zabezpečuje spolehlivé, bezpečné a cenově dostupné dodávky energie a tepla evropským domácnostem a podnikům. EP Infrastructure zodpovídá především za nepřerušovaný tok, uchovávání a distribuci zemního plynu – nezastupitelné komodity, která je díky své flexibilitě ideálním partnerem pro obnovitelné zdroje energie během transformace energetického systému. Společnost EPIF si je vědoma toho, že úloha zemního plynu je pouze dočasná, a proto zahájila projekty zaměřené na úpravu své stávající infrastruktury na bezemisní plyny jako například vodík.

produkuje elektřinu v sedmi evropských zemích skrze své vyvážené portfolio nízko-emisních, obnovitelných i tradičních zdrojů elektrické energie. Strategickým ukončováním těžební činnosti i uhelných provozů a masivními investicemi do nízko-emisních alternativ EP Power Europe aktivně přebírá zodpovědnost nejen za dekarbonizaci, ale také za potřeby obyvatel a zaměstnanců v dotčených regionech.

sdružuje společnosti ze skupiny EPH, které se zabývají logistikou se specializací na dopravní potřeby obchodních partnerů. Oblast aktivit zahrnuje nejenom železniční nákladní dopravu, spedici, pronájem železničního vozového parku a kombinovanou dopravu, ale také zajištění personálu a výcviku zaměstnanců pro práci na železnici. Poskytuje špičkové služby a komplexní logistická řešení.

EPH Other

Tranzit plynu

Eustream

Eustream provozuje tranzitní plynovod vedoucí přes Slovensko, jenž představuje koridor s jedinečnou polohou pro dodávky plynu na trhy střední a jižní Evropy bez ohledu na zdroj plynu a strukturu toků, jelikož je napojen na všechny sousední země. Obchodními partnery Eustreamu jsou velké energetické společnosti z členských i nečlenských zemí EU.

Více na www.eustream.sk

eustream_logo_color_min

Distribuce plynu a elektřiny

SPP – distribúcia 

je vlastníkem a provozovatelem plynové distribuční sítě, která pokrývá přibližně 98 % celkového objemu distribuovaného na území Slovenské republiky. Společnost odpovídá za spolehlivou, bezpečnou a efektivní distribuci zemního plynu z přepravních sítí přes distribuční soustavy ke koncovým zákazníkům a také za zajištění připojení k distribuční síti a odečty spotřeby zemního plynu.

Celková délka potrubí provozovaného společností SPP – distribúcia na všech tlakových úrovních je v současnosti 34 872 km. Více než 94 % obyvatel Slovenské republiky má přístup k zemnímu plynu, což staví Slovensko na druhé místo v Evropě, pokud jde o hustotu plynové sítě.

Společnost SPP – distribúcia je slovenským lídrem v oblasti distribuce zemního plynu, který poskytuje své služby více než 1,5 milionu koncových odběratelů připojených k distribuční plynové síti po celém Slovensku.

Více na www.spp-distribucia.sk

SPP_D_logo_min

 

 

Stredoslovenská energetika

je slovenský multikomoditní dodavatel energií. Kromě dodávek elektrické energie a plynu do více než 680 000 odběrných míst nabízí také komplexní řešení pro zvyšování efektivity využívání energií, optimalizaci poptávky a energetický management.

SSE také provozuje vlastní zařízení s kapacitami na výrobu elektřiny, včetně jedné výrobní kapacity (SSE-PD) poskytující podpůrné služby v denních hodinách, a také má své vlastní fotovoltaické kapacity pro výrobu elektřiny (SSE-Solar) a malé vodní elektrárny (SSE-MVE).

Díky své dceřiné společnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. je SSE druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku.

Více na www.sse.sk

sse-logo-min

 

 

EP Energy Trading

je jedním z významných dodavatelů elektřiny a zemního plynu v České republice a na Slovensku. EP Energy Trading dodává energie domácnostem, ale i velkým odběratelům, mezi něž patří významné společnosti a instituce z oblasti průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, státní správy a samosprávy. V současné době zajišťuje EP Energy Trading společně se svou dceřinou společností Dobrá Energie, s.r.o. dodávky do více než 140 000 odběrných míst.

Výhodou společnosti EP Energy Trading, a.s.je přístup k elektrárnám ze skupiny EP Energy, jako jsou Elektrárny Opatovice, Plzeňská teplárenská a United Energy. Díky tomu je pro své zákazníky stabilním partnerem a nabízí jistotu plnění smluvních povinností.

Společnost se na trhu pohybuje již 18 let.

Více na www.epet.cz

Skladování plynu

Nafta

je mezinárodní společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti podzemního skladování plynu a lídr v oblasti průzkumu a těžby uhlovodíků. Dále se zabývá výzkumnými aktivitami a projekty zaměřenými na skladování energie z obnovitelných zdrojů. NAFTA působí v zemích střední Evropy, a to nejen na Slovensku a v České republice, ale také v Německu, Rakousku a na Ukrajině.

