EPH oznamuje novou strategii řízení zadlužení

28. 8. 2023

S ohledem na vynikající hospodářské výsledky společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH„) a jejích konsolidovaných dceřiných společností (společně dále jen „Skupina„) za rok 2022 rozhodlo představenstvo EPH o přijetí nové strategie řízení zadluženosti. Cílem nové strategie je udržet až do odvolání hodnotu poměru čistého zadlužení Skupiny na úrovni nejvýše 2,5x EBITDA, počítáno vždy na konsolidované upravené proporční bázi. Tento krok je dle názoru představenstva EPH v souladu s dobrou praxí konzervativního finančního řízení jakož i v souladu se zájmy finančních a obchodních partnerů Skupiny.

Kontaktní osoba pro případné další dotazy:

 

Tomáš Miřacký

Výkonný finanční ředitel společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1

T: +232 005 200

 

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Neposkytujeme žádné prohlášení, záruku ani závazek, ať již výslovný či konkludentní, ohledně nestrannosti, přesnosti, úplnosti nebo správnosti informací či názorů uvedených v tomto oznámení a nelze se na ně spoléhat.

Toto oznámení obsahuje budoucí projekce. Budoucími projekcemi se rozumí veškerá prohlášení uvedená v tomto oznámení, která se netýkají historických skutečností. Budoucí projekce představují aktuální očekávání a odhady Skupiny EPH vztahující se k její aktuální finanční situaci, výsledkům hospodaření, plánům, cílům, budoucí výkonnosti a obchodní činnosti. Mezi tato prohlášení patří mimo jiné veškerá prohlášení, kterým předchází nebo po nichž následují výrazy jako „cíl“, „věříme“, „očekáváme“, „máme za cíl“, „zamýšlíme“, „můžeme“, „předpokládáme“, „odhadujeme“, „plánujeme“, „bude“, „může mít“, „pravděpodobně“, „měl by“, „by“, „mohl by“ a další slova a výrazy obdobného významu či takové výrazy v záporu. Tyto budoucí projekce zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a další důležité faktory mimo kontrolu Skupiny EPH, které by mohly vést k tomu, že skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy Skupiny EPH se budou podstatně lišit od očekávaných výsledků, výkonnosti nebo úspěchů vyjádřených nebo naznačených v takových budoucích projekcích. Tyto budoucí projekce se zakládají na řadě předpokladů o současných a budoucích obchodních strategiích Skupiny EPH a prostředí, v němž bude do budoucna působit. Výsledky hospodaření Skupiny EPH, její finanční situace, likvidita, rezervy, poměr zadlužení a vývoj v odvětví, v němž Skupina EPH působí, se mohou vlivem mnoha faktorů podstatně lišit od očekávání vyjádřených nebo naznačených v budoucích projekcích, přičemž některé jsou mimo její kontrolu. Mezi tyto faktory patří mimo jiné (i) další eskalace geopolitických konfliktů, včetně probíhající krize na Ukrajině, které vedou mimo jiné k výkyvům cen komodit, výpadkům v dodávkách, rozšiřování sankčních režimů a dalším finančním či obchodním omezením, (ii) nepříznivé nebo nejisté globální či regionální ekonomické podmínky, včetně potenciálních dopadů pandemie COVID-19, (iii) neprovedení klíčových strategií Skupiny EPH, (iv) závislost na malém počtu dodavatelů a zákazníků a jejich výkonnosti a (v) změny právních předpisů či regulatorních požadavků. S ohledem na tato rizika a nejistoty byste se neměli spoléhat na budoucí projekce jako na predikce skutečných výsledků. Tyto budoucí projekce nepředstavují záruku budoucích finančních výsledků, a skutečné výsledky skupiny EPH se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených v těchto budoucích projekcích v důsledku mnoha faktorů, z nichž některé jsou mimo kontrolu skupiny EPH.

Informace uvedené v tomto oznámení nebyly nezávisle ověřeny a nebudou aktualizovány. Toto oznámení, včetně budoucích projekcí, platí pouze k datu vydání tohoto oznámení a není zamýšleno jako jakákoli záruka budoucích výsledků. Cíle a další záměry mohou být dále upravovány, neboť Skupina EPH i nadále sleduje současnou situaci na trhu. EPH výslovně odmítá jakoukoli povinnost či závazek k vydání aktualizace nebo revize tohoto oznámení, včetně finančních údajů a budoucích projekcí, a nezveřejní žádné úpravy informací uvedených v tomto oznámení, které případně provede s ohledem na změny v očekáváních, revidovaných cílech nebo jiných záměrech Skupiny EPH či jakoukoli změnu událostí, podmínek nebo okolností, na nichž se takové budoucí projekce zakládají, případně jiné události či okolnosti, k nimž dojde po datu vydání tohoto dokumentu.