logo_epif

 

EP Infrastructure (EPIF) Je přední evropská utilita v oblasti energetické infrastruktury. Zabývá se přepravou zemního plynu, distribucí zemního plynu a elektrické energie, produkcí tepla a elektrické energie a skladováním zemního plynu.

Je to naprosto jedinečný subjekt s rozsáhlou a rozmanitou infrastrukturou a s významnými zařízeními v České republice, na Slovensku a v Německu. Podle ukazatele EBITDA patří EPIF mezi pět největších průmyslových skupin se sídlem v České republice.

Segmenty

EP Infrastructure provozuje prostřednictvím různých dceřiných společností klíčovou energetickou infrastrukturu ve čtyřech základních segmentech: přeprava zemního plynu, distribuce zemního plynu a elektrické energie, infratopení a skladování plynu. 

Kromě těchto čtyř hlavních oblastí vyvíjí EP Infrastructure také aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie, působí v oblasti železniční přepravy a poskytuje poradenské služby v energetickém odvětví. Všechny tyto činnosti spadají do segmentu ostatních činností.

Go to
Segmenty EP Infrastructure

logo_eppe

 

EP Power Europe (EPPE) je jedinečná energetická utilita, která se specializuje na produkci elektrické energie, na těžbu hnědého uhlí, na obnovitelné zdroje a obchodování. Působí zejména v Itálii, Německu, Spojeném království, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Francii.

EP Power Europe je významnou skupinou v oblasti produkce elektrické energie. V rámci svého vyváženého portfolia jaderných, vodních, uhelných, solárních, větrných a zemním plynem a biomasou poháněných elektráren spravuje EPPE elektrárny s celkovou instalovanou kapacitou cca 26 GW. Kromě aktivit v oblasti produkce elektrické energie a těžby funguje EP Power Europe také jako logistická a obchodní společnost.

Segmenty

EP Power Europe zahrnuje tři segmenty – výroba elektrické energie (Slovensko, Itálie, Německo, Spojené království, Francie, Maďarsko), těžba (Německo) a obnovitelné zdroje (Slovensko, Itálie, Spojené království, Německo a Francie).
Do segmentu ostatních činností spadá logistická společnost a společnost obstarávající zajišťovací operace.

Go to
Segmenty EP Power Europe

Tranzit plynu

Eustream

Je provozovatelem vysokotlaké přepravní sítě v Slovenské republice, jejíž základním posláním je přeprava zemního plynu na Slovensko a skrz jeho území na evropské trhy.

Přepravní systém společnosti Eustream představuje důležité energetické spojení mezi Ruskou federací a Evropskou unií. Je propojen s hlavními přepravními trasami na Ukrajině, v České republice, Rakousku a Maďarsku a ve výstavbě je nový propojovací plynovod s Polskem. Společnost díky neustálé modernizaci a vylepšování infrastruktury přispívá k zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky ekologického zdroje energie do střední, západní a jižní Evropy. Obchodními partnery Eustreamu jsou velké energetické společnosti z členských i nečlenských zemí EU. Za rok 2018 Eustream přepravil 59,7 miliard metrů krychlových plynu (633,2 TWh).

Od roku 1972 Eustream přepravil více než 2,5 bilionu kubických metrů zemního plynu přes území Slovenské republiky.

Více na www.eustream.sk

eustream_logo_color_min

Distribuce plynu a elektřiny

SPP – distribúcia 

je majitelem a provozovatelem plynové distribuční sítě, která pokrývá přibližně 98 % celkového objemu distribuovaného na území Slovenské republiky. Společnost odpovídá za spolehlivou, bezpečnou a efektivní distribuci zemního plynu od dodavatelů přes plynovody a místní plynové rozvody až ke koncovým zákazníkům, a také za připájení k distribuční síti, montáž plynoměrů a odečet spotřeby zemního plynu.

Celková délka potrubí provozovaného společností SPP – distribúcia na všech tlakových úrovních je v současnosti 33 358 km. Více než 94 % obyvatel Slovenské republiky má přístup k zemnímu plynu, což staví Slovensko na druhé místo v Evropě, pokud jde o hustotu plynové sítě. 

Hlavní činností společnosti SPP – distribúcia je prodej distribučních kapacit, rozvojové aktivity, provoz a údržba plynárenské distribuční sítě. SPP – distribúcia je slovenským lídrem v oblasti distribuce zemního plynu, poskytuje své služby 26 společnostem užívajícím distribuční síť a více než 1,5 milionu odběratelů připojených k distribuční plynové síti po celém Slovensku.