Na Slovensku provozuje NAFTA systém podzemních zásobníků plynu s kapacitou 27,7 TWh. Provozní objem zásobníku je dynamická veličina, jejíž velikost závisí především na způsobu jeho využívání zákazníky. Podzemní zásobníky společnosti NAFTA jsou připojeny ke slovenské distribuční síti, tranzitnímu plynovodu Eustream a k Virtuálnímu obchodnímu uzlu v Rakousku.

Více na www.nafta.sk

Print

 

 

Pozagas

vlastní a provozuje podzemní zásobník zemního plynu poblíž města Malacky na Slovensku. Jeho skladovací kapacita je 6,9 TWh.

Společnost POZAGAS se od roku 1993 úspěšně věnuje poskytování služeb v oblasti podzemního skladování zemního plynu. Strategicky významná poloha v blízkosti hlavních evropských přepravních cest a Virtuálního obchodního bodu v Rakousku s vlastnictvím přímého napojení na jeho infrastrukturu staví společnost v prostředí liberalizovaného trhu se zemním plynem do pozice flexibilního a spolehlivého poskytovatele uskladňovacích služeb v tomto regionu.

Více na www.pozagas.sk

pozagas_logo

 

 

SPP Storage

je provozovatelem podzemního zásobníku plynu v Dolních Bojanovicích v České republice. Zásobník byl postaven v jedné z nejvýznamnějších ropoplynových lokalit v České republice a byl dokončen v roce 1999. Jeho skladovací kapacita 6,9 TWh. Má také přímé napojení do slovenské plynárenské sítě.

Více na www.sppstorage.cz

sppstorage-logo

 

NAFTA Speicher

je vlastníkem a provozovatelem podzemních zásobníků zemního plynu Breitbrunn/Eggstätt, Inzenham-West and Wolfersberg v Bavorsku o celkové kapacitě 19,9 TWh. Společnost se podílí nejen na provozu a rozvoji těchto tří skladovacích zařízení, ale i na propagaci úložišť a souvisejících služeb zásobníku Inzenham-West. NAFTA Speicher je dceřinou společností NAFTA – rostoucí mezinárodní společnosti specializující se nejen na provoz a rozvoj úložišť zemního plynu, ale i na průzkum a těžbu ropy a plynu ve střední Evropě. NAFTA Speicher profituje z rozsáhlých zkušeností, která její mateřská společnost nasbírala za 45 let působení v odvětví skladování zemního plynu. Společnost NAFTA působí mimo Německa i na slovenském a rakouském trhu, zároveň je provozovatelem databázových úložišť v České republice a na Slovensku.

Více na www.nafta-speicher.de

Teplárenství

Elektrárny Opatovice

Dodávají tepelnou energii pro téměř 63 000 domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. Soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice tvoří přibližně 320 km tepelných sítí. EOP patří mezi ekonomicky nejvýhodnější dodavatele tepelné energie v České republice. EOP zároveň ročně vyrobí více než 1 000 GWh elektrické energie, a to částečně v efektivním kogeneračním režimu. Zařízení elektrárny umožňuje dodávat rovněž regulační výkon, kterým pomáhá vyrovnávat bilanci v elektrizační soustavě, a umožňuje také fungovat v ostrovním módu a pokračovat v dodávkách elektřiny pro vyčleněné území v případě kolapsu celé elektrické rozvodné soustavy.

Více na www.eop.cz

EOP_logo_min

 

 

Plzeňská teplárenská

je největší společností na území Plzeňského kraje zabývající se výrobou elektrické a tepelné energie. Společnost dále distribuuje a dodává teplo, chlad, pitnou vodu, užitkovou vodu a stlačený vzduch více než 55 000 zákazníků.

Společnost provozuje tři kogenerační zařízení včetně jednoho zařízení na energetické využívání odpadu. Jako primární palivo pro výrobu tepla a elektřiny společnost využívá hnědé uhlí, biomasu a komunální odpad.

Pro provozovatele přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. poskytuje na základě dlouhodobé smlouvy certifikované podpůrné služby a pomáhá udržet rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektrické energii.

Více na www.pltep.cz

 

 

United Energy

je významným výrobcem tepla v severočeském regionu. Tepelnou energií zásobuje vice než 34 000 domácností v Mostě a Litvínově, dále průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituc. Část tepelné energie se prodává do sekundárních sítí dalších distributorů tepla. Celková délka tepelné distribuční sítě United Energy, vlastněná její dceřinou společností Severočeská teplárenská, činí přibližně 150 km potrubních rozvodů. United Energy provozuje teplárnu Komořany u Mostu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Tepelná energie je vyráběna spalováním energetického hnědého uhlí a biomasy v moderních fluidních kotlích při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. Ročně teplárna vyrobí až 10 000 TJ tepelné energie, která se využívá k výrobě elektřiny a tepla. Elektrická energie je vyráběna v teplárně Komořany na 8 turbogenerátorech o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe.

