zabezpečuje spolehlivé, bezpečné a cenově dostupné dodávky energie a tepla evropským domácnostem a podnikům. EP Infrastructure zodpovídá především za nepřerušovaný tok, uchovávání a distribuci zemního plynu – nezastupitelné komodity, která je díky své flexibilitě ideálním partnerem pro obnovitelné zdroje energie během transformace energetického systému.

produkuje elektřinu v sedmi evropských zemích skrze své vyvážené portfolio nízko-emisních, obnovitelných i tradičních zdrojů elektrické energie. Strategickým ukončováním těžební činnosti i uhelných provozů a masivními investicemi do nízko-emisních alternativ EP Power Europe aktivně přebírá zodpovědnost nejen za dekarbonizaci, ale také za potřeby obyvatel a zaměstnanců v dotčených regionech.

sdružuje společnosti ze skupiny EPH, které se zabývají logistikou se specializací na dopravní potřeby obchodních partnerů. Oblast aktivit zahrnuje nejenom železniční nákladní dopravu, spedici, pronájem železničního vozového parku a kombinovanou dopravu, ale také zajištění personálu a výcviku zaměstnanců pro práci na železnici.

zabezpečuje realitní projekty v rámci holdingu EPH. Jejím zaměřením je vyhledávání příležitostí a realizace nemovitostního rozvoje a akvizic ve prospěch členů skupiny. V současné době operuje v několika státech Evropy, včetně České republiky jako domácího trhu.

Tranzit plynu

Eustream

je provozovatelem vysokotlaké přepravní sítě v Slovenské republice, jejíž základním posláním je přeprava zemního plynu na Slovensko a skrz jeho území na evropské trhy.

Přepravní systém společnosti Eustream představuje důležité energetické spojení mezi Ruskou federací a Evropskou unií. Je propojen s hlavními přepravními trasami na Ukrajině, v České republice, Rakousku a Maďarsku a ve výstavbě je nový propojovací plynovod s Polskem. Společnost díky neustálé modernizaci a vylepšování infrastruktury přispívá k zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky ekologického zdroje energie do střední, západní a jižní Evropy. Obchodními partnery Eustreamu jsou velké energetické společnosti z členských i nečlenských zemí EU. Za rok 2019 Eustream přepravil 69,1 miliardy metrů krychlových plynu (729 TWh).

Více na www.eustream.sk

eustream_logo_color_min

Distribuce plynu a elektřiny

SPP – distribúcia 

je majitelem a provozovatelem plynové distribuční sítě, která pokrývá přibližně 98 % celkového objemu distribuovaného na území Slovenské republiky. Společnost odpovídá za spolehlivou, bezpečnou a efektivní distribuci zemního plynu od dodavatelů přes plynovody a místní plynové rozvody až ke koncovým zákazníkům, a také za připájení k distribuční síti, montáž plynoměrů a odečet spotřeby zemního plynu.

Celková délka potrubí provozovaného společností SPP – distribúcia na všech tlakových úrovních je v současnosti 33 323 km. Více než 94 % obyvatel Slovenské republiky má přístup k zemnímu plynu, což staví Slovensko na druhé místo v Evropě, pokud jde o hustotu plynové sítě. 

Hlavní činností společnosti SPP – distribúcia je prodej distribučních kapacit, rozvojové aktivity, provoz a údržba plynárenské distribuční sítě. SPP – distribúcia je slovenským lídrem v oblasti distribuce zemního plynu, poskytuje své služby 26 společnostem užívajícím distribuční síť a více než 1,5 milionu odběratelů připojených k distribuční plynové síti po celém Slovensku.

Více na www.spp-distribucia.sk

SPP_D_logo_min

 

 

Stredoslovenská energetika

je slovenský multikomoditní dodavatel energií. Kromě dodávek elektrické energie a plynu do více než 650 000 odběrných míst, nabízí také komplexní řešení pro zvyšování efektivity využívání energií, optimalizaci poptávky a energetický management.

SSE také provozuje zařízení s kapacitami na výrobu elektřiny, včetně jedné výrobní kapacity (SSE-PD) poskytující podpůrné služby v denních hodinách, a také má své vlastní fotovoltaické kapacity pro výrobu elektřiny (SSE-Solar) a malé vodní elektrárny (SSE-MVE).

Díky své dceřiné společnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., je SSE druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku.

Více na www.sse.sk

sse-logo-min

 

 

EP Energy Trading

je jedním z významných dodavatelů elektřiny a zemního plynu v České republice a na Slovensku. Epet dodává energie domácnostem, ale i velkým odběratelům, mezi něž patří významné společnosti a instituce z oblasti průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, administrativy a samosprávy. V současné době zajišťuje epet dodávku do více než 66 tisíc odběrných míst.

Výhodou společnosti EP Energy Trading, a.s.je přístup k elektrárnám ze skupiny EP Energy, jimiž Elektrárny Opatovice, Plzeňská energetika a United Energy. Díky tomu je pro své zákazníky stabilním partnerem a nabízí jistotu plnění smluvních povinností. V roce 2019 dodala společnost koncovým odběratelům v České republice a na Slovensku přes 2,9 TWh elektřiny a 2,1 TWh zemního plynu.

Společnost epet se na trhu pohybuje již 15 let. Za tuto dobu si díky konkurenceschopným cenám, profesionálnímu přístupu, flexibilitě a zaměření na zákazníka vybudovala pozici významného dodavatele energií na českém trhu.

Více na www.epet.cz

Teplárenství

Elektrárny Opatovice

dodávají tepelnou energii pro více než 60 000 domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. Soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice tvoří přibližně 300 km tepelných sítí.

EOP patří mezi ekonomicky nejvýhodnější dodavatele tepelné energie v České republice, když teplo odběratelům v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi trvale dodává za dlouhodobě nejnižší cenu v ČR.