Více na www.spp-distribucia.sk

SPP_D_logo_min

 

 

Stredoslovenská energetika

je slovenský multikomoditní dodavatel energií. Kromě dodávek elektrické energie nabízí také komplexní řešení pro zvyšování efektivity využívání energií, optimalizaci poptávky a energetický management. Svým zákazníkům také kromě elektřiny dodává i zemní plyn.

SSE je dceřinou společností SSE Holding, a.s.

Stredoslovenská energetika Holding, a. s., má ve svém portfoliu kromě dodavatele SSE také společnosti s kapacitami na výrobu elektřiny, včetně jedné výrobní kapacity (SSE-PD) poskytující podpůrné služby v denních hodinách, a také má své vlastní fotovoltaické kapacity pro výrobu elektřiny (SSE-Solar). Součástí holdingu jsou taktéž malé vodní elektrárny (SSE-MVE).

Díky své dceřiné společnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., je SSE Holding, a. s.  druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku. Provozuje elektrickou distribuční síť s celkovou délkou vedení 33 400 km a dodává elektřinu do více než 700 000 domácností na středním a v části západního Slovenska.

Více na www.sse.sk

sse-logo-min

 

 

EP Energy Trading

je jedním z významných dodavatelů elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým odběratelům v České republice a na Slovensku. Dodává energie domácnostem, malým podnikům i velkým odběratelům, včetně řady významných společností a institucí v průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, administrativě a samosprávě. V současné době zásobuje společnost přes 63 tisíc odběrných míst.

Výhodou EP ENERGY TRADING je přístup k elektrárnám ze skupiny EP Energy, jako jsou elektrárna v Komořanech u Mostu, Elektrárny Opatovice a Plzeňská energetika. Díky tomu je pro své zákazníky stabilním partnerem a může nabízet jistotu plnění smluvních povinností. V roce 2018 dodala společnost koncovým odběratelům v České republice a na Slovensku přes 2,4 TWh elektřiny a 2 TWh zemního plynu.

Společnost v příštím roce oslaví 15 let na trhu a za tu dobu si díky konkurenceschopným cenám, profesionálnímu přístupu, flexibilitě a zaměření na zákazníka vybudovala pozici významného obchodníka s elektřinou a zemním plynem.

Více na www.epet.cz

Teplárenství

Pražská teplárenská

je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v České republice. Aktivity společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního města Prahy a přilehlých oblastí. V Praze pokrývá téměř 25 % trhu s tepelnou energií a dodává teplo pro více než 230 000 domácností, řadu administrativních budov, průmyslových podniků, stovky školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.

Pražská teplárenská provozuje celkem 7 tepelných zdrojů. Jako základní zdroj výroby tepla pro Pražskou teplárenskou soustavu (PTS) je Elektrárna Mělník I (EMĚ I) – provozovaná společností Energotrans, a.s., která je dceřinou společností ČEZ, a.s. Zdroje Pražské teplárenské – teplárna Malešice, teplárna Michle a výtopna Krč jsou provozovány v soustavě PTS jako zdroje špičkové. Dále je odebíráno teplo ze Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice). Rozhodujícím dodavatelem tepla pro Pražskou teplárenskou je společnost Energotrans, jejíž dodávky převážně z kogenerační výroby v EMĚ I (EMĚ II) tvoří 90,8 % z dodávky tepelné energie do PTS a 86,7 % z celkové dodávky tepla do Pražské teplárenské. Ke konci roku 2019 byl instalovaný tepelný výkon zdrojů Pražské teplárenské 1054 MW. 

Více na www.ptas.cz

PT_lg_prapor_RGB

 

 

Elektrárny Opatovice

dodávají tepelnou energii pro více než 60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. Soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice tvoří přibližně 300 km tepelných sítí.

EOP patří mezi ekonomicky nejvýhodnější dodavatele tepelné energie v České republice, když teplo odběratelům v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi trvale dodává za dlouhodobě nejnižší cenu v ČR.

EOP disponuje 6 generátory, které dodávají v souhrnu 1800 až 2100 GWh elektrické energie, což je zhruba třetinová potřeba Královéhradeckého kraje. Zařízení elektrárny umožňuje dodávat rovněž regulační výkon, kterým pomáhá vyrovnávat bilanci v elektrizační soustavě, a zajišťuje také ostrovní provoz pro vyčleněné území v případě rozpadu celé elektrizační soustavy.

Více na www.eop.cz

EOP_logo_min

 

 

Plzeňská teplárenská

je největší společností na území Plzeňského kraje zabývající se výrobou elektrické a tepelné energie. Společnost dále distribuuje a dodává teplo, chlad, pitnou vodu, užitkovou vodu a stlačený vzduch svým zákazníkům.