Více na www.ue.cz

united_energy_logo

 

Obnovitelné zdroje

Větrné elektrárny

VTE Pchery

Společnost VTE Pchery, s.r.o. provozuje větrné elektrárny u obce Pchery na Kladensku s instalovaným výkonem 2 x 3 MWe. Díky těmto parametrům je větrná elektrárna Pchery zařízením s největším jednotkovým instalovaným výkonem v ČR. Elektrárna byla uvedena do provozu v dubnu roku 2008, kdy celková investice dosáhla 190 milionů Kč.

Více na www.vtepchery.cz

 

 

Solární elektrárny

Greeninvest Energy

Společnost Greeninvest Energy, a.s. provozuje fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem 5,2 MWe v obci Ladná na Břeclavsku.

 

Powersun

Společnost Powersun a.s. provozuje fotovoltaické elektrárny v Hustopečích (1,1 MWe) a v Kyjově (2 MWe).

 

Triskata

Společnost Triskata, s.r.o. provozuje fotovoltaický zdroj s kapacitou 1 MWe ve Strážském na Slovensku.

 

Arisun

Společnost Arisun, s.r.o. provozuje fotovoltaický zdroj s kapacitou 1 MWe ve Strážském na Slovensku.

 

 

Bioplyn

Alternative Energy

Bioplynová stanice v Bošanech na Slovensku je zařízení využívající nejmodernější technologie pro energetické zhodnocovaní biologicky rozložitelného odpadu. Výsledkem procesu je výroba elektrické a tepelné energie a výroba certifikovaných průmyslových hnojiv.

Více na www.alternativenergy.sk

AE_logo

 

Další obnovitelné zdroje s regulovaným výkonem jsou uvedeny v segmentu EPPE.

Ostatní

AISE

Poradenská firma v oblasti efektivního využívání energií, komplexního energetického servisu a automatizace průmyslových energetik, energetických systémů a auditů.

Více na  www.aisezlin.cz 

AISE_logo_min

Flexibilní výroba elektrické energie

Itálie

EP Produzione

provozuje čtyři plynové a jednu uhelnou elektrárnu v Itálii s celkovým výkonem 3 907 MW a řadí se tak mezi nejvýznamnější hráče na energetickém trhu v zemi. Efektivní a vysoce výkonné elektrárny společnosti EP Produzione jsou řízeny v souladu s nejvyššími standardy v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a spolehlivosti.

Do flotily EP Produzione patří také černouhelná elektrárna Fiume Santo na Sardinii s čistým instalovaným výkonem přibližně 600 MW, která je považována za jedno z nejdůležitějších průmyslových zařízení na severozápadě Sardinie. Další čtyři plně konsolidované plynové elektrárny se nacházejí především na severu Itálie – Livorno Ferraris, Ostiglia, Tavazzano e Montanaso a Trapani.

Více na www.epproduzione.com

EP PRODUZIONElogo

 

Fusine Energia

Společnost Fusine Energia byla založena v roce 2006 za účelem získání povolení pro stavbu a provoz nové elektrárny na biomasu. Ta se nachází v severoitalské provincii Sondrino nedaleko Comského jezera a od června 2011 pracuje na plný výkon. Elektrárna o výkonu 6 MW je poháněna biomasou z dřevěných třísek pocházejících převážně z okolních regionů, což má pozitivní dopad na lokální ekonomiku. Zařízení ročně zpracuje 82 000 tun biomasy a vyprodukuje celkem 41 GWh elektrické energie, kterou dodává do více než 11 000 domácností.

Více na www.eppowereurope.cz

 

Ergosud S.p.A.

Společnost spravující termoelektrárnu ve Scandale v Itálii.

Více na www.ergosud.it

 

Velká Británie

EP Langage

je paroplynová (CCGT – Combined Cycle Gas Turbine) elektrárna umístěná poblíž Plymouthu v Devonu v jihozápadní Anglii. Výstavba areálu byla zahájena v roce 2008 a byla uvedena do provozu v roce 2010. Celková kapacita elektrárny činí 905 MW. Vysokotlaký parní systém umožňuje vysokou efektivitu na trhu (51,5 %), flexibilní konstrukce je schopna dvousměnného provozu a minimálního zatížení, čímž se zvyšují možnosti elektrárny. Využití kombinovaného cyklu poskytuje větší flexibilitu pro podpůrné a systémové služby pro National Grid, které napomáhají stabilitě sítě.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP South Humber Bank

je plynová elektrárna umístěná poblíž Stallingborough v Anglii. Celková instalovaná kapacita elektrárny je 1 365 MW. Stanice se skládá ze dvou samostatně operovatelných jednotek. Obě jednotky mají flexibilní konstrukci schopnou dvousměnného provozu s minimální zátěží, čímž se zvyšuje flexibilita elektrárny podobně, jako je to tomu v případě elektrárny Langage.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP Kilroot

