Zpět na Přehled VŘ

Zneškodňovanie/ zhodnocovanie odpadov

ID: / 24214

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva – nakladanie s nebezpečnými a ostatnými odpadmi v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných doplňujúcich zákonov, vyhlášok a usmernení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=d26142a2bb93fe555a5644b330565168&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Jana Kožová
Telefon: +421 41 519 2938
E-mail:

Tisknout