EPH v rámci transformační strategie upřesnil své dekarbonizační závazky

10. 5. 2024

Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“) v posledních letech dokládá své úsilí v oblasti energetické transformace uzavíráním uhelných elektráren, projekty plynových elektráren připravených na spalování vodíku nebo výstavbou řady obnovitelných zdrojů v bývalých těžebních lokalitách v Německu. V rámci těchto snah skupina vypracovala transformační program, který pro každou elektrárnu stanoví plán postupného ukončení provozu, případně jasně definuje její roli v energetice bez emisí. EPH si plně uvědomuje potřebu podpořit tyto snahy dekarbonizačními závazky, které vycházejí z metodik založených na vědeckých poznatcích.

Na základě vědecky podložených kritérií iniciativy ‚Transition Pathway Initiative’[1] (dále jen „TPI“) stanovil EPH následující střednědobé a dlouhodobé cíle:

  • do roku 2030 ukončit výroby elektřiny z uhlí, přičemž je snahou dosáhnout tohoto cíle ještě dříve
  • do roku 2033 snížit emise CO2 vypouštěné evropskými elektrárnami v souladu s cílem udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2°C podle scénáře iniciativy TPI
  • do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí („net zero“)

V roce 2023 EPH dále snížil svou uhlíkovou stopu díky uzavření černouhelné elektrárny v severoirském Kilrootu a celkovému omezení výroby elektřiny z uhlí. Na Slovensku byl v prosinci 2023 ukončen provoz hnědouhelné elektrárny Nováky a v březnu 2024 byla uzavřena černouhelná elektrárna Vojany [2]. V březnu 2024 EPH odstavil černouhelnou elektrárnu Mehrum v Německu. Po roce 2025 se aktivity EPH v oblasti využívání uhlí omezí na elektrárnu Fiume Santo na Sardinii a teplárny v České republice, které budou zajišťovat důležité dodávky tepla pro významná krajská města. Po roce 2025 EPH již nebude provozovat těžbu uhlí.

EPH směřuje významnou část svých kapitálových výdajů do činností způsobilých podle kritérií taxonomie EU. V roce 2023 EPH investoval 72 % kapitálových výdajů do způsobilých činností, jako je výstavba plynových elektráren připravených na spalování vodíku, modernizace distribuční sítě plynu za použití potrubí kompatibilního s vodíkem nebo posílení distribuční sítě elektřiny tak, aby umožnila vyšší podíl intermitentních obnovitelných zdrojů. Kapitálové výdaje související s uhelnými aktivy byly omezeny na nezbytnou údržbu k zajištění bezpečného, spolehlivého a ekologického provozu před definitivním vyřazením elektráren z provozu.

„Plán energetické transformace a snižování emisí v EPH jsou ambiciózním, ale zároveň dosažitelným cílem.  Díky nedávno zavedenému rámci pro zelené financování EPH dále posiluje svou odpovědnost vůči všem partnerům“,

říká Petr Choutka, zodpovědný za oblast ESG ve společnosti EPH.

Další informace o dekarbonizačních závazcích EPH a výsledcích v oblasti ESG najdete ve Zprávě o udržitelnosti za rok 2023.


[1] https://www.transitionpathwayinitiative.org/
[2] Elektrárny Nováky a Vojany provozovala společnost Slovenské elektrárne, kde EPH vlastní 33% podíl a nevykonává nad nimi plnou kontrolu.