Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

 

TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Construction of a test room ES Tepláreň Žilina

ID: Stredoslovenská distribučná / 29524

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa stavebných prác na vybudovanie skúšobne v ES Tepláreň Žilina

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=f137e1835f87e89790617f9969222918&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 918 605 943
E-mail:

Tender web page link

1666569600 24.10.2022 1669766400 30.11.2022
Odběr odpadu K.Č. 190107 ze ZEVO Plzeň

ID: Plzeňská teplárenská / 29528

Tender description:
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Odběr odpadu K.Č. 190107 ze ZEVO Plzeň“ je kompletní zajištění odběru odpadu k.č. 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů (popílek a reakční zbytky), kategorie nebezpečný, ze spalování odpadů ze ZEVO Plzeň. Zakázka bude mít charakter Díla „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Zadavatel uvádí, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou, a že sektorová veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu ustanovení § 60 a násl. ZZVZ.
Místem plnění sektorové veřejné zakázky je obec Chotíkov, č.p. 492, areál ZEVO Plzeň.
Odkaz na zakázku: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001560/zakazka/560621

Contact persons:
Name: Miloslav Kolařík
Phone: +420 739 540 309
E-mail:

Name: Ing. Jitka Navrátilová
Phone: +420 731 683 418
E-mail:

Tender web page link

1666569600 24.10.2022 1675123200 31.1.2023
Hot water connection for the new building of the ÚMO Plzeň 4

ID: Plzeňská teplárenská / 29565

Tender description:
Předmětem této zakázky s názvem „Horkovodní přípojka pro novou budovu ÚMO Plzeň 4“ je vyhotovení horkovodní přípojky pro napojení nové administrativní budovy ÚMO Plzeň 4 (bývalá ZŠ v ulici Masarykova 19) na stávající horkovod, které bude provedeno v rozbočné jímce s označením „Šst.“, a to u křižovatky ulic Masarykova – Zábělská. Podzemní vedení navrhované horkovodní přípojky bude provedeno v dimenzi 2x DN 80/180 (před lomem L5 zredukováno na dimenzi 2 x DN 50/140) v celkové délce cca 205 m a bude provedeno předizolovaným potrubním systémem pro přímé ukládání do země. Zároveň s potrubím budou do výkopu uloženy sdělovací kabely pro přenos dat.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Doubravka.
Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: tel.: +420 377 180 160, mob.: +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1667433600 3.11.2022 1670198400 5.12.2022
Vysokotlaký plynovod DN 500/400

ID: Elektrárny Opatovice / 29587

Tender description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci zakázky na výstavbu nového vysokotlakého plynovodu DN 500/400, napojeného na stávající distribuční plynovod DN 500 v majetku společnosti GasNet, s.r.o. Celková délka plynovodu DN 500/400 činí cca 237 m. Plynovod DN 500/400 je zakončen hlavním uzávěrem plynu (HUP) na pozemku zadavatele. Veřejná zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v zadávací dokumentaci.

Contact person:
Name: Martina Horáčková
Phone: +420466843565
E-mail:

Tender web page link

1668038400 10.11.2022 1670457600 8.12.2022
GENERÁLNÍ OPRAVA TG 21 A STŘEDNÍ OPRAVA TG 22

ID: United Energy / 29597

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení generální opravy strojní části TG21 a střední opravy TG 22 v teplárně Komořany dle technické dokumentace, která je součástí Pozvánky.

Contact person:
Name: Ing. František Landa
Phone: 724 499 886
E-mail:

Tender web page link

1668988800 21.11.2022 1673827200 16.1.2023
3D seismic measurements and measured seismic data processing in area Ptruksa, Slovakia

ID: Nafta / 29599

Tender description:
3D seizmické merania a vyhodnotenie nameraných seizmický dát v oblasti Ptrukša, Slovenská republika na: A) „Prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov ložiska Ptrukša v súvislosti s projektom H2I-S&D pre možnosť skladovania vodíka resp. zmesi vodíka a zemného plynu“,
B) „Vyhľadávanie a prieskum ložísk horľavého zemného plynu v PÚ Pavlovce nad Uhom a PÚ Beša“.
Odkaz:
www.nafta.sk
https://nafta.1803sw.com/?akce=procesy2/vyzva&id_obchodni_pripady=2401

Contact persons:
Name: Ing. Matúš Jurových PhD.
Phone: +421 2 4024 2674
E-mail:

Name: Ing. Jaroslav Kuník
Phone: +421346974681
E-mail:

Tender web page link

1668988800 21.11.2022 1669939200 2.12.2022
Construction of Waste-to-Energy Facility EVO – Komořany, Most

ID: United Energy / 29604

Tender description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výstavbou zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most.

