Stav k 31. prosinci 2018
2,000
10,000
(5,662)
6,338
Úplný hospodářský výsledek celkem za účetní období:
Zisk nebo (ztráta)
2,047
2,047
Stav k 31. prosinci 2019
2,000
10,000
(3,615)
8,385
Úplný hospodářský výsledek celkem za účetní období:
Zisk nebo (ztráta)
(6,521)
(6,521)
Stav k 31. prosinci 2020
2,000
10,000
(10,136)
1,864
Vlastní kapitál ve výši 1 864 tis. Kč připadá vlastníkům ovládající společnosti.
 
Příloha k účetní závěrce na stranách 6 až 36 tvoří nedílnou součást této
 
účetní závěrky.
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
5
Výkaz o peněžních tocích
v
tisících
 
Za období
dvanácti měsíců
Za období
dvanácti měsíců
Bod
přílohy
 
od 1.1.2020 do
31.12.2020
 
od 1.1.2019 do
31.12.2019
PROVOZNÍ ČINNOST
Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění
(6,521)
2,047
Daň z příjmů za běžnou činnost
11
109
77
Změna stavu opravných položek
13
6,988
(1,725)
Čistý úrokový výnos
13
(351)
(199)
Úpravy o ostatní nepeněžní operace
-
-
Provozní zisk/(ztráta) před změnami pracovního kapitálu
225
200
Změna stavu pohledávek z obchodních vztahů a jiných aktiv
 
639
1,580
Změna stavu závazků z obchodních vztahů a jiných závazků
6,447
(1,243)
Peníze generované z (použité v) provozní činnosti
7,311
537
Příjmy z emise dluhopisů, bez transakčních poplatků
7,500,000
182,237
Splátka emise dluhopisů
(3,000,000)
-
Úvěr poskytnutý mateřské společnosti
(7,500,000)
(192,237)
Splátka úvěru poskytnutého mateřské společnosti
3,000,000
-
Vyplacené
 
úroky
(324,223)
(201,997)
Přijaté úroky
324,223
201,997
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
(106)
(61)
Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti
7,205
(9,524)
FINANČNÍ ČINNOST
Vklady peněžních prostředků do vlastního kapitálu
-
10,000
Peněžní tok generovaný z finanční činnosti nebo v ní použitý
-
10,000
Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
7,205
476
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku
účetního období
2,360
1,884
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci
účetního období
9,565
2,360
Příloha k účetní závěrce na stranách 6 až 36 tvoří nedílnou součást této
 
účetní závěrky.
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
6
Příloha k účetní závěrce
1.
Všeobecné informace
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
 
(“Společnost”
 
nebo
 
„Emitent“)
 
vznikla
 
7. srpna 2015
 
zapsáním
 
do
 
obchodního
rejstříku pod spisovou značkou B 20854 vedenou Městským soudem v Praze, IČ společnosti je 043 02 575,
LEI kód: 315700JE7S5OSPRDNW76.
Hlavní
 
činností
 
Společnosti
 
je
 
emise
 
a
 
správa
 
dluhopisů
 
a
 
poskytování
 
úvěrů/zápůjček
 
společnostem
 
ve
Skupině EPH.
Hospodářský
 
rok
 
je
 
shodný
 
s kalendářním
 
rokem.
 
Účetní
 
závěrka
 
byla
 
sestavena
 
za
 
období
 
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 („2020“).
 
Účetní závěrka za minulé účetní období byla sestavena za
hospodářský rok od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 („2019“).
Výroční
 
a
 
pololetní
 
zprávy
 
jsou
 
zveřejněny
 
v
 
elektronické
 
podobě
 
na
 
webové
 
stránce
 
Společnosti
www.epholding.cz, sekce Investoři,
 
část EPH
 
Financing CZ.
 
Údaje v účetní
 
závěrce byly
 
ověřené auditorem.
Sídlo Společnosti
Pařížská 130/26,
 
Josefov, 110 00
 
Praha 1,
 
Česká republika
 
Předmět podnikání:
-
Správa vlastního majetku
Společnost vznikla za
 
účelem vydání cenných
 
papírů - dluhopisů
 
s pevným úrokovým
 
výnosem 4,20% p.a.
v předpokládané
 
celkové jmenovité
 
hodnotě emise
 
2 000
 
000 tis. Kč
 
splatných v
 
roce 2018. Dluhopisy
 
byly
přijaty
 
k obchodování
 
na
 
regulovaném
 
trhu
 
Burzy
 
cenných
 
papírů
 
v
 
Praze,
 
a.s.,
 
v České
 
republice.
Obchodování s dluhopisy
 
bylo zahájeno
 
dnem emise
 
30. zaří
 
2015. Centrální
 
depozitář cenných
 
papírů ČR,
a.s. přidělil dluhopisům kód ISIN CZ0003513012. Dluhopisy se plně
 
splatily 30. září 2018.
 
9.
 
prosince
 
2016
 
byl
 
zahájen
 
druhý
 
úpis
 
dluhopisů
 
s
 
pevným
 
úrokovým
 
výnosem
 
3,50%
 
p.a.
 
v
předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 2 000 000 tis. Kč splatných v roce 2020. Dluhopisy byly
přijaty k obchodování na regulovaném
 
trhu Burzy cenných
 
papírů v Praze, a.s.,
 
v České republice. Emitent
může
 
rozhodnout
 
o
 
vydání
 
dluhopisů
 
ve
 
větší
 
celkové
 
jmenovité
 
hodnotě
 
emise
 
dluhopisů,
 
než
 
byla
předpokládaná celková
 
jmenovitá hodnota
 
emise dluhopisů.
 
Celková částka
 
tohoto zvýšení
 
však nepřekročí
50 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise
 
dluhopisů. Centrální depozitář cenných papírů ČR,
a.s. přidělil dluhopisům kód ISIN CZ0003515413. Dluhopisy se plně
 
splatily 9. června 2020.
Třetí
 
emise
 
dluhopisů
 
byla
 
zahájena
 
16.
 
července
 
2018.
 
Dluhopisy
 
jsou
 
úročeny
 
pohyblivou
 
úrokovou
sazbou jako součet referenční sazby (6M
 
PRIBOR) a marže 2,00 % p.a.
 
Předpokládaná jmenovitá hodnota
emise
 
3 000 000 tis. Kč a je
 
splatná v roce 2022. Centrální depozitář
 
cenných papírů ČR, a.s. přidělil
 
dluhopisům
kód ISIN CZ0003519407.
 
Čtvrtá emise dluhopisů byla zahájena 17. března 2020. Dluhopisy nesou pevný úrokový výnos 4,50% p.a.
a jsou splatné
 
v roce
 
2025. Předpokládaná
 
celková jmenovitá
 
hodnota emise
 
je 5 000 000
 
tis. Kč s
 
možností
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
7
navýšení až do celkové jmenovité
 
hodnoty 7 500 000 tis. Kč.
 
Je splatná v roce 2025.
 
Emise dluhopisů byla
v
 
průběhu
 
března
 
a
 
července
 
2020
 
úspěšně
 
umístěna
 
a
 
získané
 
prostředky
 
byly
 
následně
 
poskytnuty
mateřské společnosti Energetický
 
a průmyslový
 
holding, a.s. v
 
rámci úvěrové smlouvy. Centrální
 
depozitář
cenných papírů ČR, a.s. přidělil dluhopisům kód ISIN CZ0003524464.
 
Emitentovi ani dluhopisům nebyl přidělen rating.
Statutární orgán Společnosti k 31. prosinci 2020 a 31. prosinci 2019
Složení představenstva:
 
JUDr. Daniel Křetínský (předseda představenstva)
Mgr. Marek Spurný (člen představenstva)
Mgr. Pavel Horský (člen představenstva)
Složení dozorčí rady:
 
Ing. Jan Špringl (předseda dozorčí rady)
Mgr. Petr Sekanina (člen dozorčí rady)
Ondřej Novák (člen dozorčí rady)
Střety zájmů u členů řídících a dozorčích orgánů neexistují
Organizační struktura:
Jediným akcionářem Společnosti k 31. prosinci 2020 a 31. prosinci 2019 je:
Podíl na základním kapitálu
Hlasovací práva
v tis. Kč
%
%
Energetický a průmyslový holding, a.s.
2 000
100
100
Celkem
2 000
100
100
Akcionáři Energetického a průmyslového holdingu, a.s. k 31. prosinci 2020 jsou:
Podíl na základním kapitálu
Hlasovací práva
%
%
EP Corporate Group, a.s.
53
53
EP Investment II S. à
 
r.l.
3
3
KUKANA ENTERPRISES LIMITED
44
44
Celkem
100
100
Akcionáři Energetického a průmyslového holdingu, a.s. k 31. prosinci 2019 jsou:
Podíl na základním kapitálu
Hlasovací práva
%
%
EP Investment S. à r.l.
53
53
EP Investment II S. à
 
r.l.
47
47
Celkem
100
100
Informace o počtu akcií nebo
 
obdobných cenných papírů představujících
 
podíl na emitentovi, které
 
jsou ve
vlastnictví
 
osob
 
s řídící
 
pravomocí
 
emitenta,
 
o
 
opcích
 
a
 
srovnatelných
 
investičních
 
nástrojích,
 
jejichž
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
8
hodnota
 
se
 
vztahuje
 
k akciím
 
nebo
 
obdobným
 
cenným
 
papírům
 
představujících
 
podíl
 
na
 
emitentovi
 
k 31. prosinci 2019 a 30. červnu 2020 jsou:
Akcie nebo obdobné cenné
papíry
Opce a srovnatelné
investiční nástroje
ks
ks
Členové statutárního orgánu
0
0
Členové dozorčí rady
0
0
Celkem
0
0
Společnost je součástí konsolidačního celku Skupiny EPH.
Konsolidovanou účetní
 
závěrku nejširší
 
skupiny účetních
 
jednotek za
 
rok 2020
 
a 2019
 
sestavuje společnost
EP Investment S.
à
 
r.l., se sídlem Avenue
 
John F. Kennedy 39, L-1855 Lucembursko.
Jediný akcionář, společnost Energetický a
 
průmyslový holding, a.s. (dále
 
„EPH“), je akciová společnost
 
se
sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika. Hlavním předmětem
 
činnosti EPH jsou
korporátní
 
investice
 
v infrastruktuře
 
a
 
energetice.
 
Kromě
 
těchto
 
dvou
 
hlavních
 
aktivit
 
Skupina
 
působí
v řadě dalších oblastí jako jsou logistika, rozvoj developerských projektů
 
nebo obchodní zprostředkování.
Konečným
 
většinovým
 
vlastníkem
 
EP
 
Corporate
 
Group,
 
a.s.a
 
EP
 
Investment
 
II
 
S.
 
à
 
r.l.
 
je
 
pan
 
Daniel
Křetínský,
 
předseda
 
představenstva
 
společnosti
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.
 
a
 
předseda
představenstva
 
Emitenta.
 
Kontrola
 
Emitenta
 
osobami
 
nepřímo
 
ovládajícími
 
je
 
založená
 
na
 
podílu
 
na
hlasovacích právech, který odpovídá podílu na
 
základním kapitálu společnosti. Osoby nepřímo ovládající
vykonávají
 
dohled
 
nad
 
řízením
 
společnosti
 
prostřednictvím
 
své
 
účasti
 
na
 
valné
 
hromadě
 
mateřské
společnosti
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.
 
Opatření
 
na
 
zabezpečení,
 
aby
 
kontrola
 
nebyla
zneužívána, vyplývají ze všeobecně závazných právních
 
předpisů. Osobité opatření nad rámec
 
všeobecně
závazných předpisů Společnost nepřijala.
Společnost
 
je
 
přímo
 
vlastněna
 
a
 
ovládaná
 
společností
 
EPH,
 
jakožto
 
součást
 
skupiny
 
EPH
 
(mateřská
společnost
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.
 
je
 
konsolidující
 
účetní
 
jednotkou,
 
která
 
sestavuje
konsolidovanou výroční zprávu v českém jazyce, jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka dle IFRS,
a
 
která
 
bude zveřejněna
 
v obchodním rejstříku).
 
Za
 
dluhy
 
z dluhopisů Společnosti
 
se
 
ve formě
 
finanční
záruky podle českého práva zaručila společnost EPH.
 
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
 
je
 
finančně
 
závislá
 
na
 
mateřské
 
společnosti
 
EPH,
 
jelikož
 
veškeré
 
výnosy
 
jsou
spojeny s mateřskou společností.
 
Emitent
 
existuje
 
výlučně
 
s
 
cílem
 
realizace
 
emise
 
dluhopisů
 
a
 
hlavním
 
předmětem
 
jeho
 
činnosti
 
je
poskytování
 
úvěrů/zápůjček
 
společnostem
 
ve
 
Skupině
 
EPH.
 
Jediným
 
zdrojem
 
příjmů
 
Emitenta
 
budou
splátky úvěrů/zápůjček od společností
 
ze Skupiny EPH. Emitent používá
 
příjmy z dluhopisů na poskytnutí
financování společnostem ze
 
Skupiny EPH. Finanční
 
a ekonomická situace
 
Emitenta, jeho podnikatelská
činnost, postavení na trhu
 
a schopnost plnit dluhy
 
z dluhopisů závisí na
 
schopnosti jeho dlužníků řádně
 
a
včas plnit
 
svoje dluhy
 
vůči Emitentovi. Pokud
 
nebude jakýkoliv dlužník
 
schopen řádně
 
a včas
 
splnit své
splatné dluhy vůči
 
Emitentovi, může
 
to mít negativní
 
vliv na
 
finanční a ekonomickou
 
situaci Emitenta,
 
jeho
podnikatelskou činnost a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů.
Společnosti nejsou známé žádné důvody, že by bylo této závislosti na skupině EPH zneužíváno.
 
Emitent neprovádí žádnou investiční činnost.
Základní číselné údaje o hospodaření Společnosti k 31. prosinci 2020 a srovnání s odpovídajícím
obdobím předchozího roku 2019
 
V období
 
končícím ke
 
dni 31.
 
prosince 2020
 
Společnost vykázala
 
ztrátu ve
 
výši 6
 
521 tis.
 
Kč (v
 
období
končícím ke dni 31. prosinci 2019 vykázala zisk ve výši 2 047 tis. Kč), a to
 
zejména kvůli tvorbě opravné
položky
 
ve
 
výši
 
6
 
988
 
tis.
 
 
(v
 
období
 
končícím
 
31.
 
prosince
 
2019
 
došlo
 
k rozpuštění
 
části
 
opravné
položky ve výši 1 725 tis. Kč) k úvěrům poskytnutým mateřské
 
společnosti EPH v souladu s aplikovaným
standardem IFRS 9 (popsáno blíže v bodě 3
 
(c) přílohy k účetní závěrce. Konečná výše
 
opravné položky k
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
9
úvěrům činila 11 380 tis. Kč
 
k 31. prosinci 2020 (4
 
392 tis. Kč k 31.
 
prosinci 2019). V roce 2020
 
byla výše
úvěrů a tedy i související opravné položky zvýšena o prostředky získané
 
ze čtvrté emise dluhopisů.
 