EOP disponuje 6 generátory, které dodávají v souhrnu 1 800 až 2 100 GWh elektrické energie, což je zhruba třetinová potřeba Královéhradeckého kraje. Zařízení elektrárny umožňuje dodávat rovněž regulační výkon, kterým pomáhá vyrovnávat bilanci v elektrizační soustavě, a umožňuje také fungovat v ostrovním módu a pokračovat v dodávkách elektřiny pro vyčleněné území v případě kolapsu celé elektrické rozvodné soustavy.

Více na www.eop.cz

EOP_logo_min

 

 

Plzeňská teplárenská

je největší společností na území Plzeňského kraje zabývající se výrobou elektrické a tepelné energie. Společnost dále distribuuje a dodává teplo, chlad, pitnou vodu, užitkovou vodu a stlačený vzduch svým zákazníkům.

Společnost vlastní tři elektrárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, včetně jednoho zařízení na energetické využití odpadu o celkové instalované tepelné kapacitě 814 MWth a celkové instalované elektrické kapacitě 274 MWe. Tepelnou a elektrickou energii vyrábí Plzeňská teplárenská zejména z hnědého uhlí, biomasy a komunálního odpadu.

Pro provozovatele přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. poskytuje na základě dlouhodobé smlouvy certifikované podpůrné služby a pomáhá udržet rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektrické energii.

Více na www.pltep.cz

 

 

United Energy

je významným výrobcem tepla v severočeském regionu. Tepelnou energií zásobuje 34 000 bytů v Mostu a Litvínově, dále průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituce. Část tepelné energie je prodána do sekundárních sítí dalších distributorů tepla. Celková délka tepelné distribuční sítě United Energy, vlastněná její dceřinou společností Severočeská teplárenská, činí více než 140 km potrubních rozvodů.

Zdrojem tepelné energie je teplárna v Komořanech u Mostu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Tepelná energie je vyráběna spalováním energetického hnědého uhlí v deseti moderních fluidních kotlích při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. Ročně teplárna vyrábí až 10 000 TJ tepelné energie. Elektrická energie je vyráběna v teplárně Komořany na 8 turbogenerátorech o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. 

Více na www.ue.cz

united_energy_logo

Skladování plynu

Nafta

je mezinárodní společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti skladování a budování podzemních zásobníků zemního plynu a zároveň slovenským lídrem v průzkumu a těžbě uhlovodíků. Kromě toho společnost realizuje průzkumné činnosti a iniciuje projekty na skladování energie z obnovitelných zdrojů. Společnost aktivně působí v zemích střední Evropy a v současnosti je přítomná mimo Slovensko i v České republice, Německu, Rakousku a na Ukrajině.

NAFTA na Slovensku provozuje komplex podzemních zásobníků s kapacitou 27,7 TWh. Pracovní objem zásobníků je dynamická veličina a její velikost závisí hlavně na způsobu jeho využívání klienty. Podzemní zásobníky společnosti NAFTA jsou připojené ke slovenské distribuční síti, tranzitnímu plynovodu Eustream a k Virtuálnímu obchodnímu bodu v Rakousku.

Více na www.nafta.sk

Print

 

 

Pozagas

vlastní podzemní zásobník zemního plynu poblíž města Malacky na Slovensku. Jeho skladovací kapacita je 6,9 TWh.

Společnost POZAGAS se od roku 1993 úspěšně věnuje poskytování služeb v oblasti podzemního skladování zemního plynu. Strategicky významná poloha v blízkosti hlavních evropských přepravních cest a Virtuálního obchodního bodu v Rakousku s vlastnictvím přímého napojení na jeho infrastrukturu staví společnost v prostředí liberalizovaného trhu se zemním plynem do pozice flexibilního a spolehlivého poskytovatele uskladňovacích služeb v tomto regionu.

Více na www.pozagas.sk

pozagas_logo

 

 

SPP Storage

je provozovatelem podzemního zásobníku plynu v Dolních Bojanovicích v České republice. Zásobník byl postaven v jedné z nejvýznamnějších ropoplynových lokalit v České republice a byl dokončen v roce 1999. Jeho skladovací kapacita 6,9 TWh. Má také přímé napojení do slovenské plynárenské sítě.

Více na www.sppstorage.cz

sppstorage-logo

 

NAFTA Speicher

je vlastníkem a provozovatelem podzemních zásobníků zemního plynu Breitbrunn/Eggstätt, Inzenham-West and Wolfersberg v Bavorsku o celkové kapacitě 19,9 TWh. Společnost se podílí nejen na provozu a rozvoji těchto tří skladovacích zařízení, ale i na propagaci úložišť a souvisejících služeb zásobníku Inzenham-West. NAFTA Speicher je dceřinou společností NAFTA – rostoucí mezinárodní společnosti specializující se nejen na provoz a rozvoj úložišť zemního plynu, ale i na průzkum a těžbu ropy a plynu ve střední Evropě. NAFTA Speicher profituje z rozsáhlých zkušeností, která její mateřská společnost nasbírala za 45 let působení v odvětví skladování zemního plynu. Společnost NAFTA působí mimo Německa i na slovenském a rakouském trhu, zároveň je provozovatelem databázových úložišť v České republice a na Slovensku.

Více na www.nafta-speicher.de

 

Obnovitelné zdroje

Větrné elektrárny

VTE Pchery

Společnost VTE Pchery, s.r.o. provozuje větrné elektrárny u obce Pchery na Kladensku s instalovaným výkonem 2 x 3 MWe. Díky těmto parametrům je větrná elektrárna Pchery zařízením s největším jednotkovým instalovaným výkonem v ČR. Elektrárna byla uvedena do provozu v dubnu roku 2008, kdy celková investice dosáhla 190 milionů Kč.

