ESG politiky

 • 01Základní politika ESG

  Tento dokument vymezuje komplexní rámec politik a hlavní zásady skupiny EPH a zároveň definuje základní principy politik v oblasti udržitelnosti pro společnost EPH a její dceřiné společnosti. Zahrnuje nejpodstatnější témata týkající se dopadů na životní prostředí, sociálních aspektů a udržitelné správy a řízení. Následující specificky zaměřené politiky slouží jako doplňky k této rámcové politice.

  EPH si je vědoma dopadu svých aktivit na životní prostředí. Dodržováním základních principů odpovědného chování v oblasti ochrany životního prostředí, změny klimatu, standardů kvality, udržitelné výroby a produktů, efektivního využívání zdrojů a environmentálního vzdělávání skupina minimalizuje dopad svých podnikatelských aktivit na životní prostředí a přispívá k udržitelnému rozvoji.

  EPH si zároveň uvědomuje společenské dopady svého podnikání, a proto dbá na dodržování základních principů odpovědného chování v oblasti tvorby hodnot, lidských práv, hospodářského a sociálního rozvoje, přístupu k základním službám, dialogu se všemi zúčastněnými stranami, zásad udržitelného rozvoje, rovných příležitostí, transparentní komunikace, odpovědnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby její podnikatelské aktivity pozitivně přispívaly dané komunitě a jejímu udržitelnému rozvoji.

  V neposlední řadě, pokud jde o správu a řízení, má EPH na paměti dopady svých aktivit na tvorbu ekonomických hodnot. Dodržováním základních zásad odpovědného chování, pokud jde o etiku, udržitelné hospodaření, řízení rizik, plnění cílů a závazků, odpovědné financování, management a dodržování právních předpisů, zajišťuje, aby její podnikání pozitivně přispívalo ekonomice a udržitelnému růstu.

  Stáhnout Základní politiku ESG

 • 02Environmentální politika

  V souladu s Environmentální politikou se EPH zavazuje provádět své obchodní aktivity zodpovědně a způsobem bezpečným pro životní prostředí. Aby skupina dostála svým environmentálním závazkům, sleduje a řídí veškeré pozitivní i negativní dopady své činnosti a snaží se snižovat svůj negativní vliv na životní prostředí a zvyšovat své přínosy. Tato politika definuje závazky skupiny EPH týkající se jejího jednání, které má přímý nebo nepřímý dopad na životní prostředí. Environmentální politika popisuje základní principy, kterými se skupina řídí v oblasti změny klimatu a snižování uhlíkové stopy, ochrany biologické rozmanitosti, systému environmentálního řízení, dopadů jejího produktového portfolia na životní prostředí, efektivity práce se zákazníky, dodržování právních předpisů, podpory obnovitelných a čistých zdrojů energie, efektivního využívání zdrojů a energie, nakládání s odpady a řízení konce životnosti.

  Stáhnout Environmentální politiku

 • 03Politika provozu

  Politika provozu definuje naše závazky z pohledu jednání, které má přímý či nepřímý dopad na bezpečnost a efektivitu. Vytyčuje základní principy, jimiž se řídíme v otázkách přístupu k základním službám pro naše zákazníky v podobě cenově dostupných, vysoce kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny, plynu a tepla, řízení bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a všech zúčastněných stran, spolehlivého a kvalitního provozu zařízení bezpečného pro životní prostředí, společenských dopadů našich produktů a inovací a modernizace ve všech oblastech naší činnosti – výrobě, přenosu a distribuci, krizovém managementu, zapojení partnerů a odpovědném marketingu.

  Stáhnout Politiku provozu

 • 04Kodex jednání

  Kodex jednání definuje naše standardy chování, které jsou praktickým vodítkem při našem každodenním podnikání, a zavazuje všechny zaměstnance k osobní odpovědnosti za činnost a dobré jméno skupiny v zájmu zachování dobrých vztahů se všemi partnery.

  V souladu s Kodexem jednání patří mezi naše hlavní závazky vůči obchodním partnerům dodržování všech závazných právních předpisů, důvěryhodnost a zodpovědnost, dodržování zásad korektní soutěže a transparentní komunikace, poskytování spolehlivých informací a odpovídající řízení rizik.

  Vůči našim zákazníkům jednáme v rámci našich marketingových aktivit zodpovědně a korektně, usilujeme o otevřený dialog se zákazníky a dbáme na bezpečnost jejich citlivých údajů.

  Mezi naše hlavní závazky vůči zaměstnancům EPH patří zajištění rovných příležitostí a zamezení všech forem diskriminace jak vůči stávajícím, tak i potenciálním zaměstnancům, vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, zajištění svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání, soustavné vzdělávání a rozvoj talentů.