Společnost vlastní tři výrobny. Elektrárnu, teplárnu a zařízení na energetické využití odpadu o celkovém instalovaném tepelném výkonu 900,64 MWt a celkovém instalovaném elektrickém výkonu 274,19 MWe. Tepelnou a elektrickou energii vyrábí Plzeňská teplárenská z uhlí, biomasy, zemního plynu, lehkého topného oleje a komunálního odpadu.

Pro provozovatele přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. poskytuje certifikované podpůrné služby na základě dlouhodobé smlouvy. Jedná se o primární regulaci frekvence, sekundární regulaci výkonu, minutovou zálohu MZ5+, MZ15+ a minutovou zálohu MZ15-.

Více na www.pltep.cz

 

 

United Energy

je významným výrobcem tepla v severočeském regionu. Tepelnou energií zásobuje 34 000 bytů v Mostu a Litvínově, dále průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituce. Část tepelné energie je prodána do sekundárních sítí dalších distributorů tepla. Celková délka tepelné distribuční sítě United Energy, vlastněná 100% dceřinou společností Severočeská teplárenská činí více než 140 km potrubních rozvodů.

Zdrojem tepelné energie je teplárna v Komořanech u Mostu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Tepelná energie je vyráběna spalováním energetického hnědého uhlí v deseti moderních fluidních kotlích při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. Ročně teplárna vyrábí až 10 000 TJ tepelné energie. Elektrická energie je vyráběna v teplárně Komořany na 8 turbogenerátorech o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. 

Více na www.ue.cz

united_energy_logo

 

 

Budapesti Erömü

 

je přední a moderní výrobce tepla a elektřiny v Budapešti o celkové kapacitě výroby tepla 1319 MWth a elektřiny 396 MWe. Společnost Budapesti Erőmű pokrývá přibližně 55% trhu s tepelnou energií v Budapešti, který jako distributor kontroluje společnost FÖTAV (1,8 TWh ročně). Společnost rovněž pokrývá 3% celkové poptávky po elektřině v Maďarsku (téměř 1,4 TWh ročně). Společnost zásobuje hlavní město Maďarska již více než 100 let.

Základním cílem společnosti je výroba tepla a elektřiny z čistých energetických zdrojů, s nejvyšší možnou účinností a s minimálním dopadem na životní prostředí a to, spolehlivě a dlouhodobě.  Díky  nepřetržitému vývoji jsou teplo tak i elektřina vyráběny s vysokou účinností a při klesající úrovni nákladů. V současné době je objem emisí pětkrát nižší než před modernizačním.

Více na www.budapestieromu.hu 

budapest_eromu_logo_min

Skladování plynu

Nafta

je moderní společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti skladování a budování podzemních zásobníků zemního plynu.  Skladovací kapacita systému podzemních zásobníků zemního plynu, provozovaných společností NAFTA, v současné době činí 2,74 mld. m3 (při standardních vztažných podmínkách, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0). Pracovní objem zásobníků je dynamická veličina a její velikost závisí hlavně na způsobu jeho využívání klienty.

Podzemní zásobníky společnosti NAFTA jsou připojeny ke slovenské distribuční síti, tranzitnímu plynovodu Eustream a k Virtuálnímu obchodnímu bodu v Rakousku. NAFTA je spolehlivým partnerem v oblasti podzemního skladování plynu a nabízí širokou škálu inovativních produktů a profesionálních služeb. Společnost NAFTA je také lídrem ve výzkumu a těžbě uhlovodíků na Slovensku a nabízí své dlouholeté zkušenosti jako partner v řadě mezinárodních projektů.

Více na www.nafta.sk

Print

 

 

Pozagas

vlastní a provozuje podzemní zásobník zemního plynu poblíž města Malacky na Slovensku. Jeho skladovací kapacita je 0,655 mld. m3 (při standardních vztažných podmínkách, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0).

Společnost POZAGAS se od roku 1993 úspěšně věnuje poskytování služeb v oblasti podzemního skladování zemního plynu. Strategicky významná poloha v blízkosti hlavních evropských přepravních cest a Virtuálního obchodního bodu v Rakousku s vlastnictvím přímého napojení na jeho infrastrukturu staví společnost v prostředí liberalizovaného trhu se zemním plynem do pozice flexibilního a spolehlivého poskytovatele uskladňovacích služeb v tomto regionu.

Více na www.pozagas.sk

pozagas_logo

 

 

SPP Storage

je provozovatelem podzemního zásobníku plynu v Dolních Bojanovicích v České republice. Zásobník byl postaven v jedné z nejvýznamnějších ropoplynových lokalit v České republice a byl dokončen v roce 1999. Jeho skladovací kapacita činí 0,566 mld. m3 (při standardních vztažných podmínkách, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0). Má také přímé napojení do slovenské plynárenské sítě.

