Zpět na Přehled VŘ

Dodávky guľových uzáverov DN 200 – DN 1400

ID: / 29763

Předmět a popis VŘ:
Predmetom zákazky je dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody dimenzie od
DN 200 (vrátane) do DN 1400 (vrátane), PN 80.
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie pohonov guľových uzáverov, ktoré môže zahŕňať napr. hydropneumatické,
elektrické, elektro-pneumatické, ručné alebo iné pohony, ako aj dodanie voliteľného príslušenstva
(napr. nadstavce hriadeľa a pod.) a súvisiace služby uvedenie guľových uzáverov do prevádzky v zmysle
platných predpisov a zaškolenie prevádzkového personálu obstarávateľa na obsluhu a ovládanie pohonov.
Guľové uzávery a pohony na guľové uzávery (vrátane príslušenstva), ktoré bude uchádzač ponúkať, musia
spĺňať požiadavky špecifikácie a technicko-dodacích podmienok Guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody
DN 300 DN 1400, Guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody DN 50 DN 250 a Pohony na guľové uzávery
pre vysokotlakové plynovody DN 300 DN 1400. Technicko-dodacie podmienky tvoria prílohy č. 2, č. 3 a č.
4 k Obchodným a zmluvným podmienkam, ktoré tvoria prílohu č. 1 súťažných podkladov. Požaduje sa, aby
požiadavky technicko-dodacích podmienok Pohony na guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody DN 300
DN 1400 spĺňali aj pohony guľových uzáverov dimenzií DN 50 až DN 250.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Supply of ball valves from DN 200 (inclusive) up to DN 1400 (inclusive) PN 80 for high-pressure gas pipelines along with accessories is the subject-matter of the contract.
Supply of actuators for ball valves, which may include, for example, hydro-pneumatic, electric, electric-pneumatic, hand driven or other actuators as well as supply of optional accessories (e.g. extension stems, etc.) and related services of commissioning pursuant to applicable legal regulations and training course for operational personnel for actuators operation and control is a part of the contract subject-matter.
The ball valves and actuators (including accessories) that a tenderer will offer, must comply with requirements of specifications an technical-delivery conditions Ball Valves for High-Pressure Gas Pipelines DN 300 – DN 1400, Ball Valves for High Pressure Gas Pipelines DN 50 – DN 250 and Actuators for “Ball Valves for High Pressure Gas Pipelines DN 300 – DN 1400. Technical-delivery conditions constitute annexes no. 2, 3 and 4 to the Commercial and Contractual Terms & Conditions that constitute Annex 1 to the Tender Documents. It is required that also actuators for ball valves DN50 – DN250 comply with the requirements of the technical- delivery conditions “Actuators for “Ball Valves for High Pressure Gas Pipelines DN 300 – DN 1400“.
A detailed specification of the subject-matter of the Contract is provided in the Tender Documents.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Mikula
Telefon: +421905962107
E-mail:

Tisknout