K 31. prosinci 2020 odrážejí finanční pozici Společnosti z pohledu poskytování
 
financování společnostem
ve skupině EPH
 
celková aktiva Společnosti
 
ve výši 10 113
 
311 tis.
 
Kč (k 31.
 
prosinci 2019 jsou
 
celková
aktiva ve výši 5 652 627 tis.
 
Kč), z nichž dlouhodobá část činí
 
9 978 367 tis. Kč (k 31.
 
prosinci 2019 činí
dlouhodobá část 2 599 420 tis. Kč). Dlouhodobé finanční nástroje představují jistinu úvěru, jejíž splatnost
se odvíjí od
 
splatnosti jistiny
 
dluhopisů, tj. do
 
16.7.2022 resp. 17.3.2025
 
(k 31. prosinci
 
2019 byla splatnost
jistiny dluhopisů do 9.6.2020 resp. 16.7.2022) viz. také bod 9 přílohy k účetní závěrce. Dlouhodobé úvěry
také zahrnují
 
poskytnutý úvěr
 
ve výši
 
10 000
 
tis. Kč
 
(k 31.
 
prosinci 2019
 
byl poskytnutý
 
úvěr ve
 
stejné
výši) včetně úroků, který je splatný 24.4.2022. Celkové závazky Společnosti ve výši 10 111 447 tis. Kč (k
31.
 
prosinci
 
2019
 
činí
 
celkové
 
závazky
 
5 644
 
242
 
tis.
 
Kč)
 
tvoří
 
převážně
 
emitované
 
dluhopisy,
 
jejichž
dlouhodobá část činí 9 979 196 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 tvoří dlouhodobou
 
část 2 592 206 tis. Kč).
 
 
K nárůstu dlouhodobých aktiv a pasiv Společnosti došlo díky
 
úspěšnému umístění čtvrté emise dluhopisů
v
 
březnu 2020
 
resp.
 
červenci 2020,
 
kdy jmenovitá
 
hodnota emise
 
byla 7
 
500 000
 
tis.
 
Kč a
 
následnému
poskytnutí získaných
 
prostředků mateřské
 
společnosti v
 
rámci úvěrové
 
smlouvy.
 
Uvedený nárůst
 
je také
reflektován ve změně výše úrokových
 
nákladů, které činily 378 243
 
tis. Kč (za období končící 31.
 
prosinci
2019 činily úrokové náklady 225 137
 
tis. Kč) a úrokových výnosů 378
 
594 tis. Kč (za období končící
 
31.
prosince 2019 činily úrokové výnosy 225 336 tis. Kč).
 
K poklesu
 
krátkodobých aktiv
 
(k 31.
 
prosinci 2020
 
ve výši
 
134 944
 
tis. Kč;
 
k 31. prosinci
 
2019 ve
 
výši
3 053 207 tis. Kč) a
 
pasiv (k 31. prosinci 2020
 
ve výši 132 251 tis.
 
Kč; k 31. prosinci 2019
 
ve výši 3 052
036
 
tis.
 
Kč)
 
Společnosti
 
došlo
 
díky
 
finálnímu
 
vypořádání
 
dluhopisů
 
ze
 
druhé
 
emise
 
v
 
červnu
 
2020
 
a
splacením úvěru poskytnutého mateřské společnosti.
 
Přes dosažení ztráty v
 
daném období Společnost vykazuje kladný vlastní
 
kapitál ve výši 1
 
864 tis. Kč (za
období končící
 
31. prosince
 
2019 8
 
385 tis.
 
Kč), a
 
to díky
 
rozhodnutí jediného
 
akcionáře Společnosti
 
o
příplatku mimo základní
 
kapitál ve výši
 
10 000 tis.
 
Kč v prosinci
 
2018 (prezentovaný v
 
položce rozvahy
Ostatní kapitálové fondy).
 
Ve
 
sledovaném
 
období
 
nebylo
 
učiněno
 
rozhodnutí
 
se
 
zásadním
 
vlivem
 
na
 
Společnost,
 
případně
 
její
akcionáře.
 
Rozhodnutí
 
orgánů
 
Společnosti
 
se
 
týkala
 
běžné
 
agendy
 
spojené
 
s
 
vykazovanou
 
činností
Společnosti
 
a
 
plnění
 
povinností
 
stanovených
 
těmto
 
organum
 
platnou
 
právní
 
úpravou
 
a
 
stanovami
Společnosti.
Významná soudní řízení
Společnost
 
není
 
účastníkem
 
žádného
 
soudního
 
sporu
 
ani
 
státního,
 
rozhodčího
 
či
 
arbitrážního
 
řízení,
přičemž
 
účastenství
 
v soudních
 
sporech,
 
státních,
 
rozhodčích
 
či
 
arbitrážních
 
řízeních
 
v dohledné
budoucnosti představenstvo nepředpokládá.
Významné smlouvy
Společnost
 
neuzavřela
 
žádnou
 
smlouvu
 
mimo
 
své
 
běžné
 
podnikání,
 
z které
 
by
 
kterémukoliv
 
členovi
skupiny EPH plynul jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou pro skupinu EPH
 
významné.
 
Majetkové účasti, které zakládají rozhodující vliv Společnosti
Společnost nemá žádné majetkové účasti.
Údaje o očekávané hospodářské situaci v roce 2021
Společnost
 
hodlá
 
pokračovat
 
ve
 
své
 
primární
 
činnosti,
 
a
 
to
 
emisi
 
a
 
správě
 
dluhopisů
 
a
 
poskytování
úvěrů/zápůjček společnostem
 
ve Skupině
 
EPH. S
 
tím je
 
spojeno, že
 
ve skladbě
 
výsledků Společnosti
 
se
neočekávají zásadní
 
změny a
 
výsledky Společnosti
 
budou primárně
 
ovlivněny příjmy
 
ve formě
 
úroků z
poskytnutých
 
půjček,
 
výdaji
 
spojenými
 
s
 
vydanými
 
dluhopisy
 
a
 
případnými
 
opravnými
 
položkami
 
k
poskytnutým půjčkám tvořenými v souladu s pravidly IFRS.
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
10
Společnost je
 
vystavena řadě
 
rizik spojených
 
s podnikáním na
 
Evropských trzích
 
jako komoditní
 
rizika,
měnová
 
a
 
úroková
 
rizika,
 
rizika
 
spojená
 
s regulací
 
a
 
novými
 
zákony.
 
Zároveň
 
v současné
 
době
 
je
potencionálním rizikem vývoj
 
epidemie koronaviru v
 
Evropě a jeho
 
dopad na hospodaření
 
jak soukromých
subjektů tak států včetně rizika omezení přeshraničního pohybu osob, zboží
 
a služeb.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
11
2.
Východiska pro sestavení individuální účetní závěrky
(a)
Prohlášení o shodě
Tato
 
účetní závěrka
 
je sestavena
 
v souladu s Mezinárodními
 
účetními standardy
 
(IAS)
 
a Mezinárodními
standardy finančního výkaznictví
 
(IFRS), které
 
vydává Rada
 
pro mezinárodní účetní
 
standardy (IASB)
 
a
které byly přijaty Evropskou unií.
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.
(b)
Způsob oceňování
Účetní
 
závěrka
 
je
 
sestavena
 
za
 
předpokladu
 
nepřetržitého
 
trvání
 
účetní
 
jednotky
 
(„going
 
concern“)
s použitím metody historických cen.
Účetní
 
postupy,
 
které
 
jsou
 
uvedeny
 
v
 
následujících
 
odstavcích,
 
jsou
 
v
 
jednotlivých
 
účetních
 
obdobích
uplatňovány konzistentně.
(c)
Funkční měna a prezentační měna
Funkční
 
i
 
prezentační měnou
 
Společnosti
 
je
 
česká
 
koruna
 
(„Kč“).
 
Veškeré
 
finanční
 
informace
 
uvedené
v Kč jsou zaokrouhleny na nejbližší tisíc, není-li uvedeno jinak.
(d)
Používání odhadů a předpokladů
Sestavení účetní
 
závěrky v souladu
 
s Mezinárodními standardy
 
účetního výkaznictví vyžaduje
 
používání
určitých kritických účetních
 
odhadů, které ovlivňují
 
vykazované položky aktiv,
 
pasiv,
 
výnosů a
 
nákladů.
Vyžaduje také, aby vedení účetní jednotky
 
při aplikaci účetních
 
postupů uplatnilo předpoklady
 
založené na
vlastním úsudku. Výsledné
 
účetní odhady –
 
právě proto,
 
že jde o
 
odhady – se
 
zřídkakdy rovnají příslušným
skutečným hodnotám.
i.
Nejistoty v předpokladech a odhadech
Informace o
 
nejistotě v
 
předpokladech a odhadech,
 
u nichž
 
je významné
 
riziko, že
 
povedou k
 
významné
úpravě v následujících účetních obdobích, jsou uvedeny v následujících
 
bodech přílohy:
Bod 7 – Finanční nástroje a jiná finanční aktiva;
Bod 9 – Finanční nástroje a jiné finanční závazky.
Stanovení reálné hodnoty
Řada účetních
 
postupů a
 
zveřejňovaných informací
 
vyžaduje, aby
 
byla stanovena
 
reálná hodnota
 
finančních
i nefinančních aktiv a závazků.
Společnost má zavedený systém kontroly stanovení
 
reálných hodnot. V jeho rámci byl
 
zřízen i oceňovací
tým, jenž je obecně odpovědný za kontrolu při stanovení všech významných
 
reálných hodnot.
Tento tým pravidelně kontroluje
 
významné na
 
trhu nezjistitelné
 
vstupní údaje
 
a úpravy
 
ocenění. Pokud
 
jsou
informace třetích stran, jako jsou kotace obchodníků s
 
cennými papíry nebo oceňovací služby,
 
použity ke
stanovení reálné
 
hodnoty,
 
pak oceňovací
 
tým posoudí
 
podklady obdržené
 
od těchto
 
třetích stran
 
s cílem
rozhodnout,
 
zda
 
takové
 
ocenění
 
splňuje
 
požadavky
 
IFRS
 
včetně
 
zařazení
 
do
 
příslušné
 
úrovně
 
v
 
rámci
hierarchie stanovení reálné hodnoty.
Při
 
stanovení
 
reálné
 
hodnoty
 
aktiva
 
nebo
 
závazku
 
využívá
 
Společnost
 
v
 
co
 
nejširším
 
rozsahu
 
údaje
zjistitelné
 
na
 
trhu.
 
Reálné
 
hodnoty
 
se
 
člení
 
do
 
různých
 
úrovní
 
v
 
hierarchii
 
reálných
 
hodnot
 
na
 
základě
vstupních údajů použitých při oceňování, a to následovně:
Úroveň 1: kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích identických
 
aktiv nebo závazků.
Úroveň 2: vstupní údaje nezahrnující kótované ceny z úrovně
 
1, které lze pro dané aktivum
 
nebo závazek
zjistit, a to buď přímo (tj. jako ceny) nebo nepřímo (tj. odvozením od cen).
Úroveň 3:
 
vstupní údaje
 
pro dané
 
aktivum nebo
 
závazek, které
 
na trhu
 
nelze zjistit
 
(nezjistitelné vstupní
údaje).
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
12
Pokud lze
 
vstupní údaje
 
použité k
 
ocenění reálnou
 
hodnotou aktiva
 
nebo závazku
 
zařadit do různých
 
úrovní
hierarchie reálné hodnoty, pak
 
ocenění reálnou hodnotou je jako celek zařazeno do téže úrovně hierarchie
reálné hodnoty jako vstupní údaj nejnižší úrovně, který je významný ve
 
vztahu k celému oceňování.
Společnost
 
vykazuje
 
přesuny
 
mezi
 
úrovněmi
 
hierarchie
 
reálné
 
hodnoty
 
vždy
 
ke
 
konci
 
vykazovaného
období, během něhož nastala změna.
(e)
Vykazování
 
podle segmentů
Veškeré
 
výnosy byly realizovány na území
 
České republiky a Společnost nedělí
 
svou činnost do různých
provozních segmentů. Většina výnosů je
 
finančního charakteru a jsou blíže
 
popsány v bodě 12 – Výnosy a
služby a 13 – Finanční výnosy a náklady, zisk/(ztráta) z finančních nástrojů této přílohy.
 
(f)
Nejnovější účetní standardy
i.
 
Nedávno přijaté účetní standardy
 
V následujících odstavcích jsou shrnuty hlavní požadavky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
(IFRS)
 
platných
 
pro
 
roční
 
účetní
 
období
 
začínající
 
1.
 
lednem
 
2020
 
či
 
později,
 
které
 
tudíž
 
byly
 
ve
Společnosti aplikovány poprvé.
Novelizace referencí
 
ke koncepčnímu
 
rámci ve
 
standardech IFRS
 
(účinná pro
 
roční účetní
 
období
začínající 1. ledna 2020 nebo později)
Novelizace
 
referencí
 
ke
 
koncepčnímu
 
rámci
 
ve
 
standardech
 
IFRS
 
objasňuje
 
novely
 
standardů
 
IFRS,
doprovodné
 
dokumenty
 
a
 
prohlášení
 
k
 
praxi
 
týkající
 
se
 
standardů
 
IFRS
 
s
 
cílem
 
uvést
 
informace
 
o
revidovaném koncepčním rámci účetního výkaznictví v roce 2018.
Některé standardy, jejich
 
doprovodná dokumentace
 
a prohlášení
 
k praxi
 
týkající se
 
standardů IFRS
 
obsahují
reference či
 
citace z
 
Rámce IASC
 
pro
 
sestavení a
 
vykazování účetní
 
závěrky,
 
který Rada
 
přijala v
 
roce
2001 (dále
 
jen “Rámec”)
 
či z
 
Koncepčního
 
rámce pro
 
účetní výkaznictví
 
vydaného v
 
roce 2010.
 
Tato novela
aktualizuje některé z těchto
 
referencí a citací tak, aby
 
se vztahovaly ke Koncepčnímu
 
rámci 2018, a přináší
další novely objasňující, na kterou verzi Koncepčního rámce konkrétní dokumenty
 
odkazují.
Tyto novelizace nemají významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Novelizace IFRS 3 – Definice podniku (účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2020 nebo
později)
Tato
 
novelizace se zaměřuje
 
na objasnění potíží,
 
které vyvstávají v
 
situaci, kdy má
 
účetní jednotka určit,
zda nabyla podnik
 
nebo skupinu aktiv.
 
Novelizovaná definice podniku
 
zdůrazňuje, že výstupem
 
podniku
je poskytování zboží a služeb zákazníkům, zatímco předchozí definice byla zaměřena na výnosy ve formě
dividend, nižších nákladů či jiných ekonomických
 
užitků pro investory a ostatní. Novelizace dále
 
přidává
dodatečné pokyny a dobrovolný test koncentrace.
 