Výběrové řízení bylo zveřejněno na VVZ pod číslem Z2022-047348 a je realizováno prostřednictvím elektronického nástroje eZAKÁZKY na (URL) https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/afad761b-b55c-43d9-93f5-060173e5fd3c/zakazka/P22V00000002.

Contact persons:
Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420 606 633 310
E-mail:

Name: Vladimír Hyneš
Phone: +420 733 628 858
E-mail:

Tender web page link

1669075200 22.11.2022 1673913600 17.1.2023
GO heat networks II. A stage Most

ID: Severočeská teplárenská / 29606

Tender description:
Předmětem generální opravy je výměna dožívajícího potrubí DN 500 uloženého v neprůlezném TK v celkové délce cca 2 x 375 m, vč. výměny všech odvzdušňovacích a vypouštěcích souprav v daném úseku vč. výměny přípojek DN 100 v šachtě Š3 a DN 80 v šachtě Š1. Nová odbočka bude pouze DN 80 pro VS 2, odbočka DN 100 pro VS 18 (pouze odbočení v šachtě 3) byla vyměněna v rámci GO V. etapy. Po otevření topného kanálu budou přeměřeny stávající poloměry ohybů tak, aby nedošlo k použití nevhodných ohybů s jiným poloměrem (v nezávislosti na navržené ohyby v projektové dokumentaci). Dále je nutno uvažovat s nutností osazení 2 ks klenutých den v souvislosti s možností rozdělení trasy a odstávky do dvou úseků tak, aby vždy byl jeden úsek v provozu. V rámci opravy bude provedena i sanace tělesa topného kanálu a šachet, vč. výměny konzolí pod uložením.

Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronické nákupní aukce „ERMMA“
(aukční síň PRO ebiz).

Contact person:
Name: Vladimír Hyneš
Phone: +420 733 628 858
E-mail:

Tender web page link

1669075200 22.11.2022 1674432000 23.1.2023
SO TG 6

ID: United Energy / 29610

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení střední opravy strojní části TG 6 v teplárně Komořany dle technické dokumentace, která je součástí Pozvánky.

Contact person:
Name: Landa
Phone: 724 499 886
E-mail:

Tender web page link

1669161600 23.11.2022 1672963200 6.1.2023
BO K 10

ID: United Energy / 29612

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení běžné opravy strojní části fluidního kotle K 10 v teplárně Komořany dle technické dokumentace, která je součástí Pozvánky.

Contact person:
Name: Landa
Phone: 724 499 886
E-mail:

Tender web page link

1669161600 23.11.2022 1671062400 15.12.2022
Renewal of OH5 and OH6 gas heating - contractor

ID: Nafta / 29614

Tender description:
Realizácia Diela Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 podľa PD vypracovanej spoločnosťou GAS Oil Technology a.s. číslo 0261-22-60 vrátane vykonania predpísaných skúšok, revízií, zaškolenia a dodania kompletnej sprievodnej dokumentácie.
Odkaz: www.nafta.sk

Contact persons:
Name: Ing. Matúš Jurových PhD.
Phone: +421 2 4024 2674
E-mail:

Name: Antonia Cavalli Mgr. PhD.
Phone: +421905465634
E-mail:

Tender web page link

1669161600 23.11.2022 1671667200 22.12.2022
Zmena zapojenia elektro ohrievačov kompenzátora objemu EOKO v SE-EMO

ID: Slovenské elektrárně / 29617

Tender description:
Zmena zapojenia elektro ohrievačov kompenzátora objemu EOKO v SE-EMO

Contact person:
Name: Andrea Fitošová
Phone: +421 910673839
E-mail:

Tender web page link

1669334400 25.11.2022 1669766400 30.11.2022