Více na www.vtepchery.cz

 

 

Solární elektrárny

Greeninvest Energy

Společnost Greeninvest Energy, a.s. provozuje fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem 5,2 MWe v obci Ladná na Břeclavsku.

 

Powersun

Společnost Powersun a.s. provozuje fotovoltaické elektrárny v Hustopečích (1,1 MWe) a v Kyjově (2 MWe).

 

Triskata

Společnost Triskata, s.r.o. provozuje fotovoltaický zdroj s kapacitou 1 MWe ve Strážském na Slovensku.

 

Arisun

Společnost Arisun, s.r.o. provozuje fotovoltaický zdroj s kapacitou 1 MWe ve Strážském na Slovensku.

 

 

Bioplyn

Alternative Energy

Bioplynová stanice v Bošanech na Slovensku je zařízení využívající nejmodernější technologie pro energetické zhodnocovaní biologicky rozložitelného odpadu. Výsledkem procesu je výroba elektrické a tepelné energie a výroba certifikovaných průmyslových hnojiv.

Více na www.alternativenergy.sk

AE_logo

 

Další obnovitelné zdroje s regulovaným výkonem jsou uvedeny v segmentu EPPE.

Ostatní

AISE

Poradenská firma v oblasti efektivního využívání energií, komplexního energetického servisu a automatizace průmyslových energetik, energetických systémů a auditů.

Více na  www.aisezlin.cz 

AISE_logo_min

Výroba elektrické energie

Itálie

EP Produzione

Společnost EP Produzione provozuje prostřednictvím pěti elektráren poháněných zemním plynem a jedné uhelné elektrárny v Itálii celkovou výrobní kapacitu 4 300 MW, díky čemuž se řadí mezi nejvýznamnější hráče v oblasti výroby elektřiny v zemi. Účinné, vysoce výkonné elektrárny EP Produzione jsou řízeny a provozovány v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a spolehlivosti.

EP Produzione provozuje na Sardinii černouhelnou elektrárnu Fiume Santo s čistou instalovanou kapacitou bezmála 600 MW. Tato elektrárna je považována za jedno z nejdůležitějších průmyslových zařízení na severovýchodě Sardinie. Dalších pět elektráren poháněných zemním plynem se nachází zejména na severu Itálie. Jedná se o elektrárny Livorno Ferraris, Ostiglia, Tavazzano e Montanaso, Trapani a Scandale. Posledně jmenovanou elektrárnu spravuje Ergosud, společný podnik EPH a A2A gencogas.

Více na www.epproduzione.com

EP PRODUZIONElogo

 

Fusine Energia

Společnost Fusine Energia byla založena v roce 2006 za účelem získání povolení pro stavbu a provoz nové elektrárny na biomasu. Ta se nachází v severoitalské provincii Sondrino nedaleko Comského jezera a od června 2011 pracuje na plný výkon. Elektrárna o výkonu 6 MW je poháněna biomasou z dřevěných třísek pocházejících převážně z okolních regionů, což má pozitivní dopad na lokální ekonomiku. Zařízení ročně zpracuje 82 000 tun biomasy a vyprodukuje celkem 41 GWh elektrické energie, kterou dodává do více než 11 000 domácností.

Více na www.eppowereurope.cz

 

Ergosud S.p.A.

je společnost vlastněná EPH a A2A gencogas S.p.A., která vybudovala a v současné době provozuje tepelnou elektrárnu v italském Scandale. Zařízení patří k nejpokročilejším a nejmodernějším elektrárnám zejména díky inovativní technologii kombinovaného cyklu, která využívá ty nejpokročilejší stavební technologie za účelem minimalizace dopadu na životní prostředí a maximalizace tepelné účinnosti (ta dosahuje 56,67 %, což je nejlepší hodnota, které lze pomocí takového systému dosáhnout). Spojením dvou termodynamických cyklů (Braytonova a Rankinova cyklu), umožňuje kombinovaný cyklus optimalizovat využití energie obsažené v palivu (zemním plynu).

Elektrárna Scandale klade velký důraz jak na ochranu životního prostředí, tak na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Díky implementaci nejpokročilejších technických řešení elektrárna dosahuje nejnižších emisních limitů v sektoru, což dokazuje, že technologie kombinovaného cyklu patří k nejefektivnějším způsobům výroby elektřiny. Elektrárna je zároveň vybavena systémem „zero liquid discharge“ umožňujícím opětovné využití veškeré odpadní vody spolu s částí dešťové vody, čímž se minimalizuje spotřeba vody z jiných zdrojů.

Elektrárna Scandale, schopná kombinované výroby elektrické energie a tepla, sestává ze dvou identických, vzájemně nezávislých modulů o celkové instalované kapacitě 834 MW.

Více na www.ergosud.it

 

Velká Británie

EP Langage

je paroplynová (CCGT – Combined Cycle Gas Turbine) elektrárna umístěná poblíž Plymouthu v Devonu v jihozápadní Anglii. Výstavba areálu byla zahájena v roce 2008 a byla uvedena do provozu v roce 2010. Celková kapacita elektrárny činí 905 MW. Vysokotlaký parní systém umožňuje vysokou efektivitu na trhu (51,5 %), flexibilní konstrukce je schopna dvousměnného provozu a minimálního zatížení, čímž se zvyšují možnosti elektrárny. Využití kombinovaného cyklu poskytuje větší flexibilitu pro podpůrné a systémové služby pro National Grid, které napomáhají stabilitě sítě.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP South Humber Bank

je plynová elektrárna umístěná poblíž Stallingborough v Anglii. Celková instalovaná kapacita elektrárny je 1 365 MW. Stanice se skládá ze dvou samostatně operovatelných jednotek. Obě jednotky mají flexibilní konstrukci schopnou dvousměnného provozu s minimální zátěží, čímž se zvyšuje flexibilita elektrárny podobně, jako je to tomu v případě elektrárny Langage.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP Kilroot