  Vůči našim dodavatelům prosazujeme zásadu nejvyšší kvality a objektivity a podporujeme je, aby nejen dodržovali platné právní předpisy, ale také se řídili podobnými zásadami, které jsme zavedli my.

  V neposlední řadě jsme zavázáni vůči komunitám minimalizovat dopad našich činností na životní prostředí, udržovat příslušné standardy systémů environmentálního managementu, bránit a prosazovat lidská práva v souladu s Deseti zásadami Globálního paktu OSN a zohledňovat sociální dopady našich činností.

  Stáhnout Kodex jednání

 • 05Nákupní politika

  EPH se zavazuje provádět své obchodní aktivity transparentně a profesionálně a stejné jednání očekává i od svých dodavatelů. Abychom tomuto závazku dostáli, důsledně prověřujeme klíčové dodavatele a ujišťujeme se, že jsou si vědomi daných principů. Nákupní politika definuje závazky týkající se všech nákupních procesů a rovněž požadavky, které skupina klade na své dodavatele. Je pro nás zásadní, aby naši dodavatelé dodržovali právní předpisy a principy etického obchodního jednání, dbali na lidská práva, pracovní podmínky, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

  Stáhnout Nákupní politiku

 • 06Tax Governance Policy

  Politika pro správu daní zajišťuje soulad se všemi platnými daňovými právními předpisy v rámci naplňování zájmů společnosti a podpory dlouhodobé obchodní strategie, jejímž cílem je eliminovat daňová rizika a neefektivitu při realizaci obchodních rozhodnutí. V rámci řešení rizika neplnění daňových povinností a dalších zjištěných daňových rizik jsou významné transakce posuzovány schválenými daňovými experty. Účelem této politiky je zajištění souladu s daňovými předpisy v různých zemích a regionech, v nichž skupina působí, prevence a zmírňování zásadních daňových rizik a posilování vztahů s orgány finanční správy.

 • 07Politika proti korupci a úplatkářství

  Účelem Politiky proti korupci a úplatkářství je zajistit dodržování všech platných právních předpisů v oblasti potírání korupce a úplatkářství a dbát na společenskou odpovědnost podnikání skupiny EPH. Skupina EPH se zavazuje vykonávat své obchodní aktivity čestným a etickým způsobem a totéž očekává od svých zaměstnanců a obchodních partnerů. EPH a její akcionáři netolerují žádnou formu korupce, ať aktivní, či pasivní, přímou, či nepřímou, a působí proti korupci ve všech jejích formách. EPH neudržuje obchodní vztahy s takovými partnery, o nichž je známo, že porušují principy, na nichž je tato politika založena. Zlatým pravidlem skupiny EPH je, že raději ztratí určitou obchodní příležitost, než aby se dopustila nezákonného nebo neetického jednání.

  Tato politika stanoví principy prevence korupce a úplatkářství, včetně procedury KYC a tzv. pravidla čtyř očí. Politika striktně zakazuje zaměstnancům EPH účastnit se jakékoli formy úplatkářství (nabídky, příslibu, poskytnutí, přijetí či vyžadování jakékoli výhody, které mají motivovat k jednání, jež je nezákonné nebo představuje narušení důvěry, a to včetně nezákonných provizí výměnou za určitý obchodní prospěch či výhodu), korupce (zneužití svěřené pravomoci či funkce k získání osobního prospěchu, jež zahrnuje veškeré formy úplatkářství) a dále odměn za urychlené vyřízení (poskytnutí finančních prostředků nebo jiných výhod úředním osobám za účelem urychlení či usnadnění úředního úkonu, který patří do jeho běžné agendy). Dále tato politika upravuje nabízení a přijímání darů, projevů pohostinnosti a dalších výhod, zakazuje poskytování příspěvků politickým stranám a hnutím a stanoví pravidla podpory charitativních projektů. Politika dále řeší otázky seznamování s danou problematikou a školení, podávání podnětů, monitoringu a kontroly jejího provádění a evidence jejích porušení a příslušných sankcí.

  Stáhnout Politiku proti korupci a úplatkářství

 • 08Politika proti finanční trestné činnosti

  Účelem Politiky proti finanční trestné činnosti je zajistit, aby skupina EPH, její zaměstnanci a obchodní partneři nebyli vystaveni finanční trestné činnosti, včetně praní peněz a financování terorismu. K tomu je třeba identifikovat potenciální oblasti, v nichž může docházet k finanční trestné činnosti, posilovat opatření k minimalizaci rizik a dodržovat veškeré požadavky stanovené právními a správními předpisy. Skupina EPH nevstupuje do obchodních vztahů s partnery, o nichž je známo, že porušují zásady stanovené v této politice. Je přesvědčena, že je nanejvýš důležité potírat finanční kriminalitu, a zavazuje se učinit veškerá nezbytná opatření k tomu, aby těmto činnostem zamezila. Zlatým pravidlem skupiny EPH je, že raději ztratí určitou obchodní příležitost, než aby se dopustila nezákonného nebo neetického jednání.

