EPH plánuje snížení emisí ze stávajících zdrojů o 60 % do konce desetiletí a plnou uhlíkovou neutralitu do roku 2050

9. 8. 2021

  • Do roku 2030 EPH přestane používat uhlí jako palivo pro výrobu elektřiny a tepla, a to ve všech zemích, kde působí vyjma Německa, kde EPH bude realizovat časový plán pro odstavení uhlí definovaný německými právními předpisy.
  • Při transformaci svých aktivit EPH klade zároveň důraz na zachování bezpečnosti dodávek energií, jejich cenovou dostupnost pro zákazníky a podporu místních ekonomik v dotčených regionech.

Udržitelný rozvoj v komplexním smyslu slova, neustálé snižování uhlíkové stopy při zachování bezpečnosti dodávek a minimalizaci dopadů do cen energií, efektivní transformace energetických zdrojů při snaze udržet anebo vytvořit pracovní místa a podpora místních ekonomik v postižených regionech, jsou hlavní cíle, které si skupina EPH vytyčila. Od roku 2014 do konce roku 2020 se EPH podařilo snížit emisní stopu takřka o polovinu, což znamená úsporu 21 milionů tun CO2 ročně. V porovnání s ambiciózním cílem EU snížení emisí o 55 % mezi roky 1990 a 2030 jsou výsledky skupiny EPH mimořádné. V minulém roce pocházelo navíc celkem 81 % energie vyprodukované zdroji EPH z bezemisních či nízkoemisních zdrojů. EPH těmito kroky výrazně přispívá k naplnění evropských cílů v oblasti dekarbonizace.

Skupina EPH do roku 2030 přestane ve všech zemích, kde působí (mimo Spolkovou republiku Německo), využívat uhlí pro výrobu elektřiny a tepla. V Německu potom bude postupovat v souladu se zákonem o ukončení využívání uhlí (Kohleausstiegsgesetz), na jejímž základě bude celonárodně ukončena výroba energie z uhlí nejpozději do roku 2038. Zásadní a neoddělitelnou součástí tohoto procesu je transformace energetických zdrojů EPH na nízko emisní či zcela bezemisní, která umožní zachovat stabilitu dodávek sítě a dlouhodobě dostupné ceny energie pro široké spektrum odběratelů.
EPH v minulých letech v Německu odstavila, popř. přesunula do rezervy uhelnou elektrárnu Mumsdorf, Buschhaus a cca 1000 MW instalovaného výkonu v elektrárně Jänschwalde. Ve Velké Británii EPH ukončila provoz 2000 MW uhelné elektrárny Eggborough a dokončila přestavbu uhelné elektrárny Lynemouth na čistou biomasu. V roce 2021 EPH ukončí provoz německé elektrárny Deuben, dvou francouzských černouhelných elektráren Emile Huchet 6 a Provence 5 v letech 2021 a 2022 a rovněž plánuje ukončit provoz německé elektrárny Mehrum, kde učiněné rozhodnutí podléhá schválení ze strany provozovatele přenosové soustavy a síťového regulátora. Hnědouhelné teplárny v České republice budou do roku 2028/2029 postupně přestavěny na nízkoemisní zdroje tepla a elektřiny.

Příkladem komplexní transformace může být přestavba severoirské elektrárny Kilroot původně s černouhelnými a ropnými bloky, která ukončí svůj provoz v roce 2023. Elektrárna bude transformována na „Kilroot Energy Park“, který poskytne širokou škálu moderních energetických zařízení, jako solární park, výrobu vodíku, záložního špikovacího zdroje na zemní plyn a bateriového úložiště pro stabilizaci energetické soustavy a bude tak hrát důležitou roli při umožnění dosažení cílů Severního Irska generovat až 70% energie z obnovitelných zdrojů v roce 2030 při zachování stability energetické soustavy. Park bude obsahovat také moderní datová centra, kde budou vznikat nová pracovní místa. Tento park bude schopen zásobovat elektrickou energií až 50.000 severoirských domácností, a zároveň bude hrát důležitou roli v udržování stability severoirské energetické soustavy.

„Naše strategie nespočívá v pouhých divesticích zdrojů s vysokou uhlíkovou stopou, které pak pokračují v provozu pod novým vlastníkem, ale ve skutečné realizaci energetické transformace, tj. v profesionálně řízeném a energeticky i sociálně odpovědném ukončení provozování vysoko emisního zdroje a jeho následným přímým (ve stejné lokalitě) nebo nepřímým (v jiné vhodné lokalitě) nahrazením nízkoemisním nebo bezemisním zdrojem. Právě tento postup je podle našeho názoru skutečným naplněním úkolu energetické transformace. Rozvojem nových kapacit řízených výrobních zdrojů s nulovými nebo nízkými emisemi, jednak pokrýváme energetické potřeby dotčených zemí a regionů a současně vytváříme jak ve fázi výstavby, tak následným provozováním, nové pracovní příležitosti, což hraje významnou roli především v regionech negativně postižených uzavíráním vysoko emisních zdrojů. Při volbě řešení se soustředíme na nákladově konkurenceschopné technologie ve velkém měřítku, které kombinují imperativy ekologické transformace a dostupnosti energií pro domácnosti a průmysl, především na velké biomasové a plynové elektrárny a zdroje energeticky využívajících odpady.