Elektrárna Kilroot se nachází na východním pobřeží Severního Irska a provoz zahájila v roce 1981. Elektrárna disponuje instalovanou kapacitou 513 MW v duálních generátorech poháněných uhlím a ropou, dalších 142 MW ve čtyřech plynových turbínách a součástí areálu je také bateriové úložiště elektrické energie s kapacitou 10 MW, které je jediným funkčním síťovým bateriovým úložištěm v Irsku s možností instalace dalších baterií o kapacitě 30-100 MW. Společně s elektrárnou Ballylumford uspokojuje Kilroot přes 60 % poptávky po elektřině v Severním Irsku.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP Ballylumford

Elektrárna Ballylumford spalující zemní plyn je největší elektrárnou v severním Irsku sestávající ze dvou turbín s kombinovaným cyklem a dvou turbín s jednoduchým cyklem. Byla postavena na území brownfieldu a započala plný provoz v roce 2003. Díky tomu, že vysoce flexibilním turbíny s kombinovaným cyklem umožňují fungování v několika různých režimech, je elektrárna schopna rychlých a pružných reakcí. K tomu přispívají i turbíny s jednoduchým cyklem, které zároveň poskytují potřebnou kapacitu. Kombinace flexibilních a diverzifikovaných aktiv, spolu s možností výstavby bateriového úložiště, dokazuje, že je elektrárna Ballylumford ideálně připravena na budoucí nároky irského energetického trhu. Možnost výstavby bateriového úložiště o kapacitě 30-100 MW dále diverzifikuje a zatraktivňuje portfolio elektrárny. V posledních letech jsou v elektrárně realizovány významné investice, které dále posilují její konkurenceschopnost na irském trhu. Zařízení disponuje kapacitou 688 MW a společně s elektrárnou Kilroot zajišťuje přes 60 % dodávek elektřiny v regionu.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

 

Irsko

Tynagh Energy

Elektrárna Tynagh s instalovanou kapacitou 384 MW ležící na východě hrabství Galway je jedinou paroplynovou elektrárnou na irském trhu, která spolehlivě zásobuje velkoodběratele elektřinou od roku 2006. Hraje významnou roli v zabezpečování dodávek elektřiny pro Galway a západ Irska. Přímo do národní distribuční sítě dodává Tynagh 9% potřebné elektrické energie. Paroplynová elektrárna byla vystavěna na již nevyužívaných pozemcích těžebních dolů Tynagh a přispívá k růstu místní ekonomiky při minimalizování dopadu na životní prostředí.

 

 

Německo

Kraftwerk Mehrum 

Společnost Kraftwerk Mehrum GmbH (KWM) provozuje černouhelnou elektrárnu s čistou instalovanou kapacitou 690 MW. Mehrum se nachází mezi městy Hannover a Braunschweig přímo na Středoněmeckém kanálu.

Elektrický výkon stačí na dodávku 700 000 domácností, potažmo zhruba 1 milionu obyvatel s elektrickou energií, což odpovídá oblasti Hannoveru. Provozní rozsah elektrárny je mezi 150 MW a 690 MW čisté kapacity. Díky velmi flexibilnímu návrhu může systém přizpůsobit výrobu energie jednotlivým potřebám elektrické sítě a splnit stále častěji kolísavé požadavky na zatížení při výrobě obnovitelné energie. Systém je charakterizován poměrně vysokou mírou dostupnosti a vysokou spolehlivostí pro akcionáře a vyvažovací zařízení.

Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1979 s čistým výkonem původně 654 MW. V roce 2003 byla provedena rozsáhlá opatření na zvýšení účinnosti (rekonstrukce turbín, rekuperace tepla v systému spalin, optimalizace chladicích věží), což vedlo ke zvýšení čisté produkce o 36 MW na dnešních 690 MW a zvýšení v účinnosti až na 40 %. Díky těmto opatřením se každý rok v ekologické bilanci ušetří přibližně 80 000 tun černého uhlí a zhruba 180 000 tun CO2 s porovnatelným výkonem. V současné době zajišťuje bezpečný provoz elektrárny kolem 120 zaměstnanců.

Více na: www.kraftwerk-mehrum.de

 

 

Saale Energie

Společnost Saale Energie, která se nachází v německém městě Schkopau, je – společně s Uniper Kraftwerke (dříve e.on) – nepřímým vlastníkem 42 % elektrárny Schkopau. V Německu prodává 400 MW elektrické kapacity společnosti Vattenfall. Prostřednictvím energetické společnosti Uniper prodává elektrárna Schkopau elektrickou energii také společnostem Dow Chemical a Deutsche Bahn.

Elektrárna Schkopau spaluje hnědé uhlí vytěžené ve středním Německu a dodává elektřinu do 380 kV sítě a do 110 kV sítě pro Deutsche Bahn. Kromě toho dodává elektrickou energii a páru do chemických továren Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH (BSL). S cílem zajistit nepřetržité dodávky energie mohou být dva bloky tvořící kogenerační elektrárnu uvedeny do provozu nezávisle na sobě.

Elektrárna Schkopau není jen dodavatelem elektrické energie ve východním Německu. Reprezentuje rovněž významný hospodářský faktor pro celý průmyslový region, neboť dodává obnovitelnou energii pro chemický průmysl, železnici a veřejnou síť.

saale_energie_logo

 

 

LEAG

Lausitz Energie (LEAG) je největší energetickou společností ve východním Německu a v tomto regionu se také řadí k největším soukromým zaměstnavatelům. Společnost se věnuje těžbě, rafinaci a výrobě elektřiny a tepla. LEAG provozuje čtyři doly, čtyři elektrárny, jednu rafinerii a chystá se rozšiřovat své obchodní oblasti. Z toho důvodu společnost klade důraz na energetické technologie zaměřené na budoucnost v oblastech obnovitelných zdrojů, skladování elektrické energie a meziodvětvové spolupráce, jakož i tržních energetických a průmyslových služeb.

