EPH Financing CZ, a.s.
 
Výroční zpráva
 
za rok končící 31. prosince
 
2020
image_0
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
v Praze dne 4. 5. 2022
 
Oprava a doplnění Výroční zprávy společnosti EPH Financing CZ, a.s. za rok končící 31. prosince 2020
 
Představenstvo společnosti
 
EPH Financing CZ,
 
a.s. informuje, že
 
k dnešnímu dni
 
došlo na základě
 
výzvy České
národní banky k doplnění a opravení Výroční zprávy Emitenta za rok
 
končící 31. prosince 2020.
 
V předkládané
 
výroční zprávě
 
Emitenta za
 
rok 2020
 
došlo k
 
následujícím úpravám
 
kapitoly
II.
 
Textová
 
část
výroční zprávy
:
 
doplnění informací k emisi dluhopisů a využití výtěžku z jejich prodeje;
doplnění informací o skupině EPH;
doplněny informace
 
k Zásadám
 
a postupům
 
vnitřní kontroly
 
a pravidlům
 
přístupu k
 
možným rizikům
 
ve vztahu
k procesu účetního výkaznictví;
doplnění informace o odměnách auditorům;
doplnění informace o tom, že Společnost nebyla účastníkem žádného
 
soudního řízení.
V příloze účetní závěrky byla doplněna informace o ultimátním vlastníkovi
 
jediného akcionáře Společnosti.
Externí auditor, Deloitte Audit s.r.o., byl s doplněním Výroční zprávy společnosti EPH Financing CZ, a.s. za
rok končící 31. prosince 2020 obeznámen.
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
Obsah
I.
Zpráva auditora
II.
Textová část výroční zprávy
III.
Čestné prohlášení
IV.
Zpráva o vztazích
 
V.
Zpráva představenstva
VI.
Účetní závěrka
 
k 31.12.2020
Výroční zpráva EPH Financing CZ, a.s. za období od 1. ledna 2020 do
 
31. prosince 2020
I.
Zpráva auditora
image_1
 
 
 
Deloitte označuje jednu či více společností
 
Deloitte Touche Tohmatsu
 
Limited („DTTL“), globální
 
síť jejích členských firem a jejich přidružených
 
subjektů (souhrnně
„organizace Deloitte“). Společnost
 
DTTL (rovněž označovaná jako
 
„Deloitte Global“) a každá z jejích členských
 
firem a jejich přidružených subjektů je
 
samostatným
a nezávislým právním subjektem,
 
který není oprávněn zavazovat
 
nebo přijímat závazky za jinou
 
z těchto členských firem a jejich
 
přidružených subjektů ve vztahu k třetím
stranám. Společnost DTTL, a každá členská
 
firma a přidružený subjekt nesou odpovědnost pouze
 
za vlastní jednání či pochybení,
 
nikoli za jednání či pochybení
 
jiných
členských firem či přidružených subjektů. Společnost
 
DTTL služby klientům neposkytuje. Více informací
 
je najdete na adrese www.deloitte.com/about.
ZPRÁVA
 
NEZÁVISLÉHO
 
AUDITORA
Pro akcionáře
 
společnosti
EPH Financing CZ, a.s.
Se sídlem: Pařížská 130/26, Josefov,
 
110 00 Praha 1
Výrok auditora
Provedli
 
jsme audit
 
přiložené účetní
 
závěrky
 
společnosti EPH
 
Financing CZ,
 
a.s. (dále
 
také
 
„společnost“) sestavené
 
na základě
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených
 
právem Evropských společenství,
 
která se skládá z výkazu o finanční
situaci k 31. prosinci 2020,
 
výkazu úplného
 
výsledku, přehledu
 
o změnách vlastního
 
kapitálu a přehledu
 
o peněžních tocích
 
za
rok
 
končící
 
k tomuto
 
datu
 
a přílohy
 
této
 
účetní
 
závěrky,
 
která
 
obsahuje
 
popis použitých
 
podstatných
 
účetních
 
metod a
 
další
vysvětlující informace.
Podle našeho
 
názoru přiložená
 
účetní závěrka
 
podává věrný
 
a poctivý obraz
 
finanční pozice
 
společnosti EPH Financing CZ, a.s.
k 31. prosinci 2020 a
 
její finanční výkonnosti a
 
peněžních toků za rok končící k
 
tomuto datu v souladu s Mezinárodními standardy
účetního výkaznictví upravenými
 
právem Evropských
 
společenství.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy
Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy
 