Elektrárna Kilroot se nachází na východním pobřeží Severního Irska a provoz zahájila v roce 1981. Elektrárna disponuje instalovanou kapacitou 513 MW v duálních generátorech poháněných uhlím a ropou, dalších 142 MW ve čtyřech plynových turbínách a součástí areálu je také bateriové úložiště elektrické energie s kapacitou 10 MW, které je jediným funkčním síťovým bateriovým úložištěm v Irsku s možností instalace dalších baterií o kapacitě 30-100 MW. Společně s elektrárnou Ballylumford uspokojuje Kilroot přes 60 % poptávky po elektřině v Severním Irsku.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP Ballylumford

Elektrárna Ballylumford spalující zemní plyn je největší elektrárnou v severním Irsku sestávající ze dvou turbín s kombinovaným cyklem a dvou turbín s jednoduchým cyklem. Byla postavena na území brownfieldu a započala plný provoz v roce 2003. Díky tomu, že vysoce flexibilním turbíny s kombinovaným cyklem umožňují fungování v několika různých režimech, je elektrárna schopna rychlých a pružných reakcí. K tomu přispívají i turbíny s jednoduchým cyklem, které zároveň poskytují potřebnou kapacitu. Kombinace flexibilních a diverzifikovaných aktiv, spolu s možností výstavby bateriového úložiště, dokazuje, že je elektrárna Ballylumford ideálně připravena na budoucí nároky irského energetického trhu. Možnost výstavby bateriového úložiště o kapacitě 30-100 MW dále diverzifikuje a zatraktivňuje portfolio elektrárny. V posledních letech jsou v elektrárně realizovány významné investice, které dále posilují její konkurenceschopnost na irském trhu. Zařízení disponuje kapacitou 688 MW a společně s elektrárnou Kilroot zajišťuje přes 60 % dodávek elektřiny v regionu.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

 

Irsko

Tynagh Energy

Elektrárna Tynagh s instalovanou kapacitou 384 MW ležící na východě hrabství Galway je jedinou paroplynovou elektrárnou na irském trhu, která spolehlivě zásobuje velkoodběratele elektřinou od roku 2006. Hraje významnou roli v zabezpečování dodávek elektřiny pro Galway a západ Irska. Přímo do národní distribuční sítě dodává Tynagh 9% potřebné elektrické energie. Paroplynová elektrárna byla vystavěna na již nevyužívaných pozemcích těžebních dolů Tynagh a přispívá k růstu místní ekonomiky při minimalizování dopadu na životní prostředí.

 

 

Německo

Kraftwerk Mehrum 

Společnost Kraftwerk Mehrum GmbH (KWM) provozuje černouhelnou elektrárnu s čistou instalovanou kapacitou 690 MW. Mehrum se nachází mezi městy Hannover a Braunschweig přímo na Středoněmeckém kanálu. Elektrický výkon elektrárny stačí na dodávku elektrické energie do 700 000 domácností.

Více na: www.kraftwerk-mehrum.de

 

 

Saale Energie

Společnost Saale Energie, která se nachází v německém městě Schkopau, je vlastníkem elektrárny Schkopau.
Elektrárna Schkopau spaluje hnědé uhlí vytěžené ve středním Německu a dodává elektřinu do 380 kV sítě a do 110 kV sítě pro Deutsche Bahn. Kromě toho dodává elektrickou energii a páru do chemických továren Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH (BSL). S cílem zajistit nepřetržité dodávky energie mohou být dva bloky tvořící kogenerační elektrárnu uvedeny do provozu nezávisle na sobě.
Provoz elektrárny je – vzhledem ke struktuře zákazníků a jejich různým nárokům na zatížení – velmi flexibilní. Mezi inovativní charakteristiky hnědouhelné elektrárny Schkopau patří její vysoká flexibilita a rovněž její efektivita a účinnost.
Elektrárna Schkopau není jen dodavatelem elektrické energie ve východním Německu. Reprezentuje rovněž významný hospodářský faktor pro celý průmyslový region, neboť dodává obnovitelnou energii pro chemický průmysl, železnici a veřejnou síť.

saale_energie_logo

 

 

Francie

Gazel Energie

Společnost Gazel Energie (dříve Uniper France) je třetím největším francouzským výrobcem energie z flotily uhelných a biomasových elektráren a větrných a solárních farem o celkovém výkonu 837 MW. Zároveň je Gazel Energie čtvrtým největším francouzským dodavatelem elektřiny a plynu do 11 500 odběrných míst. V souladu s francouzským zákonem o energetické transformaci společnost investovala do svých aktiv již více než 1,2 miliard eur a od roku 2008 zredukovala emise CO2 o více než polovinu, což představuje 7,5% podíl na celkové dekarbonizaci Francie.

