Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Modernizace stabilního hasicího zařízení zauhlovacího mostu

ID: Plzeňská teplárenská / 24098

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je modernizace dožitého stabilního hasicího zařízení zauhlovacího mostu v prostoru podél pásových dopravníků 4A a 4B v Plzeňské teplárenské, a.s., areál ENERGETIKA, dle vypracované Projektové dokumentace pro provedení stavby.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1564012800 25.7.2019 1576454400 16.12.2019
VN káblové koncovky a spojky zmrštiteľné za studena

ID: Stredoslovenská distribučná / 24536

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa VN káblových koncoviek a spojok zmrštiteľných za studena.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=dcb3ec9ad0632f5845e9fd481a948438&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Mária Tatárová
Telefon: +421 41 519 2420
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1572307200 29.10.2019 1575849600 9.12.2019
Dodávky ocelového potrubí

ID: Severočeská teplárenská / 24542

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Dodávky ocelového potrubí“ je závazek Účastníka, resp. Dodavatele dodávat Zadavateli ocelové potrubí a oblouky (dále též jen „Ocelové potrubí“) dle jednotlivých objednávek Zadavatele, resp. dílčích smluv, které bude Dodavatel uzavírat se Zadavatelem za podmínek stanovených Rámcovou dohodou. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.e-zakazky.cz/

Zadavatel uvádí, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou.
Zakázka je zadávána v otevřeném řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.
Jedná se o zakázku, kde Zadavatel v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) žádá o příjem dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je uveřejněno v Úředním věstníku EU (TED) a ve Věstníku veřejných zakázek.
Zveřejnění veřejné zakázky má následující identifikační znaky:
Název veřejné zakázky: Dodávky ocelového potrubí
Evidenční číslo Zakázky: Z2019-038363
Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je přístupné na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz pod výše uvedeným evidenčním číslem Zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1572393600 30.10.2019 1574985600 29.11.2019
Realizace stavby „REKO TN Litvínov“

ID: Severočeská teplárenská / 24544

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané trasy je 6.761 m.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího tepelného napaječe Litvínov mezi sekčními uzávěry SU 3 až SU 10 v rozsahu a dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 – sekční uzávěry SU 10“ vypracované společností Bilfinger Tebodin Czech Republic, s. r. o., pod archivním č. 0245 – 000 - 51, z ledna 2019.
Podrobnější popis předmětu plnění veřejné zakázky (místo plnění, požadavky na termíny plnění, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, služeb a požadovaných standardů) je uveden v Zadávací dokumentaci. Zakázka bude mít charakter provedení „na klíč“.
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.e-zakazky.cz/

Zadavatel uvádí, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou.
Zakázka je zadávána v otevřeném řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.
Jedná se o zakázku, kde Zadavatel v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) žádá o příjem dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zadavatel informuje, že uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek Oznámení o zahájení Zadávacího řízení na veřejnou zakázku mající následující identifikační znaky:
Název veřejné zakázky: Dodávky ocelového potrubí
Evidenční číslo Zakázky: Z2019-038360
Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je přístupné na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz pod výše uvedeným evidenčním číslem Zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Jméno: Ing. jaromír Kneifl
Telefon: +420606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1572393600 30.10.2019 1575244800 2.12.2019
Manufacture,Fabrication and Supply of Replacement Forgings for EP Langage Ltd

ID: EP Langage / 24552

Předmět a popis VŘ:

Kontaktní osoby:
Jméno: Kim Worthington
Telefon: 07557616537
E-mail:

Jméno: Chris Quirk
Telefon: 07789572706
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1572480000 31.10.2019 1574380800 22.11.2019
Pripojovacia sada a NN ističe (retrofity)

ID: Stredoslovenská distribučná / 24564

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Pripájacie sady a NN ističe (retrofity). Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s vymeniteľnými elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b5a77d4db298c8f7b8573853581a4ad&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 41 519 2939
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1572825600 4.11.2019 1576195200 13.12.2019
Výber externých partnerov na zabezpečenie nepriameho predaja elektriny a plynu v segmente B2C – Malí a strední podnikatelia a Domácnosti pre rok 2020 – 2021

ID: Stredoslovenská Energetika / 24581

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tohto obstarávania je výber externých partnerov na zabezpečenie nepriameho predaja elektriny a plynu v segmente B2C - Malí a strední podnikatelia a Domácnosti pre rok 2020 - 2021. Kritériom pre úspech v
súťaži za predpokladu splnenia podmienok súťaže a požiadaviek navrhovateľa je akceptovanie provízií navrhovateľa.
Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Marta Škrkoňová
Telefon: +421 41 519 2926
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1573430400 11.11.2019 1574985600 29.11.2019
Horkovody a teplovody – rekonstrukce II.

ID: Plzeňská teplárenská / 24593

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody a teplovody – rekonstrukce II.", ID VZ0080927, je:

• Rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Na Dlouhých v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu.

Celé dílo bude provedeno v k.ú Doubravka.

Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na:
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz//zadavani-zakazek/

Kontaktní osoby:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1573516800 12.11.2019 1576195200 13.12.2019
Horkovody a teplovody – rekonstrukce III.

ID: Plzeňská teplárenská / 24597

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody a teplovody – rekonstrukce III.", ID VZ0080933, je:

• Rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Sokolovská v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu.

Celé dílo bude provedeno v k.ú Bolevec.

Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na:
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz//zadavani-zakazek/


Kontaktní osoby:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1573516800 12.11.2019 1576195200 13.12.2019
Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu II.

ID: Plzeňská teplárenská / 24602

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu II.“ je rekonstrukce technologie ÚT, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň a v k.ú Bolevec. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/.

Kontaktní osoby:
Jméno: Mgr. Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1573516800 12.11.2019 1576454400 16.12.2019
Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu III.

ID: Plzeňská teplárenská / 24605

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu III.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, k.ú. Bolevec a k.ú. Skvrňany. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/.

Kontaktní osoby:
Jméno: Mgr. Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1573516800 12.11.2019 1576454400 16.12.2019
Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu IV.

ID: Plzeňská teplárenská / 24609

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu IV.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zásobníků TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Bolevec, k.ú. Skvrňany, k.ú. Hradiště u Plzně a k.ú. Doubravka. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/.

Kontaktní osoby:
Jméno: Mgr. Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1573516800 12.11.2019 1576627200 18.12.2019
Dodávka rozvádzačov na stavbu TR 110 kV Bystričany

ID: Stredoslovenská distribučná / 24613

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na stavbu TR 110 kV Bystričany.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ff1dd3a091b5d2653dc8fc767cfe0853&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Bačinská
Telefon: +421 41 519 2178
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1573689600 14.11.2019 1574726400 26.11.2019
Vonkajšia inšpekcia plynovodných potrubí na úseku od štátnej cesty Trstín – Bíňovce po štátnu hranicu SR/Rakúsko a SR/ČR

ID: Eustream / 24615

Předmět a popis VŘ:
Vonkajšia inšpekcia plynovodných potrubí na úseku od štátnej cesty Trstín - Bíňovce po štátnu hranicu SR/Rakúsko a SR/ČR v celkovej dĺžke 432 km.

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Gažová
Telefon: +421 (2) 6250 7147
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1573776000 15.11.2019 1575244800 2.12.2019