• Zajišťujeme stabilitu energetické soustavy

V EPH rozumíme dnešnímu složitému prostředí energetiky a přinášíme řešení, která zajišťují rovnováhu mezi okamžitými společenskými potřebami a dlouhodobými cíli v oblasti životního prostředí.

 

 

Jako přední evropská společnost působící v oblasti veřejných služeb jsme pevně odhodláni hájit zájmy našich komunit a aktivně hledáme způsoby, jak připravit naši infrastrukturu na udržitelnou budoucnost. Zavázali jsme se poskytovat spolehlivou a zároveň udržitelnou energii a stali jsme se předním hráčem v transformaci Evropy směrem k uhlíkové neutralitě.

 

Náš vertikálně integrovaný přístup, zahrnující činnosti od výrobydistribuce elektřiny a tepla až po inovativní postupy v oblasti přepravyskladování plynu, pokrývá celý energetický hodnotový řetězec a klíčové trhy, jako jsou Německo, Spojené království, Irsko, Francie, Švýcarsko, Nizozemsko, Itálie, Slovensko a Česká republika. Jsme víc než jen energetická společnost, jsme komunitou 15 000 zaměstnanců, kteří se snaží rozvíjet bezpečný a udržitelný přístup k energii a zároveň využívat strategické obchodování s komoditami, maloobchodní služby a ekologickou logistiku k uspokojování potřeb našich zákazníků.

 

Naše obchodní strategie je plně v souladu s našimi cíli v oblasti ESG. Zbývající uhelné kapacity udržujeme v provozu výhradně proto, abychom v krátkodobém horizontu zajistili bezpečnost dodávek, a zároveň máme jasný plán pro odchod od uhlí. Prostřednictvím našich plynových elektráren a významné infrastruktury plynové a elektrické sítě budeme zajišťovat disponibilní energii, která je nezbytně nutná k vyrovnání energie z obnovitelných zdrojů v době jejího nedostatku. V dlouhodobém horizontu adaptujeme všechny naše elektrárny na obnovitelné plyny, jako je vodík, aby v budoucnu splňovaly požadavek nulových čistých emisí.

 

Naše vize je jasná

Přečtěte si více o našich aktivitách

Naše energetická transformace

Zajišťujeme dodávky cenově dostupné energie

V rámci optimalizace našeho energetického mixu přecházíme ke zdrojům s nižší emisní náročností, aniž bychom ohrozili bezpečnost dodávek a dostupnost našich základních komodit. Naším cílem je nejen urychlené ukončení výroby elektřiny z uhlí, ale také to, aby naše plynové elektrárny postupně převzaly hlavní úlohu při uspokojování poptávky ve špičkách. Zároveň budeme podporovat větší integraci obnovitelných zdrojů a zvyšování výroby čisté energie z jádra a zkoumat možnosti využívání obnovitelných plynů, čímž dosáhneme snížení emisní náročnosti naší výroby elektřiny a tepla. V zájmu většího začleňování obnovitelných zdrojů energie do evropské sítě se také zabýváme možnostmi rozvoje bateriových úložišť.

Ukončujeme závislost na uhlí

Do roku 2025 výrazně omezíme naše uhelné zdroje a ponecháme pouze základní provozy, jako je elektrárna Fiume Santo na Sardinii a kogenerační jednotky v České republice, které budou zabezpečovat kritické dodávky tepla. Naším cílem je urychlit odklon od uhlí a plně ukončit jeho spalování do roku 2030 a zbývající uhelné elektrárny provozovat v souladu s přísnými předpisy tak, aby byla zajištěna stabilita sítě. Jako soukromá společnost si EPH pro odchod od uhlí klade ambiciózní cíle a často jde nad rámec místních požadavků. Nejenže dodržujeme stanovené termíny, ale umožňujeme dosáhnout konce uhlí dříve, než předpokládají místní orgány.

Odpovědnou dekarbonizací naplňujeme společenské potřeby

Máme jasný plán pro dosažení uhlíkové neutrality pro emisní oblast 1 a 2. Zároveň si však uvědomujeme výzvy, které nás čekají. Předpokladem úspěšné dekarbonizace je, abychom při snižování emisí dbali především na energetickou bezpečnost a sociální spravedlnost. Nestačí jen snižovat emise zavíráním elektráren, ale je třeba vytvářet i nové příležitosti. Přeměnou starých energetických aktiv na nová, udržitelnější, nejen zmírňujeme dopad na životní prostředí, ale také přinášíme nová pracovní místa a obnovujeme půdu pro budoucí využití komunitami.

Naše vize vychází z přesvědčení o nezbytnosti dispečerského řízení výroby elektřiny, kterou v současnosti zajišťuje zemní plyn, vodní a jaderná energie a která doplňuje obnovitelné zdroje, jako je větrná a solární energie. Tyto technologie jsou zásadní pro řešení nestability obnovitelných zdrojů a zaručují stálé a bezpečné dodávky energie pro všechny.

 

 

Stojíme v čele adaptace středních a koncových částí plynárenské infrastruktury na obnovitelné plyny budoucnosti.

 

 

Naše snahy, které byly uznány za součást tzv. Významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI = Important Projects of Common European Interest), jsou dalším krokem směrem k jejich uskutečnění a jsou podpořeny potenciálním financováním ze strany členských států a EU. Naše síť, vyrobená především z polyetylenu kompatibilního s vodíkem, je připravena na distribuci čistého vodíku. Rovněž investujeme do paroplynových zařízení připravených na spalování vodíku, protože v rámci uhlíkové neutrality budou bezemisní elektrárny s dispečerským řízením nezbytné pro podporu nestabilních obnovitelných zdrojů energie. Tato příprava je pro naši strategii klíčová a umožní nám přejít na obnovitelné plyny, jakmile budou široce dostupné, aniž bychom riskovali tzv. efekt carbon lock-in, tj. udržování emisí uhlíku v důsledku dlouhodobého používání zemního plynu.

 

 

Naše výsledky

2023

Naše aktiva v hodnotě 28,9 mld. EUR s čistým instalovaným výkonem 14,0 GW a plynová úložiště s kapacitou 64,3 TWh, která spravujeme, svým dosahem a rozsahem dokazují naši klíčovou roli při zajišťování energetické bezpečnosti a stability v celé Evropě. Prostřednictvím strategických investic, inovativních řešení a neustálého zaměření na udržitelnost nechceme jen očekávat budoucnost energetiky, ale chceme ji aktivně utvářet.

Hospodářské výsledky

36.1 TWh

Výroba elektřiny

6.0 TWh

Distribuce elektřiny

18.4 TWh

Dodávky elektřiny

7.4 PJ

Dodávky tepla

45.5 TWh

Distribuce zemního plynu

64.3 TWh

Kapacita skladování zemního plynu

16.1 bcm

Tranzit zemního plynu

8.2 TWh

Dodávky zemního plynu