Více na www.sppstorage.cz

sppstorage-logo

 

Obnovitelné zdroje

Větrné elektrárny

VTE Pchery

Společnost VTE Pchery, s.r.o. provozuje větrné elektrárny u obce Pchery na Kladensku s instalovaným výkonem 2 x 3 MWe. Díky těmto parametrům je větrná elektrárna Pchery zařízením s největším jednotkovým instalovaným výkonem v ČR. Elektrárna byla uvedena do provozu v dubnu roku 2008, když celková investice dosáhla 190 milionů Kč.

Více na www.vtepchery.cz

 

 

VTE Mibrag

Společnost MIBRAG Neue Energie uvedla v lokalitě dolu Schleenhain nedaleko města Groitzsch (SRN) v roce 2010 do provozu větrnou farmu „Am Geyersberg“ s celkovým instalovaným výkonem 6,9 MWe. Větrnou farmu tvoří celkem 3 větrné turbíny firmy Siemens. Celkové náklady projektu této větrné farmy dosáhly více než 9 milionů euro. MIBRAG Neue Energie usiluje o developement dalších větrných elektráren v oblasti povrchových dolů společnosti MIBRAG.

Více na www.mibrag.de

 
MIBRAG NEUE ENERGIE logo

 

 

Solární elektrárny

Greeninvest Energy

Společnost Greeninvest Energy, a.s. provozuje fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem 4 MW v obci Ladná na Břeclavsku.

 

Powersun

Společnost Powersun a.s. provozuje fotovoltaické elektrárny v Hustopečích (1,1 MWe) a v Kyjově (2 MWe).

 

Triskata

Společnost Triskata, s.r.o. provozuje fotovoltaický zdroj s kapacitou 1 MWe ve Strážském na Slovensku.

 

Arisun

Společnost Arisun, s.r.o. provozuje fotovoltaický zdroj s kapacitou 1 MWe ve Strážském na Slovensku.

 

 

Bioplyn

Alternative Energy

Bioplynová stanice v Bošanech na Slovensku je zařízení, využívající nejmodernější technologie pro energetické zhodnocovaní biologicky rozložitelného odpadu. Výsledkem procesu je výroba elektrické a tepelné energie a výroba certifikovaných průmyslových hnojiv.

Více na www.alternativenergy.sk

AE_logo

 

Další obnovitelné zdroje s regulovaným výkonem jsou uvedeny v segmentu EPPE.

Ostatní

EP Cargo CZ

Společnost EP Cargo byla licencována jako železniční dopravce v roce 2010 a osvědčení dopravce o bezpečnosti část A a B ji bylo přiznáno téhož roku. Cílem EP Cargo je nabídnout zákazníkům a zájemcům o spolupráci z řad spedic, dopravců, výrobních závodů i jiných společností, spolupráci při realizaci dopravních potřeb.

Více na www.epcargo.cz

EP Cargo_web

 

 

SPEDICA GROUP COMPANIES

Holding Spedica Group COMPANIES je jednou z  největších českých společností aktivních v oblasti spedičních a dopravních služeb a logistiky. Spediční služby nabízí v  oblasti mezinárodní a vnitrostátní nákladní železniční, silniční a kombinované přepravy. V jejím portfoliu nechybí ani licencovaný nákladní železniční dopravce, jímž je akciová společnost RM LINES. Nepřehlédnutelnou roli sehrává zejména v  oblasti přepravy agrárních komodit, chemie, PHM a surovin pro keramický a sklářský průmysl. Za rok 2016 přepravila přibližně 1,5 mil tun chemických a petrochemických výrobků a PHM, 750 tis tun sypkých substrátů, 550 tis tun zemědělských produktů a hnojiv nebo 100 tis tun papírenských výrobků. Více než 4.000 TEU řadí společnost mezi významné zákazníky světových rejdařů.

Více na www.spedica.cz

spedica_gc_logo_web_EPH

 

 

AISE

Poradenská firma v oblasti efektivního využívání energií, komplexního energetického servisu a automatizace průmyslových energetik, energetických systémů a auditů.

Více na  www.aisezlin.cz 

AISE_logo_min

Výroba elektrické energie

Itálie

EP Produzione

Společnost EP Produzione provozuje prostřednictvím pěti elektráren poháněných zemním plynem a jedné uhelné elektrárny v Itálii celkovou výrobní kapacitu 4,3 GW, díky čemuž se řadí mezi nejvýznamnější hráče v oblasti výroby elektřiny v zemi. Účinné, vysoce výkonné elektrárny EP Produzione jsou řízeny a provozovány v souladu s nepřísnějšími normami v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a spolehlivosti.

