Výroba elektrické energie

Itálie

EP Produzione

Společnost EP Produzione provozuje prostřednictvím pěti elektráren poháněných zemním plynem a jedné uhelné elektrárny v Itálii celkovou výrobní kapacitu 4 300 MW, díky čemuž se řadí mezi nejvýznamnější hráče v oblasti výroby elektřiny v zemi. Účinné, vysoce výkonné elektrárny EP Produzione jsou řízeny a provozovány v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a spolehlivosti.

EP Produzione provozuje na Sardinii černouhelnou elektrárnu Fiume Santo s čistou instalovanou kapacitou bezmála 600 MW. Tato elektrárna je považována za jedno z nejdůležitějších průmyslových zařízení na severovýchodě Sardinie. Dalších pět elektráren poháněných zemním plynem se nachází zejména na severu Itálie. Jedná se o elektrárny Livorno Ferraris, Ostiglia, Tavazzano e Montanaso, Trapani a Scandale. Posledně jmenovanou elektrárnu spravuje Ergosud, společný podnik EPH a A2A gencogas.

Více na www.epproduzione.com

EP PRODUZIONElogo

 

Fusine Energia

Společnost Fusine Energia byla založena v roce 2006 za účelem získání povolení pro stavbu a provoz nové elektrárny na biomasu. Ta se nachází v severoitalské provincii Sondrino nedaleko Comského jezera a od června 2011 pracuje na plný výkon. Elektrárna o výkonu 6 MW je poháněna biomasou z dřevěných třísek pocházejících převážně z okolních regionů, což má pozitivní dopad na lokální ekonomiku. Zařízení ročně zpracuje 82 000 tun biomasy a vyprodukuje celkem 41 GWh elektrické energie, kterou dodává do více než 11 000 domácností.

Více na www.eppowereurope.cz

 

Ergosud S.p.A.

je společnost vlastněná EPH a A2A gencogas S.p.A., která vybudovala a v současné době provozuje tepelnou elektrárnu v italském Scandale. Zařízení patří k nejpokročilejším a nejmodernějším elektrárnám zejména díky inovativní technologii kombinovaného cyklu, která využívá ty nejpokročilejší stavební technologie za účelem minimalizace dopadu na životní prostředí a maximalizace tepelné účinnosti (ta dosahuje 56,67 %, což je nejlepší hodnota, které lze pomocí takového systému dosáhnout). Spojením dvou termodynamických cyklů (Braytonova a Rankinova cyklu), umožňuje kombinovaný cyklus optimalizovat využití energie obsažené v palivu (zemním plynu).

Elektrárna Scandale klade velký důraz jak na ochranu životního prostředí, tak na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Díky implementaci nejpokročilejších technických řešení elektrárna dosahuje nejnižších emisních limitů v sektoru, což dokazuje, že technologie kombinovaného cyklu patří k nejefektivnějším způsobům výroby elektřiny. Elektrárna je zároveň vybavena systémem „zero liquid discharge“ umožňujícím opětovné využití veškeré odpadní vody spolu s částí dešťové vody, čímž se minimalizuje spotřeba vody z jiných zdrojů.

Elektrárna Scandale, schopná kombinované výroby elektrické energie a tepla, sestává ze dvou identických, vzájemně nezávislých modulů o celkové instalované kapacitě 834 MW.