 

 

EP Netherlands

EP Netherlands (EPNL) je výrobcem energie, který vlastní a provozuje elektrárny Sloe (instalovaný výkon 870 MW), Rijnmond (800 MW) a MaasStroom (426 MW). Kromě toho EPNL vlastní 50% podíl v plynové elektrárně Enecogen (910 MW). S kumulativní kapacitou 2,6 GW se EPNL řadí na třetí místo mezi provozovateli elektráren v Nizozemsku.

Vedle flexibilní výroby elektřiny se EPNL zabývá také podnikáním v oblasti dodávek elektřiny a plynu a provozuje místní plynovod (Zuid-Beveland, 55 km).

Více na www.epnl.nl

 

 

EP Commodities CZ

Společnost EP Commodities se specializuje výhradně na trading (velkoobchod) se zemním plynem, elektrickou energií a CO2 (potenciálně finančně uhlím a ropou). V rámci obchodování se zemním plynem provádíme obchody pouze na evropském trhu (ČR, SR, DE, AT, IT, NL). Zaměřujeme se na země, kde má EPH vlastní aktiva nebo které svojí likviditou umožňují efektivní obchodování. Naše služby v oblasti zemního plynu zahrnují obchody přes burzy, platformy operátorů a přes OTC. Obchodujeme na spotovém i termínovém trhu s dodávkou na VTP. Pouze v Itálii zajišťujeme dodávku zemního plynu do elektráren sesterské společnosti EP Produzione. Významnou část našeho portfolia představují zásobníky, přeshraniční kapacity, fyzické toky a poskytování flexibility v rámci celého regionu. Pro skupinu EPH realizujeme také finanční zajišťování fyzických aktiv skupiny včetně fyzického sourcingu portfolia koncových zákazníků. Pro obchodování s elektrickou energii (+CO2) využíváme EEX, ICE a OTC trhy výhradně pro obchody v ČR a Německu.

Více na www.epcommodities.cz

EP_commodities_logo_web

 

 

EP Commodities AG

Specialista na trading (velkoobchod) s energetickými komoditami – zemním plynem, elektřinou, emisními povolenkami, uhlím a dalšími produkty se sídlem ve Švýcarsku.

Více na www.epcommodities.ch

EP_commodities_logo_web

 

 

Humbly Grove Energy

vlastní a provozuje podzemní zásobník zemního plynu nedaleko města Alton v anglickém Hampshiru, který se skládá ze dvou nádrží – Great Oolite a Rhaetic.

Zařízení je součástí Národní přenosové soustavy, přičemž pokrývá až 3 % denní poptávky a představuje přibližně 6 % celkové skladovací kapacity ve Velké Británii.

Více na www.humblyenergy.co.uk

 

 

EP Resources CZ

Společnost EP Resources CZ zajišťuje exkluzivně prodej polského tříděného i energetického uhlí z hlubinného dolu PG Silesia. Dále obchoduje s českým tříděným a energetickým uhlím, hnědouhelnými briketami a hnědouhelným multiprachem vyráběným za účelem zvýšení užitných vlastností hnědého, respektive černého uhlí. Společnost také zajišťuje prodej dalších materiálů (biomasy, vápenných a vápencových sorbentů).

Více na www.epresources.cz

 

 

EP Resources AG

EP Resources AG se sídlem v Zugu ve Švýcarsku se zabývá nákupem a lodní přepravou uhlí a biomasy pro elektrárny EPH v Německu, Itálii, Francii a Velké Británii.
EP Resources je rostoucí společností v oblasti energetiky vybudovaná pro pokrytí interní poptávky skupiny EPH a současně s cílem nabídnout stejné portfolio služeb v oblasti nákupu, prodeje a logistiky komodit jako uhlí a biomasa také zákazníkům po celém světě. EP Resources je 100% dceřinou společností EP Power Europe, a.s.

 

 

RVA Group

RVA Group je organizace specializující se na projektový management v oblasti vyřazování z provozu, dekontaminace, demontáže a demolice. S více než 25letými zkušenostmi v tomto vysoce nebezpečném oboru se společnost stala lídrem na trhu. Společnost se sídlem v Londýně ve Velké Británii již v minulosti dokončila celosvětově více než 750 rozsáhlých projektů, díky svému vysoce kvalifikovanému multidisciplinárnímu inženýrskému týmu.

S rozsáhlými zkušenostmi v rámci chemického, petrochemického, farmaceutického, ropného, plynárenského, energetického a těžkého zpracovatelského průmyslu zajišťuje RVA komplexní a flexibilní služby – od inženýrství až po celkové řízení projektů. Díky tomu jsou splněny přesné požadavky klienta.

Organizace se tak stala globálně uznávanou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, inženýrské odbornosti, minimalizace vlivů na životní prostředí a komerční řízení projektů. Díky výhradní spolupráci s vlastníky závodů a nezávislosti na dodavatelském řetězci, poskytuje RVA přesně cílené a nekompromisní poradenství po celý životní cyklus projektu.

