Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
modernization of fixed extinguishing equipment of coal bridge

ID: Plzeňská teplárenská / 24098

Tender description:
Předmětem zakázky je modernizace dožitého stabilního hasicího zařízení zauhlovacího mostu v prostoru podél pásových dopravníků 4A a 4B v Plzeňské teplárenské, a.s., areál ENERGETIKA, dle vypracované Projektové dokumentace pro provedení stavby.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1564012800 25.7.2019 1576454400 16.12.2019
MV cable cold-shrinkable terminations and connections

ID: Stredoslovenská distribučná / 24536

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa VN káblových koncoviek a spojok zmrštiteľných za studena.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=dcb3ec9ad0632f5845e9fd481a948438&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Mária Tatárová
Phone: +421 41 519 2420
E-mail:

Tender web page link

1572307200 29.10.2019 1575849600 9.12.2019
Steel piping supplies

ID: Severočeská teplárenská / 24542

Tender description:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Dodávky ocelového potrubí“ je závazek Účastníka, resp. Dodavatele dodávat Zadavateli ocelové potrubí a oblouky (dále též jen „Ocelové potrubí“) dle jednotlivých objednávek Zadavatele, resp. dílčích smluv, které bude Dodavatel uzavírat se Zadavatelem za podmínek stanovených Rámcovou dohodou. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.e-zakazky.cz/

Zadavatel uvádí, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou.
Zakázka je zadávána v otevřeném řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.
Jedná se o zakázku, kde Zadavatel v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) žádá o příjem dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je uveřejněno v Úředním věstníku EU (TED) a ve Věstníku veřejných zakázek.
Zveřejnění veřejné zakázky má následující identifikační znaky:
Název veřejné zakázky: Dodávky ocelového potrubí
Evidenční číslo Zakázky: Z2019-038363
Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je přístupné na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz pod výše uvedeným evidenčním číslem Zakázky.

Contact persons:
Name: Vladimír Hyneš
Phone: +420733628858
E-mail:

Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420 606633310
E-mail:

Tender web page link

1572393600 30.10.2019 1574985600 29.11.2019
Realization of the project “Reconstruction of thermal power plant Litvínov

ID: Severočeská teplárenská / 24544

Tender description:
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané trasy je 6.761 m.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího tepelného napaječe Litvínov mezi sekčními uzávěry SU 3 až SU 10 v rozsahu a dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 – sekční uzávěry SU 10“ vypracované společností Bilfinger Tebodin Czech Republic, s. r. o., pod archivním č. 0245 – 000 - 51, z ledna 2019.
Podrobnější popis předmětu plnění veřejné zakázky (místo plnění, požadavky na termíny plnění, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, služeb a požadovaných standardů) je uveden v Zadávací dokumentaci. Zakázka bude mít charakter provedení „na klíč“.
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.e-zakazky.cz/

Zadavatel uvádí, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou.
Zakázka je zadávána v otevřeném řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.
Jedná se o zakázku, kde Zadavatel v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) žádá o příjem dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zadavatel informuje, že uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek Oznámení o zahájení Zadávacího řízení na veřejnou zakázku mající následující identifikační znaky:
Název veřejné zakázky: Dodávky ocelového potrubí
Evidenční číslo Zakázky: Z2019-038360
Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je přístupné na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz pod výše uvedeným evidenčním číslem Zakázky.

Contact persons:
Name: Vladimír Hyneš
Phone: +420733628858
E-mail:

Name: Ing. jaromír Kneifl
Phone: +420606633310
E-mail:

Tender web page link

1572393600 30.10.2019 1575244800 2.12.2019
Manufacture,Fabrication and Supply of Replacement Forgings for EP Langage Ltd

ID: EP Langage / 24552

Tender description:

Contact persons:
Name: Kim Worthington
Phone: 07557616537
E-mail:

Name: Chris Quirk
Phone: 07789572706
E-mail:

Tender web page link

1572480000 31.10.2019 1574380800 22.11.2019
LV circuit breakers and connecting sets

ID: Stredoslovenská distribučná / 24564

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Pripájacie sady a NN ističe (retrofity). Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s vymeniteľnými elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b5a77d4db298c8f7b8573853581a4ad&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 41 519 2939
E-mail:

Tender web page link

1572825600 4.11.2019 1576195200 13.12.2019
Výber externých partnerov na zabezpečenie nepriameho predaja elektriny a plynu v segmente B2C – Malí a strední podnikatelia a Domácnosti pre rok 2020 – 2021

ID: Stredoslovenská Energetika / 24581

Tender description:
Predmetom tohto obstarávania je výber externých partnerov na zabezpečenie nepriameho predaja elektriny a plynu v segmente B2C - Malí a strední podnikatelia a Domácnosti pre rok 2020 - 2021. Kritériom pre úspech v
súťaži za predpokladu splnenia podmienok súťaže a požiadaviek navrhovateľa je akceptovanie provízií navrhovateľa.
Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Contact person:
Name: Marta Škrkoňová
Phone: +421 41 519 2926
E-mail:

Tender web page link

1573430400 11.11.2019 1574985600 29.11.2019
Hot-water pipes and heat pipes - reconstruction II.

ID: Plzeňská teplárenská / 24593

Tender description:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody a teplovody – rekonstrukce II.", ID VZ0080927, je:

• Rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Na Dlouhých v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu.

Celé dílo bude provedeno v k.ú Doubravka.

Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na:
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz//zadavani-zakazek/

Contact persons:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Name: Ing. Jitka Navrátilová
Phone: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Tender web page link

1573516800 12.11.2019 1576195200 13.12.2019
Hot-water pipes and heat pipes - reconstruction III.

ID: Plzeňská teplárenská / 24597

Tender description:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody a teplovody – rekonstrukce III.", ID VZ0080933, je:

• Rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Sokolovská v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu.

Celé dílo bude provedeno v k.ú Bolevec.

Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na:
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz//zadavani-zakazek/


Contact persons:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Name: Ing. Jitka Navrátilová
Phone: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Tender web page link

1573516800 12.11.2019 1576195200 13.12.2019
Heat exchanger stations - reconstruction of heating II.

ID: Plzeňská teplárenská / 24602

Tender description:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu II.“ je rekonstrukce technologie ÚT, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň a v k.ú Bolevec. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/.

Contact persons:
Name: Mgr. Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Name: Ing. Jitka Navrátilová
Phone: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Tender web page link

1573516800 12.11.2019 1576454400 16.12.2019
Heat exchanger stations - reconstruction of heating III.

ID: Plzeňská teplárenská / 24605

Tender description:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu III.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, k.ú. Bolevec a k.ú. Skvrňany. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/.

Contact persons:
Name: Mgr. Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Name: Ing. Jitka Navrátilová
Phone: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Tender web page link

1573516800 12.11.2019 1576454400 16.12.2019
Heat exchanger stations - reconstruction of heating IV.

ID: Plzeňská teplárenská / 24609

Tender description:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu IV.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zásobníků TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Bolevec, k.ú. Skvrňany, k.ú. Hradiště u Plzně a k.ú. Doubravka. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/.

Contact persons:
Name: Mgr. Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Name: Ing. Jitka Navrátilová
Phone: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Tender web page link

1573516800 12.11.2019 1576627200 18.12.2019
Delivery of switchboards for the construction of TR 110 kV Bystričany

ID: Stredoslovenská distribučná / 24613

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na stavbu TR 110 kV Bystričany.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ff1dd3a091b5d2653dc8fc767cfe0853&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Katarína Bačinská
Phone: +421 41 519 2178
E-mail:

Tender web page link

1573689600 14.11.2019 1574726400 26.11.2019
Vonkajšia inšpekcia plynovodných potrubí na úseku od štátnej cesty Trstín – Bíňovce po štátnu hranicu SR/Rakúsko a SR/ČR

ID: Eustream / 24615

Tender description:
Vonkajšia inšpekcia plynovodných potrubí na úseku od štátnej cesty Trstín - Bíňovce po štátnu hranicu SR/Rakúsko a SR/ČR v celkovej dĺžke 432 km.

Contact person:
Name: Lenka Gažová
Phone: +421 (2) 6250 7147
E-mail:

Tender web page link

1573776000 15.11.2019 1575244800 2.12.2019