Více na www.ergosud.it

 

Velká Británie

EP Langage

je paroplynová (CCGT – Combined Cycle Gas Turbine) elektrárna umístěná poblíž Plymouthu v Devonu v jihozápadní Anglii. Výstavba areálu byla zahájena v roce 2008 a byla uvedena do provozu v roce 2010. Celková kapacita elektrárny činí 905 MW. Vysokotlaký parní systém umožňuje vysokou efektivitu na trhu (51,5 %), flexibilní konstrukce je schopna dvousměnného provozu a minimálního zatížení, čímž se zvyšují možnosti elektrárny. Využití kombinovaného cyklu poskytuje větší flexibilitu pro podpůrné a systémové služby pro National Grid, které napomáhají stabilitě sítě.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP South Humber Bank

je plynová elektrárna umístěná poblíž Stallingborough v Anglii. Celková instalovaná kapacita elektrárny je 1 365 MW. Stanice se skládá ze dvou samostatně operovatelných jednotek. Obě jednotky mají flexibilní konstrukci schopnou dvousměnného provozu s minimální zátěží, čímž se zvyšuje flexibilita elektrárny podobně, jako je to tomu v případě elektrárny Langage.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP Kilroot

Elektrárna Kilroot se nachází na východním pobřeží Severního Irska a provoz zahájila v roce 1981. Elektrárna disponuje instalovanou kapacitou 513 MW v duálních generátorech poháněných uhlím a ropou, dalších 142 MW ve čtyřech plynových turbínách a součástí areálu je také bateriové úložiště elektrické energie s kapacitou 10 MW, které je jediným funkčním síťovým bateriovým úložištěm v Irsku s možností instalace dalších baterií o kapacitě 30-100 MW. Společně s elektrárnou Ballylumford uspokojuje Kilroot přes 60 % poptávky po elektřině v Severním Irsku.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP Ballylumford

Elektrárna Ballylumford spalující zemní plyn je největší elektrárnou v severním Irsku sestávající ze dvou turbín s kombinovaným cyklem a dvou turbín s jednoduchým cyklem. Byla postavena na území brownfieldu a započala plný provoz v roce 2003. Díky tomu, že vysoce flexibilním turbíny s kombinovaným cyklem umožňují fungování v několika různých režimech, je elektrárna schopna rychlých a pružných reakcí. K tomu přispívají i turbíny s jednoduchým cyklem, které zároveň poskytují potřebnou kapacitu. Kombinace flexibilních a diverzifikovaných aktiv, spolu s možností výstavby bateriového úložiště, dokazuje, že je elektrárna Ballylumford ideálně připravena na budoucí nároky irského energetického trhu. Možnost výstavby bateriového úložiště o kapacitě 30-100 MW dále diverzifikuje a zatraktivňuje portfolio elektrárny. V posledních letech jsou v elektrárně realizovány významné investice, které dále posilují její konkurenceschopnost na irském trhu. Zařízení disponuje kapacitou 688 MW a společně s elektrárnou Kilroot zajišťuje přes 60 % dodávek elektřiny v regionu.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

 

Irsko

Tynagh Energy

Elektrárna Tynagh s instalovanou kapacitou 384 MW ležící na východě hrabství Galway je jedinou paroplynovou elektrárnou na irském trhu, která spolehlivě zásobuje velkoodběratele elektřinou od roku 2006. Hraje významnou roli v zabezpečování dodávek elektřiny pro Galway a západ Irska. Přímo do národní distribuční sítě dodává Tynagh 9% potřebné elektrické energie. Paroplynová elektrárna byla vystavěna na již nevyužívaných pozemcích těžebních dolů Tynagh a přispívá k růstu místní ekonomiky při minimalizování dopadu na životní prostředí.

 

 

Německo

Kraftwerk Mehrum 

Společnost Kraftwerk Mehrum GmbH (KWM) provozuje černouhelnou elektrárnu s čistou instalovanou kapacitou 690 MW. Mehrum se nachází mezi městy Hannover a Braunschweig přímo na Středoněmeckém kanálu.

Elektrický výkon stačí na dodávku 700 000 domácností, potažmo zhruba 1 milionu obyvatel s elektrickou energií, což odpovídá oblasti Hannoveru. Provozní rozsah elektrárny je mezi 150 MW a 690 MW čisté kapacity. Díky velmi flexibilnímu návrhu může systém přizpůsobit výrobu energie jednotlivým potřebám elektrické sítě a splnit stále častěji kolísavé požadavky na zatížení při výrobě obnovitelné energie. Systém je charakterizován poměrně vysokou mírou dostupnosti a vysokou spolehlivostí pro akcionáře a vyvažovací zařízení.

Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1979 s čistým výkonem původně 654 MW. V roce 2003 byla provedena rozsáhlá opatření na zvýšení účinnosti (rekonstrukce turbín, rekuperace tepla v systému spalin, optimalizace chladicích věží), což vedlo ke zvýšení čisté produkce o 36 MW na dnešních 690 MW a zvýšení v účinnosti až na 40 %. Díky těmto opatřením se každý rok v ekologické bilanci ušetří přibližně 80 000 tun černého uhlí a zhruba 180 000 tun CO2 s porovnatelným výkonem. V současné době zajišťuje bezpečný provoz elektrárny kolem 120 zaměstnanců.

Více na: www.kraftwerk-mehrum.de

 

 

Saale Energie

Společnost Saale Energie, která se nachází v německém městě Schkopau, je – společně s Uniper Kraftwerke (dříve e.on) – nepřímým vlastníkem 42 % elektrárny Schkopau. V Německu prodává 400 MW elektrické kapacity společnosti Vattenfall. Prostřednictvím energetické společnosti Uniper prodává elektrárna Schkopau elektrickou energii také společnostem Dow Chemical a Deutsche Bahn.

Elektrárna Schkopau spaluje hnědé uhlí vytěžené ve středním Německu a dodává elektřinu do 380 kV sítě a do 110 kV sítě pro Deutsche Bahn. Kromě toho dodává elektrickou energii a páru do chemických továren Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH (BSL). S cílem zajistit nepřetržité dodávky energie mohou být dva bloky tvořící kogenerační elektrárnu uvedeny do provozu nezávisle na sobě.

Elektrárna Schkopau není jen dodavatelem elektrické energie ve východním Německu. Reprezentuje rovněž významný hospodářský faktor pro celý průmyslový region, neboť dodává obnovitelnou energii pro chemický průmysl, železnici a veřejnou síť.

saale_energie_logo

 

 

LEAG

Lausitz Energie (LEAG) je největší energetickou společností ve východním Německu a v tomto regionu se také řadí k největším soukromým zaměstnavatelům. Společnost se věnuje těžbě, rafinaci a výrobě elektřiny a tepla. LEAG provozuje čtyři doly, čtyři elektrárny, jednu rafinerii a chystá se rozšiřovat své obchodní oblasti. Z toho důvodu společnost klade důraz na energetické technologie zaměřené na budoucnost v oblastech obnovitelných zdrojů, skladování elektrické energie a meziodvětvové spolupráce, jakož i tržních energetických a průmyslových služeb.

LEAG zastřešuje dvě klíčové provozní společnosti Lausitz Energie Bergbau AG a Lausitz Energie Kraftwerke AG. Společnost působí převážně v Lužickém revíru – v druhé největší těžební oblasti v Německu.

Společnost Lausitz Energie Bergbau AG provozuje čtyři lužické povrchové doly Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde, které zásobují hnědouhelné elektrárny Jänschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg, stejně jako rafinerii Schwarze Pumpe. Zpracovávají se zde brikety a práškový lignit ze surových materiálů. Lignit je dále přepravován vlastní centrální železniční sítí.

Lausitz Energie Bergbau AG dodává lignit z povrchových dolů s výrazným cílením na omezení a snižování veškerého nevyhnutelného dopadu těžby na životní prostředí a krajinu. Pomocí včasných rekultivačních opatření, probíhajících souběžně s těžbou, je ve vytěžených oblastech vytvářena bezpečná a rozmanitá krajina s lesy, zemědělskou půdou a chráněnými krajinnými oblastmi. Povrchový důl Cottbus-Nord, který byl uzavřen v roce 2015, je přetvářen do podoby jezera. Budoucí jezero Cottbuser Ostsee by mělo být dokončeno v polovině roku 2020 a stane se pak největším jezerem vybudovaném na místě bývalé těžby v Německu.