Více na www.rvagroup.org

 

 

Obnovitelné zdroje

Německo

MIBRAG Neue Energie

Společnost MIBRAG Neue Energie uvedla v lokalitě dolu Schleenhain nedaleko města Groitzsch (SRN) v roce 2010 do provozu větrnou farmu „Am Geyersberg“ s celkovým instalovaným výkonem 6,9 MWe. Větrnou farmu tvoří celkem 3 větrné turbíny firmy Siemens. Celkové náklady projektu této větrné farmy dosáhly více než 9 milionů euro. MIBRAG Neue Energie usiluje o developement dalších větrných elektráren v oblasti povrchových dolů společnosti MIBRAG.

Více na www.mibrag.de

 

 

Velká Británie

Lynemouth Power

Elektrárna Lynemouth se dostala do popředí zájmu britského energetického trhu díky nedávno dokončenému projektu, který patří mezi nejambicióznější investice do obnovitelných zdrojů ve Velké Británii za poslední roky. Elektrárna prošla zásadní proměnou, během níž byla původní uhelná elektrárna transformována na zařízení pro výrobu elektrické energie výhradně z biomasy. Tento je výsledkem úzké spolupráce mezi zaměstnanci elektrárny Lynemouth, smluvními partnery, vládními agenturami a Energetickým průmyslovým holdingem, a.s. (EPH). Nově přebudovaná elektrárna disponuje čistou instalovanou kapacitou 395 MW a elektřinou zásobuje na 450 000 domácností.

Pro výrobu elektrické energie elektrárna využívá obnovitelné dřevěné pelety pocházející z udržitelných zdrojů převážně z USA a Kanady, které jsou do Velké Británie dováženy prostřednictvím lodní dopravy. Uhlíkové emise z přepravy biomasy jsou zahrnuty ve výpočtech elektrárny tak, aby splňovala současná kritéria udržitelnosti stanovená britskou vládou.

Elektrárna Lynemouth patří k největším zařízením svého druhu v Evropě. Díky přechodu k biomase se podařilo o dvě třetiny snížit emise oxidu uhličitého, zatímco emise prachu klesla o více než polovinu. Zároveň se o více než 95 % snížily i emise oxidu siřičitého, což je jen zlomek v porovnání s množstvím těchto emisí produkovaných při dřívější výrobě elektřiny z uhlí.

Bezpečnost provozu je klíčovou součástí běžného provozu za účelem ochrany zaměstnanců i návštěvníků areálu elektrárny. Výjimečná úroveň bezpečnosti je důkazem kvalitních systémů a postupů, které se v elektrárně využívají, zejména pak těch, jež byly zavedeny při přechodu k biomase. Elektrárna Lynemouth splňuje a dodržuje nejen přísná pravidla daná legislativou, ale i kodexy zdraví a bezpečnosti tak, aby neustále dodržovala ty nejvyšší provozní standardy.

Více na www.lynemouthpower.com

lynemouth-power-limited-logo

 

 

Itálie

Biomasse Italia

Elektrárna Strongoli, kterou vlastní a provozuje Biomasse Italia, společnost získaná společností EP New Energy Italia v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie.

Závod o celkové kapacitě 46 MW je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 400 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě je kolem 360 GWh.

 

 

 

Biomasse Crotone

Elektrárna Crotone, kterou vlastní a provozuje společnost Biomasse Crotone, kterou získala společnost EP New Energy Italia v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie. Crotone je elektrárna na spalování biomasy o celkové kapacitě 27 MW.

Závod je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 300 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě činí přibližně 220 GWh.

 

 

 

EP Power Minerals

Společnost EP Power Minerals (EPPM) je evropským lídrem v poskytování vedlejších produktů z elektráren (zejména popílku a sádry FGD) a jednorázových abraziv, což pomáhá klientům snižovat uhlíkovou stopu. EPPM rovněž poskytuje širokou škálu služeb v oblasti nakládání s odpady. Popílek, vedlejší produkt spalování v černouhelných elektrárnách, slouží jako vysoce ekologická a cenově výhodná náhrada slínku při výrobě cementu a zároveň výrazně snižuje uhlíkovou stopu i vstupní náklady a zlepšuje kvalitu cementu pro stavebnictví.
Jelikož výroba energie z uhlí bude ve většině zemí Evropy po určitou dobu nadále existovat jako přechodná technologie, zpracování popílku významně přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí, což je součástí celkové strategie udržitelnosti EPPE. EPPM rovněž investuje do projektů s alternativními zdroji materiálu, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost podnikání.