Tyto novelizace nemají dopad na účetní závěrku Společnosti.
Novelizace IAS 1 a IAS 8 – Definice významnosti (účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna
2020 nebo později)
Tato
 
novelizace
 
objasňuje
 
definici
 
pojmu
 
„významnost“
 
a
 
zajišťuje
 
konzistenci
 
definice
 
v
 
rámci
 
všech
standardů IFRS. Novelizovaná definice
 
uvádí, že informace je
 
významná, pokud její vynechání,
 
nesprávná
citace či nejasné vysvětlení mohlo ovlivnit rozhodnutí, které primární uživatelé činí na základě této účetní
závěrky, která poskytuje finanční informace o konkrétní vykazované účetní jednotce.
Tyto novelizace nemají žádný významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Novelizace
 
IFRS
 
9,
 
IAS
 
39
 
a
 
IFRS
 
7
 
 
Reforma
 
referenčních
 
úrokových
 
sazeb
 
(účinné
 
pro
 
roční
účetní období začínající 1. ledna 2020 nebo později)
Novelizace upravují
 
některé konkrétní
 
požadavky na
 
zajišťovací účetnictví
 
v zájmu
 
poskytnutí úlevy
 
od
potenciálních
 
dopadů
 
nejistoty
 
způsobené
 
reformou
 
referenčních
 
úrokových
 
sazeb
 
(jako
 
například
úrokových sazeb
 
na mezibankovním
 
trhu). Novelizace
 
dále po
 
společnostech požadují,
 
aby poskytovaly
další informace investorům, kteří jsou těmito nejistotami přímo ovlivňováni,
 
o jejich zajišťovacím vztahu.
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
13
Tyto novelizace nemají žádný významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Novelizace IFRS
 
9, IAS
 
39, IFRS
 
7, IFRS
 
4 a
 
IFRS 16
 
– Reforma
 
referenčních úrokových
 
sazeb –
fáze 2 (účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2021)
Novelizace
 
se
 
vztahují
 
k modifikacím
 
finančních
 
aktiv,
 
finančních
 
závazků
 
a
 
leasingových
 
závazků
(vykázání
 
modifikací
 
v souvislosti
 
s reformou),
 
ke
 
specifickým
 
požadavkům
 
na
 
zajišťovací
 
účetnictví
(zajišťovací účetnictví není ukončeno pouze z důvodu reformy, zajišťovací vztah a dokumentace musí být
upravena) a k požadavkům na zveřejnění dle IFRS 7, které doprovází novelizaci.
 
Tyto novelizace nebudou mít významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Společnost nepřijala
 
dříve žádné
 
standardy IFRS,
 
kde jejich
 
přijetí nebylo
 
povinné k
 
rozvahovému dni.
Pokud ustanovení
 
o přechodu
 
v určitém přijatém
 
standardu IFRS
 
dávají účetní
 
jednotce možnost
 
volby, zda
přijmout nové
 
standardy s
 
budoucí účinností
 
či s
 
retrospektivní účinností,
 
volí Společnost
 
obecně přijetí
standardu s budoucí účinností od data přechodu na nový standard.
ii.
Standardy, které dosud nenabyly účinnosti
Ke
 
dni
 
schválení
 
této
 
účetní
 
závěrky
 
byly
 
níže
 
uvedené
 
významné
 
standardy,
 
novelizace
 
standardů
 
a
interpretace sice vydány, avšak pro období končící 31. prosincem 2020 nebyly zatím účinné, a Společnost
je tudíž neuplatnila:
IFRS 17 Pojistné smlouvy (účinný pro roční účetní období začínající 1.
 
ledna 2023 nebo později (EU
tento
 
standard
 
dosud
 
nepřijala))
 
a
 
IFRS
 
4
 
 
Prodloužení
 
dočasné
 
výjimky
 
z
 
uplatňovaní
 
IFRS
 
9
(účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později)
Pojistné
 
smlouvy
 
v
 
sobě
 
spojují
 
znaky
 
finančního
 
nástroje
 
a
 
smlouvy
 
o
 
poskytování
 
služeb.
 
Mnoho
pojistných
 
smluv
 
navíc
 
po
 
dlouhou
 
dobu
 
generuje
 
peněžní
 
toky
 
s
 
podstatnou
 
proměnlivostí. V
 
zájmu
poskytnutí
 
užitečných
 
informací
 
o
 
těchto
 
znacích
 
kombinuje
 
standard
 
IFRS
 
17
 
oceňování
 
budoucích
peněžních
 
toků
 
současnou
 
hodnotou
 
s
 
účtováním
 
zisku
 
po
 
dobu
 
poskytování
 
služeb
 
podle
 
smlouvy,
vykazuje výsledky pojistných smluv odděleně od
 
finančních výnosů či nákladů z pojištění a
 
požaduje, aby
si
 
účetní jednotka
 
zvolila
 
účetní
 
postup,
 
zda
 
veškeré finanční
 
výnosy
 
či
 
náklady z
 
pojištění
 
vykázat
 
do
výsledku hospodaření, či část těchto výnosů či nákladů vykázat v ostatním
 
úplném výsledku.
Vzhledem k povaze
 
hlavního předmětu podnikání Společnosti tento
 
standard nebude mít žádný
 
dopad na
účetní závěrku Společnosti.
Novelizace
 
IAS
 
1
 
 
Klasifikace
 
závazků
 
jako
 
krátkodobé
 
a
 
dlouhodobé
 
(účinná
 
pro
 
roční
 
účetní
období začínající 1. ledna 2023 nebo později (EU tuto novelizaci dosud nepřijala))
Novelizace upřesňuje
 
klasifikaci dluhů
 
a jiných závazků
 
jako krátkodobé nebo
 
dlouhodobé a stanovuje,
 
jak
určit,
 
zda
 
ve
 
výkazu
 
o
 
finanční
 
pozici
 
dluhy
 
nebo
 
jiné
 
závazky
 
s
 
nejistým
 
datem
 
vypořádání
 
jsou
klasifikovány
 
jako
 
krátkodobé
 
(splatné
 
nebo
 
s
 
možností
 
splatnosti
 
do
 
jednoho
 
roku)
 
nebo
 
dlouhodobé.
Novelizace
 
obsahuje
 
zpřesnění
 
klasifikačních
 
požadavků
 
pro
 
dluhové
 
nástroje,
 
které
 
společnost
 
může
vypořádat kapitalizací.
Společnost v současné době prověřuje dopad novelizace na účetní
 
závěrku.
 
Novelizace IFRS 3 – Odkaz
 
na Koncepční rámec, IAS 16
 
– Příjmy před zamýšleným použitím, IAS
37 –
 
Nevýhodné smlouvy
 
– náklady
 
na splnění
 
smlouvy a
 
Roční zdokonalení
 
IFRS –
 
cyklus 2018-
2020 (účinné pro roční účetní
 
období začínající 1.
 
ledna 2022 nebo později
 
(EU tyto novelizace dosud
nepřijala))
Novelizace IFRS 3
 
aktualizuje odkazy na
 
Koncepční rámec, novelizace
 
IAS 16 zakazuje,
 
aby společnost
odečetla
 
od
 
pořizovací
 
ceny
 
dlouhodobého
 
majetku
 
částky
 
obdržené
 
z
 
prodeje
 
položek
 
vzniklých
 
při
uvádění
 
aktiv
 
do
 
stavu
 
potřebného
 
k
 
používání
 
a
 
vykazuje
 
tyto
 
příjmy
 
a
 
s
 
nimi
 
související
 
náklady
 
ve
výsledku
 
hospodaření
 
a
 
novelizace
 
IAS
 
37
 
objasňuje,
 
které
 
náklady
 
bere
 
účetní
 
jednotka
 
v
 
úvahu
 
při
posuzování, zda je smlouva nevýhodná.
Roční
 
zdokonalení
 
upravují
 
tyto
 
standardy:
 
IFRS
 
1
 
První
 
přijetí
 
Mezinárodních
 
standardů
 
účetního
výkaznictví
 
(zjednodušuje
 
aplikaci
 
IFRS
 
1
 
pro
 
dceřiný
 
podnik,
 
který
 
je
 
prvouživatelem
 
poté,
 
co
 
byl
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
14
prvouživatelem mateřský podnik,
 
upravuje vykázání kumulativních
 
kurzových rozdílů), IFRS
 
9 Finanční
nástroje
 
(objasňuje,
 
jaké
 
poplatky
 
společnost
 
zahrnuje
 
do
 
posouzení,
 
zda
 
se
 
podmínky
 
nového
 
nebo
modifikovaného finančního
 
závazku podstatně
 
změnily ve
 
srovnání s
 
podmínkami původního
 
závazku),
IAS
 
41
 
Zemědělství
 
(odstraňuje
 
požadavek
 
na
 
vynětí
 
peněžních
 
toků
 
souvisejících
 
se
 
zdaněním
 
při
stanovení reálné hodnoty)
 
a ilustrativní příklady doprovázející IFRS 16 Leasingy.
Tyto novelizace nebudou mít významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Novelizace IFRS 16 –
 
Úlevy od nájemného v
 
souvislosti s Covid-19 (účinná
 
pro roční účetní
 
období
začínající 1. července 2020 nebo později)
Novelizace
 
povoluje
 
nájemci,
 
aby
 
neposuzoval,
 
zda
 
úleva
 
od
 
nájemného
 
v
 
přímém
 
důsledku
 
covid-19
představuje
 
modifikaci
 
leasingu.
 
Nájemce
 
může
 
vykázat
 
úlevy
 
z
 
nájemného,
 
jako
 
by
 
se
 
nejednalo
 
o
modifikaci leasingu. Novelizace neupravuje vykázání pronajímatelem.
 
Tato novelizace nebude mít významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
15
3.
Významné účetní postupy
(a)
Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze a
 
peněžní ekvivalenty
 
zahrnují peněžní
 
hotovost, peníze
 
v bankách a
 
krátkodobé vysoce
 
likvidní
investice s původní splatností nepřesahující tři měsíce.
(b)
Nederivátová finanční aktiva
i.
Klasifikace
Při prvotním
 
zachycení je
 
finanční aktivum
 
klasifikováno do
 
kategorie ocenění
 
naběhlou hodnotou,
 
reálnou
hodnotou vykázanou
 
do ostatního
 
úplného výsledku
 
– dluhový
 
nástroj, reálnou
 
hodnotou vykázanou
 
do
ostatního úplného výsledku
 
– akciový nástroj
 
(FVOCI) nebo reálnou
 
hodnotou vykázanou do
 
zisku nebo
ztráty (FVTPL). Klasifikace finančního aktiva je obecně založena na obchodním modelu, v jehož rámci je
finanční aktivum řízeno a na charakteristikách jeho smluvních peněžních
 
toků.
Finanční aktivum se ocení naběhlou hodnotou,
 
pokud jsou splněny obě následující podmínky:
 
finanční aktivum
 
je drženo
 
v rámci
 
obchodního modelu,
 
jehož cílem
 
je držet
 
finanční aktiva
 
za
účelem inkasování smluvních peněžních toků a
 
smluvní podmínky
 
finančního aktiva
 
dávají v
 
konkrétních datech
 
vzniknout peněžním
 
tokům, které
jsou výhradně platbami jistiny a úroku z nesplacené jistiny („SPPI test“).
Jistina
 
je
 
reálná
 
hodnota
 
finančního
 
aktiva
 
při
 
prvotním
 
zaúčtování.
 
Úrok
 
zohledňuje
 
časovou
 
hodnotu
peněz, úvěrové
 
riziko spojené
 
s nesplacenou
 
částkou jistiny
 
za konkrétní
 
časové období
 
a další
 
základní
rizika a náklady spojené s poskytováním úvěrů, jakož i ziskovou marži. Úvěry a pohledávky, které splňují
SPPI
 
test
 
a
 
test
 
obchodního
 
modelu
 
jsou
 
běžně
 
klasifikovány
 
jako
 
finanční
 
aktivum
 
oceněné
 
naběhlou
hodnotou.
Dluhový nástroj se ocení reálnou hodnotou
 
vykázanou do ostatního úplného výsledku,
 
pokud jsou splněny
obě následující podmínky:
 
finanční aktivum
 
je drženo
 
v rámci
 
obchodního modelu,
 
jehož cílem
 
je držet
 
finanční aktiva
 
za
účelem inkasování smluvních peněžních toků a prodej finančních aktiv; a
smluvní podmínky
 
finančního aktiva
 
dávají v
 
konkrétních datech
 
vzniknout peněžním
 
tokům, které
jsou výhradně platbami jistiny a úroku z nesplacené jistiny („SPPI test“).
Společnost se
 
při počátečním
 
zaúčtování konkrétních
 
investic do
 
kapitálových nástrojů,
 
které by
 
jinak byly
oceněny
 
reálnou
 
hodnotou
 
do
 
zisku
 
nebo
 
ztráty
 
a
 
které
 
nejsou
 
držené
 
za
 
účelem
 
obchodování,
 
může
nevratně zvolit,
 
že následné
 
změny reálných
 
hodnot vykáže
 
do ostatního
 
úplného výsledku.
 
Společnost
neeviduje žádné finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do ostatního úplného
 
výsledku.
Finanční aktivum
 
se ocení
 
reálnou hodnotou
 
vykázanou do
 
zisku nebo
 
ztráty, pokud není
 
oceněno naběhlou
hodnotou
 
či
 
reálnou
 
hodnotou
 
vykázanou
 
do
 
ostatního
 
úplného
 
výsledku.
 
Společnost
 
neeviduje
 
žádné
finanční aktivum oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty.
Společnost má možnost při prvotním zachycení nevratně označit finanční aktivum, které
 
by bylo oceněno
naběhlou hodnotou či
 
reálnou hodnotou vykázanou do
 
ostatního úplného výsledku,
 
jako oceněné reálnou
hodnotou
 
do
 
zisku
 
nebo
 
ztráty,
 
pokud
 
je
 
tím
 
vyloučen
 
nebo
 
významně
 
omezen
 
oceňovací
 
nebo
 
účetní
nesoulad (někdy
 
označovaný jako
 
„účetní neshoda“),
 
který by
 
mohl jinak
 
vzniknout při
 
oceňování aktiv
nebo závazků nebo účtování zisků a ztrát na jiném základě.
 
ii.
Vykazování
Finanční
 
aktiva
 
se
 
vykazují
 
ke
 
dni,
 
kdy
 
Společnost
 
přistoupí
 
ke
 
smluvním
 
podmínkám
 
předmětného
nástroje.
 
iii.
Oceňování
Při
 
prvotním
 
zachycení
 
se
 
finanční
 
aktiva
 
oceňují
 
reálnou
 
hodnotou
 
zvýšenou
 
(v
 
případě
 
finančních
nástrojů
 
neoceňovaných reálnou
 
hodnotou vykázanou
 
do zisku
 
nebo ztráty)
 
o transakční
 
náklady přímo
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
16
přiřaditelné k pořízení
 
finančního nástroje.
 
Přiřaditelné náklady
 
na transakce
 
související s finančními
 
aktivy
se oceňují reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty v době jejich vzniku.
 
Způsoby odhadu reálné
hodnoty jsou popsány v bodě 4 přílohy – Stanovení reálných hodnot.
Finanční
 
aktiva
 
v reálné
 
hodnotě
 
vykázané
 
do
 
zisku
 
nebo
 
ztráty
 
(FVTPL)
 
se
 
následně
 
oceňují
 
reálnou
hodnotou, přičemž čisté zisky a ztráty, včetně případného zisku z
 
dividend jsou vykázány v hospodářském
výsledku.
 
