Zpět na Přehled VŘ

„Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů“

ID: / 31354

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou.
Zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu ustanovení § 60 a násl. ZZVZ.
Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je uveřejněno v Úředním věstníku EU (TED) a ve Věstníku veřejných zakázek.
Zveřejnění veřejné zakázky má následující identifikační znaky:
Název veřejné zakázky: Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů
Evidenční číslo Zakázky: Z2023-049973
Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je přístupné na adrese: https://vvz.nipez.cz/ pod výše uvedeným evidenčním číslem Zakázky.
Předmětem plnění a účelem veřejné zakázky s názvem „Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů“ je:
Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením demolic stávajících objektů, jako příprava staveniště pro realizaci stavby s názvem „Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů“, a to v areálu United Energy, a.s. Demolice stávajících objektů bude provedena dle dokumentace bouracích prací č. 8936-03, zpracované firmou BPO spol. s r.o. v 03/2018.
Zakázka bude mít charakter provedení „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.
Podrobnější popis předmětu plnění veřejné zakázky (místo plnění, požadavky na termíny plnění, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, služeb a požadovaných standardů) je uveden v Zadávací dokumentaci.
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/afad761b-b55c-43d9-93f5-060173e5fd3c/zakazka/P23V00000007

Kontaktní osoby:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420606633310
E-mail:

Tisknout