LEAG zastřešuje dvě klíčové provozní společnosti Lausitz Energie Bergbau AG a Lausitz Energie Kraftwerke AG. Společnost působí převážně v Lužickém revíru – v druhé největší těžební oblasti v Německu.

Společnost Lausitz Energie Bergbau AG provozuje čtyři lužické povrchové doly Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde, které zásobují hnědouhelné elektrárny Jänschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg, stejně jako rafinerii Schwarze Pumpe. Zpracovávají se zde brikety a práškový lignit ze surových materiálů. Lignit je dále přepravován vlastní centrální železniční sítí.

Lausitz Energie Bergbau AG dodává lignit z povrchových dolů s výrazným cílením na omezení a snižování veškerého nevyhnutelného dopadu těžby na životní prostředí a krajinu. Pomocí včasných rekultivačních opatření, probíhajících souběžně s těžbou, je ve vytěžených oblastech vytvářena bezpečná a rozmanitá krajina s lesy, zemědělskou půdou a chráněnými krajinnými oblastmi. Povrchový důl Cottbus-Nord, který byl uzavřen v roce 2015, je přetvářen do podoby jezera. Budoucí jezero Cottbuser Ostsee by mělo být dokončeno v polovině roku 2020 a stane se pak největším jezerem vybudovaném na místě bývalé těžby v Německu.

Provoz elektráren má na starost společnost Lausitz Energie Kraftwerke AG, která vlastní tři elektrárny v Lužické těžební oblasti (Jänschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg) stejně jako padesátiprocentní podíl elektrárny Lippendorf nedaleko Lipska provozovanou společností LEAG a zásobovanou lignitem z nedalekého povrchového dolu prostřednictvím společnosti MIBRAG. Tyto elektrárny spolehlivě vyrábějí dostatek elektrické energie, dodávají teplo v regionu a poskytují technologickou páru průmyslovým odběratelům.

V reakci na dramatické změny v německém odvětví výroby elektřiny, rozšiřuje LEAG svou podnikatelskou činnost. V současné době buduje v areálu elektrárny Schwarze Pumpe unikátní bateriové uložiště, které zahájí svůj provoz v létě 2020. Virtuální elektrárny „LEAG energy cubes“ zároveň dávají možnost propojení aktiv různé velikosti a funkce do flexibilních virtuálních jednotek pro trh s elektřinou. Průmyslové služby těžební divize, sestávající z výroby strojů a oceli stejně jako z údržby železničních vozidel, jsou k dispozici na volném trhu pod značkou MCR engineering.

Opomenout nelze ani dceřiné společnosti Lausitz Energie Bergbau AG: Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH (TSS GmbH) poskytující kompletní služby pro správu logistiky, materiálu a skladování, a společnost GMB GmbH se specializací na průmyslové služby nejen v oblasti těžby a strojírenství, ale i ve výrobě elektrické energie a tepla.

Více na: www.leag.de

logo_leag_web3

 

 

Francie

Gazel Energie

Společnost Gazel Energie (dříve Uniper France) je třetím největším francouzským výrobcem energie z rozmanité flotily uhelných, plynových a biomasových elektráren a větrných a solárních farem o celkovém výkonu 2263 MW. Zároveň je Gazel Energie čtvrtým největším francouzským dodavatelem elektřiny a plynu do 11 500 odběrných míst. V souladu s francouzským zákonem o energetické transformaci společnost investovala do svých aktiv již více než 1,2 miliard eur a od roku 2008 zredukovala emise CO2 o více než polovinu, což představuje 7,5% podíl na celkové dekarbonizaci Francie.

 

 

Slovensko

Slovenské elektrárne 

Společnost Slovenské elektrárne je největším výrobcem elektrické energie na Slovensku. Provozuje dvě jaderné, dvě tepelné, 31 vodních a dvě solární elektrárny, které dohromady generují více než 70 % celkové produkce elektrické energie v zemi. Společnost Slovenské elektrárně disponuje instalovanou kapacitou 4 081 MW, a je tak jedním z největších výrobců elektrické energie ve střední a východní Evropě. Její jedinečné portfolio jí umožňuje dodávat až 92,5 % elektrického proudu bez emisí skleníkových plynů, což pro životní prostředí znamená každoročně o 15 miliónů tun uhlíkových emisí méně. Společnost Slovenské elektrárne se zabývá také výrobou a dodávkami tepla a navíc poskytuje doplňkové služby pro elektrickou síť.

Prostřednictvím přidružených společností prodává společnost elektrickou energii, plyn, teplo a energetické služby koncovým zákazníkům na Slovensku, v České republice a v Polsku. Její portfolio zákazníků zahrnuje také některé z největších průmyslových podniků v regionu.

Slovenské elektrárne je akciová společnost, která byla založena v roce 2002. Od července 2016 vlastní 66 % jejích akcií energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) a italská energetická společnost Enel. Vlastníkem zbývajících 34 % akcií je Slovenská republika.

Více na: www.seas.sk

Obnovitelné zdroje

Německo

VTE Mibrag

Společnost MIBRAG Neue Energie uvedla v lokalitě dolu Schleenhain nedaleko města Groitzsch (SRN) v roce 2010 do provozu větrnou farmu „Am Geyersberg“ s celkovým instalovaným výkonem 6,9 MWe. Větrnou farmu tvoří celkem 3 větrné turbíny firmy Siemens. Celkové náklady projektu této větrné farmy dosáhly více než 9 milionů euro. MIBRAG Neue Energie usiluje o developement dalších větrných elektráren v oblasti povrchových dolů společnosti MIBRAG.