Dluhové nástroje v reálné hodnotě vykázané do ostatního
 
úplného výsledku (FVOCI) se následně oceňují
reálnou hodnotou. Úrokové výnosy vypočtené metodou
 
efektivní úrokové sazby,
 
kurzové zisky a ztráty a
ztráta ze
 
snížení hodnoty
 
se účtují
 
do výsledku
 
hospodaření. Ostatní zisky
 
a ztráty
 
se účtují
 
do ostatního
úplného výsledku, přičemž se reklasifikují do výsledku hospodaření při odúčtování.
Kapitálové nástroje
 
v reálné
 
hodnotě vykázané
 
do ostatního
 
úplného výsledku
 
(FVOCI) se
 
následně oceňují
reálnou hodnotou.
 
Dividendy se
 
účtují
 
do výsledku
 
hospodaření. Ostatní
 
zisky a
 
ztráty se
 
účtují do
 
ostatního
úplného výsledku, přičemž se nikdy nereklasifikují do výsledku hospodaření.
 
Finanční aktiva oceňovaná
 
amortizovanou pořizovací cenou
 
se následně oceňují
 
amortizovanou pořizovací
cenou za použití
 
metody efektivní
 
úrokové sazby. Úrokové
 
výnosy, kurzové zisky a
 
ztráty, ztráty ze snížení
hodnoty a zisky nebo ztráty při odúčtování jsou účtovány do výsledku hospodaření.
 
iv.
Odúčtování
Finanční aktivum se odúčtuje poté,
 
co vyprší smluvní právo na
 
peněžní toky z daného aktiva nebo
 
poté, co
je právo na příjem smluvních
 
peněžních toků převedeno v rámci
 
transakce, kde dojde k přenesení
 
v zásadě
všech rizik
 
a užitků
 
spojených s vlastnictvím
 
daného aktiva.
 
Jakýkoliv podíl
 
na převáděných
 
finančních
aktivech, který Skupina získá nebo si ponechá, se vykáže jako samostatné
 
aktivum či pasivum.
v.
Vzájemný zápočet finančních aktiv a závazků
Jestliže
 
Společnost
 
 
právně
 
vymahatelné
 
právo
 
na
 
zápočet
 
vykazovaných
 
částek
 
a
 
transakce
 
se
 
vypořádat na netto bázi, pak se finanční
 
aktiva a závazky vzájemně započtou a ve výkazu
 
finanční pozice
se vykáže výsledná čistá částka.
vi.
Reklasifikace mezi kategoriemi
Společnost
 
reklasifikuje
 
všechna
 
dotčená
 
finanční
 
aktiva,
 
pouze
 
když
 
změní
 
svůj
 
obchodní
 
model
 
pro
správu finančních aktiv.
 
Pokud
 
společnost
 
reklasifikuje
 
finanční
 
aktiva,
 
použije
 
reklasifikaci
 
prospektivně
 
od
 
data
 
reklasifikace.
Účetní jednotka neupravuje žádné dříve vykázané zisky,
 
ztráty (včetně opravných položek) nebo úrokové
výnosy nebo náklady.
 
FVTPL do naběhlá hodnota
Pokud
 
společnost
 
reklasifikuje
 
finanční
 
aktivum
 
z
 
kategorie
 
FVTPL
 
do
 
kategorie
 
oceňované
 
naběhlou
hodnotou jeho reálná hodnota k
 
datu reklasifikace se stane jeho
 
novou hrubou účetní hodnotou. Efektivní
úroková
 
sazba
 
stanovena
 
na
 
základě reálné
 
hodnoty
 
aktiva
 
k
 
datu
 
reklasifikace. Datum
 
reklasifikace se
považuje za
 
datum prvotního
 
zachycení pro
 
účely výpočtu
 
opravných položek
 
(očekávaných úvěrových
ztrát).
 
Naběhlá hodnota do FVTPL
 
Pokud Společnost
 
reklasifikuje finanční
 
aktivum z
 
kategorie oceňované
 
naběhlou hodnotou
 
do kategorie
FVTPL,
 
je
 
jeho
 
reálná
 
hodnota
 
stanovena
 
k
 
datu
 
reklasifikace.
 
Jakýkoli
 
zisk
 
nebo
 
ztráta
 
vyplývající
 
z
rozdílu
 
mezi
 
předchozí
 
naběhlou
 
hodnotou
 
finančního
 
aktiva
 
a
 
reálnou
 
hodnotou
 
se
 
vykazuje
 
ve
výsledovce.
Naběhlá hodnota do FVOCI
Pokud Společnost
 
reklasifikuje finanční
 
aktivum z
 
kategorie oceňované
 
naběhlou hodnotou
 
do kategorie
FVOCI,
 
je
 
jeho
 
reálná
 
hodnota
 
stanovena
 
k
 
datu
 
reklasifikace.
 
Jakýkoli
 
zisk
 
nebo
 
ztráta
 
vyplývající
 
z
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
17
rozdílu mezi
 
předchozí naběhlou
 
hodnotou finančního
 
aktiva a
 
reálnou hodnotou
 
se vykazuje
 
v ostatním
souhrnném výsledku. Efektivní
 
úroková míra a
 
opravné položky nejsou
 
v důsledku reklasifikace
 
upraveny.
FVOCI do naběhlá hodnota
Pokud
 
Společnost
 
reklasifikuje
 
finanční
 
aktivum
 
z kategorie
 
FVOCI
 
do
 
kategorie
 
oceňované
 
naběhlou
hodnotou,
 
je
 
finanční
 
aktivum
 
reklasifikováno
 
v
 
reálné
 
hodnotě
 
k
 
datu
 
reklasifikace.
 
Kumulovaný
 
zisk
nebo
 
ztráta
 
dříve
 
vykázaná
 
v
 
ostatním
 
souhrnném
 
výsledku
 
je
 
překlasifikována
 
z
 
vlastního
 
kapitálu
 
a
upravena proti reálné hodnotě finančního aktiva k datu reklasifikace. V
 
důsledku toho se finanční aktivum
měří
 
k datu
 
reklasifikace tak,
 
jako kdyby
 
bylo
 
vždy oceněno
 
v naběhlé
 
hodnotě. Tato
 
úprava ovlivňuje
ostatní souhrnný výsledek, ale neovlivňuje výsledovku, a není
 
tudíž považována za reklasifikační úpravu.
Efektivní úroková míra a opravné položky nejsou v důsledku reklasifikace
 
upraveny.
FVPL do FVOCI
 
Pokud
 
Společnost
 
reklasifikuje
 
finanční
 
aktivum
 
z FVTPL
 
do
 
FVOCI,
 
je
 
finanční
 
aktivum
 
nadále
oceňováno reálnou
 
hodnotou. Efektivní
 
úroková sazba
 
je stanovena
 
na základě
 
reálné hodnoty
 
aktiva k
 
datu
reklasifikace.
 
Kromě
 
toho,
 
datum
 
reklasifikace
 
se
 
považuje
 
za
 
datum
 
prvotního
 
zachycení
 
pro
 
účely
výpočtu opravných položek (očekávaných úvěrových ztrát).
 
FVOCI do FVTPL
Pokud
 
Společnost
 
reklasifikuje
 
finanční
 
aktivum
 
z FVOCI
 
do
 
FVTPL,
 
finanční
 
aktivum
 
je
 
i
 
nadále
oceňováno reálnou
 
hodnotou. Kumulovaný
 
zisk nebo
 
ztráta dříve
 
vykázaná v
 
ostatním souhrnném
 
výsledku
je
 
reklasifikována
 
z
 
vlastního
 
kapitálu
 
do
 
výkazu
 
zisku
 
a
 
ztráty
 
jako
 
reklasifikační
 
úprava
 
k
 
datu
reklasifikace.
(c)
Snížení hodnoty
 
i.
Finanční aktiva (včetně obchodních a jiných pohledávek a smluvních aktiv)
Postup platný od 1. ledna
 
2018
Společnost vyčísluje
 
opravné položky
 
použitím modelu
 
očekávaných úvěrových
 
ztrát („ECL“)
 
pro finanční
aktiva oceněná
 
amortizovanou pořizovací
 
cenou, dluhové
 
nástroje vykázané
 
do úplného
 
ostatního výsledku
(„FVOCI“) a smluvní aktiva. Opravné položky jsou vyčísleny na jedné z následujících
 
bází:
 
 
dvanáctiměsíční
 
očekávané
 
úvěrové
 
ztráty:
 
jedná
 
se
 
o
 
očekávané
 
úvěrové
 
ztráty,
 
které
 
vyplývají
z možných případů selhání během dvanácti měsíců od data vykázání;
 
očekávané úvěrové ztráty za dobu
 
trvání: jedná se o
 
očekávané úvěrové ztráty,
 
které vyplývají ze všech
možných případů selhání za celou dobu existence finančního nástroje.
 
Společnost vyčíslí opravnou položku
 
ve výši očekávaných úvěrových
 
ztrát za dobu trvání,
 
s výjimkou těch
finančních aktiv,
 
u nichž se
 
úvěrové riziko související
 
s tímto finančním
 
nástrojem za dobu
 
od prvotního
zaúčtování významně nezvýšilo. U obchodních
 
pohledávek a smluvních aktiv Společnost
 
zvolila vyčíslení
opravných položek ve výši očekávaných úvěrových ztrát za dobu trvání
 
ve zjednodušeném režimu.
ECL
 
model
 
je
 
založen
 
na
 
principu
 
očekávaných
 
úvěrových
 
ztrát.
 
Pro
 
účely
 
navržení
 
modelu
 
ECL
 
je
portfolio
 
finančních
 
aktiv
 
rozděleno
 
do
 
segmentů.
 
Finanční
 
aktiva
 
v
 
rámci
 
jednotlivých
 
segmentů
 
jsou
přiřazeny do tří úrovní (úroveň
 
I – III) nebo do
 
skupiny finančních aktiv,
 
které jsou znehodnoceny k datu
prvního
 
vykázání
 
nakoupených
 
nebo
 
vzniklých
 
úvěrově
 
znehodnocených finančních
 
aktiv
 
(„POCI“).
 
K
datu
 
prvotního zachycení
 
je
 
finanční
 
aktivum
 
klasifikováno do
 
úrovně
 
I
 
nebo
 
do
 
skupiny
 
nakoupených
nebo poskytnutých úvěrově znehodnocených finančních
 
aktiv. Po prvotním zachycení je finanční aktivum
přiřazeno do úrovně II,
 
pokud došlo k významnému
 
nárůstu úvěrového rizika
 
od prvotního zachycení nebo
do úrovně III, pokud bylo aktivum úvěrově znehodnoceno.
Společnost má za to, že se úvěrové riziko související s finančním aktivem významně
 
zvýšilo, pokud:
 
(a) finanční aktivum nebo jeho významná část je více než 30 dnů po splatnosti (pokud je finanční aktivum
nebo
 
jeho
 
významná
 
část
 
více
 
než
 
30
 
a
 
méně
 
než
 
90
 
dnů
 
po
 
splatnosti
 
a
 
zpoždění
 
neindikuje
 
nárůst
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
18
úvěrového
 
rizika
 
protistrany,
 
použije
 
se
 
individuální
 
přístup
 
a
 
finanční
 
aktivum
 
bude
 
klasifikováno
 
do
úrovně I) nebo;
 
(b) Společnost vyjedná s dlužníkem restrukturalizaci dluhu (na žádost dlužníka
 
nebo Společnosti) nebo;
 
(c) se pravděpodobnost selhání („probability of default -PD“) dlužníka zvýší
 
o 20 %; nebo
 
(d) existují
 
jiné významné
 
události, které
 
vyžadují individuální
 
posouzení (např.
 
vývoj externího
 
ratingu
hlavních úvěrových rizik).
Vždy k
 
rozvahovému dni
 
Společnost posoudí,
 
zda jsou
 
finanční aktiva
 
oceňovaná naběhlou
 
hodnotou a
investice
 
do
 
dluhových
 
nástrojů
 
úvěrově
 
znehodnocena.
 
Finanční
 
aktivum
 
je
 
úvěrově
 
znehodnoceno,
pokud
 
nastala jedna
 
či
 
více událostí,
 
které mají
 
nepříznivý dopad
 
na
 
odhadované budoucí
 
peněžní toky
spojené
 
s
 
daným
 
finančním
 
aktivem.
 
Společnost
 
považuje
 
finanční
 
aktivum
 
za
 
úvěrově
 
znehodnocené,
pokud:
 
(a) finanční aktivum nebo jeho významná část je více než 90 dnů po splatnosti;
 
nebo
 
(b) v souvislosti
 
s dlužníkem byly
 
učiněny právní kroky,
 
jejichž výsledek nebo vlastní
 
proces mohou mít
dopad na dlužníkovu schopnost splatit dluh; nebo
(c) vůči dlužníkovi byla zahájena insolvenční řízení či jiná podobná řízení dle zahraniční legislativy, které
mohou
 
vést k
 
prohlášení konkurzu
 
a
 
žádost na
 
zahájení těchto
 
řízení
 
nebyla odmítnuta
 
nebo tato
 
řízení
nebyla pozastavena do 30 dnů od zahájení (b) a (c) jsou považována za
 
„selhání“); nebo
(d) pravděpodobnost selhání dlužníka se ve srovnání s předchozím ratingem
 
zvýší o 100 %; nebo
 
(e) jiné významné události, které
 
vyžadují individuální posouzení (např. vývoj externího
 
ratingu hlavních
úvěrových rizik).
Pro
 
účely
 
výpočtu
 
očekávaných
 
úvěrových
 
ztrát
 
(ECL)
 
používá
 
Společnost
 
složky
 
nezbytné
 
pro
 
tento
výpočet, konkrétně pravděpodobnost selhání („probability of default – PD“), ztráta ze selhání („loss given
default - LGD“), expozice při selhání („exposure at default – EAD“). V případě krátkodobých
 
úvěrů se do
výpočtu zahrnuje také tzv. „maturity adjustment“.
 
Informace zaměřené na vyhlídky do budoucna
 
zahrnují
veškeré
 
makroekonomické
 
faktory
 
plánované
 
pro
 
budoucnost,
 
které
 
mají
 
významný
 
dopad
 
na
 
vývoj
úvěrových ztrát.
 
Očekávané úvěrové
 
ztráty jsou
 
současné hodnoty
 
pravděpodobnostně váženého
 
odhadu
úvěrových
 
ztrát.
 
Společnost
 
hlavně
 
zvažuje
 
očekávaný
 
růst
 
hrubého
 
domácího
 
produktu,
 
referenční
úrokové sazby, burzovní indexy nebo míru nezaměstnanosti.
 
Vykázání opravných položek
 
Opravné položky k finančním aktivům oceněným amortizovanou pořizovací
 
cenou jsou odečteny z hrubé
účetní
 
hodnoty
 
aktiv
 
a
 
roční
 
změna
 
je
 
vykázána
 
ve
 
výkazu
 
zisku
 
a
 
ztrát.
 