pro audit (ISA), případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
 
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
 
popsána v oddílu
 
Odpovědnost
auditora
 
za
 
audit
 
účetní závěrky.
 
V souladu
 
se zákonem
 
o auditorech
 
a Etickým
 
kodexem
 
přijatým
 
Komorou
 
auditorů
 
České
republiky jsme na
 
společnosti nezávislí a
 
splnili jsme i další
 
etické povinnosti
 
vyplývající z uvedených
 
předpisů. Domníváme
 
se,
že důkazní informace, které
 
jsme shromáždili, poskytují dostatečný
 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Hlavní záležitosti auditu
Hlavní záležitosti
 
auditu jsou záležitosti,
 
které byly podle
 
našeho odborného úsudku při
 
auditu účetní závěrky
 
za běžné období
nejvýznamnější.
 
Těmito
 
záležitostmi
 
jsme se
 
zabývali
 
v kontextu
 
auditu účetní
 
závěrky
 
jako
 
celku a
 
v souvislosti
 
s utvářením
názoru na tuto závěrku.
 
Samostatný výrok k těmto
 
záležitostem nevyjadřujeme.
Jak je uvedeno v příloze účetní závěrky v bodě 14. Společnost je zvláštní účelová jednotka (Special purpose vehicle, SPV), kterou
Energetický
 
a
 
průmyslový
 
holding,
 
a.s.
 
založil
 
za
 
účelem
 
získání
 
finančních
 
prostředků
 
formou
 
úpisu
 
dluhopisů.
 
Finanční
prostředky získané z úpisů dluhopisů
 
byly poskytnuty mateřské společností
 
– Energetický a průmyslový holding, a.s. – ve formě
úvěru a dále
 
distribuovány provozním
 
společnostem ze
 
skupiny Energetického
 
a průmyslového
 
holdingu a.s. Opravné
 
položky
na ztráty z úvěru představují nejlepší odhad očekávaných ztrát vypracovaný
 
vedením společnosti k rozvahovému dni. Odhad byl
stanoven v souladu s požadavky standardu IFRS 9
 
Finanční nástroje. Model
 
snížení hodnoty očekávaných úvěrových ztrát využívá
princip
 
dvojího
 
ocenění,
 
podle
 
nějž
 
je
 
opravná
 
položka
 
na
 
ztráty
 
ze
 
snížení
 
hodnoty
 
oceněna
 
buď
 
jako:
 
dvanáctiměsíční
očekávané
 
úvěrové
 
ztráty,
 
nebo očekávané
 
úvěrové
 
ztráty na
 
celou dobu
 
trvání aktiva
 
podle toho,
 
zda u
 
dané expozice
 
bylo
identifikováno
 
významné
 
zvýšení
 
úvěrového
 
rizika.
 
Oblast
 
byla
 
vybrána
 
jako
 
hlavní
 
záležitost
 
auditu,
 
protože
 
stanovení
očekávané
 
ztráty
 
představuje
 
významný
 
úsudek vedení
 
společnosti.
 
Mezi nejvýznamnější
 
úsudky při
 
stanovení
 
výše opravné
položky patří předpoklady použité v modelu
 
(např. makroekonomické
 
a kreditní rizikové parametry), včasná identifikace expozic
s významným zvýšením rizika (stupeň 2) a nevýkonných
 
expozic (stupeň 3).
Ve
výše uvedené
 
oblasti naše
 
auditorské
 
postupy zahrnovaly:
 
získání inventarizace
 
finančních nástrojů
 
a ostatních
 
finančních
aktiv a
 
otestování
 
ocenění hrubé hodnoty
 
pohledávky.
 
