Podmínky používání

Provozovatel

Vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO 28356250, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 21747/MSPH (dále jen „provozovatel“). 

Autorská práva

Provozovatel prohlašuje, že veškerý obsah těchto webových stránek je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a dalšími platnými právními předpisy.

Provozovateli náleží autorská práva k obsahu, který umísťuje na tyto webové stránky. Bez ohledu na uvedené mohou být některé materiály nebo texty umístěné na webových stránkách vlastnictvím třetích osob a mohou používat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Užívání webových stránek

Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky jen v souladu s platnými právními předpisy, s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito podmínkami používání.

Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky způsobem nenarušujícím jejich provoz, bezpečnost a celistvost.

Uživatelé nemají právo jakkoli distribuovat, publikovat, upravovat, reprodukovat, kopírovat nebo duplikovat obsah webových stránek bez výslovného předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Cookies

Informace z této oblasti naleznete zde.