U
 
dluhových
 
cenných
 
papírů
oceněných FVOCI je opravná položka vykázána v ostatním úplném výsledku
 
(“OCI“).
(d)
Nederivátové finanční závazky
Společnost
 
 
následující
 
finanční
 
závazky,
 
které
 
nejsou
 
deriváty
 
(„nederivátové
 
finanční
 
závazky“):
půjčky a úvěry, emise dluhových cenných papírů, bankovní kontokorenty, závazky z obchodních vztahů a
ostatní
 
závazky.
 
Tyto
 
finanční
 
závazky
 
se
 
při
 
prvotním
 
zachycení
 
vykazují
 
ke
 
dni
 
vypořádání
 
v
 
reálné
hodnotě zvýšené o veškeré příslušné přímo související transakční náklady, s výjimkou finančních závazků
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, kdy se transakční náklady vykáží do zisku nebo ztráty při
jejich
 
vzniku.
 
Následně
 
se
 
pak
 
finanční
 
závazky
 
oceňují
 
amortizovanou
 
pořizovací
 
cenou
 
za
 
použití
efektivní úrokové sazby,
 
s výjimkou finančních závazků v
 
reálné hodnotě vykázané do zisku
 
nebo ztráty.
Způsoby odhadu reálné hodnoty jsou popsány v bodě 4 přílohy – Stanovení reálné
 
hodnoty.
Společnost odúčtuje finanční závazek po splnění, zrušení nebo vypršení
 
smluvních povinností.
(e)
Výnosy
Výnosy ze smluv se zákazníky
Společnost používá pětikrokový model s cílem určit
 
v jaký okamžik a v jaké výši
 
výnosy vykázat. Model
stanoví, že
 
výnos by
 
měl být
 
zaúčtován v okamžiku,
 
kdy Společnost
 
převede kontrolu
 
nad zbožím
 
nebo
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
19
službami na zákazníka, a to ve výši, na jakou bude mít Společnost dle svého vlastního
 
očekávání nárok. V
závislosti na kritériích pro splnění závazku k plnění se výnos vykáže:
průběžně, a to způsobem, který odráží plnění Společnosti, nebo
jednorázově, jakmile kontrola nad zbožím nebo službami přejde na zákazníka.
Jediným zdrojem výnosů Společnosti jsou výnosy ze služeb spojených s
 
vedením poskytnutých úvěrů.
(f)
Finanční výnosy a náklady
i.
Finanční výnosy
Finanční výnosy
 
zahrnují výnosové
 
úroky z
 
investovaných prostředků,
 
příjem z dividend,
 
změny reálné
hodnoty finančních
 
aktiv v reálné
 
hodnotě vykazované
 
do zisku nebo
 
ztráty, kurzové zisky a
 
zisk z prodeje
investic do cenných papírů a zisky
 
ze zajišťovacích
 
(„hedgingových“) nástrojů, které se vykazují
 
do zisku
nebo ztráty. Výnosové úroky
 
se ve výkazu
 
úplného výsledku
 
časově rozlišují,
 
přičemž se
 
uplatňuje metoda
efektivního úroku.
 
ii.
Finanční náklady
Finanční
 
náklady
 
zahrnují
 
nákladové
 
úroky
 
z
 
úvěrů
 
a
 
půjček,
 
nárůst
 
diskontu
 
rezerv
 
v
 
čase,
 
kurzové
ztráty, změny reálné hodnoty
 
finančních aktiv v
 
reálné hodnotě vykazované
 
do zisku nebo
 
ztráty, náklady
na poplatky a provize u platebních transakcí a záruk, ztráty ze
 
snížení hodnoty vykazované u finančních
aktiv a ztráty ze zajišťovacích nástrojů, které se vykazují do zisku nebo ztráty.
(g)
Daň z příjmů
Daň z příjmů
 
zahrnuje splatnou
 
daň. Daň
 
z příjmů se
 
vykazuje ve
 
výkazu úplného
 
hospodářského výsledku.
Splatná
 
daň
 
zahrnuje
 
odhad
 
daně
 
(daňový
 
závazek
 
či
 
daňová
 
pohledávka)
 
vypočtený
 
ze
 
zdanitelného
příjmu či ztráty
 
za běžné období
 
za použití daňových
 
sazeb platných k rozvahovému
 
dni, jakož i
 
veškeré
úpravy splatné daně týkající se minulých let.
Daňová
 
pohledávka
 
z odložené
 
daně
 
se
 
vykazuje
 
pouze
 
tehdy,
 
pokud
 
je
 
pravděpodobné,
 
že
 
budou
k dispozici budoucí zdanitelné
 
zisky,
 
oproti nimž lze
 
dosud neuplatněné odpočitatelné
 
přechodné rozdíly
uplatnit. Společnost z výše uvedeného důvodu neúčtovala o odložené daňové
 
pohledávce.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
20
4.
Stanovení reálné hodnoty
Účetní
 
postupy
 
a
 
zveřejňované
 
informace
 
Společnosti
 
vyžadují
 
stanovení
 
reálné
 
hodnoty
 
finančních
 
i
nefinančních
 
aktiv
 
a
 
pasiv.
 
Reálné
 
hodnoty
 
byly
 
stanoveny
 
pro
 
účely
 
oceňování
 
anebo
 
zveřejňování
s použitím níže
 
uvedených metod.
 
Další informace
 
o předpokladech
 
uplatňovaných při
 
stanovení reálné
hodnoty
 
se
 
tam,
 
kde je
 
to
 
vhodné,
 
uvádějí v bodech
 
přílohy,
 
které se
 
konkrétně týkají
 
daného aktiva
 
či
pasiva.
(a)
Nederivátová finanční aktiva
Reálná hodnota
 
finančních aktiv
 
v reálné
 
hodnotě vykázané
 
do zisku
 
nebo ztráty,
 
dluhové a
 
majetkové
instrumenty v reálné hodnotě přes ostatní výsledek hospodaření
 
a finanční aktiva v amortizované hodnotě
je založena
 
na jejich
 
kótované tržní
 
ceně k rozvahovému dni
 
bez odečtení
 
transakčních nákladů. Není-li
kótovaná
 
tržní
 
cena
 
k dispozici,
 
odhaduje
 
reálnou
 
hodnotu
 
daného
 
nástroje
 
management
 
za
 
použití
cenových modelů nebo technik na bázi diskontovaných peněžních toků.
V případech, kdy se
 
pracuje s technikami uplatňujícími
 
diskontované peněžní toky, vycházejí odhadované
budoucí peněžní
 
toky z nejlepších
 
odhadů provedených
 
managementem a
 
jako diskontní
 
sazba se
 
uplatňuje
sazba
 
určená
 
ve
 
vztahu
 
k trhu
 
k rozvahovému
 
dni
 
pro
 
nástroj
 
s podobnými
 
podmínkami.
 
Pokud
 
se
používají cenové modely, vycházejí vstupní údaje pro model z tržních měr k rozvahovému dni.
Reálná
 
hodnota
 
pohledávek
 
z obchodních
 
vztahů
 
a
 
ostatních
 
pohledávek
 
včetně
 
pohledávek
 
ze
 
služeb
poskytovaných
 
na
 
základě
 
koncese
 
se
 
odhaduje
 
jako
 
současná
 
hodnota
 
budoucích
 
peněžních
 
toků,
diskontovaných tržní úrokovou sazbou k rozvahovému dni.
Reálná hodnota pohledávek z obchodních vztahů, ostatních
 
pohledávek a finanční aktiva v amortizované
hodnotě se stanoví pouze pro účely zveřejnění.
 
(b)
Nederivátové
 
finanční závazky
Reálná
 
hodnota
 
stanovovaná
 
pro
 
účely
 
zveřejnění
 
se
 
vypočte
 
na
 
základě
 
současné
 
hodnoty
 
budoucích
peněžních toků z jistin a úroků, diskontovaných tržní úrokovou sazbou k
 
rozvahovému dni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
21
5.
Peníze a peněžní ekvivalenty
v
tisících
 
K 31.12.2020
K 31.12.2019
Běžné účty u bank
9,565
2,360
Celkem
9,565
2,360
Společnost posoudila potřebu vytvořit opravnou položku na úvěrové ztráty u
 
pohledávek vůči bankám
(jež jsou obsažené v položce peníze a peněžní ekvivalenty) a usoudila,
 
že výsledná opravná položka by
byla zanedbatelná.
6.
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva (včetně záloh)
v tisících Kč
K 31.12.2020
K 31.12.2019
Pohledávky z obchodních vztahů
-
555
Poskytnuté zálohy
40
Celkem
-
595
Krátkodobé
-
595
Celkem
-
595
K 31. prosinci
 
2020 i k 31.
 
prosinci 2019 byly
 
ve lhůtě splatnosti
 
všechny pohledávky z
 
obchodních vztahů
a jiná aktiva.
O úvěrových rizicích a o rizicích ztrát
 
ze snížení hodnoty ve vztahu k pohledávkám
 
z obchodních vztahů a
jiným pohledávkám pojednává bod 14 – Postupy řízení rizik a zveřejňování
 
informací.
 
7.
 
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva
v tisících Kč
K 31.12.2020
K 31.12.2019
Finanční aktiva
Úvěry jiným subjektům než úvěrovým institucím
10,115,125
5,654,064
z toho úvěry dlužené mateřskou společností
10,115,125
5,654,064
Opravná položka k úvěrům
(11,379)
(4,392)
Celkem
10,103,746
5,649,672
Dlouhodobé
9,978,367
2,599,420
Krátkodobé
125,379
3,050,252
Celkem
10,103,746
5,649,672
Dlouhodobé
 
finanční
 
nástroje
 
představují
 
jistinu
 
úvěru,
 
jejíž
 
splatnost
 
se
 
odvíjí
 
od
 
splatnosti
 
jistiny
dluhopisů, tj.
 
do 16.7.2022,
 
resp.
 
17.3.2025 viz
 
také bod
 
9
 
– Finanční
 
nástroje a
 
jiné finanční
 
závazky.
Dlouhodobé úvěry také
 
zahrnují nově poskytnutý
 
úvěr ve výši
 
10 000 tis. Kč včetně
 
úroků, který je
 
splatný
24.4.2022.
 
Krátkodobé finanční nástroje
 
zahrnují naběhlé úroky
 
k poskytnutým úvěrům
 
ve výši
 
125 929 tis.
 
 
(57
547 tis. Kč k 31. prosinci 2019) splatné pololetně.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
22
Vážený průměr efektivní úrokové sazby u úvěrů jiným subjektům
 
než úvěrovým institucím k 31. prosinci
2020 činil 4,50%
 
(3,69% k 31. prosinci 2019).
 
K 31. prosinci 2020 Společnost
 
vykázala opravnou položku ve výši 11
 
380 tis. Kč (2019: 4 392 tis.
 
Kč) k
úvěrům poskytnutým mateřské společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.
 
Opravné položky byly
v obou letech
 
vykázány na základě
 
testu na snížení
 
hodnoty provedeného k
 
31. prosinci 2020
 
a 31. prosinci
2019.
 
Mateřské společnosti nebyl přidělen rating.
Podrobné informace o úvěru mateřské společnosti EPH jsou uvedeny
 
v tabulce níže
K 31.12.2020
Jistina
Naběhlý úrok
Neamortizo-
vaný
poplatek
Splatnost
Úroková
sazba (%)
Efektivní
úroková
v tisících Kč
sazba (%)
Úvěr EPH (3)
2,601,000
28,816
(5,399)
16/07/2022
2,36*
3,44
Úvěr EPH (4)
10,000
550**
-
24/4/2022
3,50
3,29
Úvěr EPH (5)
7,500,000
96,563
(116,404)
17/3/2025
4,50
4.87
Celkem
10,111,000
125,929
(121,803)
-
-
-
* Úroková sazba se odvíjí od sazby, kterou jsou úročeny dluhopisy, viz bod 9 – Finanční nástroje a jiné finanční
 
závazky.
 
** Úrok splatný spolu s jistinou.
K 31.12.2019
Jistina
Naběhlý
úrok
Neamortizo-
vaný
poplatek
Splatnost
Úroková
sazba (%)
Efektivní
úroková
v tisících Kč
sazba (%)
Úvěr EPH (2)
3,000,000
6,125
(5,689)
9/06/2020
3,50
3,90
Úvěr EPH (3)
2,601,000
51,223
(8,794)
16/07/2022
4,22*
3,44
Úvěr EPH (4)
10,000
199**
-
24/4/2022
3,50
3,29
Celkem
5,611,000
57,547
(14,483)
-
-
-
* Úroková sazba se odvíjí od sazby, kterou jsou úročeny dluhopisy, viz bod 9 – Finanční nástroje a jiné finanční
 
závazky.
 
** Úrok splatný spolu s jistinou.
Informace o reálné hodnotě
Následující tabulka
 
uvádí reálnou
 
hodnotu úročených
 
nástrojů vykazovaných
 
v amortizované pořizovací
ceně:
v tisících Kč
K 31.12.2020
K 31.12.2019
Účetní hodnota
Reálná hodnota
Účetní hodnota
Reálná hodnota
Úvěr EPH (2)
-
-
2,999,030
2,976,032
Úvěr EPH (3)
2,621,464
2,656,968
2,640,454
2,714,274
Úvěr EPH (4)
10,539
10,767
10,188
10,184
Úvěr EPH (5)
7,471,743
7,661,976
-
-
Celkem
10,103,746
10,329,711
5,649,672
5,700,490
Veškeré
 
úročené
 
finanční
 
nástroje
 
vedené
 
v
 
amortizované
 
pořizovací
 
ceně
 
jsou
 
zařazeny
 
do
 
úrovně
 
2
hierarchie
 
reálné
 
hodnoty
 
(více
 
podrobností
 
o
 
oceňovacích
 
metodách
 
viz
 
bod
 
2
 
(d)
 
i.
 
 
Nejistoty
v předpokladech a odhadech).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
23
8.
Vlastní kapitál
Schválený, emitovaný a plně splacený
 
základní kapitál byl k
 
31. prosinci 2020 i k 31.
 
prosinci 2019 tvořen
10 kmenovými akciemi o jmenovité hodnotě 200 000 Kč za akcii.
Kmenové akcie představují podíl
 
ve výši 100 % na
 
základním kapitálu společnosti
 
EPH Financing CZ, a.s.
S kmenovými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
 
Práva
 
a
 
povinnosti
 
spojené
 
s
 
kmenovými
 
akciemi
 
na
 
jméno
 
jsou
 
definovány
 
v
 
zákoně
 
o
 
obchodních
korporacích
 
(zákon
 
č.90/2012
 
Sb.,
 
v
 
platném
 
znění)
 
a
 
ve
 
stanovách
 
Společnosti
 
v
 
článku
 
6.
 
Akcionáři
společnosti EPH Financing CZ, a.s. nejsou
 
omezeni ve svých právech spojených s akciemi ani
 
na výplatě
dividendy.
Akcionáři mají právo obdržet dividendy a na valné hromadě Společnosti mají k dispozici 1 hlas na akcii o
jmenovité hodnotě 200 000 Kč.
 