Vedle zmíněného budování energetických zdrojů s řízeným výkonem se prostřednictvím společnosti EP New Energies soustředíme na rozvoj rozsáhlých projektů “klasických” obnovitelných zdrojů, které jsou a budou realizovány mj. na bývalých těžebních lokalitách a dalších pozemcích v držení subjektů ze skupiny EPH, především v Německu. V současné době pracujeme na projektech větrných a fotovoltaických elektráren výrazně přesahujících 1000 MW, které budou realizovány v nejbližších letech,“ uvádí Daniel Křetínský, předseda představenstva a CEO skupiny EPH.

EPH je přesvědčeno, že důležitým pilířem dosažení cíle bezemisní energetiky bude ve střednědobém a dlouhodobém horizontu výroba a využívání vodíku. „Připravujeme několik projektů na budování vodíkových technologií v malém a středním měřítku napojených na naši plynárenskou infrastrukturu pro prokázání proveditelnosti daných řešení. Současně jsme zahájili práce na potenciálních robustních řešeních, jak akcelerovat přechod na vodík ve velkém měřítku. Našim cílem je být jedním z evropských lídrů ve výrobě, přepravě a skladování vodíku a předkládat veřejným autoritám alternativní řešení pro dosažení stanovených cílů. Podotýkáme přitom, že jednotlivé způsoby výroby vodíku se významně liší jak nákladově, tak z hlediska dostupnosti technologií. Platí přitom, že z ekologického hlediska nejvíce podporovaný tzv. zelený vodík, vyrobený z elektřiny dodané větrnými a fotovoltaickými elektrárnami představuje zatím nákladově nejdražší a časově ve větším měřítku nejpozději dostupnou variantu. Na opačné straně nákladů a časové dostupnosti se nachází tzv. modrý vodík, vyráběný typicky ze zemního plynu spojením řešení dnes používaného především v chemickém průmyslu (SMR) a technologie CCUS. Na druhou stranu modrý vodík sice i proti zemnímu plynu dramaticky snižuje emise CO2, ale jeho produkce zcela bezemisní není. Alternativou může být i tzv. růžový vodík, vznikající využíváním jaderné technologie. Paralelně probíhají výzkumné práce na dalších alternativách výroby vodíku. Zdůrazňujeme, že budeme aktivně podporovat kterýkoli ze scénářů určených politikami EU a příslušných členských států, pouze apelujeme na racionalitu zvoleného řešení tak, aby náhrada byla technologicky, energeticky a ekonomicky proveditelná v daném čase. Vodíková transformace je v každém ze zvažovaných scénářů dlouhodobým procesem. V mezidobí bude hrát zásadní roli pro transformaci, a především zajištění bezpečnosti dodávek zemní plyn, který je klíčovým překlenovacím palivem umožňujícím flexibilní pokrývání výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů s neřiditelným výkonem. Právě využívání zemního plynu je tak nezbytným předpokladem rozšiřovaní obnovitelných zdrojů, které jsou hlavním pilířem energetické transformace EU a snižováním emisí CO2,“ dodává Daniel Křetínský.

Součástí této tiskové zprávy je již v pořadí šestá zpráva o udržitelnosti (Sustainability Report), kde jsou uvedeny další informace o cílech a reálných krocích EPH v oblasti ESG (Enviromental, Social and Governance) a celkové výkonnosti skupiny za rok 2020. Jednotlivé ESG principy byly přijaty již v březnu minulého roku formou souboru konkrétních ESG politik, které jsou průběžné aktualizovány. Tyto politiky upravují např. ochranu biodiverzity, zajištění rovných příležitostí, kybernetickou bezpečnost, či podávání podnětů v případě nekalého jednání. Skupina EPH si je vědoma své společenské odpovědnosti a těmito principy se řídí i ve vztahu k celkové transformaci energetické sítě, kde klade důraz nejen na ukončení činnosti stávajících zdrojů, ale také na jejich přestavbu nebo nové využití při snaze udržet pracovní místa v postižených regionech a podporu místních ekonomik.

Plnou verzi Sustainability reportu za rok 2020 stahujte zde: https://www.epholding.cz/sustainability-reports/