Naše postupy
 
rovněž zahrnovaly
 
dotazování
 
managementu týkající
 
se
 
 
 
 
výkonnosti Energetického
 
a průmyslového holdingu, a.s. (včetně dceřiných
 
společností) čtení zápisů z porad vedení
 
společnosti
Energetický a průmyslový holding, a.s.
 
Testovali jsme kontrolu týkající se stanovení opravné položky.
 
Využili jsme práci interního
specialisty
 
pro
 
posouzení
 
modelu
 
snížení
 
hodnoty
 
očekávaných
 
úvěrových
 
ztrát
 
provedené
 
vedením
 
společnosti,
 
jejich
předpokladů a spolehlivosti těchto odhadů. Interní specialista
 
provedl testování spolehlivosti vstupních údajů (včetně posouzení
makroekonomických, kreditních
 
a dalších rizikových parametrů). Dále interní
 
specialista posoudil metodologii výpočtu opravné
položky,
 
kdy specialista
 
posoudil, jestli model zohledňuje
 
veškerá relevantní
 
rizika a zda
 
modelové předpoklady jsou
 
v souladu
s historickými výsledky a i budoucími vyhlídkami.
Jiná skutečnost
Účetní závěrka společnosti EPH Financing
 
CZ, a.s.
za rok končící k 31. prosinci 2019 byla
 
auditována jiným auditorem, který k této
účetní závěrce dne 30. dubna 2020 vyjádřil výrok bez
 
výhrad.
Ostatní informace uvedené ve výroční
 
zprávě
Ostatními
 
informacemi jsou
 
v souladu
 
s §
 
2 písm.
 
b) zákona
 
o auditorech
 
informace uvedené
 
ve výroční
 
zprávě
 
mimo účetní
závěrku a naši zprávu
 
auditora. Za ostatní informace
 
odpovídá představenstvo
 
společnosti.
Náš
 
výrok
 
k
 
účetní
 
závěrce
 
se
 
k
 
ostatním
 
informacím
 
nevztahuje.
 
Přesto
 
je
 
však
 
součástí
 
našich
 
povinností
 
souvisejících
s ověřením
 
účetní
 
závěrky
 
seznámení se
 
s ostatními
 
informacemi
 
a posouzení,
 
zda
 
ostatní
 
informace
 
nejsou
 
ve
 
významném
(materiálním)
 
nesouladu
 
s účetní
 
závěrkou
 
či našimi
 
znalostmi
 
o účetní
 
jednotce
 
získanými
 
během ověřování
 
účetní závěrky
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také
 
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve
všech
 
významných
 
(materiálních)
 
ohledech
 
vypracovány
 
v
 
souladu
 
s příslušnými
 
právními
 
předpisy.
 
Tímto
 
posouzením
 
se
rozumí,
 
zda
 
ostatní
 
informace
 
splňují
 
požadavky
 
právních
 
předpisů
 
na
 
formální
 
náležitosti
 
a
 
postup
 
vypracování
 
ostatních
informací
 
v kontextu
 
významnosti
 
(materiality),
 
tj. zda
 
případné nedodržení
 
uvedených
 
požadavků
 
by bylo
 
způsobilé ovlivnit
úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů,
 
do míry, jež dokážeme
 
posoudit, uvádíme, že
Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.
Ostatní informace byly vypracovány
 
v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni
 
uvést, zda
 
na základě poznatků
 
a povědomí o
 
společnosti, k nimž
 
jsme dospěli při provádění
 
auditu, ostatní
informace
 
neobsahují
 
významné
 
(materiální)
 
věcné
 
nesprávnosti.
 
