Energetický a průmyslový holding, a.s. získal rating na investičním stupni od dvou významných ratingových agentur

29. 8. 2023

Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“ nebo „Skupina“) s hrdostí oznamuje, že se stal jednou z nemnoha soukromých českých skupin (vedle společností CETIN a.s. a EP Infrastructure a.s.1), jimž byly uděleny dva ratingy na investičním stupni, a to agenturami S&P Global Ratings (BBB-) a Fitch Ratings (BBB-), v obou případech se stabilním výhledem.

Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“ nebo „Skupina“) je přední evropská energetická skupina, která vlastní a provozuje aktiva v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Irsku, ve Spojeném království, Francii, Nizozemsku a Švýcarsku. Jedná se o diverzifikovanou a vertikálně integrovanou energetickou utilitu pokrývající kompletní hodnotový řetězec od vysoce účinné kogenerace přes výrobu elektřiny a tepla, přepravu zemního plynu, skladování plynu až po distribuci a dodávky plynu, tepla a elektřiny. K aktivitám EPH dále patří obchodní a logistické platformy a správa plynárenské infrastruktury. Skupina zaměstnává více než 10 tisíc zaměstnanců a v současné době provozuje aktiva s celkovým instalovaným výkonem 14,3 GWe.

EPH benefituje především z (a) rozsáhlých, diverzifikovaných a vertikálně integrovaných aktiv; (b) stabilního, předvídatelného a ziskového podnikání; (c) zaměření na regulované, smluvní, případně kvaziregulované činnosti; (d) primární přítomnosti v zemích západní Evropy, České republice a na Slovensku; a (e) odolnosti vůči různým rizikovým faktorům díky negativní korelaci mezi klíčovými segmenty podnikání ve skupině.

Pavel Horský, finanční ředitel skupiny, k výsledkům uvedl: „Z udělených investičních ratingů máme velkou radost, naše skupina tím dosáhla dalšího významného milníku. Tento úspěch odráží naši dlouhodobou konzervativní strategii financování a odpovědné řízení. Udělená hodnocení svědčí nejen o naší současné silné finanční pozici, ale i o našem budoucím potenciálu. Těšíme se na příležitosti, které nás čekají, a jsme i nadále odhodláni usilovat o udržitelný růst a hájit zájmy všech našich zúčastněných stran.“

V účetním období 2022 společnost EPH vykázala EBITDA ve výši 4,3 mld. EUR a tržby ve výši 37 mld. EUR.

 

1       CPI Property Group; CTP N.V. a Czech Gas Networks Investments S.à r.l. jsou rovněž společnosti s investičním ratingem, které mají významný majetek v České republice, ale sídlo mimo Českou republiku.

 

 

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto oznámení obsahuje určité budoucí projekce týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání Skupiny. Tyto budoucí projekce lze identifikovat podle použití výrazů zaměřených na budoucnost, jako jsou „věří“, „odhaduje“, „plánuje“, „předpokládá“, „očekává“, „zamýšlí“, „má za cíl“, „může“, „usiluje“, „pravděpodobně“, „by“, „mohl by“, „může mít“, „bude“ nebo „měl by“, a dále všechny takové výrazy v záporu či jejich varianty obdobného významu. Budoucí projekce se mohou a často se také podstatně liší od skutečných výsledků. Podnikání Skupiny podléhá řadě rizik a nejistot, v jejichž důsledku se mohou budoucí projekce, odhady nebo predikce významně lišit od údajů vyjádřených nebo naznačených v budoucích projekcích obsažených v tomto oznámení. Informace, názory a budoucí projekce uvedené v tomto oznámení se vztahují pouze k datu jeho vydání a může dojít k jejich změně bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu by neměly mít tyto budoucí projekce nepřiměřený vliv na jakékoli rozhodování.

Toto oznámení, včetně veškerých budoucích projekcí, platí pouze k datu vydání tohoto dokumentu a není zamýšleno jako jakákoli záruka budoucích výsledků. Skupina výslovně odmítá jakoukoli povinnost či závazek k vydání aktualizace nebo revize tohoto oznámení, včetně jakýchkoli budoucích projekcí, a nezveřejní žádné úpravy informací uvedených v tomto oznámení, které případně provede s ohledem na změny v očekáváních, revidovaných cílech nebo jiných záměrech Skupiny či jakoukoli změnu událostí, podmínek nebo okolností, na nichž se takové budoucí projekce zakládají, případně jiné události či okolnosti, k nimž dojde po datu vydání tohoto oznámení.

Úvěrový rating nepředstavuje doporučení ke koupi, prodeji nebo držení jakýchkoli cenných papírů a ratingová agentura může hodnocení kdykoli změnit, pozastavit nebo zrušit.