Více na www.eppowerminerals.com

Těžba

Německo

MIBRAG

V roce 1994 byla Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG) první východoněmeckou uhelnou společností určenou k privatizaci. Společnost se sídlem v Zeitzu soustřeďuje své aktivity na jižní oblast Saska-Anhaltska a na oblast jižně od Lipska. MIBRAG je jediným akcionářem společností Helmsteder Revier (HSR), GALA-MIBRAG-Service, Bohr- und Brunnenbau, MIBRAG Consulting International a MIBRAG Neue Energie. Společnost vlastní podíly v dalších třech subjektech nabízejících širokou škálu služeb od výroby elektrické energie, přes krajinářství až po stavebnictví, nakládání s odpady, důlní inženýrské služby a provoz větrné elektrárny na okraji dolu United Schleenhain v Sasku. Společnost MIBRAG již více než dvacet let úspěšně přispívá k bezpečnosti dodávek tepla a elektřiny. V dolech Profen v Sasku-Anhaltsku a United Schleenhain v Sasku se každoročně vytěží celkem až 19 milionů tun surového hnědého uhlí. Hlavními spotřebiteli domácího paliva jsou moderní elektrárny Lippendorf v Sasku a Schkopau v Sasku-Anhaltsku. Společnost také provozuje průmyslovou elektrárnu ve Wählitzu. Průmyslové elektrárny společnosti MIBRAG dodávají mimo jiné dálkové vytápění, teplou vodu a páru koncovým zákazníkům. Hnědouhelný prach se dále zpracovává v cementářském průmyslu.

Jako spolehlivý partner je MIBRAG stabilizujícím prvkem v hospodářském životě středního Německa. Jen se společnostmi ve středoněmeckém regionu jsou uzavřeny dodavatelské smlouvy představující celkový podíl přibližně 65 % a průměrný roční objem dodávek ve výši 180 milionů EUR. Těžba tak pomáhá zajistit pracovní místa i mimo společnost. MIBRAG rovněž intenzivně podporuje vznik a rozvoj místních partnerství, která napomáhají tvorbě dalších pracovních míst a hospodářskému rozvoji regionu.

Více na www.mibrag.de

MIBRAG-LOGO1

 

 

Železniční doprava

EP Cargo

je železniční dopravce zajišťující efektivní přepravní služby široké škále zákazníků. Společnost EP Cargo byla licencována jako železniční dopravce v roce 2010 a osvědčení dopravce o bezpečnosti – část A a B, jí bylo přiznáno téhož roku. Cílem EP Cargo je nabídnout zákazníkům a zájemcům z řad spedice, dopravců, výrobních závodů i jiných společností spolupráci při realizaci dopravních potřeb. V roce 2019 společnost přepravila více než 5 milionů tun nákladu.

Více na www.epcargo.cz

 

 

EP Cargo Deutschland

zodpovídá za spediční služby v rámci železničních transportů na německém území s přesahem do dalších zemí EU. Specializuje se mimo jiné na přepravy černého a hnědého uhlí, energosádrovce, popílku, vedlejších energetických produktů apod. Zajišťuje komplexní služby pro zákazníka, včetně optimalizace transportů, dodání vhodných typů vozů pro speciální transporty, plánování tras, zajištění poslední míle, vyřízení náležitých dokumentů atp.

Více na www.epcargo.cz/de

 

 

EP Cargo Invest

jakožto správce železničního vozového parku zajišťuje pro společnosti skupiny EPH veškerý železniční hardware pro jejich aktivity v oblasti nákladní přepravy. EP Cargo Invest realizuje investice do lokomotiv a vagonů pro dlouhodobé projekty společností skupiny a také poskytuje nákladní vagony pro krátkodobé využití formou pronájmu od třetích stran. EP Cargo Invest dále zajišťuje údržbu a opravy vagonů nasazených na projektech skupiny a poskytuje poradenství v této oblasti.

Více na www.epcargoinvest.cz

 

 

EP Cargo Polska

se zabývá železniční přepravou, železniční spedicí a spedicí z přístavů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Zajišťuje nakládku v přístavech Gdaňsk, Gdynia, Szczecin, Swinoujscie, dále nakládku ve vnitrostátních přístavech na východní hranici. Specializuje se na transport hnědého a černého uhlí, vápenců, vedlejších energetických produktů. Nabízí komplexní převozní služby pro elektrárny a průmyslové podniky na území České republiky, Německa, Polska. Pro zákazníky realizuje projekty optimalizace železničních přeprav, individuální správu a provozování vleček, speciální přepravy techniky a zařízení, optimalizaci provozu vlastních vleček aj.

Více na www.epcargo.cz/pl

 

 

Loko Train

je společností poskytující vzdělávání v drážním odvětví. Zajišťuje servisní činnost a vzdělávání pro dopravce, provozovatele dráhy a firmy zabývající se opravou, údržbou a modernizací drážní infrastruktury. Poskytuje další služby spojené s drážní problematikou. V rámci vlastního LokoPoolu nabízí na území České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Maďarska pronájem lokomotiv. V rámci vlastního PersPoolu nabízí na území České republiky, Slovenska a Polska možnost pronájmu výkonu strojvedoucích, vozmistrů a vedoucích posunu. Zabývá se poradenstvím a konzultacemi v drážní železniční dopravě. Pořádá školení, semináře a konference zaměřené na železniční segment. Zajišťuje řádná školení a kurzy pro strojvedoucí a další potřebná školení pro železniční provoz a železniční dopravu.

