Společnost EOP oficiálně vyzvala firmu Czech Coal k obnovení dodávek uhlí

11. 6. 2012

EOP svolala mimořádné zasedání dozorčí rady 

Společnost ELEKTRÁRNY OPATOVICE (EOP) v pátek 8. 6. oficiálním dopisem oznámila společnosti Czech Coal, že její odstoupení od smlouvy na dodávky hnědého uhlí je neoprávněné. EOP současně vyzval Czech Coal k okamžitému obnovení dodávek uhlí dle platné smlouvy.

EOP na tuto oficiální výzvu doposud neobdržel od Czech Coal žádnou odpověď. Dodávky uhlí do ELEKTRÁRNY OPATOVICE zatím nebyly obnoveny.
Společnost Czech Coal doručila ve čtvrtek 7. 6. 2012 EOP dopis označený jako odstoupení od smlouvy. Dodávky uhlí od Czech Coal byly fakticky ukončeny v pátek 8. 6. 2012, kdy do Opatovic dorazil poslední vlak s hnědým uhlím vypraveným z lomu ČSA.
V reakci na tyto skutečnosti svolává EOP mimořádné zasedání dozorčí rady, které se bude konat ve středu 13. 6. 2012. Na tomto zasedání budou s návrhy na řešení vzniklé situace a dalším postupem seznámeni členové dozorčí rady EOP včetně představitelů měst Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Lázně Bohdaneč, které jsou zásobovány teplem a teplou vodou z ELEKTRÁREN OPATOVICE.
EOP  k dnešnímu dni disponuje celkovými zásobami  přes 220 tisíc tun hnědého uhlí, jež postačují na minimálně 3 měsíce provozu. Neprodleně poté, co Czech Coal přestal plnit smlouvu, začali představitelé EOP intenzivně pracovat na zajištění náhradních dodávek uhlí pro případ, že by Czech Coal odmítl dodávky obnovit.
Hlavním cílem EOP je zajistit dlouhodobě pro všechny své zákazníky bezpečné dodávky tepla a teplé vody a současně udržet atraktivní ceny tepla, a to i přes aktuálně vzniklé komplikace způsobené protiprávním porušováním platné smlouvy na dodávky uhlí ze strany společnosti Czech Coal.
EOP důrazně trvá na tom, že odstoupení Czech Coal od smlouvy na dodávky uhlí pro EOP bylo neoprávněné a ryze účelové. EOP kategoricky odmítá nařčení z neplacení jakýchkoliv pohledávek vůči Czech Coal, jež by plynuly z platného obchodního vztahu. Ve skutečnosti je dlužníkem právě Czech Coal, který neoprávněně zadržuje přeplatek EOP ve výši 97 mil. Kč.
Veškeré faktury Czech Coal vyplývající z platného smluvního vztahu byly společností EOP uhrazeny vždy řádně a včas. Společnost Czech Coal se přesto v uplynulém období domáhala zaplacení dodatečné platby ve výši 97 mil. Kč, a to i přes zřejmý rozpor s platnou smlouvou.
EOP tuto částku z opatrnosti a ve snaze o zachování obchodního vztahu společnosti Czech Coal uhradila, a to ve snaze urovnat spor o interpretaci smlouvy způsobem, odpovídajícím principům dobré víry a zachování poctivého obchodního styku tak, aby dlouhodobý vztah, který byl vždy ze strany EOP řádně plněn, zůstal zachován a bylo zabráněno škodám nejen na straně účastníků, ale zejména odběratelů – domácností, firem a úřadů – v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Odezvou na tento vstřícný přístup ze strany společnosti EOP však byl postup společnosti Czech Coal uvedený výše, opřený o vykonstruovaný nárok na zaplacení DPH z – v dobré víře zaplaceného, avšak co do nároku rozporovaného – mimořádného doplatku ve výši 97 mil. Kč.