  Tato politika stanoví principy předcházení finanční trestné činnosti, včetně procedury KYC, tzv. pravidla čtyř očí a limitů pro platby v hotovosti a zdůrazňuje význam provádění due diligence u obchodních partnerů. Politika dále řeší otázky seznamování s danou problematikou a školení, podávání podnětů, monitoringu a kontroly jejího provádění a rovněž příslušných sankcí.

  Stáhnout Politiku proti finanční trestné činnosti

 • 09Sankční politika

  Účelem Sankční politiky je zajistit ve skupině EPH dodržování sankcí, tj. zajistit, aby skupina EPH a/nebo kterýkoli z jejích zaměstnanců nezakládali ani neudržovali obchodní vztahy a neprováděli žádné transakce se sankcionovanými osobami, subjekty nebo státy. Politika se zabývá hospodářskými a finančními sankcemi a obchodními embargy či jinými restriktivními opatřeními ukládanými, prováděnými nebo uplatňovanými ze strany USA, OSN, EU či Velké Británie.

  Skupina EPH je přesvědčena, že sankce jsou důležitým nástrojem k potírání terorismu a zachování, případně obnovení, mezinárodního míru a bezpečnosti. EPH se zavazuje, že nebude uzavírat obchodní transakce s partnery, na něž se vztahují sankce, ani s partnery ze sankcionovaných států. Nebude rovněž uzavírat obchodní vztahy s partnery, o nichž je známo, že porušují zásady stanovené v této politice. Zlatým pravidlem skupiny EPH je, že raději ztratí určitou obchodní příležitost, než aby se dopustila nezákonného nebo neetického jednání.

  EPH uplatňuje vhodná opatření a postupy na základě posuzování rizik tak, aby mohla své úsilí zaměřit na oblasti, v nichž se riziko nedodržování sankcí jeví jako vyšší. S ohledem na povahu své činnosti považuje EPH riziko nedodržení právních předpisů v souvislosti s finančními sankcemi za vyšší než v jiných oblastech. Tato politika popisuje posuzování rizik na základě procedury KYC a rovněž opatření k jejich zmírnění. V oblasti prosazování sankčních systémů EPH aktivně spolupracuje s dozorovými a regulatorními orgány a řádně a včas oznamuje příslušným orgánům jakékoli porušení sankčního režimu. Politika dále řeší otázky seznamování s danou problematikou a školení, podávání podnětů, monitoringu a kontroly jejího provádění a rovněž příslušných sankcí.

  Stáhnout Sankční politiku

 • 10Politika ochrany hospodářské soutěže

  Účelem politiky je zajistit, aby všichni zaměstnanci dodržovali pravidla hospodářské soutěže a byli si vědomi závažných důsledků jejich případného porušení. Pravidla hospodářské soutěže zahrnují právní předpisy přijaté Evropskou unií a jejími členskými státy pro úpravu obchodních styků předcházením protiprávního omezování hospodářské soutěže, určování cen a vzniku monopolů, dále pro podporu hospodářské soutěže a podporu výroby kvalitního zboží a poskytování kvalitních služeb za nejnižší ceny, a to především s cílem chránit prospěch lidí a zajistit, aby byly potřeby zákazníků uspokojovány výrobou a prodejem zboží za přiměřené ceny.

  Skupina EPH se zavazuje respektovat otevřené trhy a korektní hospodářskou soutěž. V případě potřeby uplatňuje vhodná opatření a postupy k předcházení porušování pravidel hospodářské soutěže. Politika upozorňuje na důsledky, které s sebou porušování pravidel hospodářské soutěže může nést, a popisuje vhodná opatření, postupy a zásady chování, které má EPH na základě posuzování rizik uplatňovat tak, aby mohla zaměřit své úsilí na oblasti, kde se riziko nedodržování pravidel hospodářské soutěže jeví jako vyšší.

  Stáhnout Politiku ochrany hospodářské soutěže

 • 11Směrnice KYC

  Ačkoli právní předpisy nestanoví požadavek na zavedení formálních postupů pro prokazování totožnosti obchodních partnerů EPH, při navazování nových obchodních vztahů nebo při zvažování významných jednorázových transakcí se očekává a je rozumné, aby se vedení společností ve skupině EPH ujistilo o totožnosti stran, s nimiž uzavírá transakce.