EP Produzione provozuje na Sardinii černouhelnou elektrárnu Fiume Santo s instalovanou kapacitou 598 MW. Tato elektrárna je považována za jedno z nejdůležitějších průmyslových zařízení na severovýchodě Sardinie. Společnost provozuje také pět elektráren poháněných zemním plynem, zejména na severu Itálie. Jedná se o elektrárny Livorno Ferraris, Ostiglia, Tavazzano a Montanaso, Trapani a Scandale. Posledně jmenovanou elektrárnu spravuje Ergosud, společný podnik EPH a A2A.

Společnost EP Produzione věnuje velkou pozornost udržitelnosti a při jejím strategickém rozhodování je vždy na prvním místě zdraví a bezpečnost jejích zaměstnanců a ochrana životního prostředí. Všechny elektrárny EP Produzione jsou registrovány na základě norem EMAS, ISO 14001 a OHSAS.

Více na www.epproduzione.com

EP PRODUZIONElogo

 

 

Velká Británie

EP Langage

je plynová elektrárna umístěná poblíž Plymptonu v Devonu v jihozápadní Anglii. Výstavba areálu byla zahájena v roce 2008 a byla uvedena do provozu v roce 2010. Celková kapacita elektrárny činí 905 MW. Vysokotlaký parní systém umožňuje nejvyšší efektivitu na trhu (51,5%), flexibilní konstrukce je schopna dvousměnného provozu a minimálního zatížení, čímž se zvyšují možnosti elektrárny. Konfigurace 2–1 poskytuje větší flexibilitu pro alternativní služby pro National Grid, které napomáhají stabilitě sítě.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP South Humber Bank

je plynová elektrárna umístěná poblíž Stallingborough v Anglii. Celková instalovaná kapacita elektrárny je 1310 MW. Stanice se skládá z Phase 1 a Phase 2, které jsou samostatnými elektrárnami s jednou kombinovanou vstupní kapacitou a mají flexibilní konstrukci schopnou dvousměnného provozu s minimální zátěží, čímž se zvyšují možnosti elektrárny.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

Německo

Kraftwerk Mehrum 

Společnost Kraftwerk Mehrum GmbH (KWM) provozuje černouhelnou elektrárnu s čistým výkonem 690 MW. Mehrum se nachází mezi městy Hannover a Braunschweig přímo na Středoněmeckém kanálu.

Elektrický výkon stačí na dodávku 700 000 domácností, potažmo zhruba 1 milionu obyvatel s elektrickou energií, což odpovídá oblasti Hannoveru. Provozní rozsah elektrárny je mezi 150 MW a 690 MW netto. Díky velmi flexibilnímu návrhu může systém přizpůsobit výrobu energie jednotlivým potřebám elektrické sítě a splnit stále častěji kolísavé požadavky na zatížení při výrobě obnovitelné energie. Systém je charakterizován poměrně vysokou mírou dostupnosti a vysokou spolehlivostí pro akcionáře a vyvažovací zařízení. V současné době zajišťuje bezpečný provoz elektrárny kolem 120 zaměstnanců.

Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1979 s čistým výkonem původně 654 MW. V roce 2003 byla provedena rozsáhlá opatření na zvýšení účinnosti (rekonstrukce turbín, rekuperace tepla v systému spalin, optimalizace chladicích věží), což vedlo ke zvýšení čisté produkce o 36 MW na dnešních 690 MW a zvýšení v účinnosti až na 40 %. Díky těmto opatřením se každý rok v ekologické bilanci ušetří přibližně 80 000 tun černého uhlí a zhruba 180 000 tun CO2 s porovnatelným výkonem.

Více na: www.kraftwerk-mehrum.de

 

 

Saale Energie

Společnost Saale Energie, která se nachází v německém městě Schkopau, je – společně s Uniper Kraftwerke (dříve e.on) – nepřímým vlastníkem 42 % elektrárny Schkopau. V Německu prodává 400 MW elektrické kapacity společnosti Vattenfall. Prostřednictvím energetické společnosti Uniper prodává elektrárna Schkopau elektrickou energii také společnostem Dow Chemical a Deutsche Bahn.

Elektrárna Schkopau spaluje hnědé uhlí vytěžené ve středním Německu a dodává elektřinu do 380 kV sítě a do 110 kV sítě pro Deutsche Bahn. Kromě toho dodává elektrickou energii a páru do chemických továren Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH (BSL). S cílem zajistit nepřetržité dodávky energie mohou být dva bloky tvořící kogenerační elektrárnu uvedeny do provozu nezávisle na sobě.