K 31. prosinci 2020
Počet akcií
Vlastnický podíl
Hlasovací práva
%
%
Energetický a průmyslový holding, a.s.
10
100
100
Celkem
10
100
100
K 31. prosinci 2019
Počet akcií
Vlastnický podíl
Hlasovací práva
%
%
Energetický a průmyslový holding, a.s.
10
100
100
Celkem
10
100
100
Odsouhlasení počtu vydaných akcií na začátku a na konci období.
Počet vydaných akcií
Vydané
 
akcie k 31. prosinci 2018
10
Nově emitované akcie
-
Vydané akcie
 
k 31. prosinci 2019
10
Počet vydaných akcií
Vydané
 
akcie k 31. prosinci 2019
10
Nově emitované akcie
-
Vydané akcie
 
k 31. prosinci 2020
10
Základní zisk na akcii
Základní zisk/(ztráta) na akcii v Kč na
 
200 000 Kč nominální hodnoty je (652 100)
 
Kč (204 700 Kč k 31.
prosinci 2019).
 
Výpočet
 
základního
 
zisku/(ztráty)
 
na
 
akcii
 
k
 
31.
 
prosinci
 
2020
 
vycházel
 
ze
 
zisku/(ztráty)
 
náležejícího
kmenovým akcionářům
 
ve výši
 
(6 521)
 
tis. Kč
 
(2 047 tis.
 
Kč k
 
31. prosinci
 
2019), a
 
z váženého průměrného
počtu 10 vydaných kmenových akcií.
Zředěný zisk na akcii
Vzhledem
 
k
 
tomu,
 
že
 
Společnost
 
nevydala
 
žádné
 
konvertibilní
 
dluhopisy
 
ani
 
jiné
 
finanční
 
nástroje
 
s
potenciálním ředícím
 
účinkem na
 
kmenové akcie,
 
je zředěný
 
zisk na
 
akcii stejný
 
jako základní
 
zisk na
 
akcii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
24
9.
 
Finanční nástroje a jiné finanční závazky
v tisících Kč
K 31.12.2020
K 31.12.2019
Vydané
 
dluhopisy v amortizované pořizovací ceně
10,110,933
5,643,865
Celkem
 
10,110,933
5,643,865
Dlouhodobé
9,979,196
2,592,206
Krátkodobé
 
131,737
3,051,659
Celkem
10,110,933
5,643,865
Vážený průměr úrokové sazby
 
u úvěru jiným subjektům než
 
úvěrovým institucím k 31.
 
prosinci 2020 činil
4,50% (3,69% k 31. prosinci 2019).
Vydané dluhopisy v amortizované pořizovací ceně
Podrobné informace o vydaných dluhopisech jsou uvedeny v tabulce níže:
 
K 31.12.2020
v tisících Kč
ISIN
Jistina
Naběhlý úrok
Neamor-
tizovaný
poplatek
Splatnost
Úroková
sazba (%)
Efektivní
úroková
sazba (%)
Dluhopisy EPH Financing CZ (3)
CZ0003519407
2,601,000
28,816
(5,399)
16/07/2022
2,36*
3.44
Dluhopisy EPH Financing CZ (4)
CZ0003524464
7,500,000
96,563
(110,047)
17/03/2025
4.50
4.87
Celkem
10,101,000
125,379
(115,446)
-
-
-
* Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou jako součet referenční sazby (6M PRIBOR) a marže 2,00 % p.a. stanovenou pro
jednotlivé úrokové období.
 
K 31.12.2019
v tisících Kč
ISIN
Jistina
Naběhlý úrok
Neamor-
tizovaný
poplatek
Splatnost
Úroková
sazba (%)
Efektivní
úroková
sazba (%)
Dluhopisy EPH Financing CZ (2)
CZ0003515413
3,000,000
6,125
(5,689)
09/06/2020
3,50
3,90
Dluhopisy EPH Financing CZ (3)
CZ0003519407
2,601,000
51,223
(8,794)
16/07/2022
4,22*
3,44
Celkem
5,601,000
57,348
(14,483)
-
-
-
* Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou jako součet referenční sazby (6M PRIBOR) a marže 2,00 % p.a. stanovenou pro
jednotlivé úrokové období.
 
 
Dluhopisy 2020 (ISIN CZ0003515413
)
Dluhopisy vydány
 
9. prosince
 
2016, byly
 
plně splaceny
 
9. června 2020,
 
a to
 
včetně naběhlého
 
příslušenství.
 
Dluhopisy 2022 (ISIN CZ0003519407)
Dluhopisy byly
 
vydány 16.
 
července 2018
 
v předpokládané
 
celkové jmenovité
 
hodnotě emise
 
3 000
 
milionů
Kč a s možností navýšení o 50 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů, tj. na 4 500
milionů Kč.
 
Jsou
 
kótovány
 
na
 
pražské
 
burze
 
cenných
 
papírů
 
a
 
splatné
 
v
 
roce
 
2022
 
(dále
 
také
 
„Dluhopisy
 
2022“).
Dluhopisy
 
2022
 
jsou
 
úročeny
 
pohyblivou sazbou
 
6M PRIBOR
 
plus
 
marže
 
2,00%
 
p.a., přičemž
 
úrok
 
je
splatný dvakrát
 
ročně zpětně
 
k 16. lednu a
 
k 16.
 
červenci každého
 
roku. Celková
 
nominální částka
 
upsaných
dluhopisů k 31. prosinci 2020 činila 2 601 000 tis. Kč (2 601 000 tis. Kč k 31. prosinci
 
2019).
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
25
Za dluhy Emitenta z Dluhopisů 2022 se ve formě finanční záruky podle
 
českého práva zaručila společnost
Energetický a průmyslový holding, a.s.
S Dluhopisy je spojeno zejména
 
právo na výplatu jmenovité hodnoty
 
ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů
a
 
právo
 
na
 
vyplacení
 
výnosu
 
ke
 
Dnům
 
výplaty
 
výnosu.
 
S
 
Dluhopisy
 
je
 
dále
 
spojeno
 
právo
 
Vlastníků
Dluhopisů požádat o předčasné splacení
 
Dluhopisů,
 
a to v Případech
 
porušení povinností. S Dluhopisy
 
je
také spojeno právo
 
zúčastnit se a
 
hlasovat na schůzích
 
Vlastníků Dluhopisů v
 
případech, kdy je
 
takováto
schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb.
Společnost může Dluhopisy
 
2022 kdykoliv za
 
jakoukoliv cenu odkoupit
 
na trhu nebo jinak.
 
Pokud nedojde
k předčasnému splacení (možnost, o níž Společnost v současné chvíli neuvažuje), Společnost splatí jistinu
Dluhopisů 2022 jednorázově dne 16. července 2022.
 
Dluhopisy 2022 jsou vykazovány
 
po odečtení nákladů
 
spojených s emisí ve
 
výši 13 983 tis. Kč
 
(13 983 tis.
Kč k 31. prosinci 2019). Tyto
 
náklady jsou během doby existence Dluhopisů 2022 postupně zachycovány
ve výkazu zisků a ztrát na základě efektivní úrokové sazby ve výši 3,44% (3,44%
 
k 31. prosinci 2019).
Dluhopisy 2025 (ISIN CZ0003524464)
Dluhopisy byly vydány 17. března 2020 v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 5 000
 
milionů
Kč a s možností navýšení o 50 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů, tj. na 7 500
milionů Kč.
 
Jsou
 
kótovány
 
na
 
pražské
 
burze
 
cenných
 
papírů
 
a
 
splatné
 
v
 
roce
 
2025
 
(dále
 
také
 
„Dluhopisy
 
2025“).
Dluhopisy 2025
 
jsou úročeny
 
sazbou 4,50
 
% p.a.,
 
přičemž úrok
 
je splatný
 
dvakrát ročně
 
zpětně k 17. březnu
a k
 
17. září každého
 
roku. Celková nominální
 
částka upsaných
 
dluhopisů k 31. prosinci
 
2020 byla
 
7 500
000 tis. Kč.
 
Za dluhy Emitenta z Dluhopisů 2025 se ve formě finanční záruky podle
 
českého práva zaručila společnost
Energetický a průmyslový holding, a.s.
S Dluhopisy je spojeno zejména
 
právo na výplatu jmenovité hodnoty
 
ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů
a právo na vyplacení výnosu z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka Dluhopisů žádat v
Případech neplnění povinností předčasné splacení Dluhopisů. S
 
Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se
a
 
hlasovat
 
na
 
schůzích
 
Vlastníků
 
Dluhopisů
 
v
 
případech,
 
kdy
 
je
 
taková
 
schůze
 
svolána
 
v
 
souladu
 
se
Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami.
 
Počínaje
 
uplynutím
 
dvou
 
let
 
od
 
Data
 
emise
 
(včetně
 
takového
 
dne)
 
 
Emitent
 
právo
 
předčasně
 
splatit
(částečně
 
-
 
snížením
 
jmenovité
 
hodnoty
 
všech
 
nesplacených
 
Dluhopisů
 
-
 
nebo
 
úplně)
 
všechny
 
dosud
nesplacené Dluhopisy,
 
přičemž toto
 
právo může
 
uplatnit pouze,
 
pokud to
 
oznámí Vlastníkům
 
Dluhopisů
nejpozději
 
60
 
(šedesát)
 
dní
 
před
 
příslušným
 
Dnem
 
předčasné
 
splatnosti
 
dluhopisů.
 
Emitent
 
je
 
povinen
splatit
 
celou
 
nesplacenou
 
jmenovitou
 
hodnotu
 
Dluhopisů,
 
nebo
 
její
 
část,
 
příslušný
 
dosud
 
nevyplacený
úrokový
 
výnos
 
připadající
 
na
 
předčasně
 
splácenou
 
jmenovitou
 
hodnotu
 
Dluhopisů,
 
resp.
 
její
 
předčasně
splácenou
 
část
 
ke
 
Dni
 
předčasné splatnosti,
 
a
 
mimořádný
 
úrokový
 
výnos.
 
Částečné
 
splacení
 
Dluhopisů
snížením
 
jejich
 
jmenovité
 
hodnoty
 
může
 
Emitent
 
provést
 
pouze
 
ke
 
Dni
 
výplaty
 
výnosu.
 
Pokud
 
k
předčasnému splacení
 
z rozhodnutí
 
Emitenta dojde
 
mezi: (a) druhým
 
výročím Data
 
emise (včetně takového
dne) a čtvrtým výročím Data
 
emise (vyjma takového dne),
 
bude mimořádný úrokový výnos činit
 
částku ve
výši 1/48
 
ročního úrokového výnosu
 
předčasně splacených Dluhopisů
 
za každý
 
započatý měsíc
 
ode Dne
předčasné splatnosti dluhopisů (vyjma tohoto měsíce) do Dne konečné splatnosti dluhopisů; a (b) čtvrtým
výročím Data
 
emise (včetně
 
takového dne)
 
a pátým
 
výročím Data
 
emise (vyjma
 
takového dne),
 
nebude
Emitentem vyplacen žádný mimořádný úrokový výnos.
Společnost splatí jistinu Dluhopisů 2025 jednorázově dne 17. března 2025.
 
Dluhopisy
 
2025 jsou
 
vykazovány po
 
odečtení nákladů
 
spojených s
 
emisí ve
 
výši 130
 
005 tis.
 
Kč.
 
Tyto
náklady
 
jsou
 
během
 
doby
 
existence
 
Dluhopisů
 
2025
 
postupně
 
zachycovány
 
ve
 
výkazu
 
zisků
 
a
 
ztrát
 
na
základě efektivní úrokové sazby ve výši 4,87 % k 31. prosinci 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
26
Informace o reálné hodnotě
Následující tabulka uvádí reálnou hodnotu úročených nástrojů vykazovaných
 
v amortizované pořizovací
ceně:
 
v tisících Kč
K 31.12.2020
K 31.12.2019
ISIN
Účetní
hodnota
Reálná
hodnota
Účetní
hodnota
Reálná
hodnota
Vydané
 
dluhopisy v amortizované pořizovací ceně (2)
 
CZ0003515413
-
-
3,000,437
2,976,032
Vydané
 
dluhopisy v amortizované pořizovací ceně (3)
 
CZ0003519407
2,624,417
2,656,968
2,643,428
2,714,274
Vydané
 
dluhopisy v amortizované pořizovací ceně (4)
 
CZ0003524464
7,486,516
7,661,976
-
-
Celkem
10,110,933
10,318,944
5,643,865
5,690,306
Veškeré
 
úročené finanční nástroje vedené v amortizované pořizovací ceně
 
jsou zařazeny do úrovně 2
hierarchie reálné hodnoty (více podrobností o oceňovacích metodách viz bod
 
2 (d) i. – Nejistoty
v předpokladech a odhadech).
10.
 
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky
v tisících Kč
K 31.12.2020
K 31.12.2019
Závazky z obchodních vztahů
435
335
Ostatní závazky
-
-
Celkem
435
335
Krátkodobé
435
335
Celkem
435
335
Závazky z obchodních vztahů a jiné
 
závazky nebyly k 31. prosinci 2020
 
ani k 31. prosinci 2019 zajištěny.
 
Odhad závazků
 
vychází ze smluvních
 
podmínek nebo z
 
faktur přijatých
 
po rozvahovém
 
dni, avšak
 
před
zveřejněním účetní závěrky.
Riziko likvidity,
 
kterému je Společnost vystavena v souvislosti se
 
závazky z obchodních vztahů a jinými
závazky, je popsáno v bodě 14 – Postupy řízení rizik a zveřejňování informací.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
27
11.
Daň z příjmů
Splatná
Společnost tvořila rezervu na daň z příjmů viz níže.
Stav k
 
Stav k
 
2020-12-31
2019-12-31
Zisk před zdaněním
575
399
Sazba daně
19%
19%
Daň
109
77
Slevy na dani
-
-
Odhad splatné daně*
109
77
Zaplacené zálohy na splatnou daň
(30)
(35)
Daňové závazky
79
42
* Splatná daň ze zisku představuje částku, která je vypočtena
 
dle aktuálně platné daňové legislativy České republiky (tj.
 
Zákon o dani z příjmů
586/1992 Sb.). Východiskem pro výpočet je tedy účetní výsledek
 
hospodaření před zdaněním vypočtený dle aktuálně platné
 
účetní legislativy
České republiky, tzn. bez vlivu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.
Efektivní daňová sazba je shodná s daňovou sazbou platnou v České republice,
 
tj. 19 %.
12.
Výnosy a služby
 
Provozní
 
náklady
 
představují
 
náklady
 
spojené
 
s přípravou
 
vydání
 
dluhopisů,
 
vydáním,
 
obsluhou
 
a
administraci
 
dluhopisů.
 
Výnosy
 
Společnosti
 
pak
 
představují
 
úhradu
 
veškerých
 
nákladů
 
mateřskou
společností a smluvní odměnu Společnosti.
 
Ostatní provozní náklady
v tisících Kč
2020
2019
Audit, účetnictví, konsolidace
528
453
Ostatní
1,280
503
Náklady z pokračujících činností celkem
1,808
956
Odměna statutárnímu
 
auditorovi k
 
31. prosinci
 
2020 činí
 
269 tis.
 
Kč (182
 
tis. Kč
 
v roce 2019)
 
a představuje
odměnu za
 
audit statutární
 
závěrky Společnosti
 
k 31.
 
prosinci 2020.
 
Neauditní služby
 
nebyly auditorem
v daném období poskytnuty.
13.
 