  Směrnice KYC popisuje postupy k ověření totožnosti a vhodnosti obchodního partnera s cílem podpořit efektivní rozhodování EPH a zmírnit tak finanční, regulatorní a reputační rizika a zajistit soulad s právními předpisy a pravidly. Dále stanoví základní principy rozdělení pravomocí a povinností týkajících se provádění procedury KYC podle Směrnice KYC mezi odděleními a orgány společností ve skupině EPH, včetně tzv. principu čtyř očí.

  Před uzavřením obchodního vztahu společnost ve skupině EPH pečlivě prověří potenciální obchodní partnery v souladu se Směrnicí KYC. Po shromáždění informací a údajů z veřejných a jiných spolehlivých zdrojů nebo po vyplnění Dotazníku KYC potenciálním obchodním partnerem a poskytnutí požadovaných dokumentů společnost ve skupině EPH tyto informace  a údaje vyhodnotí, prověří, zda se na obchodního partnera vztahují sankce, a posoudí, zda vytvoření obchodního vztahu s obchodním partnerem nepředstavuje riziko porušení právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz, financování terorismu nebo daňových podvodů. Pokud by postup podle Směrnice KYC vedl k jakýmkoli obavám či nesrovnalostem ohledně totožnosti a vhodnosti obchodního partnera, přijme společnost ve skupině EPH odpovídající opatření ke zmírnění rizik uvedená ve Směrnici KYC, včetně rozhodnutí nevstupovat do daného obchodního vtahu nebo neuskutečnit danou obchodní transakci.

  Směrnice KYC ukládá každé společnosti ze skupiny EPH povinnost implementovat do svých interních procesů a provozních pravidel opatření a postupy pro identifikaci obchodních partnerů a posouzení jejich vhodnosti, které jsou nezbytné a přiměřené s ohledem na profil a charakter činnosti a obchodních vztahů příslušné společnosti ve skupině EPH.

 • 12Politika ochrany biologické rozmanitosti

  Podpora hospodářského a sociálního rozvoje, ohleduplný přístup k životnímu prostředí a podpora biologické rozmanitosti představují nejdůležitější firemní hodnoty skupiny EPH, které ovlivňují všechny její kroky. V tomto ohledu potvrzuje Politika ochrany biologické rozmanitosti závazek skupiny EPH k podpoře udržitelného rozvoje a zvyšování efektivity, jenž je zakotven i v dalších politikách skupiny EPH, například Základní politice či Environmentální politice. Skupina EPH si je vědoma toho, že ochrana a podpora biologické rozmanitosti představuje strategickou hodnotu pro všechny společnosti ve skupině a touto politikou vytváří ucelený a jednotný rámec pro své závazky a základní zásady v oblasti ochrany biologické rozmanitosti.

  Ve snaze minimalizovat dopady na životní prostředí a předcházet jim klade skupina EPH důraz na modernizaci procesů a zařízení, zavádění a zachovávání odpovídajících standardů pro systémy environmentálního managementu a zvyšování povědomí zaměstnanců a obchodních partnerů o ochraně životního prostředí.

  Jedním z hlavních cílů skupiny EPH je ochrana biologické rozmanitosti v lokalitách, v nichž působí. Politika zajišťuje, aby byla pravidelně monitorována a vyhodnocována potenciální rizika v oblasti plánování a provozu. Tyto aktivity doplňují konzultace s odborníky a komunikace s místními komunitami, což vede ke zmírňování potenciálních negativních dopadů. Cílem skupiny EPH však není pouhá minimalizace negativních dopadů, nýbrž převzetí aktivní role v podpoře a ochraně ekosystémů a ohrožených druhů.

  Stáhnout Politiku ochrany biologické rozmanitosti

 • 13Politika pro podávání oznámení

  Skupina EPH je přesvědčena, že možnost otevřeně upozorňovat na porušení právních předpisů a vznášet podněty je zásadní pro zajištění bezpečnosti, dodržování právních a finančních předpisů a v konečném důsledku i pro úspěšné podnikání. Skupina EPH se zasazuje o podporu kultury otevřenosti, integrity a odpovědnosti a vybízí a podporuje zaměstnance, kteří mají významné podněty týkající se jakéhokoli aspektu podnikání, aby vystoupili a vyjádřili se bez obav z nepříznivých osobních důsledků.