Více na www.mibrag.de

 

 

Velká Británie

Lynemouth Power

Elektrárna Lynemouth se dostala do popředí zájmu britského energetického trhu díky nedávno dokončenému projektu, který patří mezi nejambicióznější investice do obnovitelných zdrojů ve Velké Británii za poslední roky. Elektrárna prošla zásadní proměnou, během níž byla původní uhelná elektrárna transformována na zařízení pro výrobu elektrické energie výhradně z biomasy. Tento je výsledkem úzké spolupráce mezi zaměstnanci elektrárny Lynemouth, smluvními partnery, vládními agenturami a Energetickým průmyslovým holdingem, a.s. (EPH). Nově přebudovaná elektrárna disponuje čistou instalovanou kapacitou 407 MW a elektřinou zásobuje na 450 000 domácností.

Pro výrobu elektrické energie elektrárna využívá obnovitelné dřevěné pelety pocházející z udržitelných zdrojů převážně z USA a Kanady, které jsou do Velké Británie dováženy prostřednictvím lodní dopravy. Uhlíkové emise z přepravy biomasy jsou zahrnuty ve výpočtech elektrárny tak, aby splňovala současná kritéria udržitelnosti stanovená britskou vládou.

Elektrárna Lynemouth patří k největším zařízením svého druhu v Evropě. Díky přechodu k biomase se podařilo o dvě třetiny snížit emise oxidu uhličitého, zatímco emise prachu klesla o více než polovinu. Zároveň se o více než 95 % snížily i emise oxidu siřičitého, což je jen zlomek v porovnání s množstvím těchto emisí produkovaných při dřívější výrobě elektřiny z uhlí.

Bezpečnost provozu je klíčovou součástí běžného provozu za účelem ochrany zaměstnanců i návštěvníků areálu elektrárny. Výjimečná úroveň bezpečnosti je důkazem kvalitních systémů a postupů, které se v elektrárně využívají, zejména pak těch, jež byly zavedeny při přechodu k biomase. Elektrárna Lynemouth splňuje a dodržuje nejen přísná pravidla daná legislativou, ale i kodexy zdraví a bezpečnosti tak, aby neustále dodržovala ty nejvyšší provozní standardy.

Více na www.lynemouthpower.com

lynemouth-power-limited-logo

 

 

Itálie

Biomasse Italia

Elektrárna Strongoli, kterou vlastní a provozuje Biomasse Italia, společnost získaná společností EP New Energy Italia v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie.

Závod o celkové kapacitě 46 MW je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 400 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě je kolem 360 GWh.

 

 

 

Biomasse Crotone

Elektrárna Crotone, kterou vlastní a provozuje společnost Biomasse Crotone, kterou získala společnost EP New Energy Italia v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie. Crotone je elektrárna na spalování biomasy o celkové kapacitě 27 MW.

Závod je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 300 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě činí přibližně 220 GWh.

 

 

Těžba

Německo

MIBRAG

V roce 1994 byla Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG) první východoněmeckou hnědouhelnou společností určenou k privatizaci. Společnost se sídlem v městě Zeits soustřeďovala své aktivity na jižní oblast Saska-Anhaltska a na oblast jižně od Lipska. MIBRAG je jediným akcionářem společností Helmsteder Revier (HSR), GALA-MIBRAG-Service, Bohr- und Brunnenbau, MIBRAG Consulting International a MIBRAG Neue Energie. Společnost vlastní akciový podíl také ve třech dalších subjektech nabízejících širokou škálu služeb od výroby elektrické energie, přes krajinářství až po stavebnictví, nakládání s odpady, těžební inženýrské služby a provoz větrné elektrárny na okraji dolu United Schleenhain v Sasku.

Společnost MIBRAG již více než dvacet let úspěšně přispívá k bezpečnosti dodávek v sektoru energetiky a vytápění. Každý rok se v dolech Profen (Sasko-Anhaltsko) a United Schleenhain (Sasko) vytěží až 19 milionů tun surového hnědého uhlí. Hlavními spotřebiteli domácího paliva jsou moderní elektrárny Lippendorf (Sasko) a Schkopau (Sasko-Anhaltsko). Společnost provozuje také elektrárnu na brikety a prach v Deuben a průmyslové elektrárny v Deuben a Wählitz. Průmyslové elektrárny MIBRAG dodávají mimo jiné komunální vytápění, teplou vodu a páru koncovým zákazníkům. Hnědouhelný palivový prach je dále zpracováván v cementářském průmyslu. 

MIBRAG není jen stabilním partnerem. Je také stabilizujícím faktorem hospodářského života středního Německa. Jen v regionu středního Německa jsou uzavřeny smlouvy o dodávkách představující celkový podíl kolem 65 % a průměrný roční objem objednávek ve výši 180 milionů EUR. Z toho vyplývá, že doly pomáhají zajistit pracovní místa rovněž mimo společnost. Společnost MIBRAG kromě toho intenzivně podporuje navazování lokálních partnerských vztahů, což umožňuje generovat další pracovní místa a přispět k dalšímu rozvoji regionálního hospodářství. Skupina MIBRAG v současné době zaměstnává 2 700 lidí včetně téměř 160 stážistů.

Více na www.mibrag.de

MIBRAG-LOGO1

 

 

LEAG

Lausitz Energie (LEAG) je největší východoněmeckou energetickou společností, se svými 8 tisíci zaměstnanci je v tomto regionu také jedním z největších soukromých zaměstnavatelů. Firma pokrývá zhruba jednu desetinu spotřeby elektrické energie v Německu a je v této zemi i druhým největším těžařem.

LEAG pod sebou sdružuje dvě společnosti: Lausitz Energie Bergbau AG, odpovědnou za těžbu hnědého uhlí a Lausitz Energie Kraftwerke AG, která provozuje elektrárny. LEAG působí převážně v Lužickém revíru.