V
 
rámci
 
uvedených
 
postupů
 
jsme
 
v
 
obdržených
 
ostatních
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti
 
nezjistili.
Odpovědnost představenstva,
 
dozorčí rady a výboru pro
 
audit společnosti za účetní závěrku
Představenstvo
 
společnosti odpovídá
 
za sestavení
 
účetní závěrky
 
podávající věrný
 
a poctivý
 
obraz v
 
souladu s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,
 
aby neobsahovala významné
 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.
Při sestavování
 
účetní závěrky
 
je představenstvo
 
společnosti povinno
 
posoudit, zda
 
je společnost
 
schopna nepřetržitě
 
trvat, a
pokud je
 
to relevantní,
 
popsat v
 
příloze
 
účetní závěrky
 
záležitosti
 
týkající se
 
jejího nepřetržitého
 
trvání a
 
použití předpokladu
nepřetržitého
 
trvání
 
při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky,
 
s
 
výjimkou
 
případů,
 
kdy
 
představenstvo
 
plánuje
 
zrušení
 
společnosti
 
nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
 
reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti
 
odpovídá dozorčí rada a výbor pro audit.
Odpovědnost auditora za audit účetní
 
závěrky
Naším
 
cílem
 
je
 
získat
 
přiměřenou
 
jistotu,
 
že
 
účetní
 
závěrka
 
jako
 
celek
 
neobsahuje
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost
způsobenou podvodem nebo chybou
 
a vydat zprávu
 
auditora obsahující náš výrok.
 
Přiměřená míra jistoty
 
je velká míra jistoty,
nicméně není
 
zárukou,
 
že
 
audit provedený
 
v souladu
 
s výše uvedenými
 
předpisy
 
ve všech
 
případech v
 
účetní závěrce
 
odhalí
případnou
 
existující
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost.
 
Nesprávnosti
 
mohou
 
vznikat
 
v
 
důsledku
 
podvodů
 
nebo
 
chyb
 
a
považují se za významné
 
(materiální), pokud lze reálně
 
předpokládat, že by jednotlivě
 
nebo v souhrnu mohly
 
ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé
 
účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění
 
auditu v souladu s výše
 
uvedenými předpisy
 
je naší povinností uplatňovat
 
během celého auditu odborný
 
úsudek
 
 
 
 
 
a zachovávat profesní
 
skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat
 
a vyhodnotit
 
rizika
 
významné
 
(materiální)
 
nesprávnosti
 
účetní
 
závěrky
 
způsobené podvodem
 
nebo
 
chybou,
navrhnout a
 
provést auditorské
 
postupy reagující
 
na tato
 
rizika a získat
 
dostatečné a
 
vhodné důkazní
 
informace, abychom
na jejich
 
základě mohli
 
vyjádřit výrok.
 
Riziko,
 
že neodhalíme
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost,
 
k níž
 
došlo v
 
důsledku
podvodu, je větší
 
než riziko
 
neodhalení významné
 
(materiální) nesprávnosti
 
způsobené chybou,
 
protože součástí
 
podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
 
úmyslná opomenutí, nepravdivá
 
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit
 
se
 
s
 
vnitřním
 
kontrolním
 
systémem
 
společnosti
 
relevantním
 
pro
 
audit
 
v
 
takovém
 
rozsahu,
 
abychom
 
mohli
navrhnout auditorské postupy
 
vhodné s ohledem na dané okolnosti,
 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor
 
na účinnost jejího
vnitřního kontrolního systému.
Posoudit
 
vhodnost
 
použitých
 
účetních
 
pravidel,
 
přiměřenost
 
provedených
 
účetních
 
odhadů
 
a
 
informace,
 
které
 
v
 
této
souvislosti představenstvo
 
společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
Posoudit
 
vhodnost
 
použití
 
předpokladu
 
nepřetržitého
 
trvání
 
při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky
 
představenstvem
 
a
 
to,
 
zda
 
s
ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek,
které mohou významně zpochybnit schopnost
 
společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže
 
dojdeme k závěru, že taková
 
významná
(materiální) nejistota
 
existuje, je
 
naší povinností
 
upozornit v
 
naší zprávě
 
na informace
 
uvedené v této
 
souvislosti v
 
příloze
účetní závěrky,
 
a pokud tyto
 
informace nejsou dostatečné,
 
vyjádřit modifikovaný
 
výrok. Naše závěry
 
týkající se schopnosti
společnosti
 
nepřetržitě
 
trvat
 
vycházejí
 
z
 
důkazních
 
informací,
 
které
 
jsme
 
získali
 
do
 
data
 
naší
 
zprávy.
 
