Zpět na Přehled VŘ

Opravy žárových a otěruvzdorných vyzdívek strojního zařízení

ID: / 22955

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění ZAKÁZKY s názvem „Opravy žárových a otěruvzdorných vyzdívek strojního zařízení“ je závazek ÚČASTNÍKA, resp. DODAVATELE provádět údržbu a opravy žárových a otěruvzdorných vyzdívek strojních zařízení ve vlastnictví OBJEDNATELE dle jednotlivých objednávek ZADAVATELE, resp. dílčích smluv, které bude DODAVATEL uzavírat se ZADAVATELEM za podmínek stanovených RÁMCOVOU DOHODOU. ZAKÁZKA bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Zadávací dokumentace je uvedena na níže uvedeném odkaze:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-446932975/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-446932975/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-468579402-446932974/ZadavaciDokumentace-468579402-446932974/

Další informace na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Tisknout