Lausitz Energie Bergbau AG provozuje čtyři lužické povrchové doly Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde. Ty produkují ročně okolo 60 milionů tun hnědého uhlí, které je následně dodáváno do elektráren Janschwalde, Lippendorf, Schwarze Pumpe a Boxberg, jakož i do rafinerie u Schwarze Pumpe.

Vedle těžby lignitu má společnost Lausitz Energie Bergbau AG za cíl snížit a co nejvíce omezit dopady těžby uhlí na životní prostředí a okolní krajinu. Ihned po ukončení těžby dochází k rekultivaci krajiny. Na území někdejšího povrchového dolu Cottbus-Nord, který byl dle plánu uzavřený v roce 2015, nyní vzniká jezero Cottbuser Ostsee. To se stane největším jezerem vybudovaným na místě původního povrchového dolu v Německu.

Více na: www.leag.de

logo_leag_web3

Ostatní

Humbly Grove Energy

vlastní a provozuje podzemní zásobník zemního plynu nedaleko města Alton v anglickém Hampshiru, který se skládá ze dvou nádrží – Great Oolite a Rhaetic.

Zařízení je součástí Národní přenosové soustavy, přičemž pokrývá až 3 % denní poptávky a představuje přibližně 6 % celkové skladovací kapacity ve Velké Británii.

Více na www.humblyenergy.co.uk

 

 

EP Commodities

EP Commodities (EPC) se specializuje na trading s energetickými komoditami, tranzitními a skladovacími kapacitami. Strukturuje transakce se zemním plynem, elektrickou energií, emisními povolenkami, uhlím (pouze finančně) a ostatními produkty (např. spready) napříč regiony. EPC se zaměřuje především na země, kde má skupina EPH vlastní aktiva nebo které svojí likviditou umožňují efektivní obchodování. Pro skupinu EPH realizuje kromě fyzických i finanční zajišťování komodit také sourcing portfolia koncových zákazníků ve vybraných zemích.

Více na www.epcommodities.cz

EP_commodities_logo_web

 

 

RVA Group

RVA Group je organizace specializující se na projektový management v oblasti vyřazování z provozu, dekontaminace, demontáže a demolice. S více než 25letými zkušenostmi v tomto vysoce nebezpečném oboru se společnost stala lídrem na trhu. Společnost se sídlem v Londýně ve Velké Británii již v minulosti dokončila celosvětově více než 750 rozsáhlých projektů, díky svému vysoce kvalifikovanému multidisciplinárnímu inženýrskému týmu.

S rozsáhlými zkušenostmi v rámci chemického, petrochemického, farmaceutického, ropného, plynárenského, energetického a těžkého zpracovatelského průmyslu zajišťuje RVA komplexní a flexibilní služby – od inženýrství až po celkové řízení projektů. Díky tomu jsou splněny přesné požadavky klienta.

Organizace se tak stala globálně uznávanou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, inženýrské odbornosti, minimalizace vlivů na životní prostředí a komerční řízení projektů. Díky výhradní spolupráci s vlastníky závodů a nezávislosti na dodavatelském řetězci, poskytuje RVA přesně cílené a nekompromisní poradenství po celý životní cyklus projektu.

Více na www.rvagroup.org

 

 

EP Resources CZ

Společnost EP Resources CZ zajišťuje exkluzivně prodej polského tříděného i energetického uhlí z hlubinného dolu PG Silesia. Dále obchoduje české energetické a tříděné druhy uhlí, hnědouhelné brikety a hnědouhelný multiprach, který je vyráběn za účelem zvýšení užitných vlastností hnědého resp. černého uhlí. Společnost taktéž zajišťuje prodej hnědouhelného lignitu z německých dolů Mibrag ve střední Evropě a ve spolupráci s předním producentem z oblasti Kemerova zajišťuje dodávku a prodej ruského energetického i tříděného uhlí na území střední, východní a západní Evropy.

EP Coal Trading zajišťuje prodej více než 3,5 mil. tun černého energetického uhlí (včetně cca 1,5 mil. tun pro elektrárnu Fiume Santo na Sardinii) a více než 600 tis. tun ostatních materiálů (vedlejší energetické produkty, vápenné a vápencové sorbenty).

Více na www.epresources.cz

 

 

EP Resources

EP Resources AG se sídlem v Zugu ve Švýcarsku se zabývá nákupem a lodní přepravou uhlí a biomasy pro elektrárny EPH v Německu, Itálii, Francii a Velké Británii.
EP Resources je rostoucí společností v oblasti energetiky vybudovaná pro pokrytí interní poptávky skupiny EPH a současně s cílem nabídnout stejné portfolio služeb v oblasti nákupu, prodeje a logistiky komodit jako uhlí a biomasa také zákazníkům po celém světě. EP Resources je 100% dceřinou společností EP Power Europe, a.s.

Železniční doprava

EP Cargo

je železniční dopravce zajišťující efektivní přepravní služby široké škále zákazníků. Společnost EP Cargo byla licencována jako železniční dopravce v roce 2010 a osvědčení dopravce o bezpečnosti – část A a B, jí bylo přiznáno téhož roku. Cílem EP Cargo je nabídnout zákazníkům a zájemcům z řad spedice, dopravců, výrobních závodů i jiných společností spolupráci při realizaci dopravních potřeb.

Více na www.epcargo.cz

 

 

EP Cargo Deutschland

zodpovídá za spediční služby v rámci železničních transportů na německém území s přesahem do dalších zemí EU. Specializuje se mimo jiné na přepravy černého a hnědého uhlí, energosádrovce, popílku, vedlejších energetických produktů apod. Zajišťuje komplexní služby pro zákazníka, včetně optimalizace transportů, dodání vhodných typů vozů pro speciální transporty, plánování tras, zajištění poslední míle, vyřízení náležitých dokumentů atp.

