CE ENERGY oznamuje zahájení nabídky seniorních dluhopisů

28. 1. 2014

NENÍ URČENO K ŠÍŘENÍ DO NEBO PUBLIKACI V AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU NEBO JAKÉKOLI JINÉ JURISDIKCI, VE KTERÉ NABÍDKA NEBO PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BY BYLY ZAKÁZÁNY PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Společnost CE Energy, a.s. („CE ENERGY“), vlastněná společností Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) a mateřská společnost společnosti EP Energy, a.s. dnes oznámila, že zahájila nabídku euro-dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou splatných v roce 2021 („Dluhopisy“) v celkovém objemu 500 milionů eur.

Výnos emise dluhopisů, pokud bude dokončen, bude použit na úplné splacení a zrušení současného zadlužení společnosti CE ENERGY na základě seniorního úvěru z prosince roku 2013 (který byl zčásti použit na poskytnutí úvěru EPH), dále na splátku podřízeného dluhu poskytnutého akcionářem, úhradu spojených poplatků, přičemž zbývající částka bude tvořit hotovostní rezervu.

 

Kontakt

Pro další informace prosím kontaktujte:

Tomáš Miřacký

Investor Relations
CE Energy, a.s.
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
T: +420 232 005 246
F: +420 232 005 400
investorrelations@epenergy.cz

 

Upozornění

Tato tisková zpráva slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje prospekt nebo nabídku k prodeji ani žádost o výzvu k nabídce koupit jakékoli cenné papíry ve Spojených státech amerických nebo v jakékoli jiné jurisdikci. Dluhopisy nebyly a nebudou registrovány podle Zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 (1933 Securities Act), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech“), a nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace nebo bez příslušné výjimky z registrace podle Zákona o cenných papírech.

Výhledová prohlášení a budoucí předpoklady

Tato tisková zpráva může obsahovat „výhledová prohlášení“ (či „budoucí předpoklady“) ve smyslu zákonů o cenných papírech nebo dluhopisech v rámci konkrétní jurisdikce. V některých případech mohou být tato prohlášení identifikována s pomocí použití terminologie, která zahrnuje slova jako „předpokládat“, „věřit“, „moci“, „odhadovat“, „předjímat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „chtít“, „plánovat“, „pokračovat“, „probíhající“, „potenciální „, „předvídat“, „projekt“, „riziko“, „cíl“, „hledat“, „měl by“ nebo „mohl by“ a podobné výrazy, včetně záporných variant nebo jiné varianty nebo srovnatelnou terminologii nebo diskuse o strategiích, plánech, úkolech, záměrech, cílech, budoucích událostech nebo úmyslech. Výhledová prohlášení zahrnují též záležitosti, které nejsou historickými fakty. Tato prohlášení zahrnují výroky o našich záměrech, názorech nebo současných očekávání týkajících se, mimo jiné, výsledků našeho hospodaření, finanční situace, likvidity, výhledů, růstu a strategií, jejích rezerv a odvětví, ve kterém působíme. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucího vývoje. Neměli byste se přílišně spoléhat na tato prohlášení. Ačkoli věříme, že očekávání vyjádřená v takových prohlášeních jsou přiměřená, nemůžeme poskytnout žádnou záruku, že se taková očekávání ukážou jako správná. Vzhledem k těmto rizikům a nejistotám, byste se neměli spoléhat na tato prohlášení jako na predikci skutečných výsledků.