EPH propojí budoucí zdroje financování se svou strategií energetické transformace

7. 5. 2024

Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“) vypracoval klíčový dokument „Green Finance Framework“, tedy rámec pro „zelené financování“, který společnosti umožní vydávat „zelené“ finanční instrumenty, jako například dluhopisy, úvěry, úvěrové nástroje typu „Schuldschein“ a další formy „zelených“ dluhových nástrojů. EPH si na tento rámec vyžádal externí posudek („Second Party Opinion“) od společností S&P Global, která rámci přiřadila takzvaný světle zelený odstín („Light Green Shading“), a Sustainable Fitch, která udělila hodnocení „Good“. Oba externí hodnotitelé považují rámec za slučitelný mimo jiné s Principy zelených dluhopisů ICMA („ICMA Green Bond Principles“).

EPH zároveň zveřejnil své nové cíle v oblasti snižování emisí. Aby ostatní mohli lépe posoudit míru ambice těchto cílů, rozhodl se EPH stanovit cíle v souladu se zavedenými vědecky podloženými metodikami. Během příštích deseti let chce EPH snížit emisní intenzitu svých evropských elektráren v souladu s cílem udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2°C. Pro účely tohoho stanovení EPH využil scénáře iniciativy „Transition Pathway Initiative“. Snížení emisní intenzity plánuje EPH dosáhnout především ukončením výroby elektřiny z uhlí, snížením počtu hodin plného zatížení plynových elektráren a jejich postupným přechodem na obnovitelné plyny jako vodík.

V dlouhodobém horizontu usiluje EPH o dosažení nulových čistých emisí („net zero“) svých provozů do roku 2050. Podle jasně definované vize EPH budou všechna jeho aktiva součástí bezuhlíkového energetického systému, a proto bude své budoucí kapitálové výdaje směřovat na adaptaci svého portfolia na plně dekarbonizovanou budoucnost.

Kritéria pro posouzení, zda jsou daná aktiva způsobilá k financování prostřednictvím zelených finančních nástrojů, jsou úzce navázána na kritéria taxonomie EU pro zmírňování změny klimatu. Tím je zajištěno, že prostředky zeleného financování budou alokovány na aktiva potřebná k dosažení cílů EU v oblasti dekarbonizace. Klíčovými aktivy způsobilými pro zelené financování jsou úseky plynárenské sítě přizpůsobené k využívání vodíku, elektrická distribuční soustava, systémy dálkového vytápění a plynové kogenerační jednotky a elektrárny připravené na spalování vodíku.

 

„Po vypracování komplexního plánu energetické transformace a stanovení dekarbonizačních cílů jsme si plně uvědomili, jak je důležité zvyšovat transparentnost a odpovědnost vůči investorům a bankovním partnerům a úzce navázat jimi poskytovaný kapitál na dekarbonizační strategii EPH. Naše investice budeme i nadále směřovat do projektů, které budou mít výrazný pozitivní dopad na dekarbonizaci. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem pomůžeme lépe pochopit naše ambice v oblasti ESG a přispějeme k diverzifikaci naší investorské základny,“

vysvětluje Gary Mazzotti, člen představenstva a ředitel pro oblast ESG ve společnostech EP Power Europe, a.s. and EP Infrastructure, a.s., obou hlavních piliřích skupiny EPH.

 

Dokument Green Finance Framework je k dispozici zde.

Externí hodnocení od společnosti S&P Global je k dispozici zde.

Externí hodnocení od společnosti Sustainable Fitch je k dispozici zde.