Více na www.epcargo.cz/de

 

 

EP Cargo Invest

jakožto správce železničního vozového parku zajišťuje pro společnosti skupiny EPH veškerý železniční hardware pro jejich aktivity v oblasti nákladní přepravy. EP Cargo Invest realizuje investice do lokomotiv a vagonů pro dlouhodobé projekty společností skupiny a také poskytuje nákladní vagony pro krátkodobé využití formou pronájmu od třetích stran. EP Cargo Invest dále zajišťuje údržbu a opravy vagonů nasazených na projektech skupiny a poskytuje poradenství v této oblasti.

Více na www.epcargoinvest.cz

 

 

EP Cargo Polska

se zabývá železniční přepravou, železniční spedicí a spedicí z přístavů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Zajišťuje nakládku v přístavech Gdaňsk, Gdynia, Szczecin, Swinoujscie, dále nakládku ve vnitrostátních přístavech na východní hranici. Specializuje se na transport hnědého a černého uhlí, vápenců, vedlejších energetických produktů. Nabízí komplexní převozní služby pro elektrárny a průmyslové podniky na území České republiky, Německa, Polska. Pro zákazníky realizuje projekty optimalizace železničních přeprav, individuální správu a provozování vleček, speciální přepravy techniky a zařízení, optimalizaci provozu vlastních vleček aj.

Více na www.epcargo.cz/pl

 

 

Loko Train

je společností poskytující vzdělávání v drážním odvětví. Zajišťuje servisní činnost a vzdělávání pro dopravce, provozovatele dráhy a firmy zabývající se opravou, údržbou a modernizací drážní infrastruktury. Poskytuje další služby spojené s drážní problematikou. V rámci vlastního LokoPoolu nabízí na území České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Maďarska pronájem lokomotiv (jednorázově, dlouhodobě, krátkodobě). V rámci vlastního PersPoolu nabízí na území České republiky, Slovenska a Polska možnost pronájmu výkonu strojvedoucích, vozmistrů a vedoucích posunu. Zabývá se poradenstvím a konzultacemi v drážní železniční dopravě. Pořádá školení, semináře a konference zaměřené na železniční segment. Zajišťuje řádná školení a kurzy pro strojvedoucí a další potřebná školení pro železniční provoz a železniční dopravu.

Více na www.lokotrain.eu

Silniční doprava

EP Cargo Trucking CZ

se zabývá silniční nákladní přepravou sypkých hmot v silocisternách a sklápěcích návěsech. Společnost disponuje vlastní flotilou více jak 100 vozových souprav a aktivně působí v regionu Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko. Společnost se specializuje na manipulaci hromadných substrátů se zaměřením na obsluhu dolů, těžbu uhlí a na obsluhu zadního palivového cyklu elektráren včetně řešení problematiky materiálů zadního palivového cyklu elektráren, ale i na řešení problematiky vedlejších energetických produktů (popílek EN450, energosádrovec, škvára).

Více na www.epcargo.com

 

Kombinovaná doprava

EP Intermodal

je společnost zajišťující projektová řešení na míru v oblasti kontinentální kombinované dopravy, jejich následné uvedení do praxe a zajištění spolehlivého fungování celého procesu. Hlavním cílem společnosti je analyzovat současný stav dopravního systému v Evropě a zaměřit se na druhy kombinované přepravy dle požadavků partnerů. Společnost nabízí nezávislý a flexibilní servis díky znalostem a dlouhodobým zkušenostem v oblasti rozvoje a udržitelnosti sítě intermodálních přeprav.

Více na www.epintermodal.eu

 

 

Locon

je německá železniční společnost specializující se na přepravu zboží, materiálů, na kontejnerovou železniční přepravu a na železniční stavitelství. Její portfolio čítá více než 250 vozů a 30 lokomotiv, firma provozuje vlastní opravnu a má více než 150 zaměstnanců, včetně vysoce kvalifikovaných odborných profesí. Locon Logistik & Consulting AG realizuje přepravy na celém území Německa, a to jak pravidelné (např. z německých přístavů Wilhelmshaven a Bremerhaven), tak i ad hoc přepravy, včetně přeshraničních směrem do Belgie, České republiky, Holandska, Rakouska a na Slovensko. Firma provozuje vlastní terminál s překladištěm pro intermodální přepravy. Locon Logistik & Consulting AG se již více než 17 let specializuje na stavební zakázky v oblasti železnice: od konceptu a plánování, přes poskytnutí technického vybavení a personálu až po precizní realizaci (např. při nedávném přesunu ocelového mostu na dvou paralelně jedoucích kolejových vozidlech). Locon Logistik & Consulting AG je klíčovým článkem logistického portfolia EP Logistics International a.s., patřícího do holdingu EPH.

Více na www.locon.de

 

 

SPEDICA Group Companies

Skupina SPEDICA sdružující společnosti RM LINES, Railsped a SPEDICA s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní řešení z jedné ruky v oblastech železniční přepravy v rámci euroasijského železničního dopravního trhu, námořní přepravy z/do všech světových přístavů (FCL, LCL, konvenční zásilky), železniční kontejnerové přepravy v relacích Evropa-Asie, mezinárodní i vnitrostátní přepravy kusových i celovozových zásilek se zaměřením na země Evropy, svozů a rozvozů zásilek v tuzemsku i zahraničí, přípravy a realizace logistických řetězců kombinací různých druhů přepravy, řízení dodavatelských řetězců, komplexního spedičního servisu, provozování drážní dopravy na základě licence vydané drážním úřadem pro Celostátní železniční síť v ČR a vlečky, přepravní pojištění a správě dopravních prostředků a jejich efektivního užívání.

Více na www.spedica.cz