Aktuální informace k situaci v době pandemie COVID-19

5. 6. 2020

Pandemie nemoci COVID-19 má značný dopad na země, ve kterých skupina EPH působí. Ekonomiky těchto států jsou ovlivněny zejména restrikcemi ze stran vládních orgánů a také dobrovolným zastavením výroby v některých závodech či dobrovolným omezením obchodních činností.

Vedení skupiny intenzivně monitoruje a vyhodnocuje dopady pandemie a průběžně implementuje potřebná opatření s hlavním cílem zajistit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců a zabezpečit stabilitu dodávek klíčových energetických služeb v zemích, ve kterých skupina působí. Skupina zavedla řadu ochranných opatření jako například rozsáhlý program práce z domova či speciální režimy pro zaměstnance pracující v kritické infrastruktuře. Skupina i nadále pravidelně sleduje rizika a přehodnocuje opatření se snahou adekvátně reagovat na stále nejistou a proměnlivou situaci.

Navzdory možnosti přechodných krátkodobých provozních omezení skupina věří, že její střednědobá a dlouhodobá pozice na trhu zůstává stabilní zejména díky tomu, že skupina provozuje klíčová infrastrukturní aktiva v oblastech distribuce plynu a elektřiny, přepravy a uskladnění plynu, výroby elektřiny a většina jejích aktiv je regulovaná nebo zajištěná dlouhodobými smlouvami se spolehlivými partnery. Skupina aktivně řídí rizika protistran a vývoj likvidity, což dále posiluje finanční stabilitu skupiny.

Vedení skupiny však nicméně nemůže vyloučit prodloužení doby omezení pohybu či zpřísnění opatření ze strany vládních orgánů s následným nepříznivým dopadem těchto opatření na hospodářskou situaci v zemích, kde skupina působí. Takové dopady pak mohou mít negativní dopad na skupinu, její finanční pozici a výsledky hospodaření ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Skupina situaci nadále pozorně sleduje a vyhodnocuje a je připravena jednat tak, aby zmírnila dopady těchto událostí a okolností v okamžiku, kdy nastanou.