Více na www.lokotrain.eu

Silniční doprava

EP Cargo Trucking CZ

se zabývá silniční nákladní přepravou sypkých hmot v silocisternách a sklápěcích návěsech. Společnost disponuje vlastní flotilou více jak 100 vozových souprav a aktivně působí v regionu Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko. Společnost se specializuje na manipulaci hromadných substrátů se zaměřením na obsluhu dolů, těžbu uhlí a na obsluhu zadního palivového cyklu elektráren včetně řešení problematiky materiálů zadního palivového cyklu elektráren, ale i na řešení problematiky vedlejších energetických produktů (popílek EN450, energosádrovec, škvára).

Více na www.epcargo.com

 

Kombinovaná doprava

EP Intermodal

je společnost zajišťující projektová řešení na míru v oblasti kontinentální kombinované dopravy, jejich následné uvedení do praxe a zajištění spolehlivého fungování celého procesu. Hlavním cílem společnosti je analyzovat současný stav dopravního systému v Evropě a zaměřit se na druhy kombinované přepravy dle požadavků partnerů. Společnost nabízí nezávislý a flexibilní servis díky znalostem a dlouhodobým zkušenostem v oblasti rozvoje a udržitelnosti sítě intermodálních přeprav.

Více na www.epintermodal.eu

 

 

Locon

je německá železniční společnost specializující se na přepravu zboží, materiálů, na kontejnerovou železniční přepravu a na železniční stavitelství. Její portfolio čítá více než 250 vozů a 30 lokomotiv, firma provozuje vlastní opravnu a má více než 150 zaměstnanců, včetně vysoce kvalifikovaných odborných profesí. Locon Logistik & Consulting AG realizuje přepravy na celém území Německa, a to jak pravidelné (např. z německých přístavů Wilhelmshaven a Bremerhaven), tak i ad hoc přepravy, včetně přeshraničních směrem do Belgie, České republiky, Holandska, Rakouska a na Slovensko. Firma provozuje vlastní terminál s překladištěm pro intermodální přepravy. Locon Logistik & Consulting AG se již více než 17 let specializuje na stavební zakázky v oblasti železnice: od konceptu a plánování, přes poskytnutí technického vybavení a personálu až po precizní realizaci (např. při nedávném přesunu ocelového mostu na dvou paralelně jedoucích kolejových vozidlech).

Více na www.locon.de

 

 

SPEDICA Group Companies

Skupina SPEDICA sdružující společnosti RM LINES, Railsped a SPEDICA s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní řešení z jedné ruky v oblastech železniční přepravy v rámci euroasijského železničního dopravního trhu, námořní přepravy z/do všech světových přístavů (FCL, LCL, konvenční zásilky), železniční kontejnerové přepravy v relacích Evropa-Asie, mezinárodní i vnitrostátní přepravy kusových i celovozových zásilek se zaměřením na země Evropy, svozů a rozvozů zásilek v tuzemsku i zahraničí, přípravy a realizace logistických řetězců kombinací různých druhů přepravy, řízení dodavatelských řetězců, komplexního spedičního servisu, provozování drážní dopravy na základě licence vydané drážním úřadem pro Celostátní železniční síť v ČR a vlečky, přepravní pojištění a správě dopravních prostředků a jejich efektivního užívání.

Více na www.spedica.cz

Carbon-neutral

Slovensko

Slovenské elektrárne

Společnost Slovenské elektrárne je největším výrobcem elektrické energie na Slovensku. Provozuje 5 jaderných reaktorů, 31 vodních a dvě solární elektrárny, které dohromady generují přibližně 72 % celkové produkce elektrické energie v zemi. Po odstavení uhelných elektráren společnost od dubna 2024 vyrábí veškerou elektřinu bez přímých emisí oxidu uhličitého. Slovenské elektrárny disponují instalovanou kapacitou 4 128,8 MWe do niž již v blízké době přibude další jaderný blok o výkonu 471 MWe, čímž si společnost upevní postavení jednoho z největších výrobců elektrické energie ve střední a východní Evropě. Slovenské elektrárne se zabývají také výrobou a dodávkami tepla a poskytují doplňkové služby pro elektrickou síť.

Prostřednictvím přidružených společností prodává společnost elektrickou energii, plyn, teplo a energetické služby koncovým zákazníkům na Slovensku, v České republice a v Polsku. Její portfolio zákazníků zahrnuje také některé z největších průmyslových podniků v regionu.

Slovenské elektrárne je akciová společnost, která byla založena v roce 2002. Od července 2016 vlastní 66 % jejích akcií energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) a italská energetická společnost Enel. Vlastníkem zbývajících 34 % akcií je Slovenská republika.

Více na www.seas.sk