Finanční výnosy a náklady,
 
zisk/(ztráta) z finančních nástrojů
Vykázáno ve výkazu zisku a ztráty
v tisících Kč
2020
2019
Výnosové úroky
378,594
225,336
Finanční výnosy
378,594
225,336
Nákladové úroky
(378,243)
(225,137)
Finanční náklady
(378,243)
(225,137)
(Ztráty)/zisky ze změny hodnoty finančních aktiv
(6,988)
1,725
Zisk/(ztráta) z finančních nástrojů
(6,637)
1,924
Čisté finanční výnosy/(náklady) vykázané ve výkazu zisku a
ztráty
(6,637)
1,924
Výnosové úroky se vztahují k poskytnutému úvěru a nákladové úroky k emitovaným
 
dluhopisům.
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
28
14.
Postupy řízení rizik a zveřejňování informací
 
V tomto
 
oddílu jsou
 
popsána finanční
 
a provozní
 
rizika, jimž
 
je Společnost
 
vystavena, a
 
způsoby,
 
jimiž
tato rizika řídí. Nejdůležitějšími finančními riziky jsou
 
pro Společnost úvěrové riziko, úrokové a
 
a riziko
likvidity.
 
(a)
Úvěrové riziko
Úvěrové riziko je riziko finanční ztráty,
 
která hrozí, jestliže protistrana v transakci s finančním nástrojem
nesplní své smluvní
 
závazky. Toto riziko vzniká Společnosti
 
především v oblasti
 
úvěrů, jelikož
 
Společnost
poskytla
 
úvěr
 
mateřské
 
společnosti
 
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.
 
Společnost
 
individuálně
analyzuje úvěryschopnost
 
mateřské společnosti
 
a teprve
 
poté jsou
 
ji nabídnuty
 
platební a
 
dodací podmínky.
Ohrožení
 
úvěrovým
 
rizikem
 
Společnost
 
průběžně
 
monitoruje.
 
Účetní
 
hodnota
 
úvěru
 
představuje
maximální
 
úvěrové
 
riziko
 
Společnosti.
 
Společnost
 
tvoří
 
opravnou
 
položku
 
na
 
snížení
 
hodnoty,
 
která
představuje odhad očekávaných úvěrových ztrát a vyčíslí ji ve výši očekávaných úvěrových ztrát za dobu
trvání.
Základem pro výpočet výsledné opravné položky ke
 
konci daného sledovaného období je účetní hodnota
poskytnutého úvěru mateřské společnosti
 
(tzn. jistina spolu
 
s nesplaceným úrokem). Je-li
 
zbývající doba
splatnosti kratší než 1 rok, je tato skutečnost
 
zohledněna při výpočtu. Tzn. zbývá-li od
 
konce sledovaného
období
 
například
 
9
 
měsíců
 
do
 
splatnosti
 
úvěru,
 
účetní
 
hodnota
 
úvěru
 
se
 
tak
 
upraví
 
o
 
ukazatel
 
0,75.
Následně je
 
zohledněn LGD
 
parameter a
 
stanovený “default
 
rate”. Základem
 
pro stanovení
 
default rate
jsou
 
ratingy
 
EP
 
Infrastructure,
 
a.s.
 
od
 
významných
 
ratingových
 
agentur.
 
Kdy
 
se
 
na
 
základě
 
analýzy
splatnosti
 
dluhopisů
 
EPIF
 
a
 
společnosti,
 
přidělených
 
ratingů
 
a
 
credit
 
margin
 
uvedených
 
na
 
Reuters,
implikuje rating společnosti. Dle těchto informací je následně dle dat Moody´s
 
stanoven default rate.
 
Společnost
 
poskytla
 
úvěr
 
mateřské
 
společnosti
 
 
do
 
celkové
 
výše
 
10
 
111
 
mil.
 
Kč.
 
Úvěr
 
je
 
poskytnut
zejména
 
z
 
prostředků
 
vybraných
 
z
 
již
 
upsaných
 
dluhopisů.
 
Společnost
 
na
 
základě
 
finančních
 
výsledků
dlužníka, kterým
 
je mateřská společnost,
 
na roční bázi
 
vyhodnocuje jeho
 
schopnost dostát
 
svým závazkům.
 
K 31. prosinci 2020 ani k 31. prosinci 2019 neměla Společnost žádná finanční
 
aktiva po splatnosti
.
K rozvahovému dni jsou
 
maximální úvěrová rizika, rozdělená
 
podle typu protistran a
 
podle geografických
oblastí, uvedena v následujících tabulkách.
Úvěrové riziko podle typu protistrany
K 31.12.2020
v tisících Kč
Podniky
(nefinanční
instituce)
Banky
Celkem
Aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
-
9,565
9,565
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva (včetně záloh)
-
-
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva
10,103,746
-
10,103,746
Celkem
10,103,746
9,565
10,113,311
K 31.12.2019
v tisících Kč
Podniky
(nefinanční
instituce)
Banky
Celkem
Aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
-
2,360
2,360
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva (včetně záloh)
595
-
595
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva
5,649,672
-
5,649,672
Celkem
5,650,267
2,360
5,652,627
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
29
Úvěrové riziko podle teritoria protistrany
K 31.12.2020
v tisících Kč
 
Česká republika
Celkem
Aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
9,565
9,565
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva
-
-
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva
10,103,746
10,103,746
Celkem
10,113,311
10,113,311
K 31.12.2019
v tisících Kč
 
Česká republika
Celkem
Aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
2,360
2,360
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva
595
595
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva
5,649,672
5,649,672
Celkem
5,652,627
5,652,627
i.
Ztráty ze snížení hodnoty
Opravné položky jsou oceňovány jedním z následujících dvou způsobů:
12měsíční očekávané úvěrové
 
ztráty (ECL): jde o
 
ECL, které vyplývají
 
z možných případů
 
selhání
během 12 měsíců po rozvahovém dni, a
ECL za
 
celou dobu
 
existence: jde
 
o ECL,
 
které vyplývají
 
ze všech
 
možných případů
 
selhání za
celou dobu existence finančního nástroje.
Model očekávaných úvěrových ztrát
 
(ECL) je založen na principu
 
očekávaných úvěrových ztrát. Pro
 
účely
navržení
 
modelu
 
ECL
 
je
 
portfolio
 
finančních
 
aktiv
 
rozděleno
 
do
 
segmentů.
 
Finanční
 
aktiva
 
v
 
rámci
jednotlivých segmentů jsou přiřazena do tří úrovní (úroveň
 
I – III) nebo do skupiny finančních
 
aktiv, která
jsou
 
znehodnocena
 
k
 
datu
 
prvního
 
vykázání
 
nakoupených
 
nebo
 
vzniklých
 
úvěrově
 
znehodnocených
finančních aktiv („POCI“). K datu prvotního zachycení jsou aktiva klasifikována
 
do úrovně I nebo POCI.
Alokace do úrovní poté probíhá následovně:
 
aktiva s významným nárůstem úvěrového rizika od
 
prvotního
zachycení (úroveň II) nebo úvěrově znehodnocená aktiva (úroveň III).
Všechna finanční aktiva Společnosti jsou zařazena na úrovni I.
Společnost se rozhodla, že
 
vyčíslí opravné položky na
 
pohledávky z obchodních vztahů
 
a smluvní aktiva
ve výši očekávaných ztrát za celou dobu existence.
 
Informace o finanční situaci skupiny i
 
společnosit EPH (Energetický a průmyslový holding,
 
a.s.) lze najít
na její webové adrese www.epholding.cz
 
Následující tabulka uvádí informace o změnách v opravných položkách
 
v průběhu období
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
30
v tis. Kč
 
12měsíční
očekávané
úvěrové ztráty
Očekávané
úvěrové ztráty
za celou dobu
existence - bez
úvěrového
znehodnocení
Očekávané
úvěrové ztráty
za celou dobu
existence - s
úvěrovým
znehodnocením
Nakoupené
 
- s úvěrovým
znehodnocením
Celkem
Stav k 1. lednu 2020
-
-
4,392
-
4,392
Ztráty ze snížení hodnoty vykázané
během roku
-
-
8,415
-
8,415
Zrušení (zúčtování) ztrát ze snížení
hodnoty vykázané během roku
-
-
(1,427)
-
(1,427)
Odepsané položky
-
-
-
-
-
Stav k 31. prosinci 2020
-
-
11,380
-
11,380
v tis. Kč
12měsíční
očekávané
úvěrové ztráty
Očekávané
úvěrové ztráty
za celou dobu
existence - bez
úvěrového
znehodnocení
Očekávané
úvěrové ztráty
za celou dobu
existence - s
úvěrovým
znehodnocením
Nakoupené
 
- s úvěrovým
znehodnocením
Celkem
Stav k 1. lednu 2019
-
-
6,117
-
6,117
Ztráty ze snížení hodnoty vykázané
během roku
-
-
-
-
-
Zrušení (zúčtování) ztrát ze snížení
hodnoty vykázané během roku
-
-
(1,725)
-
(1,725)
Odepsané položky
-
-
-
-
-
Stav k 31. prosinci 2019
-
-
4,392
-
4,392
Věková struktura finančních aktiv, s výjimkou peněz a peněžních ekvivalentů a derivátů, k rozvahovému
dni:
Úvěrové riziko – snížení hodnoty finančních aktiv
K 31.12.2020
v tisících Kč
Pohledávky z
obchodních
vztahů a jiná
aktiva (včetně
záloh)
Půjčky jiným
než úvěrovým
institucím
Celkem
Do splatnosti (netto)
10,103,746
10,103,746
Po splatnosti (netto)
-
-
-
Celkem
-
10,103,746
10,103,746
A – aktiva (brutto)
 
- do splatnosti
 
10,115,126
10,115,126
 
- po lhůtě splatnosti <30 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti 31–180 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti 181-365 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti >365 dní
-
-
-
Aktiva celkem (brutto)
-
10,115,126
10,115,126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
31
B – opravné položky k aktivům
 
- do splatnosti
 
-
(11,380)
(11,380)
 
- po lhůtě splatnosti <30 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti 31–180 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti 181-365 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti >365 dní
-
-
-
Opravné položky celkem
-
(11,380)
(11,380)
Aktiva celkem (netto)
-
10,103,746
10,103,746
Úvěrové riziko – snížení hodnoty finančních aktiv
K 31.12.2019
v tisících Kč
Pohledávky z
obchodních
vztahů a jiná
aktiva (včetně
záloh)
Půjčky jiným
než úvěrovým
institucím
Celkem
Do splatnosti (netto)
595
5,649,672
5,650,267
Po splatnosti (netto)
-
-
-
Celkem
595
5,649,672
5,650,267
A – aktiva (brutto)
 
- do splatnosti
 
595
5,654,064
5,654,659
 
- po lhůtě splatnosti <30 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti 31–180 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti 181-365 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti >365 dní
-
-
-
Aktiva celkem (brutto)
595
5,654,064
5,654,659
B – opravné položky k aktivům
 
- do splatnosti
 
-
(4,392)
(4,392)
 
- po lhůtě splatnosti <30 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti 31–180 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti 181-365 dní
-
-
-
 
- po lhůtě splatnosti >365 dní
-
-
-
Opravné položky celkem
-
(4,392)
(4,392)
Aktiva celkem (netto)
595
5,649,672
5,650,267
Opravná položka na snížení hodnoty k finančním aktivům se používá k zachycení
 
ztrát ze snížení
hodnoty, nedojde-li Společnost k závěru, že dlužnou částku už nelze získat. V takovém případě se
předmětné částky považují za nedobytné a odepíšou se přímo proti finančním
 
aktivům.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
32
U opravných položek na snížení hodnoty finančních aktiv byly vykázány
 
tyto pohyby:
 
v tisících Kč
Půjčky jiným než
úvěrovým institucím
Celkem
Stav k 31. prosinci 2018
6117
6,117
Tvorba/(rozpouštění) opravných položek na očekáváné ztráty
v průběhu roku
(1,725)
(1,725)
Stav k 31. prosinci 2019
4,392
4,392
Tvorba/(rozpouštění) opravných položek na očekáváné ztráty
v průběhu roku
6,988
6,988
Stav k 31. prosinci 2020
11,380
11,380
(b)
Riziko likvidity
Riziko
 
likvidity
 
je
 
riziko,
 
že
 
se
 
Společnost
 
dostane
 
do
 
potíží
 
s
 
plněním
 
povinností
 
spojených
 
se
svými finančními závazky, které se vypořádávají prostřednictvím peněz nebo jiných finančních aktiv.
 
Společnost
 
dbá
 
standardně
 
na
 
to,
 
aby
 
měla
 
dostatek
 
hotovosti
 
a
 
aktiv
 
s
 
krátkodobou
 
splatností
 
k
okamžitému použití na
 
krytí očekávaných provozních
 
nákladů na
 
90 dní,
 
a to
 
včetně splácení finančních
závazků, nikoliv
 
však na
 
krytí nákladů
 
z potenciálních dopadů
 
extrémních situací, které
 
nelze přiměřeně
předvídat, například přírodních katastrof.
Níže uvedená
 
tabulka uvádí rozbor
 
finančních závazků Společnosti
 
v členění
 
podle splatnosti, konkrétně
podle doby, která zbývá od
 
rozvahového dne do
 
data smluvní splatnosti.
 
Pro případy, kdy existuje možnost
dřívějšího splacení, volí Společnost co
 
nejobezřetnější způsob posuzování. Z tohoto důvodu
 
se u závazků
počítá se
 
splacením v
 
nejdříve možné
 
lhůtě a
 
u aktiv
 
se
 
počítá se
 
splacením v
 
nejpozdější možné
 
lhůtě.
Závazky, které nemají smluvně stanovenou dobu splatnosti, jsou seskupeny do kategorie
 
„Nedefinováno“.
Splatnosti finančních závazků
K 31.12.2020
v tisících Kč
Účetní
hodnota
Smluvní
peněžní toky
(1)
Méně než 3
měsíce
3 měsíce až 1
rok
1–5 let
 
Nedefinováno
 
Závazky
Finanční nástroje a jiné finanční
závazky
10,110,933
11,624,706
125,379
398,884
11,100,443
-
Závazky z obchodních vztahů
 
a jiné závazky
435
435
322
-
-
113
Celkem
10,111,368
11,625,141
125,701
398,884
11,100,443
113
(1)
Smluvní peněžní toky bez zohlednění diskontování na čistou současnou hodnotu a včetně případného úroku.
Splatnosti finančních závazků
K 31.12.2019
v tisících Kč
Účetní
hodnota
Smluvní
peněžní toky
(1)
Méně než 3
měsíce
3 měsíce až 1
rok
1–5 let
 
Nedefinováno
 
Závazky
Finanční nástroje a jiné finanční
závazky
5,643,865
5,864,262
53,141
3,114,920
2,696,201
-
Závazky z obchodních vztahů
 
a jiné závazky
335
335
309
-
-
26
Celkem
5,644,200
5,864,597
53,450
3,114,920
2,696,201
26
(1)
Smluvní peněžní toky bez zohlednění diskontování na čistou současnou hodnotu a včetně případného úroku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
33
(c)
Měnové riziko
Společnost nečelí
 
riziku změny
 
směnných kurzů,
 
jelikož všechny
 
transakce jsou
 
realizovány ve
 
funkční
měně Společnosti (Kč).
(d)
Úrokové riziko
Společnost je ve své činnosti vystavena
 
nízkému riziku výkyvu úrokových sazeb, protože úročená aktiva
a úročené
 
závazky mají
 
téměř
 
stejné datum
 
splatnosti a
 
jsou
 
splatné ve
 
stejné výši
 
a zároveň
 
reflektují
formu úročení
 
ať již
 
fixní úročení
 
nebo variabilní
 
úročení. Níže
 
uvedená tabulka
 
uvádí údaje
 
o rozsahu
úrokového
 
rizika
 
Emitenta podle
 
smluvní
 
lhůty
 
splatnosti
 
finančních
 
nástrojů.
 