Nicméně
 
budoucí
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
 
společnost ztratí schopnost nepřetržitě
 
trvat.
Vyhodnotit
 
celkovou
 
prezentaci,
 
členění
 
a
 
obsah
 
účetní
 
závěrky,
 
včetně
 
přílohy,
 
a dále
 
to,
 
zda
 
účetní
 
závěrka
 
zobrazuje
podkladové transakce a události způsobem,
 
který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností
 
je informovat
 
představenstvo,
 
dozorčí
 
radu
 
a výbor
 
pro audit
 
mimo jiné
 
o plánovaném
 
rozsahu
 
a načasování
auditu
 
a
 
o
 
významných
 
zjištěních,
 
která
 
jsme
 
v
 
jeho
 
průběhu
 
učinili,
 
včetně
 
zjištěných
 
významných
 
nedostatků
 
ve
 
vnitřním
kontrolním systému.
Naší povinností
 
je rovněž
 
poskytnout výboru
 
pro audit
 
prohlášení o
 
tom, že
 
jsme splnili
 
příslušné etické
 
požadavky
 
týkající se
nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích
 
a dalších záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na
naši nezávislost, a případných
 
souvisejících opatřeních.
Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo, dozorčí radu
 
a výbor pro audit, ty,
které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto
záležitosti popsat v naší zprávě.
 
Tato
 
povinnost neplatí, když právní
 
předpisy zakazují zveřejnění
 
takové záležitosti
 
nebo jestliže
ve
 
zcela
 
výjimečném
 
případě
 
usoudíme,
 
že
 
bychom
 
o
 
dané
 
záležitosti
 
neměli
 
v
 
naší
 
zprávě
 
informovat,
 
protože
 
lze
 
reálně
očekávat, že možné negativní
 
dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska
 
veřejného zájmu.
Zpráva o jiných požadavcích
 
stanovených právními
 
předpisy
V souladu s
 
článkem
 
10 odst
 
.
 
2 nařízení
 
Evropského
 
parlamentu
 
a Rady
 
(EU) č.
 
537/2014 uvádíme
 
v naší
 
zprávě
 
nezávislého
auditora následující informace vyžadované
 
nad rámec mezinárodních standardů
 
pro audit:
Určení auditora a délka provádění
 
auditu
Auditorem
 
společnosti nás
 
dne 30.
 
dubna 2020
 
určila valná
 
hromada
 
společnosti. Auditorem
 
společnosti
 
jsme nepřetržitě
 
1.
rok.
Soulad s dodatečnou zprávou pro
 
výbor pro audit
Potvrzujeme, že
 
náš výrok
 
k účetní závěrce
 
uvedený v této
 
zprávě je
 
v souladu s naší dodatečnou
 
zprávou pro
 
výbor pro audit
společnosti, kterou jsme dne
27. dubna 2021
vyhotovili dle článku 11 nařízení Evropského
 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.
Poskytování neauditorských
 
služeb
Prohlašujeme,
 
že
 
nebyly
 
poskytnuty
 
žádné
 
neauditní
 
služby
 
uvedené
 
v
 
čl.
 
5
 
nařízení
 
Evropského
 
parlamentu
 
a
 
Rady
 
(EU) č.
537/2014.
Společnosti jsme kromě povinného auditu poskytli následující služby,
 
které nejsou uvedeny v příloze k účetní
 
závěrce:
Prověrka reportingového
 
balíku pro účely konsolidace skupiny
 
EPH.
Zpráva o souladu s nařízením o ESEF