  Účelem Politiky je dát zaměstnancům možnost vznášet podněty týkající se dodržování stanovených pravidel a podezření ze spáchání protiprávního jednání bez obav z odvetných opatření a stanovit způsob podávání jakýchkoli oznámení a jejich řešení, včetně vzorového postupu, který je třeba dodržovat.

  Politika platí pro všechny zaměstnance skupiny EPH ve všech zemích a na všech územích, v nichž skupina EPH působí, a týká se případů, kdy zaměstnanec v dobré víře vznese podnět týkající se jakéhokoli skutečného či možného porušení právních předpisů, nařízení či politik skupiny EPH.

  Stáhnout Politiku pro podávání oznámení

 • 14Politika pro správu integrity majetku

  Skupina EPH si je vědoma toho, že v oblasti správy integrity majetku je zásadní dosáhnout vyváženého poměru v rámci projektování, údržby a nahrazování aktiv v průběhu jejich životního cyklu (včetně řešení degradace majetku) na straně jedné a finanční a časové nákladnosti a potřebných zdrojů na straně druhé.

  Účelem této politiky je upravit zásady a postupy pro rozhodování o správě majetku ve skupině EPH tak, aby bylo zajištěno odpovědné řízení rizik spojených se správou integrity majetku v rámci všech zařízení, která skupina EPH navrhuje, buduje nebo provozuje, a aby tak skupina splnila svůj úkol dodávat vysoce kvalitní produkty a služby v udržitelném a bezpečném prostředí.

  Politika se týká veškerého majetku ve vlastnictví skupiny EPH a zároveň všech aspektů tohoto majetku, včetně jeho návrhu, výstavby, provozu, údržby a likvidace. Skupina EPH může být rovněž odkázána na přírodní zdroje či jiný majetek, který není v jejím vlastnictví. Pokud ke své činnosti skupina využívá takovýto majetek, spolupracuje s vlastníkem majetku a prosazuje zásady zakotvené v této politice.

  EPH se zavazuje zajistit, aby všichni zaměstnanci a celé týmy ve skupině EPH jednali v souladu se zásadami stanovenými touto politikou, a dále zajistit takovou správu svých aktiv, která povede k maximalizaci výhod, snižování rizik a poskytování služeb zákazníkům na dostatečné úrovni, bezpečně a udržitelným způsobem.

  Stáhnout Politiku pro správu integrity majetku

 • 15Politika rovných příležitostí, rozmanitosti a inkluze

  Účelem této politiky je zajistit, abychom splnili náš závazek podporovat rovné příležitosti, rozmanitost a inkluzi na pracovišti a eliminovat nezákonnou diskriminaci. Cílem je, aby zaměstnanci přicházeli ze všech částí společnosti, a tím odráželi celé spektrum našich zákazníků, a aby se každý zaměstnanec cítil respektován a mohl podávat co nejlepší výkony. Skupina EPH usiluje o to, aby se zaměstnanci cítili na pracovišti bezpečně a komfortně. Je si vědoma toho, že zaměstnanci jsou nejcennějším kapitálem a snaží se získávat a udržet pracovníky s nejrůznějšími schopnostmi a zkušenostmi, přicházející z nejrůznějších prostředí, protože tak je schopna nabízet vysoce kvalitní produkty a služby. Vážíme si toho, že naši zaměstnanci vnášejí na pracoviště široké spektrum dovedností a nápadů. Skupina EPH netoleruje ani nezákonnou diskriminaci zákazníků či veřejnosti.

  Stáhnout Politiku rovných příležitostí, rozmanitosti a inkluze

 • 16Zásady kybernetické bezpečnosti

  Účelem politiky je vyjádřit závazek skupiny EPH provádět obchodní aktivity se zvláštním důrazem na ochranu informací a využívání technologií a digitálních služeb a reagovat tak na neustále se rozvíjející složité prostředí informačních technologií, nové bezpečnostní hrozby a regulatorní požadavky. V této souvislosti politika zdůrazňuje následující klíčové zásady kybernetické bezpečnosti: zajištění organizace a řízení bezpečnosti, hodnocení rizik, přijetí bezpečnostních politik, zvyšování informovanosti v oblasti bezpečnosti, zajištění odpovídající správy aktiv, správu identit a řízení přístupů, bezpečné propojení a vzdálená pracoviště, ochranu před škodlivým softwarem, správu hrozeb a zranitelných míst, sledování a průběžné vyhodnocování rizik, patch management a bezpečnou konfiguraci, bezpečnost sítě, kybernetickou odolnost, kontinuitu provozu, spolehlivý dodavatelský řetězec, fyzickou ochranu, průmyslové řídicí systémy (PŘS), bezpečnost lidských zdrojů a bezpečnost v rámci životního cyklu IT a PŘS.