Provoz elektráren má na starost společnost Lausitz Energie Kraftwerke AG, která vlastní tři elektrárny v Lužické těžební oblasti (Jänschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg) stejně jako padesátiprocentní podíl elektrárny Lippendorf nedaleko Lipska provozovanou společností LEAG a zásobovanou lignitem z nedalekého povrchového dolu prostřednictvím společnosti MIBRAG. Tyto elektrárny spolehlivě vyrábějí dostatek elektrické energie, dodávají teplo v regionu a poskytují technologickou páru průmyslovým odběratelům.

V reakci na dramatické změny v německém odvětví výroby elektřiny, rozšiřuje LEAG svou podnikatelskou činnost. V současné době buduje v areálu elektrárny Schwarze Pumpe unikátní bateriové uložiště, které zahájí svůj provoz v létě 2020. Virtuální elektrárny „LEAG energy cubes“ zároveň dávají možnost propojení aktiv různé velikosti a funkce do flexibilních virtuálních jednotek pro trh s elektřinou. Průmyslové služby těžební divize, sestávající z výroby strojů a oceli stejně jako z údržby železničních vozidel, jsou k dispozici na volném trhu pod značkou MCR engineering.

Opomenout nelze ani dceřiné společnosti Lausitz Energie Bergbau AG: Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH (TSS GmbH) poskytující kompletní služby pro správu logistiky, materiálu a skladování, a společnost GMB GmbH se specializací na průmyslové služby nejen v oblasti těžby a strojírenství, ale i ve výrobě elektrické energie a tepla.

Více na: www.leag.de

logo_leag_web3

 

 

Francie

Gazel Energie

Společnost Gazel Energie (dříve Uniper France) je třetím největším francouzským výrobcem energie z rozmanité flotily uhelných, plynových a biomasových elektráren a větrných a solárních farem o celkovém výkonu 2263 MW. Zároveň je Gazel Energie čtvrtým největším francouzským dodavatelem elektřiny a plynu do 11 500 odběrných míst. V souladu s francouzským zákonem o energetické transformaci společnost investovala do svých aktiv již více než 1,2 miliard eur a od roku 2008 zredukovala emise CO2 o více než polovinu, což představuje 7,5% podíl na celkové dekarbonizaci Francie.

 

 

Slovensko

Slovenské elektrárne 

Společnost Slovenské elektrárne je největším výrobcem elektrické energie na Slovensku. Provozuje dvě jaderné, dvě tepelné, 31 vodních a dvě solární elektrárny, které dohromady generují více než 70 % celkové produkce elektrické energie v zemi. Společnost Slovenské elektrárně disponuje instalovanou kapacitou 4 081 MW, a je tak jedním z největších výrobců elektrické energie ve střední a východní Evropě. Její jedinečné portfolio jí umožňuje dodávat až 92,5 % elektrického proudu bez emisí skleníkových plynů, což pro životní prostředí znamená každoročně o 15 miliónů tun uhlíkových emisí méně. Společnost Slovenské elektrárne se zabývá také výrobou a dodávkami tepla a navíc poskytuje doplňkové služby pro elektrickou síť.

Prostřednictvím přidružených společností prodává společnost elektrickou energii, plyn, teplo a energetické služby koncovým zákazníkům na Slovensku, v České republice a v Polsku. Její portfolio zákazníků zahrnuje také některé z největších průmyslových podniků v regionu.

Slovenské elektrárne je akciová společnost, která byla založena v roce 2002. Od července 2016 vlastní 66 % jejích akcií energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) a italská energetická společnost Enel. Vlastníkem zbývajících 34 % akcií je Slovenská republika.

Více na: www.seas.sk