Aktiva
 
a
 
závazky,
 
které
nemají
 
smluvně
 
stanovenou
 
lhůtu
 
splatnosti
 
nebo
 
nejsou
 
úročené,
 
jsou
 
seskupeny
 
do
 
kategorie
„Nedefinováno“.
Finanční informace týkající se úročených
 
a neúročených aktiv a závazků
 
a jejich smluvní data splatnosti
 
či
přecenění jsou:
K 31.12.2020
v tisících Kč
Do 1 roku
1 rok až 5 let
Nedefinováno
Celkem
Aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
9,565
-
-
9,565
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva
(včetně záloh)
-
-
-
-
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva
125,379
9,978,367
-
10,103,746
Celkem
134,944
9,978,367
-
10,113,311
Závazky
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky
435
435
Finanční nástroje a jiné finanční závazky
131,737
9,979,196
10,110,933
Celkem
132,172
9,979,196
-
10,111,368
Čistý stav úrokového rizika
2,772
(829)
-
1,943
K 31.12.2019
v tisících Kč
Do 1 roku
1 rok až 5 let
Nedefinováno
Celkem
Aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
2,360
-
-
2,360
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva
(včetně zálohy)
595
-
-
595
Finanční nástroje a jiná finanční aktiva
3,050,252
2,599,420
-
5,649,672
Celkem
3,053,207
2,599,420
-
5,652,627
Závazky
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky
335
-
335
Finanční nástroje a jiné finanční závazky
3,051,659
2,592,206
-
5,643,865
Celkem
3,051,994
2,592,206
-
5,644,200
Čistý stav úrokového rizika
1,213
7,214
-
8,427
Nominální částky finančních nástrojů jsou uvedeny v bodě 7 a 9 – Finanční
 
nástroje a jiná finanční
aktiva a Finanční nástroje a jiné finanční závazky.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
34
Analýza citlivosti
Společnost provádí stresové
 
testování za
 
použití standardizovaného úrokového
 
šoku, což
 
znamená, že
 
se
na úrokové
 
pozice portfolia
 
aplikuje okamžité
 
snížení/zvýšení úrokových
 
sazeb o
 
100 bazických
 
bodů v
celé délce výnosové křivky.
 
K rozvahovému
 
dni a
 
k 31.
 
prosinci 2019
 
by změna
 
úrokových sazeb
 
o 100
 
bazických bodů
 
neměla na
celkovou pozici portfolia vliv.
(e)
Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidla přístupu k možným rizikům
ve vztahu k procesu účetního výkaznictví
Vnitřní
 
kontrolní
 
systém
 
zahrnuje
 
kontrolní
 
mechanismy
 
vytvořené
 
v rámci
 
Společnosti.
 
Zajišťuje,
vyhodnocuje
 
a
 
mnimalizuje
 
provozní,
 
finanční,
 
právní
 
a
 
jiná
 
rizika
 
společnosti.
 
V rámci
 
vnitřního
kontrolního
 
systému
 
jsou
 
stanoveny
 
pracovní
 
postupy,
 
rozděleny
 
pravomoci
 
a
 
odpovědnosti.
 
Výsledky
vnitřní
 
kontroly
 
jsou
 
objektivně
 
a
 
pravidelně
 
vyhodnocovány.
 
U
 
případných
 
zjištění
 
jsou
 
stanovena
opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
Finanční kontrola ve vztahu
 
k procesu účetního výkaznictví je
 
zajišťována odpovědnými zaměstnanci
 
jako
součást
 
vnitřního
 
řízení
 
při
 
přípravě
 
operací
 
před
 
jejich
 
schválením,
 
v průběhu
 
operací
 
 
po
 
jejich
vypořádání.
Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními následujících zákonů, vyhlášek a vnitřních
předpisů:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS), Mezinárodními účetnimi standardy (IAS)
a
 
jejich
 
interpretace
 
(SIC
 
a
 
IFRIC) (společnně
 
„IFRS“)
 
vydané
 
Radou
 
pro
 
Mezinárodní účetní
standardy (IASB) a přijaté Evropskou unií;
Vyhláška
 
č. 500/2002 Sb., kterou provádějí
 
některá ustanovení zákona č. 563/1991
 
Sb. Pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví;
 
České účetní standardy pro
 
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky
 
č. 500/2002 Sb.,
 
ve znění
pozdějích předpisů;
Zákon č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon
 
č.
 
593/1992
 
Sb.,
 
o
 
rezervách
 
pro
 
zjištění
 
základu
 
daně
 
z příjmů,
 
ve
 
znění
 
pozdějších
předpisů; a
Vnitřní směrnice a postupy pro vedení účetnictví.
Společnost
 
EPH
 
Financing
 
CZ,
 
a.s.
 
vede
 
podvojné
 
účetnictví
 
za
 
účetní
 
jednotku
 
dle
 
závazných
mezinárodních
 
standard
 
IFRS
 
vydaných
 
Radou
 
pro
 
Mezinárodní
 
účetní
 
standardy
 
(IASB)
 
a
 
přijatých
Evropskou unií
 
a vede
 
dále druhý
 
účetní okruh
 
pro daňové
 
účely dle
 
českých účetních
 
standard (ČÚS).
Změny
 
v
 
obou
 
účtových
 
rozvrzích
 
může
 
provádět
 
pouze
 
určené
 
pracoviště.
 
Oba
 
účetní
 
okruhy
 
jsou
zpracovány programem
 
Microsoft Dynamics
 
AX. Při
 
závěrkách se
 
provádí kontrola
 
zůstatků veškerých
účtů.
Společnost je řízena také za pomoci nástrojů controllingu. Tyto nástroje jsou zaměřeny na vyhodnocování
klíčových
 
finančních
 
i
 
nefinančních
 
ukazatelů
 
výkonnosti
 
s
 
cílem
 
dosažení
 
hospodářských
 
plánů
Společnosti.
Kontrola
 
finančního
 
účetnictví
 
je
 
prováděna
 
jednou
 
ročně
 
externími
 
auditory
 
(předběžný
 
a
 
závěrečný
audit), v rámci dokladových a fyzických inventur jsou
 
zůstatky všech účtů řádně doloženy.
 
Finanční úsek
a controllingové
 
oddělení při
 
závěrkách jednotlivých
 
měsíců
 
provádí kontrolu
 
zůstatků účtů,
 
na kterých
jsou evidovány odvody daní, zůstatky peněžní hotovosti a bankovních účtů a dale
 
účtů, na kterých došlo k
většímu pohybu. Finanční úsek provádí kontrolu zůstatků všech účtů dvakrát
 
ročně při závěrkách.
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
35
Auditorem společnosti pro rok 2020 je společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00,
Praha 2.
(f)
Provozní riziko
Provozní riziko je
 
riziko ztrát ze
 
zpronevěr, neoprávněné činnosti, chyb,
 
opomenutí, neefektivnosti
 
nebo ze
selhání systému. Riziko tohoto typu vzniká při všech činnostech a hrozí všem podnikatelským subjektům.
Provozní riziko zahrnuje i právní riziko.
Primární odpovědnost za uplatňování
 
kontrolních mechanismů pro zvládání provozních
 
rizik nese vedení
Společnosti. Obecné používané standardy pokrývají následující oblasti:
požadavky na sesouhlasování a monitorování transakcí,
identifikace provozních rizik v rámci kontrolního systému,
 
získáním
 
přehledu
 
o
 
provozních
 
rizicích
 
si
 
Společnost
 
vytváří
 
předpoklady
 
ke
 
stanovení
 
a
nasměrování postupů a opatření,
 
která povedou k omezení
 
provozních rizik a k
 
přijetí rozhodnutí o:
-
uznání jednotlivých existujících rizik;
-
zahájení procesů, které povedou k omezení možných dopadů; nebo
-
zúžení prostoru k rizikovým činnostem nebo jejich úplném zastavení.
15.
Spřízněné osoby
Určení spřízněných osob
Vztahy
 
se
 
spřízněnými
 
osobami
 
zahrnují
 
vztahy
 
s akcionáři
 
a
 
dalšími
 
osobami,
 
jak
 
uvádí
 
následující
tabulka.
(a)
Přehled otevřených zůstatků se spřízněnými osobami k 31. prosinci 2020 a 31. prosinci 2019:
v tisících Kč
Pohledávky a
ostatní
finanční
aktiva
Závazky a
ostatní
finanční
závazky
Pohledávky a
ostatní finanční
aktiva
Závazky a
ostatní
finanční
závazky
K 31.12.2020
K 31.12.2020
K 31.12.2019
K 31.12.2019
K mateřské společnosti
Z titulu poskytnutého úvěru
10,103,746
-
5,649,672
-
Z titulu přefakturace nákladů
-
-
555
-
Z titulu poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
-
-
-
-
Společnosti ovládané koncovými akcionáři
Z titulu fakturace nákladů
-
265
-
277
Celkem
10,103,746
265
5,650,227
277
(b)
Přehled transakcí se spřízněnými osobami za rok 2020 a 2019:
v tisících Kč
Výnosy
Náklady
Výnosy
Náklady
2020
2020
2019
2019
K mateřské společnosti
Z titulu naběhlého úroku k úvěru
378,594
-
225,336
-
Z titulu přefakturace nákladů
2,033
-
1,156
-
Společnosti ovládané koncovými akcionáři
-
283
-
295
Celkem
380,627
283
226,492
295
Všechny transakce byly realizovány za podmínek obvyklých v obchodním
 
styku.
Transakce s klíčovými členy vedení
Členové
 
představenstva a
 
dozorčí rady
 
společnosti EPH
 
Financing CZ,
 
a.s.
 
neobdrželi žádná
 
významná
peněžní či nepeněžní
 
plnění za období od 1.
 
ledna 2020 do
 
31. prosince 2020. Současně
 
byli tito členové
zaměstnanci jiných společností v rámci Skupiny EPH.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
36
16.
Pandemie COVID-19
Světová
 
zdravotnická organizace
 
prohlásila dne
 
11.
 
března
 
2020 epidemii
 
koronaviru
 
SARS-CoV-2
 
za
pandemii.
 
Z
 
důvodu
 
ohrožení
 
zdraví
 
v
 
souvislosti
 
s
 
prokázáním
 
výskytu
 
koronaviru
 
na
 
území
 
České
republiky,
 
následující
 
den
 
Vláda
 
ČR
 
na
 
návrh
 
ministra
 
vnitra
 
schválila
 
vyhlášení
 
nouzového
 
stavu
 
na
celém účemí České republiky a došlo k přijetí mimořadných opatření
 
v oblastech – cest do a ze zahraničí,
na
 
státních
 
hranicích,
 
maloobchodu,
 
školní
 
docházky
 
a
 
vzdělávacích
 
akcí,
 
dopravě,
 
sociální
 
oblasti,
zdravotnictví, činností úřadů a samospráv, zajišťování bezpečnosti a věžeňské služby a v neposlední řadě
omezení volného pohybu.
Vzhledem k
 
tomu, že
 
Společnost vznikla
 
za účelem
 
emisi a
 
správě dluhopisů
 
a poskytování
 
úvěrů/zápůjček
společnostem ve Skupině
 
EPH (“Skupina”) a
 
nemá žádné jiné
 
podnikatelské aktivity, výše uvedená
 
přijatá
opatření
 
se
 
 
přímo
 
nedotýkají.
 
Hlavním
 
zdrojem
 
příjmů
 
Společnosti
 
jsou
 
splátky
 
úvěrů
 
poskytnutné
mateřské
 
společnosti
 
EPH
 
(Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.).
 
Společnost
 
kromě
 
dluhopisů
 
a
souvisejících smluvních závazků neeviduje žádné jiné významné závazky.
Z dosavadního vyhodnocení
 
dopadů epidemie koronaviru
 
na Skupinu vyplývá,
 
že není ohrožena
 
existence
žádné
 
společnosti
 
ve
 
Skupině
 
a
 
očekává
 
se
 
dopad
 
na
 
Skupinu
 
relativně
 
omezený
 
a
 
dočasný.
 
Nicméně
spolehlivost odhadu
 
dlouhodobých dopadů na
 
Skupinu je
 
dosti omezena s
 
ohledem na
 
nejistotu rozsahu
dopadů epidemie koronaviru na ekonomiky
 
jednotlivých států v Evropě
 
a s ohledem na
 
opatření států na
hospodářský růst relevantních zemí.
 
Pandemie
 
COVID-19
 
je
 
považována
 
za
 
indikátor
 
možného
 
znehodnocení
 
aktiv
 
Společnosti
 
i
 
Skupiny
EPH, a proto došlo k provedení aktualizace
 
testů zpětně získatelné hodnoty s použitím nejlepších
 
odhadů,
které
 
jsou
 
k
 
dispozici.
 
Z
 
výsledků
 
provedených
 
analýz
 
nevyplývá,
 
že
 
by
 
pandemie
 
způsobila
 
snížení
hodnoty aktiv
 
jak Společnostim
 
tak i
 
Skupiny EPH.
 
Primární důvody, které
 
vedly k
 
tvorbě opravné
 
položky
(uvedené
 
v
 
bodě
 
přílohy
 
14
 
(a))
 
byly
 
jiné.
 
Dopad
 
pandemie
 
v
 
dalších
 
letech
 
bude
 
závislý
 
zejména
 
na
celkovém
 
vývoji
 
ekonomiky v
 
Evropě. Skupina
 
EPH
 
přijala
 
vícero adekvátních
 
opatření
 
pro
 
eliminaci
rizik a na zmírnění dopadů současné situace na klíčové segment a na zdraví svých
 
zaměstnanců.
Vedení
 
Společnosti zvážilo potenciální
 
dopady epidemie koronaviru
 
na své aktivity a
 
podnikání a dospělo
k závěru,
 
že nemají
 
vliv na
 
předpoklad neomezené
 
doby trvání
 
podniku. Společnost
 
proto nežádala
 
ani
neuvažuje
 
o
 
žádosti
 
o
 
veřejnou
 
podporu.
 
Vzhledem
 
k
 
tomu
 
byla
 
účetní
 
závěrka
 
k
 
31.
 
prosinci
 
2020
zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat
 
ve své činnosti.
17.
Významné následné události
Vedení
 
Společnosti
 
nejsou
 
známy
 
žádné
 
významné
 
následné
 
události,
 
které
 
by
 
mohly
 
ovlivnit
 
účetní
závěrku k 31. prosinci 2020.