Elektrárna Schkopau není jen dodavatelem elektrické energie ve východním Německu. Reprezentuje rovněž významný hospodářský faktor pro celý průmyslový region, neboť dodává obnovitelnou energii pro chemický průmysl, železnici a veřejnou síť.

saale_energie_logo

 

 

LEAG

Lausitz Energie (LEAG) je největší východoněmeckou energetickou společností, se svými 8 tisíci zaměstnanci je v tomto regionu také jedním z největších soukromých zaměstnavatelů. Firma pokrývá zhruba jednu desetinu spotřeby elektrické energie v Německu a je v této zemi i druhým největším těžařem.

LEAG pod sebou sdružuje dvě společnosti: Lausitz Energie Bergbau AG, odpovědnou za těžbu hnědého uhlí a Lausitz Energie Kraftwerke AG, která provozuje elektrárny. Společnost LEAG působí převážně v Lužickém revíru.

Lausitz Energie Kraftwerke AG provozuje čtyři elektrárny. Kromě tří lužických hnědouhelných elektráren Jänschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg spravuje také jeden blok v elektrárně Lippendorf, která se nachází poblíž Lipska. Společnost tak zajišťuje spolehlivost dodávek elektrické energie v přechodné fázi německé „Energiewende“. Elektrárny jsou schopné flexibilně vyrábět elektřinu a teplo a tak pružně reagovat na výkyvy ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Více na: www.leag.de

logo_leag_web3

 

 

Slovensko

Slovenské elektrárne 

Společnost Slovenské elektrárne je největším výrobcem elektrické energie na Slovensku. Provozuje dvě jaderné, dvě tepelné, 31 vodních a dvě solární elektrárny, které dohromady generují 72 % z celkové produkce elektrické energie v zemi. Společnost Slovenské elektrárně disponuje instalovanou kapacitou 4 301 MW1, a je tak jedním z největších výrobců elektrické energie ve střední a východní Evropě. Její jedinečné portfolio jí umožňuje produkovat téměř 90 % elektrického proudu bez emisí skleníkových plynů, což pro životní prostředí znamená každoročně o 15 miliónů tun uhlíkových emisí méně. Společnost Slovenské elektrárne se zabývá také výrobou a dodávkami tepla a navíc poskytuje doplňkové služby pro elektrickou síť.

V současné době dokončuje společnost třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce, která je z jednou ze tří aktuálně rozestavěných jaderných elektráren v Evropě. Společnost Slovenské elektrárne přímo zaměstnává více než 5 000 lidí a v regionu generuje více než 10 000 pracovních míst. S ročními investicemi přesahujícími 700 miliónů eur je tato společnost největším soukromým investorem na Slovensku.

Cílem společnosti Slovenské elektrárne je vyrábět a dodávat zákazníkům bezpečnou, cenově dostupnou a ekologicky vyráběnou energii. Díky letité tradici v oblasti jaderné energie a rozsáhlému know-how je společnost schopna dosahovat světové úrovně provozního výkonu reaktorů WWER.

Prostřednictvím přidružených společností prodává společnost elektrickou energii, plyn, teplo a energetické služby koncovým zákazníkům na Slovensku, v České republice a v Polsku. Její portfolio zákazníků zahrnuje také některé z největších průmyslových podniků v regionu.

Slovenské elektrárne je akciová společnost, která byla založena v roce 2002. Od července 2016 vlastní 66 % jejích akcií energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) a italská energetická společnost Enel. Vlastníkem zbývajících 34 % akcií je Slovenská republika.

Více na: www.seas.sk

SLOVENSKE-ELEKTRARNE-LOGO

Obnovitelné zdroje

Velká Británie

Lynemouth Power

Elektrárna Lynmouth Power, která se nachází v Lynemouth (Northumberland), vyrábí elektrickou energii z uhlí od roku 1972. Elektrárnu původně vybudovala, vlastnila a provozovala společnost Alcan s cílem poskytovat bezpečnou a jistou energii pro výrobu hliníku v nedalekém Lynemouth Smelter.

Náš úžasný plán spočívá v tom, že elektrárnu vyrábějící elektřinu z uhlí převedeme na biomasu. Po dokončení transformace by elektrárna mohla do národní sítě dodávat až 395 megawattů nízkouhlíkové elektřiny. Každý ze 135 zaměstnanců elektrárny tak sehraje důležitou úlohu při výrobě bezpečné a udržitelné energie.

