Hospodářské výsledky EPH za rok 2019

15. 6. 2020

Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) dosáhl v roce 2019 rekordních výsledků. Konsolidované tržby skupiny EPH dosáhly loni částky 8,6 miliard eur (oproti sedmi miliardám eur v roce 2018), konsolidovaný ukazatel Adjusted EBITDA* činil 2,1 miliard eur (oproti 1,9 miliardy eur v roce 2018).

Celkový ukazatel konsolidovaného čistého zadlužení** byl na úrovni 2,4násobku EBITDA (oproti 2,6násobku EBITDA v roce 2018). Silná výkonnost skupiny, která je výsledkem vysokého podílu regulovaných a dlouhodobě kontrahovaných infrastrukturních aktiv doplněných dlouhodobě kontrahovanými elektrárnami spalujícími biomasu v Anglii a Italii a plynovými elektrárnami se zajištěnými kapacitními platbami zejména v Anglii a vysoká míra konverze EBITDA do vygenerovaných peněžních prostředků, přispívají k nízké úrovni konsolidovaného zadlužení.  Skupina je v tomto směru plně srovnatelná s evropskými společnostmi s ratingem v investičním pásmu.

V roce 2019 EPH benefitovala z dokončené biomasové elektrárny Lynemouth (konverze byla dokončena v roce 2018) a zároveň z pozitivního vývoje na relevantních trzích zejména ve vztahu k značnému nárůstu objemu přepraveného plynu. Zároveň skupina snížila podíl výroby elektřiny z uhelných zdrojů na necelých 21 % oproti necelým 33 % v roce 2018 a oproti více než 62 % v roce 2015 a to i přes celkový nárůst vyrobené elektřiny.

Výše uvedené výsledky nezahrnují výsledky společností pod společnou kontrolou, které se dle mezinárodních účetních standardů IFRS nepromítají do těchto konsolidovaných údajů (zejména jde o podíly ve společnostech LEAG a Slovenské elektrárně).

Z pohledu provozních ukazatelů společnosti ze skupiny EPH v roce 2019 přepravily přes 69 miliard m 3 a distribuovaly téměř 5 miliard m 3 zemního plynu, distribuovaly přes 6 TWh elektrické energie, dodaly přes 26 PJ tepla a téměř plně využily své kapacity skladování zemního plynu v objemu 61 TWh. Elektrárny operované EPH vyrobily loni více než 100 TWh elektrické energie, což řadí skupinu EPH na sedmé místo žebříčku největších evropských operátorů výroby elektřiny.

* Ukazatel Adjusted EBITDA představuje provozní zisk před odpisy a negativním goodwillem dále očištěný o vybrané vlivy převážně jednorázového a nepeněžního charakteru a zahrnuje pro forma vliv akvizic realizovaných v roce 2019.

** počítáno na základě Adjusted EBITDA

Auditované finanční výsledky EPH za rok 2019 jsou ke shlédnutí zde.