Zpět na Přehled VŘ

Dodávky ocelového potrubí

ID: / 24542

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Dodávky ocelového potrubí“ je závazek Účastníka, resp. Dodavatele dodávat Zadavateli ocelové potrubí a oblouky (dále též jen „Ocelové potrubí“) dle jednotlivých objednávek Zadavatele, resp. dílčích smluv, které bude Dodavatel uzavírat se Zadavatelem za podmínek stanovených Rámcovou dohodou. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.e-zakazky.cz/

Zadavatel uvádí, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou.
Zakázka je zadávána v otevřeném řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.
Jedná se o zakázku, kde Zadavatel v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) žádá o příjem dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je uveřejněno v Úředním věstníku EU (TED) a ve Věstníku veřejných zakázek.
Zveřejnění veřejné zakázky má následující identifikační znaky:
Název veřejné zakázky: Dodávky ocelového potrubí
Evidenční číslo Zakázky: Z2019-038363
Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je přístupné na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz pod výše uvedeným evidenčním číslem Zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Tisknout