Více na www.lynemouthpower.com

lynemouth-power-limited-logo

 

 

Itálie

Biomasse Italia

Elektrárna Strongoli, kterou vlastní a provozuje Biomasse Italia, společnost získaná společností EP New Energy Italy v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie. S celkovou kapacitou 46 MW je největší a nejmodernější elektrárnou na bázi biomasy v Evropě.

Závod je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 400 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě je kolem 360 GWh.

 

 

 

Biomasse Crotone

Elektrárna Crotone, kterou vlastní a provozuje společnost Biomasse Crotone, kterou získala společnost EP New Energy Italy v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie. Crotone je elektrárna na spalování biomasy o celkové kapacitě 27 MW.

Závod je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 300 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě činí přibližně 220 GWh.

 

 

Těžba

Německo

MIBRAG

V roce 1994 byla Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG) první východoněmeckou hnědouhelnou společností určenou k privatizaci. Společnost se sídlem v městě Zeits soustřeďovala své aktivity na jižní oblast Saska-Anhaltska a na oblast jižně od Lipska. MIBRAG je jediným akcionářem společností Helmsteder Revier (HSR), GALA-MIBRAG-Service, Bohr- und Brunnenbau, MIBRAG Consulting International a MIBRAG Neue Energie. Společnost vlastní akciový podíl také ve třech dalších subjektech nabízejících širokou škálu služeb od výroby elektrické energie, přes krajinářství až po stavebnictví, nakládání s odpady, těžební inženýrské služby a provoz větrné elektrárny na okraji dolu United Schleenhain v Sasku.

Společnost MIBRAG již více než dvacet let úspěšně přispívá k bezpečnosti dodávek v sektoru energetiky a vytápění. Každý rok se v dolech Profen (Sasko-Anhaltsko) a United Schleenhain (Sasko) vytěží až 19 milionů tun surového hnědého uhlí. Hlavními spotřebiteli domácího paliva jsou moderní elektrárny Lippendorf (Sasko) a Schkopau (Sasko-Anhaltsko). Společnost provozuje také elektrárnu na brikety a prach v Deuben a průmyslové elektrárny v Deuben a Wählitz. Průmyslové elektrárny MIBRAG dodávají mimo jiné komunální vytápění, teplou vodu a páru koncovým zákazníkům a soukromým domácnostem. Hnědouhelný palivový prach je dále zpracováván v cementářském průmyslu. 

MIBRAG není jen stabilním partnerem. Je také stabilizujícím faktorem hospodářského života středního Německa. Jen v regionu středního Německa jsou uzavřeny smlouvy o dodávkách představující celkový podíl kolem 65 % a průměrný roční objem objednávek ve výši 180 milionů EUR. Z toho vyplývá, že doly pomáhají zajistit pracovní místa rovněž mimo společnost. Společnost MIBRAG kromě toho intenzivně podporuje navazování lokálních partnerských vztahů, což umožňuje generovat další pracovní místa a přispět k dalšímu rozvoji regionálního hospodářství. Skupina MIBRAG v současné době zaměstnává 2700 lidí včetně téměř 160 stážistů.

Více na www.mibrag.de

MIBRAG-LOGO1

 

 

LEAG

Lausitz Energie (LEAG) je největší východoněmeckou energetickou společností, se svými 8 tisíci zaměstnanci je v tomto regionu také jedním z největších soukromých zaměstnavatelů. Firma pokrývá zhruba jednu desetinu spotřeby elektrické energie v Německu a je v této zemi i druhým největším těžařem.

LEAG pod sebou sdružuje dvě společnosti: Lausitz Energie Bergbau AG, odpovědnou za těžbu hnědého uhlí a Lausitz Energie Kraftwerke AG, která provozuje elektrárny. LEAG působí převážně v Lužickém revíru.

Lausitz Energie Bergbau AG provozuje čtyři lužické povrchové doly Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde. Ty produkují ročně okolo 60 milionů tun hnědého uhlí, které je následně dodáváno do elektráren Janschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg, jakož i do provozu na zušlechťování paliva u Schwarze Pumpe.

Vedle těžby lignitu má společnost Lausitz Energie Bergbau AG za cíl snížit a co nejvíce omezit dopady těžby uhlí na životní prostředí a okolní krajinu. Ihned po ukončení těžby dochází k rekultivaci krajiny. Na území někdejšího povrchového dolu Cottbus-Nord, který byl dle plánu uzavřený v roce 2015, nyní vzniká jezero Cottbuser Ostsee. To se stane největším jezerem postaveným na místě původního povrchového dolu v Německu.

Více na: www.leag.de

logo_leag_web3

Ostatní

EP Commodities

Akciová společnost EP Commodities se specializuje výhradně na trading (velkoobchod) se zemním plynem, elektrickou energií a CO2 (potencionálně  finančně uhlím a ropou). V rámci obchodování se zemním plynem provádíme obchody pouze na evropském trhu (ČR, SR, DE, AT, IT, NL). Zaměřujeme se na země kde má EPH vlastní aktiva nebo které svojí likviditou umožňují efektivní obchodování. Naše služby v oblasti zemního plynu zahrnují obchody přes burzy, platformy operátorů a přes OTC. Obchodujeme na spotovém i termínovém trhu s dodávkou na VTP. Pouze v Itálii zajištujeme dodávku zemního plynu do elektráren sesterské společnosti EP Produzione.  Významnou část našeho portfolia představují zásobníky, přeshraniční kapacity, fyzické toky a poskytování flexibility v rámci celého regionu. Pro skupinu EPH realizujeme také  finanční zajišťování fyzických aktiv skupiny včetně fyzického sourcingu portfolia koncových zákazníků. Pro obchodování s elektrickou energii (+CO2) využíváme EEX, ICE a OTC trhy výhradně pro obchody v ČR a Něměcku.

Více na www.epcommodities.cz

EP_commodities_logo_web

 

 

RVA Group

RVA Group je organizace specializující se na projektový management v oblasti vyřazování z provozu, dekontaminace, demontáže a demolice. S více než 25letými zkušenostmi v tomto vysoce nebezpečném oboru se společnost stala lídrem na trhu. Společnost se sídlem v Londýně ve Velké Británii již v minulosti dokončila celosvětově více než 750 rozsáhlých projektů, díky svému vysoce kvalifikovanému multidisciplinárnímu inženýrskému týmu.

S rozsáhlými zkušenostmi v rámci chemického, petrochemického, farmaceutického, ropného, plynárenského, energetického a těžkého zpracovatelského průmyslu zajišťuje RVA komplexní a flexibilní služby – od inženýrství až po celkové řízení projektů. Díky tomu jsou splněny přesné požadavky klienta.

Organizace se tak stala globálně uznávanou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, inženýrské odbornosti, minimalizace vlivů na životní prostředí a komerční řízení projektů. Díky výhradní spolupráci s vlastníky závodů a nezávislosti na dodavatelském řetězci, poskytuje RVA přesně cílené a nekompromisní poradenství po celý životní cyklus projektu.

Více na www.rvagroup.org

 

 

EP Coal Trading

Společnost EP Coal trading zajišťuje exkluzivně prodej polského tříděného i energetického uhlí z hlubinného dolu PG Silesia. Dále obchoduje české energetické a tříděné druhy uhlí, hnědouhelné brikety a hnědouhelný multiprach, který je vyráběn za účelem zvýšení užitných vlastností hnědého resp. černého uhlí. Společnost taktéž zajišťuje prodej hnědouhelného lignitu z německých dolů Mibrag ve střední Evropě a ve spolupráci s předním producentem z oblasti Kemerova zajišťuje dodávku a prodej ruského energetického i tříděného uhlí na území střední, východní a západní Evropy.

EP Coal Trading zajišťuje prodej více než 3,5 mil. tun černého energetického uhlí (včetně cca 1,5 mil. tun pro elektrárnu Fiume Santo na Sardinii) a více než 600 tis. tun ostatních materiálů (vedlejší energetické produkty, vápenné a vápencové sorbenty).

Více na www.epcoaltrading.cz

EP_coal_trading_logo_web

 

 

EOP & HOKA

Společnost EOP & HOKA je významným přepravcem stavebních hmot a sypkých materiálů jak v České republice, tak do zahraničí. Ročně manipuluje více než 1,7 milionu tun sypkých subtrátů (vedlejších energetických produktů, sorbentu, cementu a jiných stavebních hmot). Vedle přepravy poskytuje také konzultace vlastností a způsobů využití vedlejších energetických produktů (škvára, popílek, energosádrovec, stabilizáty).

Více na www.eophoka.cz

eop_hoka_logo_web_2

 

 

EP Resources

EP Resources AG se sídlem v Zugu ve Švýcarsku se zabývá nákupem a lodní přepravou uhlí a biomasy pro elektrárny EPH v Německu, Itálii, Francii a Velké Británii.
EP Resources je rostoucí společností v oblasti energetiky vybudovaná pro pokrytí interní poptávky skupiny EPH a současně s cílem nabídnout stejné portfolio služeb v oblasti nákupu, prodeje a logistiky komodit jako uhlí a biomasa také zákazníkům po celém světě. EP Resources je 100% dceřinou společností EP Power Europe, a.s.